ОТЧЕТ - 2022 г.

съгласно чл.71 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите

 

 I.      Проведени от кмета на общината обществени поръчки или процедури за концесии, чрез които са възложени обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт /чл. 71, т.1 от Наредбата/:

           1.                     Обществена поръчка с предмет „Закупуване на абонаментни карти със 70% намаление и транспортно обслужване по вътрешноградските линии и в района на вилна зона до сп."Орехите" на пенсионери и хора с увреждания с трайна нетрудоспособност с и над 50%  през 2022г."


II.      Сключени договори за извършване на обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт, с посочване на съответните превозвачи, вида и обхвата на извършваните от тях превози /чл.71, т.2 от Наредбата/:

           1.                     Договор №367/05.09.2022 г. за закупуване на абонаментни карти и транспортно обслужване, сключен след проведена процедура по Закона за обществените поръчки

Превозвач: „Пътнически Превози" ЕООД, ЕИК: 834 025 484, представлявано от Димитър Василев

Вид и обхват на извършваните превози: Извършва се обществен превоз на пътници от общинската транспортна схема, който включва Градски линии №1, №2, №3 и част от линия Балчик-Албена

           2.                     Договор №343/11.08.2022 г. за обществен превоз на пътници, сключен на основание Заповед №ОКД-10-02-2/10.08.2022 г. на Областен управител на област Добрич за предприемане на спешна мярка чрез пряко възлагане на превози по автобусни линии от републиканската, междуобластната, областната и общинската транспортни схеми, във връзка с чл.5, §5 от Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г.

Превозвач: „Пътнически Превози" ЕООД, ЕИК: 834 025 484, представлявано от Димитър Василев

Вид и обхват на извършваните превози: Извършва се обществен превоз на пътници от общинска, областна и междуобластна транспортни схеми, който включва Градски линии №1, №2, №3, Балчик - Рогачево, Варна - Албена, Балчик - Албена, Албена - Балчик, Добрич - Албена, Добрич - Одърци, Добрич - Дъбрава - Дропла, Добрич - Тригорци;

           3.                     Договор №344/11.08.2022 г. за обществен превоз на пътници, сключен на основание Заповед №ОКД-10-02-2/10.08.2022 г. на Областен управител на област Добрич за предприемане на спешна мярка чрез пряко възлагане на превози по автобусни линии от републиканската, междуобластната, областната и общинската транспортни схеми, във връзка с чл.5, §5 от Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г.

Превозвач: „Травел Балчик" ООД, ЕИК: 124118606, представлявано от Севал Сабетов

Вид и обхват на извършваните превози: Извършва се обществен превоз на пътници от областна и междуобластна транспортни схеми, който включва линии Балчик - Варна и Балчик - Добрич;III.      Общ размер на изплатените от кмета на общината компенсации и субсидии и съответния размер на изплатените на всеки от превозвачите суми, както и обема на предоставените им други права, ако има такива /чл.71, т.3 от Наредбата/:

1.Общ размер компенсации и субсидии:

1.1 Субсидии вътрешноградски превози                                          222 028 лв

1.2 Компенсации за безплатен превоз на ученици                           153 158 лв

1.3 Компенсации за безпл./нам.цени пътувания - всичко               119 171 лв


2.Размер субсидии и компенсации, изплатени на превозвачи:

2.1 „Пътнически Превози" ЕООД - компенсации и субсидии:       343 621 лв


 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик