• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Утвърдил:

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик

 

      

     На основание  чл. 35, ал. 1 от ЗОС;  чл. 44 от  НОРПУРОИ  на  ОбС - Балчик, приета  с  Решение  №238/27.02.2009 г. на  ОбС-Балчик,  Решения  № 713/23.02.2023 год, № 714/23.02.2023 год на Общински съвет Балчик  и във връзка със Заповед    № 254/20.03.2023 год. на Кмета на Община Балчик.                                  

               ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:  

               1.Незастроен поземлен имот с идентификатор № 39459.504.240 по кадастралната карта на село Кранево, местност „Поляните", община Балчик  с площ       1 349.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 46 200.00 лева  /четиридесет и шест хиляди и двеста лева/.

               2.Незастроен поземлен имот с идентификатор № 39459.506.15 по кадастралната карта на село Кранево, местност „Поляните", община Балчик  с площ       471.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 17 080.00 лева  /седемнадесет хиляди и осемдесет лева/.

                Търгът ще се проведе на 19.04.2023 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. "21 септември"  № 6.

               Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 03.04.2023 г. до 18.04.2023 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 18.04.2023 г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  18.04.2023 г. информационния център на Община Балчик.


За справки : тел.  0579 7-10-41  М.Караиванова,  Й.Денева