• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Утвърдил:

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик

 

     

 На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение №238/27.02.2009г. на ОбС-Балчик,  Решения № 269/25.02.2021 год.,  № 707/23.02.2023 год., № 708/23.02.2023 год., № 709/23.02.2023 год. на Общински съвет Балчик и във връзка със Заповед  № 255/20.03.2023 год. на Кмета на Община Балчик.    

                       

        ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:  

        1.Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ VІІ, кв. 2046 по ПУП на град Балчик, община Балчик, представляващ ПИ № 02508.74.232 по кадастралната карта на град Балчик, с площ 321.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 7 200.00 лева  /седем хиляди и двеста лева/ без ДДС.

        2.Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ ХХ, кв. 1046 по ПУП на град Балчик, община Балчик, представляващ ПИ № 02508.74.300 по кадастралната карта на град Балчик, с площ 428.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 10 170.00 лева  /десет хиляди сто и седемдесет лева/ без ДДС.

        3.Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ ХІХ, кв. 1046 по ПУП на град Балчик, община Балчик, представляващ ПИ № 02508.74.299 по кадастралната карта на град Балчик, с площ 438.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 10 408.00 лева  /десет хиляди четиристотин и осем лева/ без ДДС.

        4.Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ ХІІІ, кв. 1046 по ПУП на град Балчик, община Балчик, представляващ ПИ № 02508.74.293 по кадастралната карта на град Балчик, с площ 441.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 10 480.00 лева  /десет хиляди четиристотни и осемдесет лева/ без ДДС.

         Търгът ще се проведе на 20.04.2023 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. "21 септември"  № 6.

        Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 03.04.2023 г. до 18.04.2023 г на касата на ОбА - Балчик.

        Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 18.04.2023 г.

        Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  18.04.2023 г. информационния център на Община Балчик.


         За справки : тел.  0579 7-10-41  М.Караиванова,  Й.Денева