З А П О В Е Д

№264

гр. Балчик  21.03.2023 год.

 

На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, във връзка с чл.11 от Наредба №8121з-968/10.12.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, предписание с Вх.№23-БЧ-003112/14.03.2023г. на Директора на РИОСВ - Варна, Заповед №РД-133/23.02.2023г. на Министъра на околното среда и водите за определяне на пожароопасния сезон от 01.04.2023г. до 31.10.2023г. и мерките за осигуряване на пожарна безопасност в защитените територии- изключителна държавна собственост и Заповед №РкД-20-41/06.03.2023г. на Областен управител на област Добрич, във връзка с повишаване на опасността от възникване на пожари в селскостопански и горски територии, с цел подобряване на превантивната дейност и намаляване до минимум на вредните последствия и щетите от тях,

Н А Р Е Ж Д А М:

           

І. Юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи се задължават:

1. Да познават и спазват правилата за пожарна безопасност, както и задълженията си предвидени в Наредба № 8121з-968/10.12.2014год. издадена от МВР и Министерство на земеделието за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на  дейности в земеделските земи.

2. Да организират опазването на посевите, фуражите и стърнищата в земеделските земи и растителността в горския фонд и защитените територии от пожари.

3. Да предоставят на кметствата и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението" гр. Балчик необходимата селскостопанска техника за извършване на пожаропредпазни и пожарогасителни дейности.

4. Да изготвят и представят в Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението" гр. Балчик схема с разположението на масивите засети със зърнено-житни култури.

5. Да отделят площите, засети с над 100 дка житни култури с пожарозащитни ивици с широчина най-малко 6м от :

    А).  горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове и др.;

    Б).  автомобилни пътища от републиканската и общинската пътна мрежа;

    В). огради на газо-разпределителни и катодни станции, кранови възли и съоръжения на магистралните газопроводи, газостанции, бензиностанции и други обекти;

    Г). около съоръженията (стълбове, мачтови трафопостове и др.) на въздушните електропроводи, преминаващи над житни площи;

6. Да уведомяват писмено Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението" гр. Балчик преди започване на жътвата в площи над 100 дка.


ІІ. Механизаторите, механиците, водачите на земеделска техника и МПС, участващи в жътвената кампания, туристите, ловците, пастирите и други физически и юридически лица, които преминават, престояват или извършват дейности в или в близост до посевите, стърнищата, зърно площадките и складовете, горските територии са длъжни:

 

1. Да не създават условия и предпоставки и с действията си да не предизвикват  възникването и разпространението на пожари.

2. Да познават и изпълняват установените правила и норми за пожарна безопасност.


ІІІ. Кметовете на населените места и кметските наместници се задължават:

1. Да запознаят населението с настоящата заповед и да организират изпълнението и. Да запознаят срещу подпис всички частни земеделски стопани, председатели на земеделски кооперации и частни сдружения за забраната за изгаряне на стърнища и растителни остатъци в земеделски земи, съгласно чл.6, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи, и съгласно чл.40 и чл.41 от ЗООС, във връзка с §1, т.16 „в" от допълнителните разпоредби на ЗООС и административно-наказателната отговорност съгласно чл.162 от същия закон. Глобата за физически лица е от 200 до 20 000 лв., а за юридически лица, санкцията е от 5000 до 500 000 лв.

2. Да осигурят денонощно дежурство на телефонен пост с органите на Пожарна безопасност  и защита на населението, за своевременно информиране в случай на пожар.

3. Да поставят предупредителни и забранителни знаци край посевите за недопускане на превозни средства със животинска тяга и МПС, нямащи касателство по прибиране на реколтата.

4. Да извършват контрол по обезопасяване на сметищата, пчелините и гробищните паркове, намиращи се в близост до житни култури.


ІV. Ръководителите на поделенията на „Електроразпределение", „ВиК", „Пътно управление", обслужващи територията на Община Балчик и управителя на „ЗИВ" ЕООД- гр. Варна:

А  „Електроразпределение":

1. Да организира извършването на проверки на въздушните електропроводи за високо и средно напрежение за допустимия провес на проводниците, пресичащи посеви със зърнено-житни култури, като се осигурят разстояния за движение на земеделската техника. Резултатите от проверката да се удостоверяват с протокол, като екземпляр от същия се представи на РСПБЗН Балчик.

Б  „ВиК":

1. Да представи протокол за броя, местоположението и техническото състояние на противопожарните хидранти за всяко населено место.

2. При въвеждане на режим за водопотребление и спиране на водоподаването, поради аварии, незабавно да уведомят по съответния ред дежурния диспечер в Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението" гр. Балчик на тел: 0579/ 7 22 29

В „Пътно управление":

1. Да осигурят механичното отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътищата, минаващи през или покрай житни посеви.

2. Да организира извършването на противопожарен инструктаж на работещите покрай пътните артерии.

Г  „ЗИВ" ЕООД- гр. Варна:

1.  Съвместно със собствениците или ползвателите на земеделските земи, да извършат проверки и представят протокол за техническото състояние на крановите възли и газопроводите преминаващи през житните посеви.


V. Началник ОЗ „Сигурност":

1. Чрез Оперативен дежурен при Общински съвет за сигурност да организира непрекъснато събиране на информация за обстановката в общината.


VІ. Изисквания към фирмите изграждащи или експлоатиращи ветро енергийни генератори и паркове:

Във връзка с осигуряване на пожарната безопасност, през периода на жътвената кампания, всички фирми имащи отношение, към изграждането и експлоатацията на ветрогенератори и соларни паркове, хората и техниката преминаващи и или извършващи дейности в или в близост до зърнено-житните култури и горски територии, да се съобразяват със специфичните правила и норми за недопускане на пожари през този период на годината.


VІІ. Общи изисквания:

1. Физическите и юридическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии и покрай неожънати площи и извършващи дейности в стърнища( в това число и царевични) са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.

2. Забранявам изгарянето на стърнища, слама и суха трева по слоговете, крайпътните ивици, земеделски земи и горски масиви на територията на Община Балчик.

3. Забранявам пушенето, паленето на огън и извършване на огневи работи на разстояние най-малко на 50м. от посеви, по-малко от 100м. от границите на горски територии, пожароопасни обекти и леснозапалими материали.

4. Изхвърлянето на горими отпадъци да става само на определените за целта места (контейнери за смет и сметища).

5. Прибирането на реколтата да се преустанови незабавно при силен вятър или други условия и предпоставки за възникване и разпространение на пожар.

6. Териториалните поделения Държавни горски стопанства и Държавни ловни стопанства  при Североизточно държавно предприятие Шумен, собственици и ползватели на горски територии, както и лицата извършващи дейности в тях, да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в горските територии.

7. Ръководителите на сдружения на ловците, риболовците и туристите да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии преди всяко пребиваване в тях.

8. Началниците на военните поделения и части при провеждане на полеви занятия и учения да осигурят спазването на правилата за пожарна безопасност и да предприемат действия за недопускане на пожари или за своевременното им потушаване.

9. При възникване на пожари в защитени територии, незабавно да се уведоми РИОСВ- гр. Варна на телефони: 052/678 848 /от 09.00ч. до 17.30ч./ и 0884 290634 /след 17.30ч. и почивните дни/.

10. При възникване на пожари в земеделски и горски територии, незабавно да се уведоми Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението" гр. Балчик - тел: 112, 0579/7 22 29 и оперативен дежурен Община Балчик 0579/7 25 23 и 0895 554 112


Настоящата заповед да се сведе до знанието на посочените длъжностни лица, частните земеделски стопани, председатели на земеделски кооперации и населението на Община Балчик, чрез публикуване в местния вестник и на интернет страницата на общината.

Препис от настоящата заповед да се връчи на кметове и кметски наместници, на Началника на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението" гр. Балчик за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Димитрин Димитров - зам.

кмет на Община Балчик.


 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик