• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Утвърдил:

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик

      

 На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение №238/27.02.2009г. на ОбС-Балчик,  Решение № 715/23.02.2023 год,    на Общински съвет Балчик и във връзка със Заповед  № 226/14.03.2023 год. на Кмета на Община Балчик.     

                       

ОБЯВЯВА

публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, както следва:  

         1.Полумасивна едноетажна сграда - пункт за изваряване на ракия с площ 40.00 м2, с идентификатор 58270.501.591.1, ведно с прилежащо дворно място, представляващо ПИ 58270.501.591 по кадастралната карта на село Пряспа, с площ  1 015.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 11 646.00 лева  /единадесет хиляди шестстотин четиридесет и шест лева/, без ДДС.

         Търгът ще се проведе на 11.04.2023 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. "21 септември"  № 6.

        Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 27.03.2023 г. до 10.04.2023 г на касата на ОбА - Балчик.

        Депозитът за участие в търга се внася по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 10.04.2023 г.

        Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  10.04.2023 г. информационния център на Община Балчик.


         За справки : тел.  0579 7-10-41  М.Караиванова,  Й.Денева