Утвърдил:

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик

      

     На основание  чл. 35, ал. 1 от ЗОС;  чл. 44 от  НОРПУРОИ  на  ОбС - Балчик, приета  с  Решение  №238/27.02.2009 г. на  ОбС-Балчик,  Решения № 663/29.11.2022 г.,  № 710/23.02.2023 год., № 711/23.02.2023 год., №712/23.02.2023 год.  на Общински съвет Балчик  и във връзка със Заповед  № 225/14.03.2023 год.  на Кмета на Община Балчик.

           

ОБЯВЯВА

публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:  

               1.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.21 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми", община Балчик  с площ 703.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 21 972.00 лева  /двадесет и една хиляди деветстотин седемдесет и два лева/

               2.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.25 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми", община Балчик  с площ 552.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 17 188.00 лева  /седемнадесет хиляди сто осемдесет и осем лева/.

               3.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.26 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми", община Балчик  с площ 525.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 16 347.00 лева  /шестнадесет хиляди триста четиридесет и седем лева/

               4.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.43 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми", община Балчик  с площ 281.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 8 750.00 лева  /осем хиляди седемстотин и петдесет лева/.

           Търгът ще се проведе на 12.04.2023 год. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. "21 септември"  № 6.

          Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 27.03.2023 год. до 10.04.2023 год. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 10.04.2023 год.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  10.04.2023 год. информационния център на Община Балчик.


     За справки : тел.  0579 7-10-41  М.Караиванова,  Й.Денева