Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план

 
 ПУБЛИКАЦИЯ          Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 206/ 09.03.23 г. e одобрен Подробен устройствен план ПУП-План за застрояване за ПИ 39459.505.113,  по КК на м-т. "Поляните, с. Кранево, община Балчик, област Добрич, с устройствена зона съгласно ОУП за Вилно застрояване "Ов1", съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-67/ 21.11.22 г. 


Прикачени файлове: