Обявление за изработен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпило заявление с вх. № УТ-2117-12/ 21.12.22 г. за одобряване на ПУП- План за застрояване за ПИ 02508.55.69,  по КК на Промишлена зона, гр. Балчик, община Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона съгласно ОУП- предимно производствено  -"Пп".  
            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик и сайта на Община Балчик.

            На основание чл. 128. ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.        
           Прикачени файлове: