• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Във връзка с одобрено проектно предложение за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027,
процедура чрез директно предоставяне
BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА"  oт 23.02.2023 г.


ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

-        Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора

-        Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране.

-        Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

-        Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост.

-        Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда».


ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

  • Възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания;
  • Служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални слуги.

Желаещите да бъдат включени в социалната услуга подават заявление по образец  лично или чрез законния си представител или изрично упълномощено лице (Приложение № 1), по настоящ адрес в общината  - бенефициент по проекта.

Начало на проекта: 10.03.2023 г.

Край на проекта: 10.05.2024 г

Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги е за период от 12 месеца.

Обща стойност на проекта: 340 670.78 лв., от които 289 570.16 лв. европейско и 51 100.62 лв. национално финансиране.


ВСЯКО ЛИЦЕ ОТ ЦЕЛЕВАТА ГРУПА МОЖЕ ДА ПОЛУЧАВА ЗДРАВНО - СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПОЧАСОВО НА ДЕН.


Кандидатите за Предоставяне на услугата „ГРИЖА В ДОМА" за длъжностите  „Социален асистент", по проекта подават заявление по образец лично  (Приложение № 2), по настоящ адрес в общината - бенефициент по проекта.

Всеки, който е завършил обучителен курс по сходни програми/проекти, трябва да приложи копие на удостоверение/сертификат (или декларация - свободен текст, с описание за завършения обучителен курс).

Кандидатите за длъжностите „Медицински.специалист" и „Психолог" по проекта  „ГРИЖА В ДОМА" подават заявление по образец лично (Приложение № 3),  по настоящ адрес в общината - бенефициент по проекта, като прилагат към него документ за специалист.

На лицата подали заявления в Община  Балчик  за  ползване на услуга за „ГРИЖА В ДОМА" се изготвя  индивидуална оценка на потребностите от подкрепа от специалист на Община Балчик, след което се извършва оценка за подбор на потребителите на базата на компоненти, включени във формуляра за оценка на потребностите  от социалната услуга. Ще бъдат класирани 62 потребители на почасови здравно-социални услуги.

С подалите заявления за работа ще се проведе интервю след като е осъществено класирането на потребителите. В зависимост от резултатите от това интервю и предпочитанията на потребителите ще бъдат класирани за назначаване на работа на трудов договор „Социален асистент", които трябва да полагат почасови грижи за потребителите.

С одобрените кандидати за работа като медицински специалист и психолог ще се сключи договор за почасови услуги.


Очакваните резултати от реализацията на проекта са:

  • Създадена организация за реализиране на Проекта. Ефективно управление процеса на предоставяне на социалните услуги и защита интересите на потребителя. Създадена система за вътрешен и външен контрол и мониторинг на дейностите по Проекта и анализиране на резултатите.
  • Предоставени почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа на лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване;
  • Осигурено въвеждащо и надграждащо обучение на новоназначени служители;
  • Осигурена 1 път месечно супервизия на служителите, предоставящи услуги в домашна среда;

 

За контакти: тел. 0579/7-36-98; 0895 554028

Ръководител на проекта  - Нели Иванова


Списък на допуснатите кандидати до интервю

Резултати от проведеното интервю