Обявление за изработен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпило заявление с вх. № УТ-2117-9/ 10.02.23 г. за одобряване на ПУП- План за застрояване за ПИ 62788.17.189 и ПИ 62788.17.188,  по КК на с. Рогачево, община Балчик, област Добрич, в съответствие с параметрите на устройствена зона съгласно ОУП- Вилно застрояване "Ов1".          
            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик и сайта на Община Балчик.

            На основание чл. 128. ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.        Прикачени файлове: