Обявление за изработен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпило заявление с вх. № «вх1» г. за одобряване на ПУП- на ПУП - План за регулация за УПИ XL(62788.501.107), УПИ XLIX(62788.501.185), УПИ XLVIII(62788.501.185), УПИ XLIV(62788.501.292), УПИ XLVI(62788.501.293-294), УПИ XLV(62788.501.293-294), УПИ XLIII(62788.501.293-294), УПИ XLII(62788.501.293-294) и  УПИ XLI(62788.501.293-294), кв. 11, по ПУП на с. Рогачево, община Балчик, област Добрич и ПУП-План за застрояване за  УПИ XLI(62788.501.293-294), кв. 11, по ПУП на с. Рогачево, община Балчик, област Добрич, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване "Жм".   
            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик и сайта на Община Балчик.

            На основание чл. 128. ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация 


Прикачени файлове: