• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение №238/27.02.2009г. на ОбС-Балчик,  Решения № 689/26.01.2023 год. и № 635/20.10.2022 год. на Общински съвет Балчик и във връзка със Заповед №152/20.02.2023 год. на Кмета на Община Балчик.

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:   

        1.Незастроен поземлен имот с идентификатор № 39459.502.414 по кадастралнатакарта на село Кранево, община Балчик, представляващ УПИ І, кв. 26 по ПУП на село Кранево с площ 522.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 29 230.00 лева  /двадесет и девет хиляди двеста и тридесет лева/, без ДДС.

         2.Незастроен поземлен имот с идентификатор 39459.506.306 по кадастралнатакарта на село Кранево, местност „Поляните", община Балчик с площ 697.00 м2, приначална цена за провеждане на търга 23 870.00 лева /двадесет и три хиляди осемстотини седемдесет лева/

        Търгът ще се проведе на 22.03.2023 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. "21 септември"  № 6.

        Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 06.03.2023 г. до 20.03.2023 гна касата на ОбА - Балчик.

       Депозитът за участие в търга се внася по посочена в тръжните книжа банковасметка, в срок до 15.30 часа на 20.03.2023 г.

       Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до16.00 ч. на  20.03.2023 г. информационния център на Община Балчик. 


        За справки : тел. 0579 7-10-41 М.Караиванова, Й.Денева