Обявление за изработен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпило заявление с вх. № УТ-2117-73/ 23.12.2022 г. за одобряване на ПУП- План за застрояване за ПИ 02508.81.242,  по КК на гр. Балчик, м-т. „Двете чешми", община Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона съгласно ОУП- Вилно застрояване "Ов".
            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик и сайта на Община Балчик.

            На основание чл. 128. ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.        Прикачени файлове: