Община Балчик изпълнява проект "Доставка на мобилни сценични подиуми за културни мероприятия с цел развитие и усъвършенстване на фестивалния туризъм в община Балчик" по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.558 МИГ-Балчик-Генерал Тошево - Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Проектът включва закупуване на три броя мобилни сценични подиуми, озвучаване и осветление за ежегодно провежданите културни събития в селата Оброчище, Стражица и Гурково.

Целта на проекта е чрез инвестиране в културния туризъм и ефективното използване на ресурсите в района да се стимулира местното развитие, насърчи социалното приобщаване, намали бедността и да се достигне икономическа устойчивост в общината - част от територията на МИГ Балчик -Генерал-Тошево.


УРН: 427164

Договор № BG06RDNP001-19.558-0001-C01


Бюджет на проекта: 57 301,46 лева без ДДС

от които 51 571,31 лв. европейско и  5 730,15 лв. национална финансиране.


Срок на изпълнение: 8 месеца /дата на стартиране 11.01.2023 г./