Във връзка на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заповед № 94/ 31.01.23 г., e одобрен ПУП – План за регулация за УПИ LXIV(02508.87.115),  УПИ LXV(02508.87.197),- с отреждане за обществено и делово общуване, кв. 317 по ПУП на гр. Балчик, община Балчик, и ПУП-План за застрояване за УПИ LXV(02508.87.197), кв. 317 по ПУП на гр. Балчик, община Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилияно застрояване “Жм“.           
            Справка и допълнителна информация може да получите на интернет страницата, и в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

     Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.


Прикачени файлове: