Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план

 
 ПУБЛИКАЦИЯ         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 78/ 25.01.25 г. e одобрен Подробен устройствен план ПУП - План за застрояване за  ПИ 39459.23.420, 39459.23.421, по КК  на с. Кранево, м-т. „Юртлука", община Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона съгласно ОУП за Вилно застрояване "Ов1", съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-21/ 09.05.23 г.      Прикачени файлове: