• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл.39, ал.1 ИК)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 42, ал. 1 ИК)Централна избирателна комисия

https://www.cik.bg/

 

Районна избирателна комисия -
Добрич

https://rik08.cik.bg/

------

Материали от разяснителната кампания – видео клипове, банери и др.
на интернет страницата на ЦИК

симулатор на гласуване със СУЕМГ 

------

Община Балчик напомня, че срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес, за гласуване с подвижна избирателна кутия за хора с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят правото си в изборното помещение, и за издаване на удостоверения за гласуване на друго място изтича на 18.03.2023 год. (събота).

Във връзка с това общинска администрация, отдел "ГРАО" осигурява дежурство в събота на 18.03.2023 год. (събота) от 9.00 часа до 17.00 часа.

------

Община Балчик уведомява всички избиратели в община Балчик, че осигурява дежурства на 19.03.2023 год. (неделя) и 25.03.2023 год. (събота) от 09.00 часа до 17.00 часа, за приемане на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, както и за подаване на заявления от избиратели, които имат право да гласуват, но които са изпуснати.


------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с предстоящите избори за народно събрание на 02.04.2023 год. Ви уведомяваме,  че има промяна в адреса на две избирателни секции в гр. Балчик:

1) СИК № 080300009 е преместена от ДГ „Братя Мормареви" в ОУ „Св.св. Кирил и Методий" на адрес гр. Балчик, ул."Христо Ботев" № 6. Избирателният списък ще бъде обявен на витрината на ОУ „Св. св. Кирил и Методий".

2) СИК № 080300010 е преместена от ДГ „Братя Мормареви" в ОУ „Св.св. Кирил и Методий" на адрес гр. Балчик, ул."Христо Ботев" № 6. Избирателният списък ще бъде обявен на витрината на ОУ „Св. св. Кирил и Методий".

--------

Избирател, чийто постоянен адрес и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление не по-късно от 14 дни преди изборния ден до кмета на общината/кметството/кметския наместник (Приложение № 21-НС) за гласуване по настоящ адрес, след което се включва в избирателния списък по настоящия му адрес. След като бъдете вписан в избирателния списък по настоящ адрес, автоматично ще бъдете заличен от списъка по постоянния адрес и няма да можете да упражните правото си на глас там.

Или на адрес: https://regna.grao.bg/ 

Срокът е до 18.03.2023 год. (събота)

..............................................................................................................

Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборното помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление образец (Приложение № 67-НС), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или електронно заявление със същото съдържание чрез интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 от ИК по постоянен адрес.

Когато е подадено заявление за гласуване по настоящ адрес и лицето е вписано в избирателния списък по настоящият му адрес - настоящото заявление се подава пред органите по чл. 23, ал. 1 от ИК по настоящ адрес.

Срокът е до 18.03.2023 год. (събота)

..............................................................................................................

Заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 02.04.2023 год. се подава до кмета на общината (Приложение № 25-НС) не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Към заявлението се прилага един от следните документи: удостоверение за регистриран кандидат за народен представител, издадено от РИК; копие от документ за назначаване на член на ЦИК или удостоверение за регистрация на наблюдател, издадено от ЦИК; копие от удостоверение за назначаване на член на РИК, издадено от ЦИК.

Получилите удостоверения лица се заличават от избирателния списък на секцията по постоянен адрес.

Срокът е до 18.03.2023 год. (събота)

.............................................................................................................

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък или за които е отпаднало основание за заличаване, могат да подадат писмено заявление (Приложение № 17-НС) до кмета на общината/кметството/кметското наместничество най-късно седем дни преди изборния ден.

Срокът е до 25.03.2023 год.

.............................................................................................................

Избиратели, които имат право да гласуват, но които са пропуснати от избирателния списък или за които е отпаднало основанието за заличаване, могат да подадат писмено заявление (Приложение № 18-НС) до кмета на общината/кметство/кметско наместничество до предизборния ден.

Срокът е до 31.03.2023 год.


Електронни услуги свързани с изборите: