• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК


П Р О Т О К О Л

№ 40

от заседание на Общински съвет - Балчик,

проведено на 26 януари 2023 година


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, в залата на Общинска администрация, първи етаж  се проведе заседание на Общински съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Уважаеми господин Петров, уважаема госпожо главен секретар, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кметове на населени места и кметски наместници, в залата присъстват 17 Общински съветници, имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание на ОбС. Обявеният дневен ред е от 16 точки. Г-н Ангелов заповядайте:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател,  колеги, извинявайте за закъснението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, имате думата за изменение и допълнение на Дневния ред, ако няма въпроси предлагам да гласуваме с вдигане на ръка  Дневния ред, който е от 16 точки:

 „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Дневният ред е приет.

.Д н е в е н  р е д:

1. Кандидатстване на Община Балчик като водещ партньор и подпомагане на Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради, на територията на Община Балчик, за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I", която ще се финансира със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

2. Кандидатстване с проект "Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Балчик, с. Кранево, с. Оброчище и с. Рогачево" по Национален план за възстановяване и устойчивост

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

3. Кандидатстване с проект "Укрепване на общинския капацитет в Община Балчик" по Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

4. Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Балчик и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.10.2022г. до 31.12.2022г

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

5. Утвърждаване на списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи за 2023 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

6. Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД и определяне на представител на акционера - Община Балчик в насрочено извънредно Общо събрание на акционерите за 15.02.2023 год.

Вносител: Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ

7. Откриване на конкурс за възлагане на управлението на „КИБЕЛА 2014" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

8. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2022 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

9. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.80.184 по кадастралната карта на гр. Балчик            

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

10. Продажба чрез търг на ПИ № 39459.502.414 по кадастралната карта на с. Кранево

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

11. Одобряване  на   ПУП - Парцеларен план за „Ветроенергиен парк" по КК на с. Тригорци, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

12.  Одобряване на   ПУП - Парцеларен план за „Ветроенергиен парк" по кадастрална карта на с. Стражица. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

13. Разрешение за възлагане изработването на ПУП - ПЗ за ПИ 39459.7.50 по КК на с. Кранево, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

14. Приемане на Решение за предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата и мерите - общинска собственост за общо и индивидуално ползване за стопанската 2023/2024 година

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

15. Отпускане финансови помощи на граждани

Вносител: Симеон Симеонов - Председател на ПКЗССД

16. Разни

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, по първа точка от дневния ред - Кандидатстване на Община Балчик като водещ партньор и подпомагане на Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради, на територията на Община Балчик, за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I", която ще се финансира със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България, давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик

 

По първа точка от дневния ред:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател,  уважаеми г-н Ангелов, уважаеми колеги общински съветници, Министерство на регионалното развитие и благоустройството информира за текуща, актуална процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I". Тя е насочена към енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, като се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се подобрят условията за живот на домакинствата, да се повиши качеството на живот на цялото население и бъдещите поколения в национален план.

Съгласно одобрения План за възстановяване и устойчивост на Република България, инвестицията за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд е в областта на стълб „Зелена България", Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика".

Тази процедура за предоставяне на БФП е първи етап от изпълнението
на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния
сграден фонд".
Настоящият първи етап предвижда размер на безвъзмездната
финансова помощ до 100% от допустимите разходи и набирането на проектни
предложения да приключи до 31.05.2023 г., съгласно Насоките за кандидатстване са публикувани за публично обсъждане.

Кандидатстването по настоящата процедура се осъществява въз основа на
предложения, които се подават през общината партньор и се оценяват в съответствие
с критериите, описани в Насоките за кандидатстване, публикувани за публично
обсъждане.

Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г. Многофамилните жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС са тези, в които броят самостоятелни обекти са най-малко четири ипринадлежат на повече от един собственик. Сградата следва да е жилищна и да е предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60 на сто от нейната
разгъната застроена площ се заема от жилища (съгласно § 5, т. 29 от Допълнителните
разпоредби на ЗУТ).

Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на средства от МВУ е
устойчиво енергийно обновяване на националния сграден фонд от жилищни сгради, а конкретните цели са следните:

 • Подобряване енергийните характеристики на националния сграден фонд от
  жилищни сгради, чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки;
 • Достигане на клас на енергопотребление минимум „В" след прилагане на
  енергоспестяващи мерки при жилищни сгради;
 • Стимулиране на минимум 30% спестяване на първична енергия за обновените
  жилищни сгради;
 • Намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия;
 • Подобряване на условията и качеството за живот на населението в страната чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд.

Кандидатите за средства подават предложение за изпълнение на
инвестиция чрез формуляр за кандидатстване в Информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост  в съответствие с
условията, определени в Насоките за кандидатстване, публикувани за публично
обсъждане. Оценката и класирането на проектните предложения се извършва от
оценителна комисия, назначена със заповед на ръководителя на СНД (Структура за наблюдение и докладване), съгласно Насоките за кандидатстване, публикувани за публично обсъждане.

Дейностите по настоящата процедура се осъществяват на територията на цялата страна, в 28 области и 265 общини.

Предложения за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура могат да бъдат подавани само в партньорство с общинската администрация на общината, където се намира сградата. Общинската администрация ще бъде водещ партньор в проекта и ще изпълнява функциите по неговото административно и финансово управление, както и отчитането му пред СНД.

Допустимо е подаване на едно проектно предложение за една сграда или блок-секция.

 

Допустимите дейности за финансиране са:

 

 • Дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:

ü  По външните сградни ограждащи елементи:

-       подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);

-       топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.);

ü  По системите за поддържане на микроклимата:

-       ремонт, модернизация или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност, в границите на вътрешната отоплителна инсталация и без да се засягат съоръжения и арматурата собственост на топлофикационни предприятия, регистрирани по Закона за енергетиката;

-       реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки собственик на самостоятелен обект в сградата;

-       ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;

-       инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;

 • Поставяне/инсталиране на системи за оползотворяване на енергия от възобновяеми енергийни източници за енергийните потребности на сградата и батерии за съхранение на енергия, бойлери за гореща вода към общите части на системата (не за индивидуално ползване на СО), ако са предписани в енергийното обследване;
 • Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект;
 • Ремонт на покрив (скатен или плосък покрив), който може да включва дейности по възстановяване на покрития, хидроизолация, обшивки, водоотвеждаща система - допустимо само при предписана в енергийното обследване енергоспестяваща мярка „Топлоизолация на покрив";
 • СМР, които произтичат от нормативни изисквания свързани с безопасната експлоатация на сградите и са предписани като задължителни в техническия паспорт на сградата и СМР, които са нормативно необходими за въвеждане на сградата в експлоатация:

ü  СМР, свързани с отстраняване на локални дефекти и повреди, които не нарушават общата конструктивна устойчивост на сградите, но в същото време създават пряка опасност за преките ползватели или неотстраняването им би довело до по-сериозни промени в носещата конструкция на сградата в бъдеще;

ü  СМР, свързани с осигуряване на пожарна безопасност, изграждане/ремонт/подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация, осигуряване на достъпна архитектурна среда до входа на жилищната сграда.

По проекта НЯМА ДА СЕ ФИНАНСИРАТ следните дейности:

 • Подмяна или монтиране на отоплителни тела в самостоятелните обекти;
 • Обзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти;
 • Ремонт в самостоятелните обекти извън дейностите по възстановяване на първоначалното състояние на обектите, вследствие ремонта на общите части или подмяната на дограма;
 • Изпълнение на мерки по асансьорите и/или подмяна и/или монтиране на асансьори с нови или втора употреба;
 • Изпълнение на дейности по вертикална планировка около сградата;
 • Ремонт и подмяна на ВиК инсталации.


Мерките за енергийна ефективност ще се изпълняват въз основа на обследване за енергийна ефективност на съответната сграда. Обследването за енергийна ефективност следва да бъде придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ. Докладът от обследването за енергийна ефективност следва бъде изготвен в обхват и съдържание съгласно изискванията, опредени в приложимата подзаконова нормативна уредба (Наредбата по чл. 48 от ЗЕЕ). Наличието на енергийно и техническо обследване (включително сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация и технически паспорт) е предварително условие за кандидатстване по настоящата процедура.

Проекти, свързани с внедряване на мерки за енергийна ефективност, ще се финансират само след извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл.169, ал.1 и ал. 3 от ЗУТ в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

Общината водещ партньор в проектното предложение, сключва договор с Дирекция „Жилищна политика" на МРРБ от името на крайния получател на средствата. Тя отговаря за изпълнението на целия процес по обновяване на жилищните сгради на своята територия и за избора на изпълнители по реда на ЗОП за осъществяване на отделните дейности по сградите. Избраните изпълнители не са партньори по ПИИ (Предложенията за изпълнение на инвестиции). Процедурите по Закона за обществените поръчки се провеждат от водещият партньор, които ще изпълняват ПИИ във всички случаи, когато е приложимо, при спазване на нормативните изисквания.

Предвид възможността на Община Балчик да вземе участие в Процедурата, предвид и кратките срокове и произтичащите, високо вероятно и очаквано, затруднения за самостоятелна организация и осигуряване на необходимите средства от Сдруженията на собствениците, за изготвяне на енергийно и техническо обследване (включително сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, технически паспорт и архитектурно заснемане), предлагам да бъдат отпуснати заемообразни средства от бюджета на Община Балчик за подпомагане на етажната собственост, които да покрият разходите за горепосочените услуги. Следва да се има предвид, че средствата, които ще отпусне Община Балчик с настоящото решение ще бъдат възстановявани от финансирането по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I" по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България. А в случай, че кандидатстващата сграда не бъде одобрена за финансиране по процедурата, получените средства следва да бъдат върнати на Община Балчик в срок до 12 месеца от влизане в сила на решението за отказ от финансиране.  Въведените условия за предоставяне на заемообразни средства от общината са съобразени с насоките за кандидатстване и гарантират максимален брой точки за кандидатите, което от своя страна увеличава възможността по-голям брой от финансираните от Община Балчик сдружения на собственици да бъдат одобрени по процедурата и да получат средства, от които общината да удовлетвори вземането си.

Общата прогнозна стойност на средствата за изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 ЗУТ и за съставяне на технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност и сертификат за ЕЕ, за всички многофамилни сгради на територията на община Балчик, съответстващи на изискванията на Програмата, при съобразяване максимално допустимата сума 6.28 лв. с ДДС на кв. м. РЗП (заложена в условие в Програмата), посредством изготвена за случая План-сметка, възлиза  на 776 616.20 лв. (седемстотин седемдесет и шест хиляди, шестстотин и шестнадесет лева и двадесет ст.) с ДДС.

Продължителността за изпълнение на дейностите по проекта е съгласно Насоките за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура „подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I, с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост, публикувани за обществено обсъждане.

Предвид изложеното и факта, че участието на максимален брой сгради от община Балчик в процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I" по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България е от особено важен обществен интерес и на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОбА, предлагам Общински Съвет - Балчик, да вземе следното:


РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 2,  във връзка с чл. 21, ал.1, т. 8 вр. с т. 6, т. 10, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1.Дава принципно съгласие Община Балчик да участва като водещ партньор, като подаде изискуемите документи за кандидатстване в Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I", финансирана на 100% със средства от Механизма за възстановяване на устойчивост по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България.

2.Дава съгласие Община Балчик да осигури заемообразно средства в размер на 776 616.20 лв. (седемстотин седемдесет и шест хиляди, шестстотин и шестнадесет лева и двадесет ст.) с включен ДДС,  на Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и участниците в тях за:

-Изготвяне на технически паспорти на сградите по чл.169, ал.1 и ал. 3 от ЗУТ, в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите и изготвяне на архитектурни заснемания;

-Обследване за енергийна ефективност на съответната сграда. Обследването за енергийна ефективност следва да бъде придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ. Докладът от обследването за енергийна ефективност следва бъде изготвен в обхват и съдържание съгласно изискванията, опредени в приложимата подзаконова нормативна уредба (Наредбата по чл. 48 от ЗЕЕ).

При одобрено проектно предложение предоставените средства се възстановяват на Община Балчик от полученото финансиране по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I" (Процедурата) по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България. В случай, че кандидатстващата сграда не бъде одобрена за финансиране по горепосочената процедура, получените средства следва да бъдат върнати от съответното сдружение на собствениците на многофамилни жилищни сгради, регистрирани по реда на ЗУЕС на Община Балчик в срок до 12 месеца от влизане в сила на решението за отказ от финансиране по процедурата.

3.За финансирането по т. 1 ще бъдат одобрени сдружения на собствениците на многофамилни жилищни сгради, отговарящи на условията по Процедурата, включително и на следните условия:

-Собствениците на > 95% от идеални части от общите части на етажна собственост членуват в Сдружение на собствениците на многофамилни жилищни сгради и са подкрепили изпълнението на проекта при гласуването на общото събрание.

-Сдружението на собствениците кандидатства по Процедурата с цяла сграда, а не с отделна блок-секция или група от блок-секции.

-100 % от собствениците в етажната собственост са подписали Декларации за готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните им обекти.

-Сдружението на собствениците на многофамилни жилищни сгради предоставя в Община Балчик оферта или сключен договор с лицензирано дружество за извършване на дейностите посочени в т. 1 на настоящото решение.

4.Максималният размер на финансирането по т.1 на Сдружение на собствениците на многофамилни жилищни сгради е в размер до определения в представената оферта/договор, но не повече от максималната референтна стойност на разхода за изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики,  свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и за съставяне на технически паспорт и за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и сетификат за Енергийна ефективност, определен в насоките за кандидатстване по Процедурата.

5.Дава съгласие средствата по т.1 да бъдат осигурени от бюджета на Община Балчик за 2023 - 2024 г.

6.Възлага на Кмета на Община Балчик да организира изпълнението на настоящото решение и сключи договорите за безлихвен заем със сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради, отговарящи на горепосочените условия.

Приложение:

-Резюме на Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I", МРРБ;

-План-сметка изчислените необходими разходи - финансови средства за изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 ЗУТ и за съставяне на технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност, и сертификат за ЕЕ за многофамилните жилищни сгради на територията на община Балчик, проектирани преди 26 април 1999 г.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви г-н Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема -  Кандидатстване на Община Балчик като водещ партньор и подпомагане на Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради, на територията на Община Балчик, за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I", която ще се финансира със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България

.,със „За" - 3;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 680: На основание чл. 21, ал. 2,  във връзка с чл. 21, ал.1, т. 8 вр. с т. 6, т. 10, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1.Дава принципно съгласие Община Балчик да участва като водещ партньор, като подаде изискуемите документи за кандидатстване в Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I", финансирана на 100% със средства от Механизма за възстановяване на устойчивост по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България.

2.Дава съгласие Община Балчик да осигури заемообразно средства в размер на 776 616.20 лв. (седемстотин седемдесет и шест хиляди, шестстотин и шестнадесет лева и двадесет ст.) с включен ДДС,  на Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и участниците в тях за:

-Изготвяне на технически паспорти на сградите по чл.169, ал.1 и ал. 3 от ЗУТ, в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите и изготвяне на архитектурни заснемания;

-Обследване за енергийна ефективност на съответната сграда. Обследването за енергийна ефективност следва да бъде придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ. Докладът от обследването за енергийна ефективност следва бъде изготвен в обхват и съдържание съгласно изискванията, опредени в приложимата подзаконова нормативна уредба (Наредбата по чл. 48 от ЗЕЕ).

При одобрено проектно предложение предоставените средства се възстановяват на Община Балчик от полученото финансиране по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I" (Процедурата) по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България. В случай, че кандидатстващата сграда не бъде одобрена за финансиране по горепосочената процедура, получените средства следва да бъдат върнати от съответното сдружение на собствениците на многофамилни жилищни сгради, регистрирани по реда на ЗУЕС на Община Балчик в срок до 12 месеца от влизане в сила на решението за отказ от финансиране по процедурата.

3.За финансирането по т. 1 ще бъдат одобрени сдружения на собствениците на многофамилни жилищни сгради, отговарящи на условията по Процедурата, включително и на следните условия:

-Собствениците на > 95% от идеални части от общите части на етажна собственост членуват в Сдружение на собствениците на многофамилни жилищни сгради и са подкрепили изпълнението на проекта при гласуването на общото събрание.

-Сдружението на собствениците кандидатства по Процедурата с цяла сграда, а не с отделна блок-секция или група от блок-секции.

-100 % от собствениците в етажната собственост са подписали Декларации за готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните им обекти.

-Сдружението на собствениците на многофамилни жилищни сгради предоставя в Община Балчик оферта или сключен договор с лицензирано дружество за извършване на дейностите посочени в т. 1 на настоящото решение.

4.Максималният размер на финансирането по т.1 на Сдружение на собствениците на многофамилни жилищни сгради е в размер до определения в представената оферта/договор, но не повече от максималната референтна стойност на разхода за изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики,  свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и за съставяне на технически паспорт и за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и сертификат за Енергийна ефективност, определен в насоките за кандидатстване по Процедурата.

5.Дава съгласие средствата по т.1 да бъдат осигурени от бюджета на Община Балчик за 2023 - 2024 г.

6.Възлага на Кмета на Община Балчик да организира изпълнението на настоящото решение и сключи договорите за безлихвен заем със сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради, отговарящи на горепосочените условия.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към втора точка от дневния ред -  Кандидатстване с проект "Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Балчик, с. Кранево, с. Оброчище и с. Рогачево" по Национален план за възстановяване и устойчивост , и давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

По втора точка от дневния ред:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, на 20.03.2020 г. Община Балчик кандидатства с проектно предложение "Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Балчик, с. Кранево, с. Оброчище и с. Рогачево"  по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 (Процедура BGENERGY-2.001). В рамките на процедурата бяха получени множество проектни предложения, които са оценени и одобрени, но не са финансирани поради недостатъчен финансов ресурс, а са включени в списък с резервни проекти. Община Балчик също е в този списък с резервни проекти. Отчитайки всичко това в Плана за възстановяване и устойчивост на Република България е заложена инвестиционна подкрепа за енергийна ефективност на външното изкуствено осветление в българските общини. Инвестицията ще се осъществи в две отделни процедури, като Община Балчик е конкретен бенефициент по Процедура BG-RRP-4.025-„Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление" - Покана 1 за директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели по реда на чл. 3, ал. 2, т. 2 от ПМС 114/2022 г. Крайният получател се задължава за период от 5 години след приключване на проекта да извършва ежегодни вноски във Фонда за декарбонизация в размер на 10 % от действително получения размер на безвъзмездна помощ по настоящия проект. Условията и реда за това ще бъдат уредени с допълнително споразумение. Национален фонд за декарбонизация ще бъде създаден в рамките на Реформа 1 по Националния план за възстановяване и устойчивост. Подготвяйки новото проектно предложение сме задължени в максимална степен да се придържаме към подаденото по процедура BGENERGY-2.001, в което се предвижда подмяна на съществуващите осветители с енергоефективни в гр. Балчик, с. Кранево, с. Оброчище и с. Рогачево.   Предвид гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния проект на решение,

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

         На основание чл. 21, ал .2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик за директно предоставяне на средства по Процедура BG-RRP-4.025-„Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление" - Покана 1, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, Общински съвет- гр. Балчик реши:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства в качеството си на конкретен бенефициент, с проектно предложение "Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Балчик, с. Кранево, с. Оброчище и с. Рогачево" по Процедура BG-RRP-4.025-„Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление" - Покана 1 с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

2. Общински съвет Балчик упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви г-н Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Кандидатстване с проект "Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Балчик, с. Кранево, с. Оброчище и с. Рогачево" по Национален план за възстановяване и устойчивост, със „За" - 3;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 681: На основание чл. 21, ал .2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик за директно предоставяне на средства по Процедура BG-RRP-4.025-„Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление" - Покана 1, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, Общински съвет- гр. Балчик:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства в качеството си на конкретен бенефициент, с проектно предложение "Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Балчик, с. Кранево, с. Оброчище и с. Рогачево" по Процедура BG-RRP-4.025-„Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление" - Покана 1 с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

2. Общински съвет Балчик упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към трета точка от дневния ред - Кандидатстване с проект "Укрепване на общинския капацитет в Община Балчик" по Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

По трета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Община Балчик подготвя проектно предложение "Укрепване на общинския капацитет в Община Балчик" по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 "Укрепване на общинския капацитет" по Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г. Целта на процедурата е да подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет.

Предоставянето на интегрирана подкрепа на общините в изпълнението на правомощията им по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за лична помощ (ЗЛП) ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението ни.

Допустимите дейности за финансиране са:

Дейност 1: Подготовка за обезпечаване правомощията на общините по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП и създаване на работни места (фронт-офиси).

Дейност 2: Наемане, обучение и супервизия на персонала, необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на общините по ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването от общините за ползване на социални услуги.

Дейност 3: Обезпечаване на механизма по сътрудничество и наблюдение на социалните услуги чрез съвети по въпросите на социалните услуги (създадени по чл.27 от ЗСУ).

Дейност 4: Изготвяне на анализи и проучвания в сферата на социалните услуги, в т.ч. анализ от потребностите от социални услуги.

Дейност 5: Подкрепа на общините за планиране и анализиране на предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително за разработване на програми за развитие на качеството на социалните услуги.

Дейност 6: Разработване на електронни платформи за единен достъп до заявяване на социални услуги/ единна информационна точка за подобряване на информирания избор при ползване на социална услуга.

Дейност 7: Провеждане на разяснително-информационни кампании за предоставянето на личната помощ, социалните и интегрирани здравно-социални услуги, както и информираност на обществото на местно ниво относно възможностите за разрешаване на проблемите, свързани с липсата на достъпност за хората с увреждания.

Дейностите по проекта следва да са с продължителност не повече от 24 месеца, но не по-късно от 31.12.2025 г.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата чрез директно предоставяне на средства за Община Балчик е 66 956 лева. Съфинансиране от кандидата не се изисква.

В проектното предложение на Община Балчик е предвидено да бъдат назначени едно или две лица на длъжност „Сътрудник социални дейности" с цел оказване на подкрепа на служителите, ангажирани с изпълнението на правомощията им по Закона за социалните услуги , Закона за хората с увреждания и Закона за лична помощ за предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи. По проекта ще бъдат организирани обучения и супервизии на персонала, необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на общините по ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването от общините за ползване на социални услуги.

           Предвид гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния проект на решение,

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

         На основание чл. 21, ал .2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 "Укрепване на общинския капацитет" по Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г., Общински съвет- гр. Балчик реши:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства в качеството си на конкретен бенефициент, с проектно предложение "Укрепване на общинския капацитет в Община Балчик" по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 "Укрепване на общинския капацитет" по Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г.

2. Общински съвет Балчик упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема  -  Кандидатстване с проект "Укрепване на общинския капацитет в Община Балчик" по Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г. със „За" - 3;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 682: На основание чл. 21, ал .2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 "Укрепване на Общинския капацитет" по Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г., Общински съвет- гр. Балчик:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства в качеството си на конкретен бенефициент, с проектно предложение "Укрепване на общинския капацитет в Община Балчик" по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 "Укрепване на общинския капацитет" по Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г.

2. Общински съвет Балчик упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към четвърта точка от дневния ред - Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Балчик и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.10.2022г. до 31.12.2022г.,  давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По четвърта точка от дневния ред:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, представям за одобрение писмен отчет за извършените разходи за командировки в страната и получени средства от Кмета на община Балчик  и Председателя на ОБС за периода от 01.10.2022г. до 31.12.2022г.

№      по ред

 

Отчетен месец

Извършени разходи за командировки в страната и получени средства от кмета на Община Балчик

Извършени разходи за командировки в чужбина и получени средства от кмета на Община Балчик

1

м. 10.2022г.

338,13лв.

0,00лв.

2

м. 11.2022г.

218,40лв.

0,00лв.

3

м. 12.2022г.

0,00лв.

0,00лв.

Общо: 556,53 лв.

Общо : 0,00 лв.

№      по ред

 

Отчетен месец

Извършени разходи за командировки в страната и получени средства от председателя  на Общински съвет

Извършени разходи за командировки в чужбина и получени средства от председателя  на Общински съвет

1

м. 10.2022г.

0,00лв.

0,00лв.

2

м. 11.2022г.

0,00лв.

0.00лв.

3

м. 12.2022г.

0,00лв.

0.00лв.

Общо : 0,00лв.

Общо : 0,00лв.

 Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2  от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, заповедите за командировки или специализации в чужбина на кметовете на общини се издават от председателя на общинския съвет. Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното:

РЕШЕНИЕ :

На основание  чл. 21 ал1 т.6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната и чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Балчик:

1.Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на Община Балчик за периода от 01.10.2022 до 31.12.2022г., в размер на  -  556,53лв., отчетени като разход по Функция "Общо държавни служби", Д/ст 122, подпараграф 10-51.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте г-жо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Балчик и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.10.2022г. до 31.12.2022г, със „За" - 3 ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 683: На основание чл. 21 ал1 т.6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната и чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Балчик:

1.Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на Община Балчик за периода от 01.10.2022 до 31.12.2022г., в размер на  -  556,53лв., отчетени като разход по Функция "Общо държавни служби", Д/ст 122, подпараграф 10-51.

№      по ред

 

Отчетен месец

Извършени разходи за командировки в страната и получени средства от кмета на Община Балчик

Извършени разходи за командировки в чужбина и получени средства от кмета на Община Балчик

1

м. 10.2022г.

338,13лв.

0,00лв.

2

м. 11.2022г.

218,40лв.

0,00лв.

3

м. 12.2022г.

0,00лв.

0,00лв.

Общо: 556,53 лв.

Общо : 0,00 лв.

№      по ред

 

Отчетен месец

Извършени разходи за командировки в страната и получени средства от председателя  на Общински съвет

Извършени разходи за командировки в чужбина и получени средства от председателя  на Общински съвет

1

м. 10.2022г.

0,00лв.

0,00лв.

2

м. 11.2022г.

0,00лв.

0.00лв.

3

м. 12.2022г.

0,00лв.

0.00лв.

Общо : 0,00лв.

Общо : 0,00лв.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към пета точка от дневния ред- Утвърждаване на списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи за 2023г.., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

По пета точка от дневния ред:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин Ангелов, уважаеми общински съветници, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 39 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, предлагам следния проект за:

РЕШЕНИЕ:

1.Общински съвет Балчик утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи за 2023г. съгласно Приложения №11-А, №11-Б-1, №11-Б-2 и №11-В:

1.1.За служители изпълняващи задълженията си свързани с чести пътувания или при неколкократно прекъсване на работното време в гр. Балчик / Приложение №11-А/ - 100%

1.2.За служители, пътуващи от местоживеене до месторабота в населени места в рамките на общината / Приложение №11-Б-1/ и от други общини, когато в Община Балчик няма съответните специалисти / Приложение №11-Б-2 / -90%

1.3.За педагогически специалисти, пътуващи от местоживеене до месторабота /Приложение №11-В/ - 100%

2.Задължава Кмета на Община Балчик да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, г-н Ангелов, колеги моля имате думата  по точката,  заповядайте г-жа Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема  -  Утвърждаване на списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи за 2023г. със „За" - 3;, „Против" - 0.; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря  Ви, колеги други желаещи  за разискване по точката, ако няма  моля да преминем към поименно  гласуване на предложението:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 684: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 39 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Общината:

1.Общински съвет Балчик утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи за 2023г. съгласно Приложения №11-А, №11-Б-1, №11-Б-2 и №11-В:

1.1.За служители изпълняващи задълженията си свързани с чести пътувания или при неколкократно прекъсване на работното време в гр. Балчик / Приложение №11-А/ - 100%

1.2.За служители, пътуващи от местоживеене до месторабота в населени места в рамките на общината / Приложение №11-Б-1/ и от други общини, когато в Община Балчик няма съответните специалисти / Приложение №11-Б-2 / -90%

1.3.За педагогически специалисти, пътуващи от местоживеене до месторабота /Приложение №11-В/ - 100%

2.Задължава Кмета на Община Балчик да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря колеги, продължаваме към шеста точка от дневния ред - Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД и определяне на представител на акционера - Община Балчик в насрочено извънредно Общо събрание на акционерите за 15.02.2023 год., давам думата на г-жа  Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ:

 

По шеста точка от дневния ред:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в деловодството на Общински съвет - гр. Балчик, е постъпила покана с вх. №784/06.01.2023 г., до Председателя на Общинския съвет - гр. Балчик, за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД, на 15.02.2023 г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов" № 24 .Съветът на директорите на „МБАЛ-Добрич" АД гр. Добрич, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон,  е свикал извънредно Общо събрание на акционерите на 15.02.2023 г., като съдържащия се дневен ред в приложената към настоящата покана предвижда следното:

1.Одобряване на „Бизнес програма на „МБАЛ - Добрич" АД -гр. Добрич, за периода 2022 г. - 2024 г." приета с протокол №25/29.11.2022 г. от проведено заседание на Съвета на директорите на „МБАЛ- Добрич" АД - гр. Добрич.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет гр. Балчик, да приеме следното решение:


РЕШЕНИЕ:

1.Определя д-р Маргарита Калинова Вичева за представител на Община Балчик в

извънредното общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД, което ще се проведе на 15.02.2023 г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов" № 24, а при липса на кворум по реда на чл. 227 от Търговския закон на 02.03.2023 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл. 226 от Търговския закон.

2.Оправомощава определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по

предложението от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, като изрази съгласие и гласува със „ЗА" по предложеният проект на решение, а именно Одобряване на „Бизнес програма на „МБАЛ - Добрич" АД -гр. Добрич, за периода 2022 г. - 2024 г." приета с протокол №25/29.11.2022 г. от проведено заседание на Съвета на директорите на „МБАЛ - Добрич" АД - гр. Добрич      

Приложение: Покана за Общо събрание на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич" АД.;

 И да допълня, че  ПКБФЕЕ приема Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД и определяне на представител на акционера - Община Балчик в насрочено извънредно Общо събрание на акционерите за 15.02.2023 год.,., със „За" - 3 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се"

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги имате думата по точката, ако нямавъпроси предлагам да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Не гласувал"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; „Не гласували"-1;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 685: Общински съвет гр. Балчик:

1.Определя д-р Маргарита Калинова Вичева за представител на Община Балчик в извънредното общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД, което ще се проведе на 15.02.2023 г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов" № 24, а при липса на кворум по реда на чл. 227 от Търговския закон на 02.03.2023 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл. 226 от Търговския закон.

2.Оправомощава определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по

предложението от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, като изрази съгласие и гласува със „ЗА" по предложеният проект на решение, а именно Одобряване на „Бизнес програма на „МБАЛ - Добрич" АД -гр. Добрич, за периода 2022 г. - 2024 г." приета с протокол №25/29.11.2022 г. от проведено заседание на Съвета на директорите на „МБАЛ - Добрич" АД - гр. Добрич.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към седма точка от дневния ред - Откриване на конкурс за възлагане на управлението на „КИБЕЛА 2014" ЕАД, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По седма точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, с Решение № 545 по протокол №34 на заседание, проведено на 30.06.2022г., Общински съвет- гр. Балчик избра временно до провеждане на конкурс по реда на Закона за публичните предприятия, но за не повече от 6 месеца, считано от момента на вписване в ТР нов съвет на директорите на „КИБЕЛА 2014" ЕАД. Вписването в ТР, съгласно данни от правна програма Сиела, е от 19.07.2022г. Оттук следва, че е наложаща нуждата от организиране и провеждане на конкурс.

Съгласно чл. 21, ал. 1 и 2  от Закона за публичните предприятия всички членове за управление и контрол се избират и назначават след провеждане на конкурс, а в съответствие с чл. 69, ал. 2 от Правилника за прилагане на този закон, конкурсите се провеждат по предварително оповестени правила, определени от общинските съвети.

В съответствие с  приетата с Решение 593 по Протокол № 39 от 24.04.2014г. от Общински съвет- Балчик Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за  участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, конкурсът  се открива с решение на общинския съвет, което съдържа: 1. предмета на конкурса; 2. минимални и специфични изисквания към кандидатите; 3. реда и условията за провеждане на конкурса и критерии за оценка на кандидатите; 4. необходимите документи, мястото и срока, в който да бъдат подадени.  С решението  общинският съвет определя комисия за организиране и провеждане на конкурса и  нейния председател. В състава на комисиите задължително се включва правоспособен юрист и изявени специалисти в областта на предмета на дейност на дружеството. За участие в конкурса кандидатите представят своя бизнес програма за развитие на дружеството, провежда се и интервю. Конкурсът се обявява в един местен вестник и в официалната Интернет страница на общината, като обявата предхожда провеждането му с не по-малко от тридесет календарни дни. „КИБЕЛА 2014" ЕАД е дружество, което се управлява по едностепенната система на управление от съвет на директорите, които са трима на брой. Това означава, че конкурсът ще се проведе по две обособени позиции- една за изпълнителен член и една за член на съвета на директорите /еднаква и за двамата/. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1 от ПОДОбСНКВОбА представям на Вашето внимание следното:

 

ПРОЕКТО- РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл. 26 от Наредбата за условията и реда за упражняване  правата на собственост на община Балчик  в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност (приета с Решение 593 по Протокол № 39 от 24.04.2014 г.), във връзка с чл. 21, ал. 1 и 2  от Закона за публичните предприятия, чл. 68 и чл.  69, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Общински съвет- гр. Балчик, действащ в качеството на Общо събрание на акционерите,


РЕШИ:

I. ОТКРИВА КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА „КИБЕЛА 2014"  ЕАД, с ЕИК: 203326035, управляващо Зоната за платено паркиране на територията на община Балчик, със следния предмет, както следва:

Позиция 1: „Избор на изпълнителен член на Съвета на директорите"

1 брой, който отговаря на изискванията на чл. 20, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните предприятия

Позиция 2: „Избор на член на Съвета на директорите"

2 броя, които отговарят на изискванията на чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните предприятия.

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1. Общи изисквания към кандидатите и за двете позиции:

- да са български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария

-  да имат завършено висше образование;

- да имат най-малко 5 години професионален опит;

- да не са поставени под запрещение;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

- да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;

- да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

- да не са били член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

-да  не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

- да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;

- да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име;

- да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

- да не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

2. Изисквания към кандидатите за изпълнителни членове по Позиция 1:

2.1. Да отговарят на посочените в т. 1 от настоящия раздел изисквания;

2. 2. Не може да бъде изпълнителен член на съвета на директорите лица, които работят по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподаватели във висше училище и/или като лекари или лекари по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения.


III. РЕД И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА, КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КАНДИДАТИТЕ, НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ, МЯСТОТО И СРОКА, В КОЙТО ДА БЪДАТ ПОДАДЕНИ.

1. Оценката на всяка кандидатура се извършва при съобразяване със следните критерии за подбор и оценка за двете позиции:

1.1. Образователно-квалификационна степен: Завършено висше образование в сферата на публично- правните, техническите или икономическите науки;

1.2. Професионален опит: минимум 5 години професионален опит, осигуряващ необходимите умения за професионално изпълнение на задълженията на задълженията та член на орган на управление и контрол;

1.3. Добра репутация: Кандидат за член на орган на управление и контрол се счита с добра репутация, освен ако няма доказателства за противното и няма основателни съмнения относно добрата репутация на лицето. При оценяване на репутацията на кандидат за член по двете позиции се взема предвид информацията, която е на разположение на Общински съвет- гр. Балчик, упражняващ правата на общината и на комисията за номиниране, за извършване на оценката.

1.4. Умения в областта на стратегическото планиране: умение да се поставят ясни краткосрочни и дългосрочни цели на предприятието, да се познава нормативната база, свързана с предмета на дейност на дружеството, вкл. и местните нормативни актове, касаещи платеното паркиране на територията на община Балчик, умение да се анализира дейността на предприятието, умение да се планират и управляват промени, и др. Оценката на комисията по този показател се формира при провеждане на интервю с допуснатите кандидати.

1.5. Умения в областта на оперативното управление: умение да се ръководи, да се организира работата в екип, да се мотивират членовете на екипа, да се формира широка мрежа от професионални контакти, които да се използват за професионални цели, умение да се предлагат няколко решения на един проблем.

Оценката на комисията по този показател се формира при провеждане на интервю с допуснатите кандидати

2. Процедурата за оценка включва две части: писмена част /бизнес-програма/ и устна част /интервю/, като и за двете части се определят минимални оценки, непостигането на които е основание за отстраняването от по- нататъшно участие в конкурсната процедура. При провеждане на конкурсната процедура се спазват принципите на публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и пропорционалност, както и недопускане на дискриминация.

2.1. Писмената част включва представяне на бизнес-план за развитие на дружеството, съобразена с предмета на дейност на предприятието относно платеното паркиране на територията на общината. Бизнес- планът следва да е съобразен и с политиката на Община Балчик за участие в публичните предприятия и приноса на кандидата към неговото управление.

         Оценява се доколко концепцията е конкретна, логични ли са отделните стъпки, има ли времева рамка, направен ли е анализ на силните и слабите страни на предприятието , наличие на измерими показатели за икономическо развитие след реализиране на бизнес-плана, планиран социален ефект.

2.2. Устна част /интервю/ се състои от предварително определени и одобрени от комисията по номиниране въпроси, на които всеки от кандидатите следва да отговори. До оценка на устната част се допуска кандидат, който е получил оценка на писмената част /бизнес-плана/ „Много добър 4,50".

2.3. Оценката на всеки етап от конкурсната процедура се определя по шестобалната система, като максималната оценка, която кандидат може да получи на всеки от етапите на процедурата е „Отличен 6" при точност на оценката 0, 25. Минималната допустима оценка на всеки етап от процедурата е „Много добър 4,50". Кандидат, получил оценка  по- ниска от „Много добър 4,50" се отстранява от следващ етап от конкурсната процедура.

3. Необходими документи за допустимост:

3.1. Заявление за участие в свободен текст, в което задължително се посочват трите имена, ЕГН, адрес за кореспонденция и електронен адрес, както и позицията, за която участва кандидата.

3.2. автобиография;

3.3. заверено от кандидата копие на диплома за завършено висше образование, придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност /ако образованието изисква такава/;

3.4. заверени копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова, служебна, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ най- малко петгодишен професионален опит/;

3.5. декларация за удостоверяване липсата/наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните предприятия за кандидатите за изпълнителен член;

3.6. декларация за удостоверяване липсата/наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, ал. 2 от Закона за публичните предприятия за кандидатите за членове на Съвета на директорите на публичното предприятие;

4. Документите по т. 3. от настоящия раздел се поставят в запечатан плик с надпис „Участие в конкурс за възлагане управлението на „КИБЕЛА- 2014"ЕАД, трите имена и позицията, за която се участва и се депозират в работно време /8:00-16:30 часа/ и се регистрират в деловодството на Община Балчик, находяща се на адрес: гр. Балчик, пл. „21-ви септември" №6.

4.1. Срокът за представянето им е 35/тридесет и пет / календарни дни от обявяването на конкурса в Общински седмичник „Балчик" и на интернет страницата на Община Балчик.

4.2. В случай че кандидат не представи някой от изброените в т.3 от настоящия раздел документи, не попълни задължителните реквизити в заявлението за участие и/или се установят от комисията  основания, които възпрепятстват по- нататъшното му участие в процедурата, или представи предложението след изтичане на срока, се отстранява от участие.

4.3 Документите по допустимост се разглеждат в 2-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документи. 

5. След извършване на проверка по допустимост въз основа на представените документи, комисията по провеждане на конкурса публикува на интернет страницата на Община Балчик списък с допуснатите кандидати  в 1-дневен срок от изтичане на срока в т.4.3., като определя 5- дневен срок за представяне на бизнес-план, който започва да тече от датата на уведомяването на всеки кандидат на посочения в заявлението електронен адрес.

5.1. На допуснатите до участие на този етап кандидати на посочения в заявлението  електронен адрес се представя последният годишен финансов отчет, шестмесечният междинен финансов отчет и годишният доклад за дейността на дружеството.

5.2. Бизнес-планът се представя в работно време /от 8:00 до 16:30 часа/ и се регистрира в деловодството на Община Балчик в запечатан плик с надпис „Бизнес-план за управление на „КИБЕЛА 2014"ЕАД и трите имена на кандидата.

5.3. Не се разглеждат предложения, представени след срока и съответният  кандидат се отстранява от по- нататъшно участие в процедурата.

6.  В 3- дневен срок от изтичането на срока за представяне на бизнес-плана, комисията разглежда и оценява предложенията, за което изготвя протокол. В същия срок, на базата на резултатите от протокола, комисията публикува на интернет-страницата на Община Балчик списък на допуснатите до устната част /интервю/ кандидати, като с това обявява и датата на провеждане на интервюто. Допуснатите участници се уведомяват по посочения от тях в заявлението електронен адрес.

7. Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от оценките на бизнес-плана и оценката от проведеното интервю.

7.1. За позиция 1 „ Избор на изпълнителен член на Съвета на директорите" за спечелил се обявява кандидатът с получена най- висока окончателна оценка;

7.2. За позиция 2 „Избор на член на Съвета на директорите" за спечелили се определят двамата кандидати, получили най- високи окончателни оценки.

8. В тридневен срок от провеждането на устния етап, комисията представя на кмета протокол за резултатите от проведения конкурс. Едновременно с това, окончателното  класиране се публикува и на интернет- страницата на Община Балчик. Въз основа на него, кметът внася  в Общински съвет- Балчик предложение за възлагане на управлението на предприятието.

9. Начин на комуникация между кандидатите и  комисията по провеждане на конкурса:

Чрез електронната поща на Община Балчик- mayor@balchik.bg и чрез публикации на интернет страницата на Община Балчик- www.balchik.bg

IV. НАЗНАЧАВА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА И НОМИНИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В НЕГО, В СЛЕДНИЯ СЪСТАВ:

Председател: Димитрин Димитров

                 Членове 1. Женя Манолова - правоспособен юрист

                                 2. Деница Андреева

                                 3. Пламен Сидеров

                                 4. Татяна Василева

                Резервни: 1. Гергана Николова - правоспособен юрист 2. Мария Дойчева 

1. За заседанията си комисията да води протоколи, който да са подписани от всички присъстващи на заседанието членове и в който се съдържат съответните решения и оценяване.

2. Конкурсът се провежда, ако присъстват председателя и поне половината от останалите членове на комисията, дори ако се е явил само един кандидат. Когато няма подадени заявления за участие в конкурса или няма допуснати кандидати, комисията предлага да се удължи срока за подаване на заявленията с 15 дни и кмета следва да публикува обява за удължаването в един местен  вестник и  на официалната Интернет страница на общината. В случай, че отново няма подадени заявления за участие или няма допуснати кандидати, общинският съвет прекратява процедурата и взема съответното решение.

V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ПО ДВЕТЕ ПОЗИЦИИ и СРОК НА ДОГОВОРИТЕ.

1. За Позиция 1:  „Месечното трудово възнаграждение на изпълнителния член е в размер на месечното трудово възнаграждение на заместник-кмет на Община Балчик. Средствата за изплащане на възнагражденията са за сметка на разходите на дружеството.

2. За Позиция 2: „Месечното трудово възнаграждение на член на Съвета на директорите е в размер на минималната работна заплата за страната. Средствата за изплащане на възнагражденията са за сметка на разходите на дружеството.

3. Договорите за възлагане на управление и контрол се сключват за срок от 3 години.

VI. Упълномощава Кмета на Община Балчик да организира техническото провеждане на конкурса, включително и неговото обявяване на една и съща дата в Общински седмичник- Балчик и на интернет страницата на Общината.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, г-жо Фудулова заповядайте:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема Откриване на конкурс за възлагане на управлението на „КИБЕЛА 2014" ЕАД

със „За" - 3 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се"

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги, ако няма въпроси  преминаваме към режим  на   поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 686: На основание чл. 26 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност (приета с Решение 593 по Протокол № 39 от 24.04.2014 г.), във връзка с чл. 21, ал. 1 и 2  от Закона за публичните предприятия, чл. 68 и чл.  69, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Общински съвет- гр. Балчик, действащ в качеството на Общо събрание на акционерите:

I. ОТКРИВА КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА „КИБЕЛА 2014" ЕАД, с ЕИК: 203326035, управляващо Зоната за платено паркиране на територията на община Балчик, със следния предмет, както следва:

Позиция 1: „Избор на изпълнителен член на Съвета на директорите"

1 брой, който отговаря на изискванията на чл. 20, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните предприятия

Позиция 2: „Избор на член на Съвета на директорите"

2 броя, които отговарят на изискванията на чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните предприятия.

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1. Общи изисквания към кандидатите и за двете позиции:

- да са български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария

-  да имат завършено висше образование;

- да имат най-малко 5 години професионален опит;

- да не са поставени под запрещение;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

- да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;

- да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

- да не са били член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

-да  не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

- да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;

- да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име;

- да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

- да не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

2. Изисквания към кандидатите за изпълнителни членове по Позиция 1:

2.1. Да отговарят на посочените в т. 1 от настоящия раздел изисквания;

2. 2. Не може да бъде изпълнителен член на съвета на директорите лица, които работят по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподаватели във висше училище и/или като лекари или лекари по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения.

III. РЕД И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА, КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КАНДИДАТИТЕ, НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ, МЯСТОТО И СРОКА, В КОЙТО ДА БЪДАТ ПОДАДЕНИ.

1. Оценката на всяка кандидатура се извършва при съобразяване със следните критерии за подбор и оценка за двете позиции:

1.1. Образователно-квалификационна степен: Завършено висше образование в сферата на публично- правните, техническите или икономическите науки;

1.2. Професионален опит: минимум 5 години професионален опит, осигуряващ необходимите умения за професионално изпълнение на задълженията на задълженията та член на орган на управление и контрол;

1.3. Добра репутация: Кандидат за член на орган на управление и контрол се счита с добра репутация, освен ако няма доказателства за противното и няма основателни съмнения относно добрата репутация на лицето. При оценяване на репутацията на кандидат за член по двете позиции се взема предвид информацията, която е на разположение на Общински съвет- гр. Балчик, упражняващ правата на общината и на комисията за номиниране, за извършване на оценката.

1.4. Умения в областта на стратегическото планиране: умение да се поставят ясни краткосрочни и дългосрочни цели на предприятието, да се познава нормативната база, свързана с предмета на дейност на дружеството, вкл. и местните нормативни актове, касаещи платеното паркиране на територията на община Балчик, умение да се анализира дейността на предприятието, умение да се планират и управляват промени, и др. Оценката на комисията по този показател се формира при провеждане на интервю с допуснатите кандидати.

1.5. Умения в областта на оперативното управление: умение да се ръководи, да се организира работата в екип, да се мотивират членовете на екипа, да се формира широка мрежа от професионални контакти, които да се използват за професионални цели, умение да се предлагат няколко решения на един проблем.

Оценката на комисията по този показател се формира при провеждане на интервю с допуснатите кандидати

2. Процедурата за оценка включва две части: писмена част /бизнес-програма/ и устна част /интервю/, като и за двете части се определят минимални оценки, непостигането на които е основание за отстраняването от по- нататъшно участие в конкурсната процедура. При провеждане на конкурсната процедура се спазват принципите на публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и пропорционалност, както и недопускане на дискриминация.

2.1. Писмената част включва представяне на бизнес-план за развитие на дружеството, съобразена с предмета на дейност на предприятието относно платеното паркиране на територията на общината. Бизнес- планът следва да е съобразен и с политиката на Община Балчик за участие в публичните предприятия и приноса на кандидата към неговото управление.

Оценява се доколко концепцията е конкретна, логични ли са отделните стъпки, има ли времева рамка, направен ли е анализ на силните и слабите страни на предприятието , наличие на измерими показатели за икономическо развитие след реализиране на бизнес-плана, планиран социален ефект.

2.2. Устна част /интервю/ се състои от предварително определени и одобрени от комисията по номиниране въпроси, на които всеки от кандидатите следва да отговори. До оценка на устната част се допуска кандидат, който е получил оценка на писмената част /бизнес-плана/ „Много добър 4,50".

2.3. Оценката на всеки етап от конкурсната процедура се определя по шестобалната система, като максималната оценка, която кандидат може да получи на всеки от етапите на процедурата е „Отличен 6" при точност на оценката 0, 25. Минималната допустима оценка на всеки етап от процедурата е „Много добър 4,50". Кандидат, получил оценка  по- ниска от „Много добър 4,50" се отстранява от следващ етап от конкурсната процедура.

3. Необходими документи за допустимост:

3.1. Заявление за участие в свободен текст, в което задължително се посочват трите имена, ЕГН, адрес за кореспонденция и електронен адрес, както и позицията, за която участва кандидата.

3.2. автобиография;

3.3. заверено от кандидата копие на диплома за завършено висше образование, придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност /ако образованието изисква такава/;

3.4. заверени копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова, служебна, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ най- малко петгодишен професионален опит/;

3.5. декларация за удостоверяване липсата/наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните предприятия за кандидатите за изпълнителен член;

3.6. декларация за удостоверяване липсата/наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, ал. 2 от Закона за публичните предприятия за кандидатите за членове на Съвета на директорите на публичното предприятие;

4. Документите по т. 3. от настоящия раздел се поставят в запечатан плик с надпис „Участие в конкурс за възлагане управлението на „КИБЕЛА- 2014"ЕАД, трите имена и позицията, за която се участва и се депозират в работно време /8:00-16:30 часа/ и се регистрират в деловодството на Община Балчик, находяща се на адрес: гр. Балчик, пл. „21-ви септември" №6.

4.1. Срокът за представянето им е 35/тридесет и пет / календарни дни от обявяването на конкурса в Общински седмичник „Балчик" и на интернет страницата на Община Балчик.

4.2. В случай че кандидат не представи някой от изброените в т.3 от настоящия раздел документи, не попълни задължителните реквизити в заявлението за участие и/или се установят от комисията  основания, които възпрепятстват по- нататъшното му участие в процедурата, или представи предложението след изтичане на срока, се отстранява от участие.

4.3 Документите по допустимост се разглеждат в 2-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документи. 

5. След извършване на проверка по допустимост въз основа на представените документи, комисията по провеждане на конкурса публикува на интернет страницата на Община Балчик списък с допуснатите кандидати  в 1-дневен срок от изтичане на срока в т.4.3., като определя 5- дневен срок за представяне на бизнес-план, който започва да тече от датата на уведомяването на всеки кандидат на посочения в заявлението електронен адрес.

5.1. На допуснатите до участие на този етап кандидати на посочения в заявлението  електронен адрес се представя последният годишен финансов отчет, шестмесечният междинен финансов отчет и годишният доклад за дейността на дружеството.

5.2. Бизнес-планът се представя в работно време /от 8:00 до 16:30 часа/ и се регистрира в деловодството на Община Балчик в запечатан плик с надпис „Бизнес-план за управление на „КИБЕЛА 2014"ЕАД и трите имена на кандидата.

5.3. Не се разглеждат предложения, представени след срока и съответният  кандидат се отстранява от по- нататъшно участие в процедурата.

6.  В 3- дневен срок от изтичането на срока за представяне на бизнес-плана, комисията разглежда и оценява предложенията, за което изготвя протокол. В същия срок, на базата на резултатите от протокола, комисията публикува на интернет-страницата на Община Балчик списък на допуснатите до устната част /интервю/ кандидати, като с това обявява и датата на провеждане на интервюто. Допуснатите участници се уведомяват по посочения от тях в заявлението електронен адрес.

7. Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от оценките на бизнес-плана и оценката от проведеното интервю.

7.1. За позиция 1 „ Избор на изпълнителен член на Съвета на директорите" за спечелил се обявява кандидатът с получена най- висока окончателна оценка;

7.2. За позиция 2 „Избор на член на Съвета на директорите" за спечелили се определят двамата кандидати, получили най- високи окончателни оценки.

8. В тридневен срок от провеждането на устния етап, комисията представя на кмета протокол за резултатите от проведения конкурс. Едновременно с това, окончателното  класиране се публикува и на интернет- страницата на Община Балчик. Въз основа на него, кметът внася  в Общински съвет- Балчик предложение за възлагане на управлението на предприятието.

9. Начин на комуникация между кандидатите и  комисията по провеждане на конкурса:

Чрез електронната поща на Община Балчик- mayor@balchik.bg и чрез публикации на интернет страницата на Община Балчик- www.balchik.bg

IV. НАЗНАЧАВА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА И НОМИНИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В НЕГО, В СЛЕДНИЯ СЪСТАВ:

                Председател: Димитрин Димитров

                 Членове 1. Женя Манолова - правоспособен юрист

                                 2. Деница Андреева

                                 3. Пламен Сидеров

                                 4. Татяна Василева

                Резервни: 1. Гергана Николова - правоспособен юрист 2. Мария Дойчева

1. За заседанията си комисията да води протоколи, който да са подписани от всички присъстващи на заседанието членове и в който се съдържат съответните решения и оценяване.

2. Конкурсът се провежда, ако присъстват председателя и поне половината от останалите членове на комисията, дори ако се е явил само един кандидат. Когато няма подадени заявления за участие в конкурса или няма допуснати кандидати, комисията предлага да се удължи срока за подаване на заявленията с 15 дни и кмета следва да публикува обява за удължаването в един местен  вестник и  на официалната Интернет страница на общината. В случай, че отново няма подадени заявления за участие или няма допуснати кандидати, общинският съвет прекратява процедурата и взема съответното решение.

V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ПО ДВЕТЕ ПОЗИЦИИ и СРОК НА ДОГОВОРИТЕ.

1. За Позиция 1:  „Месечното трудово възнаграждение на изпълнителния член е в размер на месечното трудово възнаграждение на заместник-кмет на Община Балчик. Средствата за изплащане на възнагражденията са за сметка на разходите на дружеството.

2. За Позиция 2: „Месечното трудово възнаграждение на член на Съвета на директорите е в размер на минималната работна заплата за страната. Средствата за изплащане на възнагражденията са за сметка на разходите на дружеството.

3. Договорите за възлагане на управление и контрол се сключват за срок от 3 години.

VI. Упълномощава Кмета на Община Балчик да организира техническото провеждане на конкурса, включително и неговото обявяване на една и съща дата в Общински седмичник- Балчик и на интернет страницата на Общината.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към осма точка от дневния ред - Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2022г,  давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По осма точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с разпоредбите на чл. 66а от Закона за общинската собственост и чл. 7 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, Кметът на общината съставя и предоставя на Общинския съвет отчети за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за предходната година по категории и видове обекти до края на месец март на текущата година. В тази връзка предлагам на Вашето внимание следното:

                                                                       проекто - решение:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 и ал.2 от ЗМСМА; чл. 66а от  Закона за общинската собственост и чл. 7 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, Общински съвет - Балчик приема Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2022 г., съгласно приложението.    

О Т Ч Е Т

за състоянието на общинската собственост на Община Балчик и за резултатите   от нейното управление през 2022 година

Настоящият отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2022 година е разработен в изпълнение на разпоредбите на чл. 66а от Закона за общинската собственост и чл. 7 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик.

Водещ документ за дейността през отчетния период е Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 година, приета с Решение № 481/24.02.2022 г. на Общински съвет - Балчик и допълвана с последващи решения на общинския съвет.


НОРМАТИВНА БАЗА


Ø  Закон за общинската собственост;

Ø  Закон за местните данъци и такси;

Ø  Закон за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника за приложението му.

Ø  Наредба определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

Ø  Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, за настаняване в общински жилища, ползване и управление на Община Балчик; 

Ø  Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик;

Ø  Други нормативни актове, съдържащи специфични правила по предоставяне на права върху обекти, общинска собственост.

Дейността по управлението на общинската собственост беше организирана в следните направления:                                                                   

   І. Актуване на имоти - общинска собственост и завеждането им в регистри.

 

            През отчетния период продължи  работата по актуването на имотите - общинска собственост, съгласно образците на актове за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост, съгласно Наредба №8/17.12.2009 год. за утвърждаване на образците на актове за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост и на регистрите, предвидени в Закона за общинска собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им, утвърдени от министъра на регионалното развитие и министъра на правосъдието. През 2022 година са съставeни и пресъставени 70 броя актове за частна общинска собственост и 6 броя за публична общинска собственост.

    Всички издадени  актове  за общинска собственост, в съответствие с изискванията на ЗОС, се вписват в Службата по вписванията гр. Балчик. Копие от акта се изпраща на Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Добрич и на Областния управител на област Добрич, съгласно разпоредбата на чл. 58, ал.2  от ЗОС. Продадените имоти и части от имоти се отписват от актовите книги за общинска собственост със заповед на Кмета на Община Балчик, като отдел БФС отразява настъпилите промени в счетоводните сметки на общината. 


            ІІ.  Управление на общински имоти

В Таблица 1 е отразено разпределението на имотите по предназначение, за които има сключени договори за наем  към 31.12.2022 г.    

№ по ред

Предназначение на имота

Отдаден под наем

бр. договори

За безвъзмездно ползване и управление

бр. заповеди и договори

1.

Помещения

10

21

2.

Терен за поставяне на РИЕ

21

 

3.

Тераса пред ЗХР

9

 

4.

Терен за поставяне на преместваем обект за търговия, производство

28

 

5.

Медицински кабинети

25

 

6.

Аптека

1

 

7.

Наем общинско имущество -павилион

15

 

8.

Паркинг

1


                                                                                                                           Таблица 1

През отчетната година са проведени двадесет и седем търга  с тайно наддаване  за отдаване под наем на общински имоти и два публично оповестени конкурса. Не се явиха кандидати за три търга с тайно наддаване. Сключени бяха двадесет и два договора за наем.

На основание чл. 31 от Закон за политическите партии, чл. 14, ал.4 от Закон за общинската собственост и чл. 23, ал. 1 от Наредба, определяща реда за придобиване ,управление и разпореждане с общинско имущество, със заповеди бяха предоставени помещения за безвъзмездно право на ползване върху общински имот на пет политически партии.

Към 31.12.2022 г., след приключване на процедурите по отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ са сключени и анексирани вече сключени договори, както следва:

Договори за наем на земеделски земи - ниви от ОПФ на основание чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ (бели петна) - за стопанската 2022/2023 год. са сключени 14 бр. договори за наем на земеделски земи от ОПФ с обща площ 246.900 дка, като получените приходи са 14 389.59 лв.

Към 16.12.2021г., след приключване на процедура по отдаване под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване - полски пътища от ОПФ за стопанската 2022/2023 г., на основание чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, Решение № 640/20.10.2022 г. по Протокол №37 от проведено заседание на Общински съвет - Балчик и Заповеди №№1478/10.11.2022 г. и 1564/30.11.2022 г. на Кмета на Община Балчик, са сключени 65 бр. едногодишни договори за наем, като отдадената площ е 1328.653 дка, а получените приходи 92 390.73 лв.

След приключване на процедура по отдаване под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване - пасища и мери за общо ползване, на основание чл.37о, ал. 4 от ЗСПЗЗ, Решение №486 по Протокол №30/24.02.2022 г. на Общински съвет Балчик за стопанската 2022/2023 г. са сключени 6 бр. едногодишни договори за наем, като отдадената площ е 2 581.413 дка, а получените приходи са 2 581.42 лв.

На основание чл.37и от ЗСПЗЗ - пасища и мери за индивидуално ползване и Решение №486 по Протокол №30/24.02.2022 г. на общински съвет - Балчик е сключен 1 бр. договор за наем за период от пет години, като отдадената площ е 19.537 дка. На основание чл.37и, ал.15 от ЗСПЗЗ, отдадената площ попада извън допустимия слой, поради което наемателя не дължи наем за първите две стопански години.

Поради неспазване условията по договора, на основание чл.37м от ЗСПЗЗ са прекратени 2 бр. договори без задължения.   

През 2022 г. след приключване на процедура по анексиране и индексиране с индекса на инфлацията, 3.3% от НСИ за земеделски земи от ОПФ с НТП - пасища и мери на основание чл.37и от ЗСПЗЗ, получените приходи са 36 046.41 лв.

След проведен търг на 02.06.2022 г. са сключени 12 бр. договори за наем на земеделски земи от ОПФ за период от пет стопански години, с отдадена площ 953.969 дка, а получените приходи са 141 795.40 лв.

            За стопанската 2022/2023 г., след извършено индексиране с индекса на инфлацията  3.3% от НСИ за земеделски земи от ОПФ с НТП - нива, получените приходи са  773 951.30 лв.

            По Договор за наем на язовир „Ляхово" с. Оброчище, за 2022 г. е получена сума  в размер на 3 927.27 лв.

           Общо получените приходи през 2022 г. от наеми на земи от ОПФ и наем на язовир „Ляхово" са в размер на 1 065 082.14 лв.

            ІІІ. Разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост

През 2022 г. са изготвени са 65 броя проекти за решения на ОбС-Балчик, касаещи разпореждането с имоти - общинска собственост. 

В изпълнение на взетите решения са проведени 15 търга, на които са продадени общо 36 броя имоти -  незастроени терени и дворни места в гр. Балчик, с. Соколово,  с. Кранево, с. Сенокос, с. Дропла и с. Брястово. Сключени са 6 броя договори за прекратяване на съсобственост между общината и физически и юридически лица чрез изкупуване на общинската част по пазарни цени. Издаден е 1 брой договор за право на  пристрояване. По реда на чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост са продадени 6 общински имота на собственици на законно построени сгради. Извършена е продажба на 7 броя апартаменти на настанените в тях наематели.

Сключени са 4 договора за учредяване безвъзмездно право на ползване или управление на сгради - общинска собственост.

            През годината са издадени 23 броя заповеди за право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имоти - общинска собственост по реда на Закона за устройство на територията. Комисията по чл. 210 от ЗУТ е изготвила 42 броя протоколи за определяне на размера на дължимите обезщетения за право на прокарване, както и обезщетения за нанесени щети при извършване на строителни дейности

            Във връзка с изграждането на обект от национално значение „Нова ВЛ 110 кV п/ст „Варна север" - п/ст „Каварна" от Електроенергиен системен оператор ЕАД гр. София, са издадени 21 броя заповеди и преведени обезщетения в размер на 99 511.50 лв. на собствениците на земеделски земи, попадащи в сервитута на съоръжението в землищата на с. Кранево, с. Рогачево, с. Оброчище, с. Бобовец, гр. Балчик, с. Царичино и с. Гурково, общ. Балчик.  Процедурата ще продължи и през 2023 г.        

            Съгласно разпоредбите на ЗОС се поддържа и актуализира публичния регистър за разпоредителните сделки с имоти  общинска собственост, който е публикуван на Интернет страницата на Община Балчик.

ІV. Постъпили приходи в общинския бюджет от управление и разпореждане с общински имоти

В таблица две  е посочено изпълнението на планираните приходи от управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2022 г., заложено в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 година, приета с Решение № 481/24.02.2022 г. на Общински съвет - Балчик.

                                                                                                                        Таблица 2

Вид дейност

Планирани приходи, лева

Постъпили приходи, лева

Управление на общински имоти

Приходи от отдаване под наем на помещения и терени

    300 000 лв.

     301 559 лв.

Отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ

    930 000 лв.

 1 065 082 лв.

Разпореждане с общински имоти

Продажба на земя  общинска собственост

    500 000 лв.

     728 167 лв.

Продажба на сгради

    100 000 лв.

     222 596 лв.

Учредяване на ограничени вещни права

      10 000 лв.

         1 020 лв.

Общо постъпили приходи

 1 840 000 лв.

  2 318 424 лв.     


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Със „За" - 3;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;,  гласа ПКБФЕЕ одобрява  - Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2022г.

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ:  ПКУТСЕ приема  - Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2022г., със „За" - 3 гласа

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 687: На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 и ал.2 от ЗМСМА; чл. 66а от Закона за общинската собственост и чл. 7 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, Общински съвет - Балчик приема Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2022 г., съгласно приложението.

 

О Т Ч Е Т

за състоянието на общинската собственост на Община Балчик и за резултатите   от нейното управление през 2022 година

Настоящият отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2022 година е разработен в изпълнение на разпоредбите на чл. 66а от Закона за общинската собственост и чл. 7 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик.

Водещ документ за дейността през отчетния период е Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 година, приета с Решение № 481/24.02.2022 г. на Общински съвет - Балчик и допълвана с последващи решения на общинския съвет.


НОРМАТИВНА БАЗА


Ø  Закон за общинската собственост;

Ø  Закон за местните данъци и такси;

Ø  Закон за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника за приложението му.

Ø  Наредба определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

Ø  Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, за настаняване в общински жилища, ползване и управление на Община Балчик; 

Ø  Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик;

Ø  Други нормативни актове, съдържащи специфични правила по предоставяне на права върху обекти, общинска собственост.

Дейността по управлението на общинската собственост беше организирана в следните направления:                                                                   

   І. Актуване на имоти - общинска собственост и завеждането им в регистри.

През отчетния период продължи  работата по актуването на имотите - общинска собственост, съгласно образците на актове за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост, съгласно Наредба №8/17.12.2009 год. за утвърждаване на образците на актове за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост и на регистрите, предвидени в Закона за общинска собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им, утвърдени от министъра на регионалното развитие и министъра на правосъдието. През 2022 година са съставeни и пресъставени 70 броя актове за частна общинска собственост и 6 броя за публична общинска собственост.

Всички издадени  актове  за общинска собственост, в съответствие с изискванията на ЗОС, се вписват в Службата по вписванията гр. Балчик. Копие от акта се изпраща на Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Добрич и на Областния управител на област Добрич, съгласно разпоредбата на чл. 58, ал.2  от ЗОС. Продадените имоти и части от имоти се отписват от актовите книги за общинска собственост със заповед на Кмета на Община Балчик, като отдел БФС отразява настъпилите промени в счетоводните сметки на Общината. 


            ІІ.  Управление на общински имоти

В Таблица 1 е отразено разпределението на имотите по предназначение, за които има сключени договори за наем към 31.12.2022 г.    

№ по ред

Предназначение на имота

Отдаден под наем

бр. договори

За безвъзмездно ползване и управление

бр. заповеди и договори

1.

Помещения

10

21

2.

Терен за поставяне на РИЕ

21

 

3.

Тераса пред ЗХР

9

 

4.

Терен за поставяне на преместваем обект за търговия, производство

28

 

5.

Медицински кабинети

25

 

6.

Аптека

1

 

7.

Наем общинско имущество -павилион

15

 

8.

Паркинг

1


                                                                                                                           Таблица 1

През отчетната година са проведени двадесет и седем търга с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти и два публично оповестени конкурса. Не се явиха кандидати за три търга с тайно наддаване. Сключени бяха двадесет и два договора за наем.

На основание чл. 31 от Закон за политическите партии, чл. 14, ал.4 от Закон за общинската собственост и чл. 23, ал. 1 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, със заповеди бяха предоставени помещения за безвъзмездно право на ползване върху общински имот на пет политически партии.

Към 31.12.2022 г., след приключване на процедурите по отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ са сключени и анексирани вече сключени договори, както следва:

Договори за наем на земеделски земи - ниви от ОПФ на основание чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ (бели петна) - за стопанската 2022/2023 год. са сключени 14 бр. договори за наем на земеделски земи от ОПФ с обща площ 246.900 дка, като получените приходи са 14 389.59 лв.

Към 16.12.2021г., след приключване на процедура по отдаване под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване - полски пътища от ОПФ за стопанската 2022/2023 г., на основание чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, Решение № 640/20.10.2022 г. по Протокол №37 от проведено заседание на Общински съвет - Балчик и Заповеди №№1478/10.11.2022 г. и 1564/30.11.2022 г. на Кмета на Община Балчик, са сключени 65 бр. едногодишни договори за наем, като отдадената площ е 1328.653 дка, а получените приходи 92 390.73 лв.

След приключване на процедура по отдаване под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване - пасища и мери за общо ползване, на основание чл.37о, ал. 4 от ЗСПЗЗ, Решение №486 по Протокол №30/24.02.2022 г. на Общински съвет Балчик за стопанската 2022/2023 г. са сключени 6 бр. едногодишни договори за наем, като отдадената площ е 2 581.413 дка, а получените приходи са 2 581.42 лв.

На основание чл.37и от ЗСПЗЗ - пасища и мери за индивидуално ползване и Решение №486 по Протокол №30/24.02.2022 г. на общински съвет - Балчик е сключен 1 бр. договор за наем за период от пет години, като отдадената площ е 19.537 дка. На основание чл.37и, ал.15 от ЗСПЗЗ, отдадената площ попада извън допустимия слой, поради което наемателя не дължи наем за първите две стопански години.

Поради неспазване условията по договора, на основание чл.37м от ЗСПЗЗ са прекратени 2 бр. договори без задължения.   

През 2022 г. след приключване на процедура по анексиране и индексиране с индекса на инфлацията, 3.3% от НСИ за земеделски земи от ОПФ с НТП - пасища и мери на основание чл.37и от ЗСПЗЗ, получените приходи са 36 046.41 лв.

След проведен търг на 02.06.2022 г. са сключени 12 бр. договори за наем на земеделски земи от ОПФ за период от пет стопански години, с отдадена площ 953.969 дка, а получените приходи са 141 795.40 лв.

            За стопанската 2022/2023 г., след извършено индексиране с индекса на инфлацията  3.3% от НСИ за земеделски земи от ОПФ с НТП - нива, получените приходи са  773 951.30 лв.

            По Договор за наем на язовир „Ляхово" с. Оброчище, за 2022 г. е получена сума  в размер на 3 927.27 лв.

           Общо получените приходи през 2022 г. от наеми на земи от ОПФ и наем на язовир „Ляхово" са в размер на 1 065 082.14 лв.

            ІІІ. Разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост

През 2022 г. са изготвени са 65 броя проекти за решения на ОбС-Балчик, касаещи разпореждането с имоти - общинска собственост. 

В изпълнение на взетите решения са проведени 15 търга, на които са продадени общо 36 броя имоти -  незастроени терени и дворни места в гр. Балчик, с. Соколово,  с. Кранево, с. Сенокос, с. Дропла и с. Брястово. Сключени са 6 броя договори за прекратяване на съсобственост между общината и физически и юридически лица чрез изкупуване на общинската част по пазарни цени. Издаден е 1 брой договор за право на  пристрояване. По реда на чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост са продадени 6 общински имота на собственици на законно построени сгради. Извършена е продажба на 7 броя апартаменти на настанените в тях наематели.

Сключени са 4 договора за учредяване безвъзмездно право на ползване или управление на сгради - общинска собственост.

            През годината са издадени 23 броя заповеди за право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имоти - общинска собственост по реда на Закона за устройство на територията. Комисията по чл. 210 от ЗУТ е изготвила 42 броя протоколи за определяне на размера на дължимите обезщетения за право на прокарване, както и обезщетения за нанесени щети при извършване на строителни дейности

            Във връзка с изграждането на обект от национално значение „Нова ВЛ 110 кV п/ст „Варна север" - п/ст „Каварна" от Електроенергиен системен оператор ЕАД гр. София, са издадени 21 броя заповеди и преведени обезщетения в размер на 99 511.50 лв. на собствениците на земеделски земи, попадащи в сервитута на съоръжението в землищата на с. Кранево, с. Рогачево, с. Оброчище, с. Бобовец, гр. Балчик, с. Царичино и с. Гурково, общ. Балчик.  Процедурата ще продължи и през 2023 г.        

            Съгласно разпоредбите на ЗОС се поддържа и актуализира публичния регистър за разпоредителните сделки с имоти общинска собственост, който е публикуван на Интернет страницата на Община Балчик.

ІV. Постъпили приходи в общинския бюджет от управление и разпореждане с общински имоти

В таблица две  е посочено изпълнението на планираните приходи от управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2022 г., заложено в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 година, приета с Решение № 481/24.02.2022 г. на Общински съвет - Балчик.

                                                                                                                         Таблица 2

Вид дейност

Планирани приходи, лева

Постъпили приходи, лева

Управление на общински имоти

Приходи от отдаване под наем на помещения и терени

    300 000 лв.

     301 559 лв.

Отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ

    930 000 лв.

 1 065 082 лв.

Разпореждане с общински имоти

Продажба на земя  общинска собственост

    500 000 лв.

     728 167 лв.

Продажба на сгради

    100 000 лв.

     222 596 лв.

Учредяване на ограничени вещни права

      10 000 лв.

         1 020 лв.

Общо постъпили приходи

 1 840 000 лв.

  2 318 424 лв.     

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към девета точка от дневния ред Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.80.184 по кадастралната карта на гр. Балчик., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

По девета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление вх. № ОС-3012-8/16.12.2022 г. от Миглена Величкова Савова от гр. София, чрез пълномощника си Величко Василев Великов за придобиване право на собственост върху общински имот - дворно място, представляващо ПИ № 02508.80.184 по кад. карта на гр. Балчик, ул. „Шипка" №5. Миглена Савова е собственик на законнно построена жилищна сграда в имота, видно от  Разрешение за строеж № 40/16.02.2007 г. и Удостоверение № 126/17.11.2009 г. за въвеждане в експлоатация на строеж.  Съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗОС собственикът на законно построена сграда може да придобие собствеността върху земята без търг или конкурс по пазарна цена, одобрена от Общински съвет. В изпълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2023 г. и реализирането на приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното:                                       

                                                                     проекто - решение:

           

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № ОС-3012-8/16.12.2022 г., одобрява пазарна оценка в размер на 9 666.00 лв. (девет хиляди шестстотин шестдесет и шест лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.80.184 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ ІХ, кв. 56 по ПУП на гр.  Балчик), с площ от 292 м2 (двеста деветдесет и два квадратни метра), актуван с АОС № 1994/25.04.2005 г., на собственикът на законно построени върху него сграда М. В. Савова. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: със „За" - 3;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;,  гласа ПКБФЕЕ одобрява  - Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.80.184 по кадастралната карта на гр. Балчик            

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 688: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № ОС-3012-8/16.12.2022 г., одобрява пазарна оценка в размер на 9 666.00 лв. (девет хиляди шестстотин шестдесет и шест лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.80.184 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ ІХ, кв. 56 по ПУП на гр.  Балчик), с площ от 292 м2 (двеста деветдесет и два квадратни метра), актуван с АОС № 1994/25.04.2005 г., на собственикът на законно построени върху него сграда М. В. Савова.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към десета точка от дневния ред Продажба чрез търг на ПИ № 39459.502.414 по кадастралната карта на с. Кранево, давам думата на вносителя  на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

По десета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател,  уважаеми общински съветници, в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2022 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното:

                                                             

        проекто - решение:

           

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4994/13.05.2022 г., представляващ незастроен УПИ І, кв. 26 по ПУП на с. Кранево, ПИ № 39459.502.414 по кадастралната карта на с. Кранево, общ. Балчик, с площ от 522  м2  (петстотин двадесет и два квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 29 230.00 лв. (двадесет и девет хиляди двеста и тридесет лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Кранево, община Балчик; 

4. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов,  колеги имате думата по десета точка, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  приема    Продажба чрез търг на ПИ № 39459.502.414 по кадастралната карта на с. Кранево  със „За"- 3; „Против:- 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Въздържал се"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Въздържал се"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Въздържал се"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" - 3;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 689: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4994/13.05.2022 г., представляващ незастроен УПИ І, кв. 26 по ПУП на с. Кранево, ПИ № 39459.502.414 по кадастралната карта на с. Кранево, общ. Балчик, с площ от 522  м2  (петстотин двадесет и два квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 29 230.00 лв. (двадесет и девет хиляди двеста и тридесет лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Кранево, община Балчик; 

4. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към единадесета точка от дневния ред - Одобряване  на   ПУП - Парцеларен план за „Ветроенергиен парк" по КК на с. Тригорци, Община Балчик., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:По единадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпили заявления с вх. № УТ-2117-26/ 11.05.2022 г., вх. № УТ-2117-26_001/ 17.08.2022 г. за одобряване  на ПУП - Парцеларен план за „Ветроенергиен парк" за ПИ 39623.16.5 (стар идентификатор 39623.16.3), (стар идентификатор 39623.14.5), 39623.13.11 (стар идентификатор 39623.13.7), 39623.13.9 (стар идентификатор 39623.13.6), 39623.26.12 (стар идентификатор 39623.26.6), 39623.26.10 (стар идентификатор 39623.26.5), 39623.26.9 (стар идентификатор 39623.26.4), 39623.19.10 (стар идентификатор 39623.19.5), 39623.18.10 (стар идентификатор 39623.18.4), 39623.18.8 (стар идентификатор 39623.18.3), 39623.18.7 (стар идентификатор 39623.18.2), 39623.17.10 (стар идентификатор 39623.17.8), 39623.19.12 (стар идентификатор 39623.19.6) по КК на с. Кремена, община Балчик, и ПУП - Парцеларен план за „Ветроенергиен парк" за ПИ 73095.10.8 (стар идентификатор 73095.10.4), 73095.11.5 (стар идентификатор 73095.11.3), (стар идентификатор 73095.12.49), 73095.12.66 (стар идентификатор 73095.12.51), 73095.12.62 (стар идентификатор 73095.12.52), 73095.12.64 (стар идентификатор 73095.12.53), 73095.10.7 (стар идентификатор 73095.10.3) по КК на с. Тригорци, община Балчик.         
            Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното:


            Проекто
-решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, заповед № 222/10.03.22 г. за допускане изработването на ПУП-ПР, решение на ОБЕСУТ в т. 8 от Протокол № 5/ 27.10.2022 г.. Общински съвет Балчик:

1. Одобрява  ПУП - Парцеларен план за „Ветроенергиен парк" за ПИ 39623.16.5 (стар идентификатор 39623.16.3), (стар идентификатор 39623.14.5), 39623.13.11 (стар идентификатор 39623.13.7), 39623.13.9 (стар идентификатор 39623.13.6), 39623.26.12 (стар идентификатор 39623.26.6), 39623.26.10 (стар идентификатор 39623.26.5), 39623.26.9 (стар идентификатор 39623.26.4), 39623.19.10 (стар идентификатор 39623.19.5), 39623.18.10 (стар идентификатор 39623.18.4), 39623.18.8 (стар идентификатор 39623.18.3), 39623.18.7 (стар идентификатор 39623.18.2), 39623.17.10 (стар идентификатор 39623.17.8), 39623.19.12 (стар идентификатор 39623.19.6) по КК на с. Кремена, община Балчик, и ПУП - Парцеларен план за „Ветроенергиен парк" за ПИ 73095.10.8 (стар идентификатор 73095.10.4), 73095.11.5 (стар идентификатор 73095.11.3), (стар идентификатор 73095.12.49), 73095.12.66 (стар идентификатор 73095.12.51), 73095.12.62 (стар идентификатор 73095.12.52), 73095.12.64 (стар идентификатор 73095.12.53), 73095.10.7 (стар идентификатор 73095.10.3) по КК на с. Тригорци, община Балчик.  Одобрението е за окончателен ПУП - ПП за „Ветрогенераторен парк" с включени вятърни генератори, подземни кабелни трасета и сервитути, засягащи съответно следните ПИ: 1. Вятърни генератори, предвидени за изграждане в собствени на дружеството ПИ 39623.16.5, 39623.17.10, 39623.18.8, 39623.18.10, 39623.18.7, 39623.13.11, 39623.13.9, 39623.19.10, 39623.26.9, 39623.26.10, 39623.26.12, 39623.19.12 по кадастрална карта на с. Кремена, община Балчик, област Добрич, и ПИ 73095.10.7, 73095.12.62, 73095.12.64, 73095.10.8, 73095.12.66, 73095.11.5 по кадастрална карта на с. Тригорци, община Балчик, област Добрич. 2. Засегнати от сервитута на ротора на вятърните генератори: ПИ 39623.13.10, 39623.13.12, 39623.13.8, 39623.16.4, 39623.16.6, 39623.17.11, 39623.17.3, 39623.17.9, 39623.18.11, 39623.18.5, 39623.18.6, 39623.18.9, 39623.19.11, 39623.19.2, 39623.19.4, 39623.19.8, 39623.19.9, 39623.21.1, 39623.26.11, 39623.26.13, 39623.26.7, 39623.26.8 по кадастрална карта на с. Кремена, община Балчик, област Добрич, ПИ 73095.10.2, 73095.10.5, 73095.10.6, 73095.10.9, 73095.11.4, 73095.11.6, 73095.12.36, 73095.12.46, 73095.12.50, 73095.12.54, 73095.12.61, 73095.12.63, 73095.12.65, 73095.40.14 по кадастрална карта на с. Тригорци, община Балчик, област Добрич, и ПИ 23769.31.1, 23769.32.15, 23769.32.8, 23769.32.15, 23769.36.22, 23769.36.23, 23769.36.6 по кадастрална карта на с. Дропла, община Балчик, област Добрич. 3. Засегнати от подземните кабелни трасета и техните сервитути: ПИ 39623.13.4, 39623.13.10, 39623.13.12, 39623.14.4, 39623.16.6, 39623.17.3, 39623.17.4, 39623.17.11, 39623.18.6, 39623.18.9, 39623.19.2, 39623.19.3, 39623.19.4, 39623.19.9, 39623.19.11, 39623.22.22, 39623.26.7, 39623.26.8, 39623.26.11, 39623.26.13, 39623.32.14 по кадастрална карта на с. Кремена, община Балчик, област Добрич, ПИ 73095.10.2, 73095.10.6, 73095.10.9, 73095.11.4, 73095.11.6, 73095.12.46, 73095.12.61, 73095.12.63, 73095.12.65, 73095.40.1, 73095.40.14, 73095.40.15 по кадастрална карта на с. Тригорци, община Балчик, област Добрич, и ПИ 23769.29.13, 23769.30.13, 23769.31.15, 23769.32.15 по кадастрална карта на с. Дропла, община Балчик, област Добрич.

            На основание чл. 215 ЗУТ, решението подлежи на обжалване, от обнародването в "Държавен вестник" чрез Община Балчик пред административен съд- Добрич.     

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте г-н Христов:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ обсъди  - Одобряване  на   ПУП - Парцеларен план за „Ветроенергиен парк" по КК на с. Тригорци, Община Балчик. със „За" - 2; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;  „Не гласувал" - 1; и го предложи за обсъждане на Заседание на ОбС на 26.01.2023г.

 Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Христов, г-н Станоев заповядайте:

 Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Колко броя са?

Г-н Николай Колев - председател на ОбСПо двете точки са 19 броя за Кремена и Тригорци.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Благодаря, а все още ли плащат по 30 000 лева?

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Г-н Ангелов моля:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Да, все още.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля да преминем към  поименно прегласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Въздържал се"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Не гласувал"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 1; „Не гласували" - 1;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 690: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, заповед № 222/10.03.22 г. за допускане изработването на ПУП-ПР, решение на ОБЕСУТ в т. 8 от Протокол № 5/ 27.10.2022 г. Общински съвет Балчик:

1. Одобрява  ПУП - Парцеларен план за „Ветроенергиен парк" за ПИ 39623.16.5 (стар идентификатор 39623.16.3), (стар идентификатор 39623.14.5), 39623.13.11 (стар идентификатор 39623.13.7), 39623.13.9 (стар идентификатор 39623.13.6), 39623.26.12 (стар идентификатор 39623.26.6), 39623.26.10 (стар идентификатор 39623.26.5), 39623.26.9 (стар идентификатор 39623.26.4), 39623.19.10 (стар идентификатор 39623.19.5), 39623.18.10 (стар идентификатор 39623.18.4), 39623.18.8 (стар идентификатор 39623.18.3), 39623.18.7 (стар идентификатор 39623.18.2), 39623.17.10 (стар идентификатор 39623.17.8), 39623.19.12 (стар идентификатор 39623.19.6) по КК на с. Кремена, община Балчик, и ПУП - Парцеларен план за „Ветроенергиен парк" за ПИ 73095.10.8 (стар идентификатор 73095.10.4), 73095.11.5 (стар идентификатор 73095.11.3), (стар идентификатор 73095.12.49), 73095.12.66 (стар идентификатор 73095.12.51), 73095.12.62 (стар идентификатор 73095.12.52), 73095.12.64 (стар идентификатор 73095.12.53), 73095.10.7 (стар идентификатор 73095.10.3) по КК на с. Тригорци, община Балчик.  Одобрението е за окончателен ПУП - ПП за „Ветрогенераторен парк" с включени вятърни генератори, подземни кабелни трасета и сервитути, засягащи съответно следните ПИ: 1. Вятърни генератори, предвидени за изграждане в собствени на дружеството ПИ 39623.16.5, 39623.17.10, 39623.18.8, 39623.18.10, 39623.18.7, 39623.13.11, 39623.13.9, 39623.19.10, 39623.26.9, 39623.26.10, 39623.26.12, 39623.19.12 по кадастрална карта на с. Кремена, община Балчик, област Добрич, и ПИ 73095.10.7, 73095.12.62, 73095.12.64, 73095.10.8, 73095.12.66, 73095.11.5 по кадастрална карта на с. Тригорци, община Балчик, област Добрич. 2. Засегнати от сервитута на ротора на вятърните генератори: ПИ 39623.13.10, 39623.13.12, 39623.13.8, 39623.16.4, 39623.16.6, 39623.17.11, 39623.17.3, 39623.17.9, 39623.18.11, 39623.18.5, 39623.18.6, 39623.18.9, 39623.19.11, 39623.19.2, 39623.19.4, 39623.19.8, 39623.19.9, 39623.21.1, 39623.26.11, 39623.26.13, 39623.26.7, 39623.26.8 по кадастрална карта на с. Кремена, община Балчик, област Добрич, ПИ 73095.10.2, 73095.10.5, 73095.10.6, 73095.10.9, 73095.11.4, 73095.11.6, 73095.12.36, 73095.12.46, 73095.12.50, 73095.12.54, 73095.12.61, 73095.12.63, 73095.12.65, 73095.40.14 по кадастрална карта на с. Тригорци, община Балчик, област Добрич, и ПИ 23769.31.1, 23769.32.15, 23769.32.8, 23769.32.15, 23769.36.22, 23769.36.23, 23769.36.6 по кадастрална карта на с. Дропла, община Балчик, област Добрич. 3. Засегнати от подземните кабелни трасета и техните сервитути: ПИ 39623.13.4, 39623.13.10, 39623.13.12, 39623.14.4, 39623.16.6, 39623.17.3, 39623.17.4, 39623.17.11, 39623.18.6, 39623.18.9, 39623.19.2, 39623.19.3, 39623.19.4, 39623.19.9, 39623.19.11, 39623.22.22, 39623.26.7, 39623.26.8, 39623.26.11, 39623.26.13, 39623.32.14 по кадастрална карта на с. Кремена, община Балчик, област Добрич, ПИ 73095.10.2, 73095.10.6, 73095.10.9, 73095.11.4, 73095.11.6, 73095.12.46, 73095.12.61, 73095.12.63, 73095.12.65, 73095.40.1, 73095.40.14, 73095.40.15 по кадастрална карта на с. Тригорци, община Балчик, област Добрич, и ПИ 23769.29.13, 23769.30.13, 23769.31.15, 23769.32.15 по кадастрална карта на с. Дропла, община Балчик, област Добрич.

На основание чл. 215 ЗУТ, решението подлежи на обжалване, от обнародването в "Държавен вестник" чрез Община Балчик пред административен съд- Добрич.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към дванадесета точка от дневния ред - Одобряване на   ПУП - Парцеларен план за „Ветроенергиен парк" по кадастрална карта на с. Стражица., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По дванадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпили заявления с вх. № УТ-2117-25/ 11.05.2022 г., вх. № УТ-2117-25_001/ 17.08.2022 г. за одобряване  на ПУП - Парцеларен план за „Ветроенергиен парк" за ПИ 69643.6.12 (стар идентификатор 69643.6.8), 69643.6.14 (стар идентификатор 69643.6.9), 69643.5.10  (стар идентификатор 69643.5.6), 69643.5.9 (стар идентификатор 69643.5.5), 69643.4.7 (стар идентификатор 69643.4.4), 69643.3.8 (стар идентификатор 69643.3.6), 69643.2.10 (стар идентификатор 69643.2.7), 69643.11.6, 69643.11.7 (стар идентификатор 69643.11.3), 69643.10.24 (стар идентификатор 69643.10.9), 69643.10.21, 69643.10.20, 69643.10.19 (стар идентификатор 6964310.8), 69643.10.18, 69643.10.16, 69643.10.14 (стар идентификатор 69643.10.7), 69643.9.8 (стар идентификатор 69643.9.5), 69643.7.11 (стар идентификатор 69643.7.9) и 69643.10.12 (стар идентификатор 69643.10.6) по кадастрална карта на с. Стражица. Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното:

           
            Проекто-решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, заповед № 223/10.03.22 г. за допускане изработването на ПУП-ПР, решение на ОБЕСУТ в т. 7 от Протокол № 5/ 27.10.2022 г.. Общински съвет Балчик:

1. Одобрява  ПУП - Парцеларен план за „Ветроенергиен парк" за ПИ 69643.6.12 (стар идентификатор 69643.6.8), 69643.6.14 (стар идентификатор 69643.6.9), 69643.5.10  (стар идентификатор 69643.5.6), 69643.5.9 (стар идентификатор 69643.5.5), 69643.4.7 (стар идентификатор 69643.4.4), 69643.3.8 (стар идентификатор 69643.3.6), 69643.2.10 (стар идентификатор 69643.2.7), 69643.11.6, 69643.11.7 (стар идентификатор 69643.11.3), 69643.10.24 (стар идентификатор 69643.10.9), 69643.10.21, 69643.10.20, 69643.10.19 (стар идентификатор 6964310.8), 69643.10.18, 69643.10.16, 69643.10.14 (стар идентификатор 69643.10.7), 69643.9.8 (стар идентификатор 69643.9.5), 69643.7.11 (стар идентификатор 69643.7.9) и 69643.10.12 (стар идентификатор 69643.10.6) по кадастрална карта на с. Стражица.  Одобрението е за окончателен ПУП - ПП за „Ветрогенераторен парк" е за вятърни генератори, подземни кабелни трасета и сервитути, засягащи съответно следните ПИ: 1) Вятърни генератори, предвидени за изграждане в собствени на Дружеството ПИ 69643.10.21; 69643.10.20; 69643.10.19; 69643.10.18; 69643.10.16; 69643.10.14; 69643.10.12; 69643.10.24; 69643.9.8; 69643.2.10; 69643.3.8; 69643.11.6; 69643.11.7; 69643.5.10; 69643.6.12; 69643.5.9; 69643.4.7; 69643.6.14 и 69643.7.11  по кадастрална карта на с.Стражица, общ. Балчик, обл. Добрич 2) Засегнати от сервитута на ротора на  вятърните генератори: ПИ 69643.1.7, 69643.1.8, 69643.2.3, 69643.2.5, 69643.2.8, 69643.2.9, 69643.2.12, 69643.3.5, 69643.3.7, 69643.3.9, 69643.4.5, 69643.4.6, 69643.5.3, 69643.5.7, 69643.5.8,  69643.5.11, 69643.6.10, 69643.6.11,  69643.6.13, 69643.7.8, 69643.7.10, 69643.9.3, 69643.9.6, 69643.9.7, 69643.10.3, 69643.10.10, 69643.10.11, 69643.10.13, 69643.10.15, 69643.10.17, 69643.10.22, 69643.10.23, 69643.11.4, 69643.11.5 по кадастрална карта на с. Стражица , общ. Балчик, обл. Добрич, ПИ 04515.11.6, 04515.11.5, 04515.11.7, 04515.11.8, по кадастрална карта на с. Бобовец, общ. Балчик, обл. Добрич, ПИ 67951.56.5, 67951.56.7, 67951.56.8 по кадастрална карта на с. Соколово, общ. Балчик, обл. Добрич и ПИ 02508.507.1, 02508.507.44, 02508.507.102, 02508.507.104, 02508.507.246, 02508.507.249, 02508.523.101, 02508.523.662, 02508.528.77, 02508.528.78, 02508.528.102 по кадастрална карта на гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич. 3) Засегнати от подземните кабелни трасета и техните сервитути: ПИ 69643.2.5, 69643.2.9, 69643.3.5, 69643.3.7, 69643.3.9, 69643.4.2, 69643.4.5, 69643.4.6, 69643.5.2, 69643.5.3, 69643.5.4, 69643.5.8, 69643.5.11, 69643.6.11, 69643.6.13, 69643.7.10, 69643.9.3, 69643.9.6, 69643.9.7, 69643.10.3, 69643.10.5, 69643.10.10, 69643.10.11, 69643.10.13, 69643.10.17, 69643.10.22, 69643.10.23, 69643.11.4, 69643.11.5, 69643.12.24, 69643.12.38, 69643.12.39, 69643.12.50, 69643.501.10, 69643.501.168  по кадастрална карта на с. Стражица, общ. Балчик, обл. Добрич, ПИ 02508.507.102 по кадастрална карта на гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич.

            На основание чл. 215 ЗУТ, решението подлежи на обжалване, от обнародването в "Държавен вестник" чрез Община Балчик пред административен съд- Добрич.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте г-н Христов:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ:  ПКУТСЕ разгледа  - Одобряване на   ПУП - Парцеларен план за „Ветроенергиен парк" по кадастрална карта на с. Стражица.  със „За" - 2; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;  „Не гласувал" - 1; и го предложи за обсъждане на Заседание на ОбС на 26.01.2023г.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Въздържал се"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Не гласувал"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 1; „Не гласували" - 1;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 691: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, заповед № 223/10.03.22 г. за допускане изработването на ПУП-ПР, решение на ОБЕСУТ в т. 7 от Протокол № 5/ 27.10.2022 г.. Общински съвет Балчик:

1. Одобрява  ПУП - Парцеларен план за „Ветроенергиен парк" за ПИ 69643.6.12 (стар идентификатор 69643.6.8), 69643.6.14 (стар идентификатор 69643.6.9), 69643.5.10  (стар идентификатор 69643.5.6), 69643.5.9 (стар идентификатор 69643.5.5), 69643.4.7 (стар идентификатор 69643.4.4), 69643.3.8 (стар идентификатор 69643.3.6), 69643.2.10 (стар идентификатор 69643.2.7), 69643.11.6, 69643.11.7 (стар идентификатор 69643.11.3), 69643.10.24 (стар идентификатор 69643.10.9), 69643.10.21, 69643.10.20, 69643.10.19 (стар идентификатор 6964310.8), 69643.10.18, 69643.10.16, 69643.10.14 (стар идентификатор 69643.10.7), 69643.9.8 (стар идентификатор 69643.9.5), 69643.7.11 (стар идентификатор 69643.7.9) и 69643.10.12 (стар идентификатор 69643.10.6) по кадастрална карта на с. Стражица.  Одобрението е за окончателен ПУП - ПП за „Ветрогенераторен парк" е за вятърни генератори, подземни кабелни трасета и сервитути, засягащи съответно следните ПИ: 1) Вятърни генератори, предвидени за изграждане в собствени на Дружеството ПИ 69643.10.21; 69643.10.20; 69643.10.19; 69643.10.18; 69643.10.16; 69643.10.14; 69643.10.12; 69643.10.24; 69643.9.8; 69643.2.10; 69643.3.8; 69643.11.6; 69643.11.7; 69643.5.10; 69643.6.12; 69643.5.9; 69643.4.7; 69643.6.14 и 69643.7.11  по кадастрална карта на с. Стражица, общ. Балчик, обл. Добрич 2) Засегнати от сервитута на ротора на  вятърните генератори: ПИ 69643.1.7, 69643.1.8, 69643.2.3, 69643.2.5, 69643.2.8, 69643.2.9, 69643.2.12, 69643.3.5, 69643.3.7, 69643.3.9, 69643.4.5, 69643.4.6, 69643.5.3, 69643.5.7, 69643.5.8,  69643.5.11, 69643.6.10, 69643.6.11,  69643.6.13, 69643.7.8, 69643.7.10, 69643.9.3, 69643.9.6, 69643.9.7, 69643.10.3, 69643.10.10, 69643.10.11, 69643.10.13, 69643.10.15, 69643.10.17, 69643.10.22, 69643.10.23, 69643.11.4, 69643.11.5 по кадастрална карта на с. Стражица , общ. Балчик, обл. Добрич, ПИ 04515.11.6, 04515.11.5, 04515.11.7, 04515.11.8, по кадастрална карта на с. Бобовец, общ. Балчик, обл. Добрич, ПИ 67951.56.5, 67951.56.7, 67951.56.8 по кадастрална карта на с. Соколово, общ. Балчик, обл. Добрич и ПИ 02508.507.1, 02508.507.44, 02508.507.102, 02508.507.104, 02508.507.246, 02508.507.249, 02508.523.101, 02508.523.662, 02508.528.77, 02508.528.78, 02508.528.102 по кадастрална карта на гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич. 3) Засегнати от подземните кабелни трасета и техните сервитути: ПИ 69643.2.5, 69643.2.9, 69643.3.5, 69643.3.7, 69643.3.9, 69643.4.2, 69643.4.5, 69643.4.6, 69643.5.2, 69643.5.3, 69643.5.4, 69643.5.8, 69643.5.11, 69643.6.11, 69643.6.13, 69643.7.10, 69643.9.3, 69643.9.6, 69643.9.7, 69643.10.3, 69643.10.5, 69643.10.10, 69643.10.11, 69643.10.13, 69643.10.17, 69643.10.22, 69643.10.23, 69643.11.4, 69643.11.5, 69643.12.24, 69643.12.38, 69643.12.39, 69643.12.50, 69643.501.10, 69643.501.168  по кадастрална карта на с. Стражица, общ. Балчик, обл. Добрич, ПИ 02508.507.102 по кадастрална карта на гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич.

На основание чл. 215 ЗУТ, решението подлежи на обжалване, от обнародването в "Държавен вестник" чрез Община Балчик пред административен съд- Добрич.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към тринадесета точка от дневния ред - Разрешение за възлагане изработването на ПУП - ПЗ за ПИ 39459.7.50 по КК на с. Кранево, община Балчик, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По тринадесета точка от дневния ред:


Г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление с вх. № УТ-2060-8/ 03.06.2022 г., вх. № УТ-2060-8-002/ 24.11.2022 г. Заявителя желае да бъде допуснато изработването на ПУП - ПЗ за ПИ 39459.7.50 по КК на с. Кранево, община Балчик. Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното:

Проекто-решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ,  чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ, решение на ОБЕСУТ в т. 11 от Протокол № 6/ 24.11.2022 г.. Общински Съвет- Балчик:
1. Отказва да бъде допуснато изработването на ПУП - ПЗ за ПИ 39459.7.50 по КК на с. Кранево, община Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона предимно производствена- "Пп" „за автоцентър", със следните мотиви:          

За територия на Община Балчик действа Общ устройствен план, одобрен със заповед №  РД-02-15-210/ 29.11.2019 год.  на Министъра на РРБ, съгласно който ПИ 39459.7.50 по КК на  с. Кранево, попада в зона с предвиждане  „Земеделски територии" и съгласно чл. 103, ал. 4 от ЗУТ, всеки устройствен план се съобразява с предвижданията на устройствените планове от по-горна степен, и представлява по отношение на тях по-пълна, по-подробна и конкретна разработка. Искането за разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план с устройствена зона "Пп" „за автоцентър"  е в явно несъответствие с предвижданията на ОУП.

Решението да се съобщи по реда на Административно процесуалния кодекс, като може да бъдат оспорвана по реда на чл. 215, съгласно чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ.

            Приложение: съгласно текста.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, моля имате думата  по точката, заповядайте г-н Христов

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ ПКУТСЕ приема отказа да бъде допуснато изработването - Разрешение за възлагане изработването на ПУП - ПЗ за ПИ 39459.7.50 по КК на с. Кранево, община Балчик. със „За" - 3 гласа

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За""

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 692: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ,  чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ, решение на ОБЕСУТ в т. 11 от Протокол № 6/ 24.11.2022 г.. Общински съвет- Балчик:

1. Отказва да бъде допуснато изработването на ПУП - ПЗ за ПИ 39459.7.50 по КК на с. Кранево, Община Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона предимно производствена- "Пп" „за автоцентър", със следните мотиви:          

За територия на Община Балчик действа Общ устройствен план, одобрен със заповед №  РД-02-15-210/ 29.11.2019 год.  на Министъра на РРБ, съгласно който ПИ 39459.7.50 по КК на  с. Кранево, попада в зона с предвиждане  „Земеделски територии" и съгласно чл. 103, ал. 4 от ЗУТ, всеки устройствен план се съобразява с предвижданията на устройствените планове от по-горна степен, и представлява по отношение на тях по-пълна, по-подробна и конкретна разработка. Искането за разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план с устройствена зона "Пп" „за автоцентър"  е в явно несъответствие с предвижданията на ОУП.

Решението да се съобщи по реда на Административно процесуалния кодекс, като може да бъдат оспорвана по реда на чл. 215, съгласно чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към четиринадесета точка от дневния ред Приемане на Решение за предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата и мерите - общинска собственост за общо и индивидуално ползване за стопанската 2023/2024 година., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:


По четиринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, ползването на пасищата е важно условие за поддържането и подобряването им и за директно подпомагане на животновъдите, отглеждащи пасищни, селскостопански животни при кандидатстването им по различни схеми в рамките на общата селскостопанска политика. През предходната стопанска година, поради закриване на животновъдните обекти и лошото състояние на пасищата от общинския поземлен фонд, които изцяло или частично не попадат в специализирания слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 17 февруари 2015г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ, са прекратени няколко договора. Разпоредбите на чл.24а, ал.6, т.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) предоставя възможност общинските пасища да се предоставят без търг или конкурс на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Съгласно чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване, които се разпределят между правоимащите и които имат регистрирани животновъдни обекти, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, от комисия назначена от кмета на общината. Съгласно разпоредбата на чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, останалите след разпределението свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд следва да се отдадат под наем за срок от 1 (една) стопанска година чрез търг, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Съгласно разпоредбата на чл. 37и, ал.1 и ал.12 от ЗСПЗЗ, отдаването под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се извършва по цена, определена по пазарен механизъм. Съгласно разпоредбата на чл. 37о, ал.1, ал.2 и ал.4 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет определя с решение, прието с мнозинство от общия брой на съветниците, размера и местоположението на пасища и мерите за общо и индивидуално ползване, правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на община Балчик и предоставяне и актуализиране на ползването на мерите, пасищата и ливадите, което съдържа:

1.  Годишен план за паша;

2. Съгласие за предоставяне на мерите, пасищата и ливадите за индивидуално и общо ползване;

3. Задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите, пасищата и ливадите.       

В тази връзка,  моля да бъде прието следното:


ПРОЕКТО- РЕШЕНИЕ:


На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и, ал.3 и ал.4; чл.37о, ал.1, ал.2 и ал.4, във връзка чл.24а, ал.6 и ал.4 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл.98, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, Общински съвет - Балчик:

I.                   Определя размера и местоположението на пасищата и мерите от общинския

поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2023/2024г.:

1. Дава съгласие да се предоставят за общо ползване /чл.37о от ЗСПЗЗ/ свободните пасищата и мерите от ОПФ, както следва:

№ по ред

Землище

Поземлен имот с идентификатор по КК

Категория на земята

Начин на трайно ползване

Площ на имота в дка


с. Соколово

 

 

 

 

1

Соколово

67951.48.29

3

Пасище,мера

27.96

2

Соколово

67951.55.50

3

Пасище,мера

12.28

3

Соколово

67951.55.47

3

Пасище,мера

4.64

4

Соколово

67951.47.19

3

Пасище,мера

27.73

5

Соколово

67951.47.17

3

Пасище,мера

3.70

6

Соколово

67951.47.23

3

Пасище,мера

21.12


с. Дропла

 

 

 

 

1

Дропла

23769.28.2

3

Пасище,мера

220.485

2

Дропла

23769.51.19

3

Пасище,мера

42.686


гр. Балчик

1

Балчик

02508.508.238

3

Пасище,мера

15.56


с. Бобовец

1

Бобовец

04515.11.24

3

Пасище,мера

10.01

2

Бобовец

04515.11.25

3

Пасище,мера

119.84


с. Гурково

1

Гурково

18160.41.6

3

Пасище,мера

90.63


с. Тригорци

1

Тригорци

73095.20.49

4

Пасище,мера

19.30

2

Тригорци

73095.20.42

4

Пасище,мера

17.90

3

Тригорци

73095.20.46

4

Пасище,мера

31.35


с. Църква

1

Църква

78639.15.163

6

Пасище,мера

22.19

2

Църква

78639.23.59

6

Пасище,мера

26.97

2. Дава съгласие да се предоставят за индивидуално ползване /чл.37и от ЗСПЗЗ/ свободните пасищата и мерите от ОПФ, както следва:

ЕКАТТЕ

Номер на имот по КК

Землище

Начин на трайно ползване

Категория на земята

Площ на имота в дка

02508

Част от 02508.521.199

Балчик

Пасище,мера

4

320.00

02508

02508.10.288

Балчик

Пасище,мера

9

17.94

18160

18160.66.112

Гурково

Пасище,мера

2

127.38

18160

18160.67.7

Гурково

Пасище,мера

2

19.72

18160

18160.23.28

Гурково

Пасище,мера

9

162.180

18160

18160.13.1

Гурково

Пасище,мера

6

326.04

18160

18160.21.14

Гурково

Пасище,мера

3

20.93

18160

18160.23.2

Гурково

Пасище,мера

3

29.25

18160

18160.23.30

Гурково

Пасище,мера

9

112.52

18160

18160.25.2

Гурково

Пасище,мера

9

162.83

18160

18160.41.9

Гурково

Пасище,мера

3

38.23

18160

18160.46.2

Гурково

Пасище,мера

6

93.81

18160

18160.53.16

Гурково

Пасище,мера

9

269.94

73095

73095.23.12

Тригорци

Пасище,мера

4

67.02

73095

73095.22.161

Тригорци

Пасище,мера

4

43,14

73095

73095.23.13

Тригорци

Пасище,мера

4

46,25

31245

31245.121.27

Змеево

Пасище,мера

5

36,93

31245

31245.120.43

Змеево

Пасище,мера

5

48,21

53120

53120.20.343

Оброчище

Пасище,мера

10

43.47

53120

53120.45.22

Оброчище

Пасище,мера

7

52.79

53120

53120.104.38

Оброчище

Пасище,мера

9

338.86

53120

53120.24.14

Оброчище

Пасище,мера

5

14.13

53120

53120.29.58

Оброчище

Пасище,мера

5

119.04

53120

53120.104.39

Оброчище

Пасище,мера

10

63.46

53120

53120.19.129

Оброчище

Пасище,мера

7

101.82

67951

67951.59.46

Соколово

Пасище,мера

3

37.82

67951

67951.38.217

Соколово

Пасище,мера

3

929.75

23769

23769.48.27

Дропла

Пасище,мера

4

30.163

23769

23769.34.2

Дропла

Пасище,мера

3

125.213

23769

23769.34.3

Дропла

Пасище,мера

9

31.797

23769

23769.37.4

Дропла

Пасище,мера

4

56.114

23769

23769.39.2

Дропла

Пасище,мера

4

79.059

23769

23769.40.2

Дропла

Пасище,мера

4

238.521

23769

23769.63.30

Дропла

Пасище,мера

3

48.269

23769

23769.61.8

Дропла

Пасище,мера

4

6.796

39623

Част от 39623.13.2

Кремена

Пасище,мера

4

179.99

39623

39623.31.4

Кремена

Пасище,мера

3

110.300

77390

Част от 77390.24.12

Храброво

Пасище,мера

3

288.00

78639

78639.10.5

Църква

Пасище,мера

5

63.89

II.                Приема правила за ползване на пасища и мери на територията на Община Балчик:

1. Перспективният експлоатационен план за паша в землищата на Община Балчик е съобразен с осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания определени с Национален стандарт  4.1. от "Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние": „Земеделски стопани, ползващи постоянно затревени площи (пасища и мери), са длъжни да ги поддържат чрез паша.

2. Частите от мерите и пасищата, предназначени за общо и индивидуално ползване през стопанската 2023/2024г. са описани в т. I, 1 и 2.

3. Частите от мерите и пасищата, предназначени предимно за косене са регламентирани в чл.41, ал.2 и ал.3 от Наредба №11/06.04.2009г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания" от ПРСР, издадена от Министъра на земеделието и храните.

4. За прокари за отвеждането на селскостопански животни до местата за паша и водопой да се ползват съществуващите полски пътища.

5.  Мерки, свързани с пашуването:

5.1.      При свободна паша се спазват следните основни положения:

Начало на пашата -  в края на фаза на вретенене на тревните култури при височина на тревостоя 8-10 см. за овцете и на 15 см. - за крави;

Да не се допуска паша на животните през ранна пролет и късна есен;

При силно охрастени пасища да се прилага т.н. целенасочена паша в началото на вегетацията;

Да не се допуска струпване на животните на едно и също място, за да се избегне селективното изпасване.

5.2.      При регулирана паша се прави парцелиране при спазване на следните основни положения:

Броя на животните да се съобрази с продуктивното състояние на пасището;

Броят, големината и формата на парцелите зависят от периода на възстановяване на тревостоя - при сухи условия броя им е от 10 до 17 дни, а при поливни 5-10 дни;

Пашата започва при достигане на пасищна зрялост на тревите;

Животните престояват във всеки парцел до 6 дни;

Пашата приключва при използване на 75% от тревостоя;

След всяко използване на парцела се почива  20-30  дни при поливни условия и 40-50 дни при сухи условия.

5.3.      Комбинирано използване - сенокосно и пасищно:

Редуване по години.

Двуполна система, при която площта се разделя на две части, в едната се пасе до края на юли, а в другата се коси, след което начина на ползване на парцелите се сменя.

6.  Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата:

6.1. Да не се допуска строителство в мерите и пасищата без промяна на предназначението им с решение на Общински съвет.

6.2. При построяване на навеси следва да се спазват разпоредбите на Закона за устройство на територията и Закона за опазване на земеделските земи.

6.3. Да не се разорават и превръщат в обработваема земя - нива.

6.4. Кмета на населеното място и специализираните органи да осъществяват контрол за провеждането на мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност в пасищата и мерите. Мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност, се извършва от и за сметка на ползвателите.

6.5. Почистване от камъни:

при равни терени почистването да се извършва ръчно, като се събират на купчинки и след това се изнасят;

при стръмни и застрашени от ерозия терени събраните камъни се подреждат на кордони-тераси по хоризонталите на релефа на разстояние от 20 до 100 м.

6.6. Възстановяване на изоставени пасища  (чрез умерена паша или косене).

6.7. Почистване от храсти:

чрез целенасочена паша;

механично почистване чрез изрязване.

      6.8. Борба с плевелната растителност:

чрез навременна коситба;

регулирана паша;

окосяване на не опасаната трева.

7. Ветеринарна профилактика се прилага при доказано заболяване на животните причинено от кърлежи.  За целта заразените пасища се поставят в изолация и не се допуска паша на животни в заразени участъци. При необходимост да се премине към химизация на неблагополучните райони със специфични ветеринарни препарати.

8. При необходимост, частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища да се засяват с подходящи тревни смески.

9. Охрана на наетите мери и пасища от общински поземлен фонд е съответно за

сметка на ползвателите, които са поели ангажимента да ги поддържат в добро земеделско

и екологично състояние.

10. Режим на ползване, забрани и ограничения:

10.1.Въвеждат се ограничения за ползване на пасища, включени в Натура 2000.

   Забранява се:

превръщането на ливади или пасища в обработваеми земи;

коситба в размножителния период на птиците;

използването на определени торове или средства за растителна защита;

унищожаването на видове от флората- късане, изкореняване, изкопаване и сеч, промени в ландшафта;

преминаване и престой с моторни превозни средства в самото пасище;

паша на животни над допустимия вид и брой;

изхвърлянето на селскостопански, битови и други отпадъци в и до синорите. Собственикът на животните е длъжен да осигури и гарантира изнасянето на битовите отпадъци извън пасището;

оставянето на пашуващите животни без надзор;

опожаряване на дървесна, храстова и тревна растителност по пасищата с цел предизвикване нов подраст;

10.2. За пасища при тревно покритие по-малко от 50% стадата задължително се пренасочват към друго пасище.

10.3. Допуска се минимум 1 коситба за съответната година - до 15 юли за равнинните райони. Косенето да се извършва ръчно или с ръчни косачки за бавно косене, като се започва от средата към периферията, а когато това е невъзможно, от единия край към другия, като използват ниска скорост.

11. Водачите на пътни превозни средства с животинска тяга, на животни или на стада трябва непрекъснато да направляват животните, така че да не създават пречки и опасности за движението, и да не ги оставят без надзор в обхвата на пътя.

ІII. Приема актуализиран годишен план за паша на мери и пасища за стопанската 2023/2024 г.

Пасищата и мерите от ОПФ на Община Балчик са определени за общо и индивидуално ползване и са включени в т. I, 1 и 2. Целта на плана е да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на мерите и пасищата, както и да се повиши положителното въздействие върху околната среда, спазвайки добрите селскостопански практики.

Кметовете и кметските наместници по населените места на територията на Община Балчик, се задължават да следят за изпълнението на Правилата за ползване на Общинските мери и пасища от страна на ползвателите. При констатирани нарушения да уведомяват Кмета на Община Балчик.

ІV. Дава съгласие за предоставяне на мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване за стопанската 2023/2024г.

Пасищата и мерите, определени за индивидуално ползване да се отдадат под наем при спазване условията на чл.37и, във връзка чл.24а, ал.6, т.4 от ЗСПЗЗ, за срок от 5 (пет) стопански години на собственици и/ или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена определена по пазарен механизъм.

Пасищата и мерите определени за индивидуално ползване в I, т.2 да бъдат разпределени между правоимащите лица от комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Балчик.

На основание чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, да се отдадат под наем по реда на Закона за общинската собственост за срок от 1 (една) стопанска година за 2023/2024г. останалите свободни цели имоти- пасища и мери, чрез провеждане на публични търгове, в които да бъдат допуснати до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

V. Приема следните задължения на общината и на ползвателите за поддържането на общинските пасища и мери:

1.         Задължения на общината:

      1.1.Да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински мери и пасища от местното население за извеждане на паша на притежаваните от тях животни.

      1.2.Да предоставя периодична информация и методически указания на ползвателите, относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата.

      1.3.Своевременно, след заплатена такса за ползването на пасищата и мерите, съобразно с полагащата се площ по кадастралната карта на съответното землище да сключи едногодишен договор за наем - при общо ползване, считано за стопанската 2023/2024 год. Договорът представлява правно основание за ползване на мерите и пасищата.

      2. Задължения на ползвателите:

      2.1.Да ползват общинските мери и пасища,  предоставени им за ползване единствено за паша на притежаваните от тях тревопасни животни;

      2.2.Да осигуряват свободен достъп до мерите и пасищата на всички тревопасни животни, отглеждани в населеното място, независимо от техния вид и възраст;

      2.3.Да не разорават мерите и пасищата и да не променят предназначението им;

      2.4.Да почистват мерите и пасищата от нежелана храстовидна растителност, камъни,  битови, строителни, промишлени и др. отпадъци;

      2.5.Да не наторяват с изкуствени торове и с утайки от пречистването на отпадъчни води;

      2.6.Да провеждат борба с агресивни устойчиви растителни видове /орлова папрат, чемерика, къпина, клек, хвойна, драка, паламида, магарешки бодил и др./

      2.7.Да районират пашата, така че да се избягва преизпасването на тревостоя, включително с електропастири;

      2.8.Да окосяват прорасналата, не изпасана трева;

      2.9.Да не се палят сухи треви и храсти в пасището;

      2.10.Да опазват пасищата в близост до гори от навлизане на дървесна и храстовидна растителност;

      2.11.При необходимост да се извършва пръскане с препарати за обезпаразитяване;

     2.12.Да не се ограждат с какъвто й да е вид заграждение /с изключение на електропастири/  предоставените им мери и пасища;

     2.13.При необходимост ползвателя организира за своя сметка охрана на мерите и пасищата след съгласуване с кмета /кметски наместник/ на населеното място;

     2.14.При необходимост и при предписание на ветеринарномедицинските органи да извършват ветеринарна профилактика на наетите от тях парцели;

     2.15.Да поддържат в добро състояние местата за водопой /където има такива/;

     2.16.Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица;

     2.17.Лично да съпровождат стадото по пътя до пасището и се грижат за него в пасището, да не оставят животните без надзор, или да ангажират и изрично посочат друго лице, което да извършва това от тяхно име и за тяхна сметка;

     2.18.Да поддържат мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние за своя сметка.

 VI. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпленията от наеми на земеделски земи от ОПФ с НТП- пасища и мери, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в цитираните по- горе населени места в Община Балчик.

VII.Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, колеги, имате думата по точката  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява Приемане на Решение за предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата и мерите - общинска собственост за общо и индивидуално ползване за стопанската 2023/2024 година., със „За" - 3; гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За""

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 693: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и, ал.3 и ал.4; чл.37о, ал.1, ал.2 и ал.4, във връзка чл.24а, ал.6 и ал.4 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл.98, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, Общински съвет - Балчик:

I. Определя размера и местоположението на пасищата и мерите от общинския

поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2023/2024г.:

1. Дава съгласие да се предоставят за общо ползване /чл.37о от ЗСПЗЗ/ свободните пасищата и мерите от ОПФ, както следва:

№ по ред

Землище

Поземлен имот с идентификатор по КК

Категория на земята

Начин на трайно ползване

Площ на имота в дка


с. Соколово

 

 

 

 

1

Соколово

67951.48.29

3

Пасище,мера

27.96

2

Соколово

67951.55.50

3

Пасище,мера

12.28

3

Соколово

67951.55.47

3

Пасище,мера

4.64

4

Соколово

67951.47.19

3

Пасище,мера

27.73

5

Соколово

67951.47.17

3

Пасище,мера

3.70

6

Соколово

67951.47.23

3

Пасище,мера

21.12


с. Дропла

 

 

 

 

1

Дропла

23769.28.2

3

Пасище,мера

220.485

2

Дропла

23769.51.19

3

Пасище,мера

42.686


гр. Балчик

1

Балчик

02508.508.238

3

Пасище,мера

15.56


с. Бобовец

1

Бобовец

04515.11.24

3

Пасище,мера

10.01

2

Бобовец

04515.11.25

3

Пасище,мера

119.84


с. Гурково

1

Гурково

18160.41.6

3

Пасище,мера

90.63


с. Тригорци

1

Тригорци

73095.20.49

4

Пасище,мера

19.30

2

Тригорци

73095.20.42

4

Пасище,мера

17.90

3

Тригорци

73095.20.46

4

Пасище,мера

31.35


с. Църква

1

Църква

78639.15.163

6

Пасище,мера

22.19

2

Църква

78639.23.59

6

Пасище,мера

26.97

2. Дава съгласие да се предоставят за индивидуално ползване /чл.37и от ЗСПЗЗ/ свободните пасищата и мерите от ОПФ, както следва:

ЕКАТТЕ

Номер на имот по КК

Землище

Начин на трайно ползване

Категория на земята

Площ на имота в дка

02508

Част от 02508.521.199

Балчик

Пасище,мера

4

320.00

02508

02508.10.288

Балчик

Пасище,мера

9

17.94

18160

18160.66.112

Гурково

Пасище,мера

2

127.38

18160

18160.67.7

Гурково

Пасище,мера

2

19.72

18160

18160.23.28

Гурково

Пасище,мера

9

162.180

18160

18160.13.1

Гурково

Пасище,мера

6

326.04

18160

18160.21.14

Гурково

Пасище,мера

3

20.93

18160

18160.23.2

Гурково

Пасище,мера

3

29.25

18160

18160.23.30

Гурково

Пасище,мера

9

112.52

18160

18160.25.2

Гурково

Пасище,мера

9

162.83

18160

18160.41.9

Гурково

Пасище,мера

3

38.23

18160

18160.46.2

Гурково

Пасище,мера

6

93.81

18160

18160.53.16

Гурково

Пасище,мера

9

269.94

73095

73095.23.12

Тригорци

Пасище,мера

4

67.02

73095

73095.22.161

Тригорци

Пасище,мера

4

43,14

73095

73095.23.13

Тригорци

Пасище,мера

4

46,25

31245

31245.121.27

Змеево

Пасище,мера

5

36,93

31245

31245.120.43

Змеево

Пасище,мера

5

48,21

53120

53120.20.343

Оброчище

Пасище,мера

10

43.47

53120

53120.45.22

Оброчище

Пасище,мера

7

52.79

53120

53120.104.38

Оброчище

Пасище,мера

9

338.86

53120

53120.24.14

Оброчище

Пасище,мера

5

14.13

53120

53120.29.58

Оброчище

Пасище,мера

5

119.04

53120

53120.104.39

Оброчище

Пасище,мера

10

63.46

53120

53120.19.129

Оброчище

Пасище,мера

7

101.82

67951

67951.59.46

Соколово

Пасище,мера

3

37.82

67951

67951.38.217

Соколово

Пасище,мера

3

929.75

23769

23769.48.27

Дропла

Пасище,мера

4

30.163

23769

23769.34.2

Дропла

Пасище,мера

3

125.213

23769

23769.34.3

Дропла

Пасище,мера

9

31.797

23769

23769.37.4

Дропла

Пасище,мера

4

56.114

23769

23769.39.2

Дропла

Пасище,мера

4

79.059

23769

23769.40.2

Дропла

Пасище,мера

4

238.521

23769

23769.63.30

Дропла

Пасище,мера

3

48.269

23769

23769.61.8

Дропла

Пасище,мера

4

6.796

39623

Част от 39623.13.2

Кремена

Пасище,мера

4

179.99

39623

39623.31.4

Кремена

Пасище,мера

3

110.300

77390

Част от 77390.24.12

Храброво

Пасище,мера

3

288.00

78639

78639.10.5

Църква

Пасище,мера

5

63.89

II.Приема правила за ползване на пасища и мери на територията на Община Балчик:

1. Перспективният експлоатационен план за паша в землищата на Община Балчик е съобразен с осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания определени с Национален стандарт  4.1. от "Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние": „Земеделски стопани, ползващи постоянно затревени площи (пасища и мери), са длъжни да ги поддържат чрез паша.

2. Частите от мерите и пасищата, предназначени за общо и индивидуално ползване през стопанската 2023/2024г. са описани в т. I, 1 и 2.

3. Частите от мерите и пасищата, предназначени предимно за косене са регламентирани в чл.41, ал.2 и ал.3 от Наредба №11/06.04.2009г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания" от ПРСР, издадена от Министъра на земеделието и храните.

4. За прокари за отвеждането на селскостопански животни до местата за паша и водопой да се ползват съществуващите полски пътища.

5.  Мерки, свързани с пашуването:

5.1.      При свободна паша се спазват следните основни положения:

Начало на пашата -  в края на фаза на вретенене на тревните култури при височина на тревостоя 8-10 см. за овцете и на 15 см. - за крави;

Да не се допуска паша на животните през ранна пролет и късна есен;

При силно охрастени пасища да се прилага т.н. целенасочена паша в началото на вегетацията;

Да не се допуска струпване на животните на едно и също място, за да се избегне селективното изпасване.

5.2.      При регулирана паша се прави парцелиране при спазване на следните основни положения:

Броя на животните да се съобрази с продуктивното състояние на пасището;

Броят, големината и формата на парцелите зависят от периода на възстановяване на тревостоя - при сухи условия броя им е от 10 до 17 дни, а при поливни 5-10 дни;

Пашата започва при достигане на пасищна зрялост на тревите;

Животните престояват във всеки парцел до 6 дни;

Пашата приключва при използване на 75% от тревостоя;

След всяко използване на парцела се почива  20-30  дни при поливни условия и 40-50 дни при сухи условия.

5.3.      Комбинирано използване - сенокосно и пасищно:

Редуване по години.

Двуполна система, при която площта се разделя на две части, в едната се пасе до края на юли, а в другата се коси, след което начина на ползване на парцелите се сменя.

6.  Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата:

6.1. Да не се допуска строителство в мерите и пасищата без промяна на предназначението им с решение на Общински съвет.

6.2. При построяване на навеси следва да се спазват разпоредбите на Закона за устройство на територията и Закона за опазване на земеделските земи.

6.3. Да не се разорават и превръщат в обработваема земя - нива.

6.4. Кмета на населеното място и специализираните органи да осъществяват контрол за провеждането на мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност в пасищата и мерите. Мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност, се извършва от и за сметка на ползвателите.

6.5. Почистване от камъни:

при равни терени почистването да се извършва ръчно, като се събират на купчинки и след това се изнасят;

при стръмни и застрашени от ерозия терени събраните камъни се подреждат на кордони-тераси по хоризонталите на релефа на разстояние от 20 до 100 м.

6.6. Възстановяване на изоставени пасища  (чрез умерена паша или косене).

6.7. Почистване от храсти:

чрез целенасочена паша;

механично почистване чрез изрязване.

      6.8. Борба с плевелната растителност:

чрез навременна коситба;

регулирана паша;

окосяване на не опасаната трева.

7. Ветеринарна профилактика се прилага при доказано заболяване на животните причинено от кърлежи.  За целта заразените пасища се поставят в изолация и не се допуска паша на животни в заразени участъци. При необходимост да се премине към химизация на неблагополучните райони със специфични ветеринарни препарати.

8. При необходимост, частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища да се засяват с подходящи тревни смески.

9. Охрана на наетите мери и пасища от общински поземлен фонд е съответно за

сметка на ползвателите, които са поели ангажимента да ги поддържат в добро земеделско

и екологично състояние.

10. Режим на ползване, забрани и ограничения:

10.1.Въвеждат се ограничения за ползване на пасища, включени в Натура 2000.

   Забранява се:

превръщането на ливади или пасища в обработваеми земи;

коситба в размножителния период на птиците;

използването на определени торове или средства за растителна защита;

унищожаването на видове от флората- късане, изкореняване, изкопаване и сеч, промени в ландшафта;

преминаване и престой с моторни превозни средства в самото пасище;

паша на животни над допустимия вид и брой;

изхвърлянето на селскостопански, битови и други отпадъци в и до синорите. Собственикът на животните е длъжен да осигури и гарантира изнасянето на битовите отпадъци извън пасището;

оставянето на пашуващите животни без надзор;

опожаряване на дървесна, храстова и тревна растителност по пасищата с цел предизвикване нов подраст;

10.2. За пасища при тревно покритие по-малко от 50% стадата задължително се пренасочват към друго пасище.

10.3. Допуска се минимум 1 коситба за съответната година - до 15 юли за равнинните райони. Косенето да се извършва ръчно или с ръчни косачки за бавно косене, като се започва от средата към периферията, а когато това е невъзможно, от единия край към другия, като използват ниска скорост.

11. Водачите на пътни превозни средства с животинска тяга, на животни или на стада трябва непрекъснато да направляват животните, така че да не създават пречки и опасности за движението, и да не ги оставят без надзор в обхвата на пътя.

ІII. Приема актуализиран годишен план за паша на мери и пасища за стопанската 2023/2024 г.

Пасищата и мерите от ОПФ на Община Балчик са определени за общо и индивидуално ползване и са включени в т. I, 1 и 2. Целта на плана е да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на мерите и пасищата, както и да се повиши положителното въздействие върху околната среда, спазвайки добрите селскостопански практики.

Кметовете и кметските наместници по населените места на територията на Община Балчик, се задължават да следят за изпълнението на Правилата за ползване на Общинските мери и пасища от страна на ползвателите. При констатирани нарушения да уведомяват Кмета на Община Балчик.

ІV. Дава съгласие за предоставяне на мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване за стопанската 2023/2024г.

Пасищата и мерите, определени за индивидуално ползване да се отдадат под наем при спазване условията на чл.37и, във връзка чл.24а, ал.6, т.4 от ЗСПЗЗ, за срок от 5 (пет) стопански години на собственици и/ или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена определена по пазарен механизъм.

Пасищата и мерите определени за индивидуално ползване в I, т.2 да бъдат разпределени между правоимащите лица от комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Балчик.

На основание чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, да се отдадат под наем по реда на Закона за общинската собственост за срок от 1 (една) стопанска година за 2023/2024г. останалите свободни цели имоти- пасища и мери, чрез провеждане на публични търгове, в които да бъдат допуснати до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

V. Приема следните задължения на общината и на ползвателите за поддържането на общинските пасища и мери:

1.         Задължения на общината:

 1.1.Да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински мери и пасища от местното население за извеждане на паша на притежаваните от тях животни.

 1.2.Да предоставя периодична информация и методически указания на ползвателите, относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата.

 1.3.Своевременно, след заплатена такса за ползването на пасищата и мерите, съобразно с полагащата се площ по кадастралната карта на съответното землище да сключи едногодишен договор за наем - при общо ползване, считано за стопанската 2023/2024 год. Договорът представлява правно основание за ползване на мерите и пасищата.

2. Задължения на ползвателите:

      2.1.Да ползват общинските мери и пасища,  предоставени им за ползване единствено за паша на притежаваните от тях тревопасни животни;

      2.2.Да осигуряват свободен достъп до мерите и пасищата на всички тревопасни животни, отглеждани в населеното място, независимо от техния вид и възраст;

      2.3.Да не разорават мерите и пасищата и да не променят предназначението им;

      2.4.Да почистват мерите и пасищата от нежелана храстовидна растителност, камъни,  битови, строителни, промишлени и др. отпадъци;

      2.5.Да не наторяват с изкуствени торове и с утайки от пречистването на отпадъчни води;

      2.6.Да провеждат борба с агресивни устойчиви растителни видове /орлова папрат, чемерика, къпина, клек, хвойна, драка, паламида, магарешки бодил и др./

      2.7.Да районират пашата, така че да се избягва преизпасването на тревостоя, включително с електропастири;

      2.8.Да окосяват прорасналата, не изпасана трева;

      2.9.Да не се палят сухи треви и храсти в пасището;

      2.10.Да опазват пасищата в близост до гори от навлизане на дървесна и храстовидна растителност;

      2.11.При необходимост да се извършва пръскане с препарати за обезпаразитяване;

     2.12.Да не се ограждат с какъвто й да е вид заграждение /с изключение на електропастири/  предоставените им мери и пасища;

     2.13.При необходимост ползвателя организира за своя сметка охрана на мерите и пасищата след съгласуване с кмета /кметски наместник/ на населеното място;

     2.14.При необходимост и при предписание на ветеринарномедицинските органи да извършват ветеринарна профилактика на наетите от тях парцели;

     2.15.Да поддържат в добро състояние местата за водопой /където има такива/;

     2.16.Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица;

     2.17.Лично да съпровождат стадото по пътя до пасището и се грижат за него в пасището, да не оставят животните без надзор, или да ангажират и изрично посочат друго лице, което да извършва това от тяхно име и за тяхна сметка;

     2.18.Да поддържат мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние за своя сметка.

 VI. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпленията от наеми на земеделски земи от ОПФ с НТП- пасища и мери, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в цитираните по- горе населени места в Община Балчик.

VII.Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към петнадесета точка от дневния ред Отпускане финансови помощи на граждани, давам думата на  г-н Симеон Симеонов - Председател на ПКЗССД:

 

По петнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Симеон Симеонов - Председател на ПКЗССД: Уважаеми господин председател, г-н Ангелов, уважаеми общински съветници, във връзка с постъпили молби за отпускане на помощи от граждани за лечение, закупуване на лекарства и социално подпомагане, Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности се събра на заседание на 18 януари  2023 година разгледа молбите и след станалите разисквания и гласуване на основание чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, комисията предлага следния:

Проект за решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Д. И. Е.и Б. Н. Г. - за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Балчик. - 3000.00(три хиляди) лева,   от гр. Балчик

2. Г. М.Щерев- за лекарства в размера на 150,00 (сто и петдесет)лева от гр. Балчик

3. М. Т. Костов -за  лечение, в размер на 150,00 (сто и петдесет)лева от гр. Балчик

4. Н. И. Реджебов- за лечение, в размер на 500,00 (петстотин) лева, от гр. Балчик

5. П. Р. Велева -за  лечение , в размера на 500,00 (петстотин) лева, от гр. Балчик

6. С. П. Жекова - за социално подпомагане в размера на 200,00 (двеста)лева. от с. Стражица

7. Е. С. Ахмедова -  за социално подпомагане в размер на 200,00 (двеста)лева от гр. Балчик

8. Ж. Л. Желев - за   лечение в размер на 500,00 (петстотин) лева, от гр. Балчик

9. И. И.Методиева  - за лечение в размер на 300,00 (триста) лева, от гр. Балчик

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Симеонов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  приема - Отпускане финансови помощи на граждани,  със „За" - 3 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви, заповядайте г-н Димитров:

Г-н Даниел Димитров - член на ПКЗССД: Имам предложение всички молби да бъдат гласувани анблок, благодаря ви.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги моля да гласуваме предложението на г-н Димитров всички молби да бъдат гласувани анблок:

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Предложението е прието. Благодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За""

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 694: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Д. И. Е.и Б. Н. Г. - за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Балчик. - 3000.00(три хиляди) лева,   от гр. Балчик

2. Г. М.Щерев- за лекарства в размера на 150,00 (сто и петдесет)лева от гр. Балчик

3. М. Т. Костов -за  лечение, в размер на 150,00 (сто и петдесет)лева от гр. Балчик

4. Н. И. Реджебов- за лечение, в размер на 500,00 (петстотин) лева, от гр. Балчик

5. П. Р. Велева -за  лечение , в размера на 500,00 (петстотин) лева, от гр. Балчик

6. С. П. Жекова - за социално подпомагане в размера на 200,00 (двеста)лева. от с. Стражица

7. Е. С. Ахмедова -  за социално подпомагане в размер на 200,00 (двеста)лева от гр. Балчик

8. Ж. Л. Желев - за   лечение в размер на 500,00 (петстотин) лева, от гр. Балчик

9. И. И.Методиева  - за лечение в размер на 300,00 (триста) лева, от гр. Балчик


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към шестнадесета точка от дневния ред -  Разни

По шестнадесета точка от дневния ред:


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля ако има  други въпроси към шестнадесета точка - Разни,  заповядайте г-н Станоев:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Уважаеми колеги, г-н председател, г-н Ангелов, тъй както вървят нещета явно няма да има скоро Бюджет на Държавата, съответно не виждам как ще има и Бюджет на Общината. Следователно аз имам следното Предложение към Общинска Администрация - ако приеме е добре, ако не тъй като няма да има Бюджет, а така или иначе Общината ще ползва 1/12 всеки месец от стария Бюджет за 2022г. ако може г-н Ангелов от Общинска Администрация, на следващата Сесия разбира се. Да кажат какви са плановете на Общината примерно за осъществяване на капиталова програма или нещо такова. Какво ще се направи по населените места - селата, града и ако реши г-н Ангелов да го обсъди с нас Общинския съвет защото и ние имаме някакви предложения, има хора които се допитват до нас. Също така могат да се включат и кметовете на населени места, селските наместници и да кажат какви проблеми имат. Това е начина г-н Ангелов и аз ви призовавам по този деликатен начин, да дадем някаква яснота на гражданите какво ще се случи през следващата година, защото така без Бюдже - преди хората очакваха, имаше  обществено обсъждане. Това е извън всякакви правила, но тя обстановката е такава, че е абсолютно резонно моето предложение. Благодаря ви.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Ангелов:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Вчера излезе Постановлението, което урежда финансовите отношения във връзка със Закона за удължаване действията на Бюджета 2022г., и там всъщност разрешиха на Общините -  или по точно ги упълномощиха, че Общините имат право да приемат капиталова, културна и спортна програма за 2023г. без да са приели действащ Бюджет. По съкратена процедура т.е. на следващата Сесия, без да бяхте казвали г-н Станоев, ние щяхме да предложим капиталова, културна и спортна програма. Тъй като първоначално и аз като Кмет бях наредил да има вдигане на заплатите в Общинска администрация и всичките сектори - Закона за удължаване действията на Бюджета 2022г., забранява промяната на заплати докато действа този Закон, чл. 6, Ал. 3, т.е.заплати нямаме право да променяме, в Закона е записано да се намалят или увеличават. Т.е. ще бъде предложен на следващата  Сесия тъй като вчера излезе Постановлението на Министерски съвет, ще има капиталова, спортна и културна програма. Благодаря ви.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги, ако няма други въпроси закривам заседанието на Общински съвет. Благодаря Ви.


НИКОЛАЙ КОЛЕВ,

Председател на

ОбС - Балчик