• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК


П Р О Т О К О Л

№ 39

от заседание на Общински съвет - Балчик,

проведено на 22 декември 2022 година


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, в залата на Общинска администрация, първи етаж  се проведе заседание на Общински съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Уважаеми господин Ангелов, уважаема госпожо главен секретар, уважаеми зам.-кметове, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кметове на населени места и кметски наместници, в залата присъстват 14 Общински съветници, имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание на ОбС. Обявеният дневен ред е от 11 точки. Постъпили са две допълнителна точка:


-Одобряване на разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 година, съгласно приложена План - сметка за разходите по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ;

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

- Одобряване на предложение за безплатно ползване на подземния паркинг, собственост на „КИБЕЛА 2014" ЕАД, съгласно решение 1.1 по протокол № 3 от заседание на СД, проведено на 03.10.2022г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик


Имате думата за изменение и допълнение на дневния ред.

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:  Само да вметна, че оттеглям девета точка от Дневния ред, ПУП- а за Кранево не е съгласуван с мен., категорично.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Ако няма други въпроси, моля колеги да гласуваме с вдигане на ръка за включване на две допълнителни точки в Дневния ред и да отпадне девета точка от Дневния ред:

„За" - 14 „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Предложението се приема.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:Благодаря ви, точка девета е оттеглена предлагам да гласуваме целия Дневния ред, който е от 12 точки:

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Заповядайте г-н Лучиянов, по процедура:

Г-н Виктор Лучиянов - общински съветник: Аз ще си позволя по процедура г-н Председател, малка критика към Вас - забелязвам в последната година, че  много неглижирате точка Разни. И следващата година със сигурност ще предлагам на всяка Сесия точка Разни да бъде първа точка от Дневния ред, а не последна. Защото много често част от кметовете, част от общинските съветници не присъстват на точка Разни. А това е така значима точка, която аз няма да си позволя по процедура да бъде първа тояка на тази Сесия, но от следващото заседание колеги, аз ще предлагам за гласуване всеки път.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, предлагам да гласуваме целия Дневния ред, който е от 12 точки

„За" - 16.; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Дневният ред е приет.

Д н е в е н  р е д:


1. Определяне на максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

2. Отпускане на лимит на гориво, за общинските автомобили предоставени за ползване от Община Балчик на РУ Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

3. Осигуряване на временен безлихвен заем на „Кибела 2014" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

4. Предложение за актуализиране на списъка на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имот право на транспортни разноски за 2022 година, съгласно приложение №11 в, прието с Решение 292, Протокол №20 от 15.01.2018г. на Общински съвет Балчик, поради настъпили промени в обстоятелствата през учебна 2022/2023г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

5. Разглеждане на заявление от „Аква Гест" ЕООД за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 48982.501.212 по кадастралната карта на с. Царичино.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

6. Кандидатстване на Община Балчик с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001"ГРИЖА В ДОМА" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

7. Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на кабелна линия НН - „Кабелна касета ШК-4. Електрозахранване на „Сграда за настаняване и хранене", в ПИ № 53120.109.33, м-ст. „Кумбаалар", с. Оброчище, общ.Балчик, обл. Добрич

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

8. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за разширение на кв. "Изток", град Балчик, област Добрич

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

9. Приемане на инвестиции в активи публична общинска собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич" АД, гр. Добрич, като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка с изпълнение на ангажимент на минимално ниво на инвестиции съгл. Договор № АВиК - 01-1-1 от 07.03.2016г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

10. Одобряване на разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за  2023  година, съгласно приложена  План - сметка за разходите по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

11. Одобряване на предложение за безплатно ползване на подземния паркинг, собственост на „КИБЕЛА 2014" ЕАД, съгласно решение 1.1 по протокол № 3 от заседание на СД, проведено на 03.10.2022г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

12. Разни.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: По първа точка от дневния ред -Определяне на максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Балчик,давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

 

По първа точка от дневния ред:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател,  уважаеми г-н Ангелов, уважаеми колеги общински съветници, на основание чл.24а, ал.11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози, общинските съвети определят максималните и минималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа за следващата година, валидни за територията на съответната община и ги актуализират най-малко веднъж годишно.

С решение №260/25.02.2021г. на Общински съвет гр. Балчик са потвърдени приетите с решение №468/29.11.2018 г. максимални и минимални цени, както определя същите цени за 2021 г.:


Минимален размер

Максимален размер

Дневна тарифа

1.00лв.

1.80лв.

Нощна тарифа

1.50лв.

2.00лв.

На 28.09.2022 г., в Община Балчик постъпи заявление с вх.№ 94-00-1429/28.09.2022г. от таксиметрови превозвачи, упражняващи дейността на територията на Община Балчик с искане за повишаване на минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници. Посочените мотиви за промяната са липса на промяна на цените от 2018 г., повишаване цените на горивата, консумативите за поддръжка на автомобилите и задължителните застраховки. Предложените от таксиметровите превозвачи цени са следните:


Минимален размер

Максимален размер

Дневна тарифа

1.40лв.

2.50лв.

Нощна тарифа

1.70лв.

2.80лв.

Решението на общинския съвет за определяне на тези цени, представлява общ административен акт, съгласно чл.65 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). В този смисъл, за да е налице законосъобразно протичане на производството по издаване на общия административен акт, следва да се изпълни разпореждането на чл.66 от АПК, като предложението за актуализация на минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници се оповести публично, чрез средствата за масово осведомяване. Предложението за актуализацията е публикувано във вестник „Балчик", както и на сайта на Община Балчик. На основание чл.69, ал.2 от АПК, на заинтересованите лица е предоставен 30-дневен срок за даване на предложения и становища, относно предложението за актуализация. Определеният срок изтече на 12.12.2022 г., без да е постъпило предложение и/или становище. В изпълнение на разпоредбите на чл.24а, ал.11 от Закона за автомобилните превози и предвид мотивите за исканата актуализация и постигане на разумен темп на покачване на  цените, Общински съвет гр. Балчик следва да определи минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег. Предвид гореизложеното, на основание чл.87, ал.1 от ПОДОбСНКВОБА, предлагам на Вашето внимание следното

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА , чл.24а, ал.11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози и във връзка със заявление в вх.№ 94-00-1429/28.09.2022 г. Общински съвет Балчик реши:

Определя максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за територията на Община Балчик, валидни за 2023 г., както следва:


Минимален размер

Максимален размер

Дневна тарифа

1.40лв.

2.50лв.

Нощна тарифа

1.70лв.

2.80лв.

Приложение: Копие на заявление с вх.№ 94-00-1429/28.09.2022 г.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви г-н Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява Определяне на максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Балчик;  със „За" - 4 ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви, колеги други  по точката, ако няма въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 669: На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози и във връзка със заявление в вх. № 94-00-1429/28.09.2022 г. Общински съвет Балчик:

Определя максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за територията на Община Балчик, валидни за 2023 г., както следва:


Минимален размер

Максимален размер

Дневна тарифа

1.40лв.

2.50лв.

Нощна тарифа

1.70лв.

2.80лв.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към втора точка от дневния ред - Отпускане на лимит на гориво, за общинските автомобили предоставени за ползване от Община Балчик на РУ Балчик, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По втора точка от дневния ред:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с постъпило предложение от Иван Иванов - началник на Районно управление на МВР Балчик с вх.№ 24-00-1655 от 09.12.2022 г. предлагам следния проект за:


                                                                             Р Е Ш Е Н И Е:        

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, в съответствие с чл.34 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1.Общински съвет Балчик определя месечен лимит за 2023 г. на автомобилите собственост на Община Балчик и предоставени за ползване на РУ на МВР-Балчик в размер на 100 литра на автомобил.

2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви г-н Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява Отпускане на лимит на гориво, за общинските автомобили предоставени за ползване от Община Балчик на РУ Балчик;  със „За" - 4 ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви, г-н Началников заповядайте;

Г-н Галин Началников - председател на ПКОРСТ: Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и транспорт одобрява - Отпускане на лимит на гориво, за общинските автомобили предоставени за ползване от Община Балчик на РУ Балчик; със „За" - 5 гласа; „Против" - 0 гласа; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви, колеги моля имате думата  по точката, ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

 Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 670: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, в съответствие с чл.34 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1.Общински съвет Балчик определя месечен лимит за 2023г. на автомобилите собственост на Община Балчик и предоставени за ползване на РУ на МВР-Балчик в размер на 100 литра на автомобил.

2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към трета точка от дневния ред - Осигуряване на временен безлихвен заем на „Кибела 2014" ЕАД, давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

 

По трета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с постъпила докладна записка от Йордан Йорданов - изпълнителен директор на „Кибела 2014" ЕАД с вх.№ 26-00-1505 от 08.12.2022 г. предлагам следния проект за:

                                                                                         Р Е Ш Е Н И Е:

 На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик:

1.Дава съгласието си да бъде отпуснат временен безлихвен заем в размер на 100 000 лева на „Кибела 2014" ЕАД за реализиране на инвестиционни намерения, за успешното развитие и повишаване на доходността и ефективността от работата на Зоната за платено паркиране в град Балчик.

2.Предоставените по т.1 от настоящото решение финансови средства да бъдат възстановени на Община Балчик до края на 2023 г.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте г-жо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява Осигуряване на временен безлихвен заем на „Кибела 2014" ЕАД ;  със „За" - 3 ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 1; гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги други по точката, заповядайте г-н Господинов:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Аз ще ви кажа, че аз съм „Против" това нещо, защото ако трябваше да се мисли за развитието  на това Дружество, тази работа от миналата седмица не трябваше да се случва с паркинга или ако искат сега да развиват това Дружество да кандидатстват за паркинга на „Двореца" - това е едно, второ  - в този си вид това Дружество няма да има положителен финансов резултат, да дойде така, че да може да си плати разходите, издръжка на персонала, административни, камо ли още допълнителни инвестиции. Всъщност се прибират пари в рамките на двата  месеца  юли и август през които има туристи тук, ако решат да спират- специално българи и румънци които идваха миналата година , въпреки, че и те намаляха. Тази „Синя зона"  се превръща фактически в това само да щави месните хора извън сезона да ги тормози. Според мен това Дружество няма да може  да се докара до положителни финансови резултати във вида в който е направено, камо ли допъл нителни инвестиции да се правят. Благодаря ви.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви, г-н Лафазански заповядайте:

Г-н Владимир Лафазански - общински съветник: Благодаря ви, г-н Председател, г-н Ангелов, уважаеми колеги, с първата част от изказването на г-н Господинов ще се съглася, но не с втората в случея. Ще помоля директора на Общинското предприятие да ни представи неговата концепция за развитие, защото именно след предишната Сесия не му оставихме друг вид вариянт освен да поиска такъв вид помощ. Относно това, че„Синята зона"  се явява като някакъв вид тормоз на гражданите извън сезона, ами може би трябва да се върнем малко назад за да си спомним какви бяха тези предложения, кой ги направи и че в крайна сметка от мнозинството бяха приети. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви, г-н Жечев заповядайте:

Г-н Атанас Жечев - общински съветник: Аз също искам да взема думата, моите анализи са подобни. Вие знаете, че аз въобще не подкрепих „Синята зона" на Сесията, след като предложението ми паркинга на Община Балчик да влезе в „Синята зона" , после пък за сметка на това доиде предложение, че  го отдаваме под наем и то без парички. Аз мисля, че трябва да направим анализ, какво се случва със  „Синята зона",  и както се казва има ли бъдеще в нашият град. Категорично съм сигурен, че няма на този ред и по начина по който е формирана. Опасявам се, че зимата „Синята зона"  по една или друга причина не може да генерира приходи, два-три месеца приходи лятото не знам дали е разумно или дали е възможно да покрие разходите, заетост за цяла година. Предложението, което е направил г-н Ангелов явно е уместно, защото няма как да съществува „Синята зона",  без да бъдат направени тези инвестиции. Но въпроса е има ли нужда да се правят, дали първо не трябва да се седне и да се направи анализ на „Синята зона",  трябва ли да продължава да се развива 12 месеца в годината  или не трябва обхвата й да бъде намален само в едния сезон и с каква продължителност на работното време на „Синята зона" трябва да бъде, което казано по друг начин свързано с разговори за промяна на Наредбата. Друг е въпроса, че „Синята зона" има други начини и механизми по които да бъде стопанисвана за да бъде икономически по обоснована за Общината.Ще се въздържа, да гласувам за тази точка. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря, г-н Атанасов заповядайте:

Г-н Атанас Атанасов - общински съветник: Благодаря ви, г-н Председател, г-н Ангелов, всичко казано до тук от колегите действително е така. Нека да върна и аз една година назад когато вземахме решението. Ако си спомняте колеги аз  предложих да се увеличи обхвата на „Синята зона", знаейки предварително независимо от това, което са писали в пресата за очаквани приходи - едни цени главоломни, които  наистина  като ги четеш и си казваш действително Общината ще има полза от цялата тази дейност. А да не забравяме в крайна сметка, че „Синята зона" я въвеждаме само за да се въведе някакъв ред в паркирането в града особено в летния период. Аз още тогава казах, че предложението на г-н Ангелов е най уместно с параметрите, които той зададе, а именно „Зоната за платено паркиране" да функционира през летния период и до 19:00ч., но  това нещо, като предложение беше отхвърлено от мнозинството от Общинския съвет и аз наистина сега четейки тази докладна на проект-решение, не ми стават ясни няколко неща за които ще попитам в момента. Вече отмина един сезон независимо, че дейноста започна....но именно тя функционираше  летните месеци в нашия град, а именно месеците август и септември. Всички знаем, че месец септември в нашия град е  още активен сезон  говоря по ул. „Приморска", „Рибарски площад", „Морска гара" и т.н. Аз очаквах да чуя някакъв анализ в тази докладна, какви приходи се събраха примерно през месец август. Като един вид база, да знаем ние какво бихме очаквали знапред от тази „Синята зона". Всички знаем, че месеците май и юни и след 20 септември отслабва движението и след изтичане на активния сезон действително  тази „Синята зона" отстрани погледнато и по мнения на много хора, които живеят  в този град, тя е рестриктивна към тях самите, всички виждаме , че в момента паркингите пустеят. Така, че аз съм на две, искам да подкрепя едно такова инвестиционно намерение, аз съм технократ и винаги уважавам технически средства, които помагат за дадена дейност с цел избягване и на субективни решения. Не случайно и курортния комплекс Албена  има такива системи, човешкия фактор, както виждате там отсъства и допринася за развитиети им. Но тук нещо куца, и аз не знам кое точно, ето в момента аз попитах отвън Управителя, в момента няма служители, колеги тя функционира с едно наше решение целогодишно - нали така, не сме спирали активността. Но в момента няма служители, т.е. в момента не се генерира нищо. Колегите  ми подсказват, че телефона - SMS -a  работи т.е. се генерира някъде, дали собствениците на автомобили пускат SMS, т.е. ние нямаме информация като Общински съвет, какво генерира в момента това Дружество като приход. Разходите са ни ясни,  много ясно че ги генерират, понеже има субективен фактор  в това Дружество служители, които в момента ги няма. Това е едното, другото в докладната пише закупуване на автомобил, но не става ясно какъв автомобил. Четейки отстрани тази докладна, всики си казва"представителен автомобил ли ще бъде, автомобил- аз ще го кажа така.. тип баничарка, която да съхранява технически средства за дейноста. Сума, някаква приблизителна сума на този автомобил, за да вземем и ние някакво решение , да ок 100 000 лева, аз бих подкрепил и 300 000 лева, стига това да е функционално,  практично и удобно за Дружеството, защото в крайна сметка да генерира някакви приходи. Аз също се съмнявам г-н Ангелов, че в рамките на една година те ще си върнат тези 100 000 лева, Дай боже. Защо, съмнявам се затова  защото не знам те до момента какво генерираха като финансов ресурс, за да си направим сметката струва ли си тази инвестиция. И другото, което искам да споделя - визира се паркинга на МБАЛ, малко съм против въеждане на такава електронна система, защото ще настроим нашите съграждани срещу нас самите, защото всички отиват на паркинга на МБАЛ не да пият кафе, а имат някаква болка, която трябва да им бъде решена. И още на входа на този паркинг те ще се чудят къде и как да паркират, даже имам едни съмнения, че  ще се получат едни задръствания. Всички наши паркинги, които се цитират в тази докладна, по начина по който е организирано и движението, тези системи ще доведат до някаква пречка в един бъдещ активен сезон. Представете си, колата захожда от центъра посока „Рибарски площад" и да влезе в този паркинг. Знаете ли, че спирайки пред една такава бариера има секунди време да манипулира даден водач, билет ли ще си взема, ще плаща ли  и там ще се получи едно струпване на автомобили,което е възлово кръстовище.Всички знаем „Рибарски площад" какво възлово кръстовище е, но мисловно си представете и за паркинг „Морска гара". По същия начин ще се получи едно струпване в двете посоки, които мисловно си мисля,  че ще предизвикат някакъв пътен хаос. А вече за паркинг МБАЛ аз лично не мога да се съглася, не че съм против, а не съм съгласен нашите съграждани отивайки към лечебното заведение, още на входа да се сблъскват с някакви неприятности и ще ви кажа какво ще се случи накрая- всички ругатни ще доидат право при нас - всички общински съветници, защото ние сме вземали това решение.Може би съм дълъг в изказването, но трябва тази тема много внимателно да я пипнем, аз съм „За", но може би съм раздвоен и може би г-н Йорданов ще даде някаква яснота. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСЩе му дадем думата, г-н Ангелов моля:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Ако желаете, аз да кажа първо, нека изслушаме първо г-н Йорданов.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Г-н Йорданов, заповядайте:

Г-н Йорданов - управител на Кибела 2014: Първо по отношение на автомобила съжелявам, не сте разбрали че става дума за  оборудване и сглобяване, представителен автомобил не ни трябва,шкодата, която ползвахме от Общината  вършеше работа. Тка, че автомобила може да бъде втора употреба, не е необходимо да бъде тип баничарка. Десет-петнадесет скоби се събират в автомобила на всяка една кола, в никакъв случай не е за представителни нужди. Второто по отношение на техническите нововъведения- става въпрос за въвеждане за електронна система за контрол на съществуващите към схемата на „Зоната за платено паркиране". Към момента два паркинга „Морска гара" и „Рибарски площад" там техническите решения са възможни, включително и инфраструктурни решения могат така да бъдат, че да не пречат на потока на движението. Има възможност два автомобила навъте да се преместят бариерите така, че два-три автомобила рядко ще се съберат да влизат едновременно в паркинга. По отношение на паркинга на Общинска болници, той все още не е в обхвата на „Зоната за платено паркиране". Дали ще бъде ще вземете вие решение, но аз мисля, че е нормално да бъде при положение, че във всеки един град и всяка една болница, това е начин да се регулира малко или много движението. Ако сега отидете и ще видите, че има поне  седем автомобила, които са на живущи по улицата и паркирани там и са заели една голяма част от паркоместата, а другата част е заета от автомобили на медицински персонал и за гражданите е много малко мястото. Дали ще се вземе решение или както на подземният паркинг един час безплатен преди влизането,което е нормално за един преглед и да излязат или няма да се вземе, това е организационно решение също във вашите правомощия. По отношение на работното време, аз съм  „За"промяна на работното време, през активнив сезон да бъде до 18:00 или 19:часа, след това зоната да бъде свободна. Това е един жест към всички заведения, които работяти чакат вечерта да се напълнят с туристи. Дали Дружеството може да се самоиздържа- категорично „Да", ние започнахме на 01.08.2022г. с 10 000 лева от Общинска администрация, кредита е възтановен и дори към момента сме започнали инвестиции в подземния паркинг. Достатъчно средства има за издръжка на персонал и сега останахме само административният персонал, тъй като не е ефективна към момента група за поддържане за контрол и група за сглобяване. Те се връщат от смяната си с 15-20 лева. Двама човека с 15 лева приходи, извинявайте но как да ги издържаме. Едва ли някой ще държи някого на работа само за да му плаща заплата без да му докарва и един лев. Техническите решения, които предстоят ви казах за двете системи за контрол на паркингите  включително и монтиране на паркомати,  коитода  работят с монети и банкноти до 20 лева на четири  или пет места в рамките на „Зоната за платено паркиране". По едрите банкноти е рисково, тъй като има и фалшиви и една банкнота може много да те вкара вътре* заради  два лева. Другия момент който е мисля че цената от 1лв./час с ДДС на този етап мисля, че вече е смешна, такава цена няма никъде - в нито една друга Зона  в страната няма такава цена от 1лв./час

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Аз бях в Двореца на спорта - 2 лева, мога да ви покажа SMS-те и то отвън, не вътре.

Г-н Йорданов - управител на Кибела 2014: Ако има други въпроси, на някого ако нещо не съм отговорил.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви, г-н Ангелов заповядайте:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Мога ли само аз да отговоря, тук говорим точката е наистина да осигурим оборотни средства на Дружеството да можем да въведем новите технически пособия, за да стане така то да работи като хората. Още миналата година дискутирахме „Зоната за платено паркиране", казахме че всъщност първоначалното ми решение е че искаме само да пробваме, нали така? Съгласихме се да е 1лв./час, да е това обхвата на Зоната и в момента Общинска администрация подготвя промяна в Наредбата със увеличаване на обхвата на „Зоната за платено паркиране", с промяна на рабтно време и с предложение на вдигане на цената  и дали ще бъде приета това е в прерогативите на Общинския съвет. И тогава вече можем да дискутираме всяко едно от нещата, наистина гледахме, но нестигат за да издържаме .. ние назначихме хора на минимална работна заплата - е няма как да издържат тези хора на 750.00 лева заплата. И затова може би в февруарска Сесия отново  ще дискутираме „Зоната за платено паркиране", в момента искаме да използваме зимния сезон да монтираме техниката да сложим електронните четци, които ще показват дали колата е пратила SMS за да стане цивилизовано, затова са тези 100 000 лева. Пък аз съм убеден, че Дружеството ще си ги върне, ние ги отпускаме като заем, а не като инвестиция или даваме пари на Дружеството. Отпускаме ги като заем, който трябва да бъде върнат до края на 2023 година. И аз съм убеден, че ще си ги върне и пак казвам всичко останало ще дискутираме след два месеца, когато сме готови и вече сме разчертали новия обхват, знаем колко точно са паркоместата. Все пак това е работа, която трябва да бъде свършена, а не само казваме улица примерно „Ангел Каралийчев" ....Паркинга на болницата, ако някой  сега отиде и успее да паркира там, да ми се обади, навсякъде коли, кошмар - ние оставаме паркинга във съседство на болницата свободен. Т.е. всички  към момента са пред болницата, а паркинга до стадиона стои празен. Това е единственото, и пак казвам Община Балчик не е умряла* за тези приходи, които ще дойдат от паркинга, но няма друг начин да регулираме движението - аз не мога да вляза в болницата! И сега пробвайте за да видите какво става - един назад, един напред въртят се, сучат се на три реда колите. Има коли, които почти спират на входа, така че да не можеш да направиш завой. Например  линейката за да излезе - той не може да тръгне с газ, за да излезе от  Бърза помощ кара с 10 км/ч. ще блъсне някой.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви  г-н Ангелов, г-н Лучиянов заповядайте:

Г-н Виктор Лучиянов - общински съветник: Благодаря ви г-н Председател, първо ще започна поред на изказващите, ужасно несъстоятелно е да си отсъствал от Сесия и да коментираш решението на колегите си, второ г-н Станоев виждам,  чесе усмихвате само че вие  смятате, че аз съм толелиран но г-н Атанасов 6 минути и 25 секунди говори и не му направиха забележка. Другото да кажа по същество, първо за паркинга на болницата - аз разбирам идват избори след 8-9 месеца и т.н. ще ви кажа - в София няма паркинг на болница, който да не е платен. Във Варна Университетска болница, „Света Ана", абсолютно всички са така по тая причина, че става стълкновения  от коли  и не позволяват да се влиза, да се работи дори на кадрите на болницата.   Що се отнася г- н Йорданов за това което казахте, да разбира се много е вероятно да не успявате на тази цена. Можем и да я променим, аз обаче имам едно предложение, г-н Кмете моля обмислите го и вижте дали Общинска администрация можем да го внесем,така или иначе паркинга на Двореца, който гласувахме и аз гласувах „За" да излезе на търг,аз бих предложил така - приходите, които ще дойдат от този паркинг да влизат автоматично в това Дружество, след като това  Дружество се занимава с паркиране, тези приходи, айде да видим кой стопанисва по добре и кой докарва по добри приходи. Приходите от търга -  на каква цена ще бъде отдаден паркига все още не знаем и приходите от търга да влизат в това Дружество в края на краищата то се занимава с паркирането в града. Помислете го и ако е възможно да се внесе и бих подкрепил едно такова решение - които приходите да влизат в Дружеството, което управлява „Зоната за платено паркиране" в града. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви г-н Лучиянов, г-н Атанасов моля:

Г-н Атанас Атанасов - общински съветник: Аз по Праилника г-н Председател да взема думата, съгласих се с доводите на г-н Йорданов и пак казвам, че аз бих подкрепил сума, която е необходима на Дружеството за техническо обезпечаване на дейността - абсолютно съм „За" тези средства. За автомобила ми беше ясно, просто въпроса не беше дали е представителен и ми ясно, че е за работа. Да има някакви параметри за този автомобил защото когато вземаме решение за закупуване на някакъв автомобил - има някакви параметри. Това беше въпроса ми и предполагам, че ме разбрахте. Колеги, аз ще подкрепя пак тези средства, но не мога да се съглася да сравнявате нашата болница и нашата инфраструктура с тази на големите областни градове като Варна,софия които цитирахте.така е и аз обикалям страната и аз  виждам по болниците е платено. Аз визирам нашата болница и нашите съграждани помислете го и тук задавам вече конкретният въпрос - в докладната пише „ и МБАЛ", и ние вземайки сега решението за отпускане на технически средства те трябва автоматично да отидат и за изграждане паркинг на МБАЛ. В обхвата на „Зоната за платено паркиране" ли е, ако не е в обхвата .. как да кажа авансово закупуваме средства за бъдеще наше намерение влизайки вече в тозии обхват. Това ли имах в предвид за МБАЛ. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви, г-н Господинов заповядайте:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Аз искам само да направя реплика, не бях на предното заседание защото бях болен и що се отнася за обсъждането и не като общински съветник ще ви кажа, поне едни 30или 40 % от гражданите, които следят и все пак се интерисуват какво става в тази Община много добре обсъдиха, какво направихте на Общинския съвет. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви, г-н Жечев заповядайте:

Г-н Атанас Жечев - общински съветник: Колеги, аз тъкмо чета проект-решението за заема и там ясно е написано МБАЛ Балчик, Кмета току що каза,че се подготвя промяна на Наредбата. Явно е,че  се обсъжда виждам че настроенията са към - включване на МБАЛ Балчик към транспортната схема и към списъка с местата които ще влязат в обхвата на „Зоната за платено паркиране". Само че, паркинга на болницата и паркинга на „Морска гара" са съвсем различни паркинги и със съвсем различно значение и задоволяват съвсем различни потребности на гражданите. Това е естественото място където хората -  една от  болниците, които работят  като във всички Общини  и в Каварна има -  за да натоварим хората и с допълнителни такси за  престой. Едва ли това ще доведе до регулиране на движението на паркинга, да вечер спират някои хора- и къде да спрат? Там се паркира, на кого пречат колите вечер  на паркинга,а пък ние със същият успех можем да го отдадем под наем, и пак ще се организира спирането, но ще видим какво ще се внесе и тогава ще се разсъждава.А предложението за увеличаване на цената в „Зоната за платено паркиране" съм прогнозирал  ще се увеличи така или иначе, явно е че ще влезе но да бъдем достатъчно предпазливи да не вземаме решенията по бързия начин и малко да се разсъждава, да се правят анализи и да се види има ли смисъл и какъв е смисала да има паркинг. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви г-н Жечев, г-н Лафазански моля:

Г-н Владимир Лафазански- общински съветник: Аз ще подкрепя така направеното искане най-малко, заради факта, че залагайки на технология и модернизация именно двата големи паркинга ще могат да работят безприпятствено извън сезона без нуждата от излишен персонал, а във връзка с паркинга на МБАЛ мисля, че още е рано да го коментираме щом нямаме конкретно предложение. Но си мисля, че паркинга на МБАЛ по принцип не би трябвало да има място в „Зоната за платено паркиране" приходите от него би трябвало да отиват за болницата или в Общината, коята да се подпомага субсидията за болницата. Но за „Зоната за платено паркиране" не бих мислил много да се съглася да влезе този паркинг в нея. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря г-н Лафазански, г-н Ангелов заповядайте:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:Наистина влязахме в нещо, което ще дискутираме, аз знам че ще бъде дискутирано на следваща Сесия, в момента предложението е наистина да дадем оборотен капитал на Дружеството за да може да си изпълнява функциите. Никой не е казал, че ние още утре ще преведем тези 100 000 лева, всъщност когато дружеството има нужда да се разплаща тогава ще му превеждаме на части заема. Ние сме говорили с изпълнителният директор, това не означава, че в момента като се гласува и ние примерно на пети януари ще преведем 100 000 лева по сметките на Кибела т.е.когато те имат нужда да се разплащат  тогава ще ги поискат от Общината и ние ще ги отпускаме като кредит. Но максималният ще бъде 100 000 лева, дали ще стигне до толкова даже и ние в момента не знаем. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря г-н Ангелов, г-н Станоев заповядайте:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Аз искам да се изкажа, очаквах г-н Лучиянов да вземе  два пъти думата защото всички други взеха по два пъти. Само че аз сега ще кажа следното: Тук слушам някакви работи и хора, които знаят как се управлява това Дружество. Г-н Йорданов вижте назначете някой общински съветник за заместник да ви казва какво да се прави. Второто нещо, което искам да кажа е че не мога да разбера следното нещо - Вие не чувате аргументите нито на г-н Йорданов нито на Кмета. Казха ви, че болницата в момента не може да се паркира. Има на 50м. паркинг, който е свободен и до колкото чух имаше предложение от г-н Йорданов да се направи първия час да е свободен, но никой това не го чува. Всички говорят популистично -  „няма как на гражданите на Балчик да се забрани достъпа до болницата". Ама чакайте, те хората дават аргументи и предложения и г-н Йорданов ви каза един час свобосно,т.е. всичкия там персонал  и гражданите, които имат къщи наоколо ще отидат и ще паркират на 50м. - паркинга на стадиона. Никой не го чува това, ние говорим „ .....не може паркинага да се даде" защо да не може? Ще се даде паркинга, ще се направи един час свободно, за да могат да влизат тези които са за преглед и ще има ред и дисциплина и че не му е мястото на тази Сесия както г-н Лафазански каза. Но аз искам да взема отношение, защото чувам и не вярвам на ушите си- значи популизма взема връх в момента, иззборите наближават след по малко от година и казваме „....не може да се лишат гражданите на Балчик от паркинг"ами няма да се лишават просто си мисля следното нещо, че тук се казват някои работи които не трябва да се казват. Г-н Атанасов каз „ами то няма работници, които контролират", но г-н Ройдев ми показа SMS - а, че си е платил в „Зоната за платено паркиране", значи евала  г-н Йорданов вие без хора докарвате средства, значи г-н Атанасов разкри тайната и сега албена ще я публикува и никой няма да пуска SMS-и. Така, че считам, че не трябва да се коментират излишни работи, напротив сега гледаме точката и да се дадат средства на Дружеството за да може то да си подготви сезона. Между другото и аз считам - г-н Ангелов аз има предложение, помислете по отношение на зимният период, считам че не е целесъобразно това дружество да работи през зимният период. Но сега му трябват средства, трябва да му гласуваме това решение за да се подготвят за летния сезон, защото от сега трябва да се подготвят. Трябва да изберат нах-добрата оферта за автомобил за технически средства,  аз съм за това решение и предлагам да се прекратят дебатите защото изборите наближават.

Г-н Атанас Атанасов - общински съветник: Колеги, едно предложение.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Заповядайте г-н Атанасов, 30 секунди моля.

Г-н Атанас Атанасов - общински съветник: Разбрах, благодаря г-н председател, няма да бавя - правя едно предложение и подкрепям  от текста да отпадне само МБАЛ.

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Добре, но той не е в текста на решението, никъде не го пише в текста на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: В докладната само е записано, но в текста на решението го няма,   колеги прекратявам дебатите  преминаваме в режим  на   поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Въздържал се"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Против"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Въздържал се"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 1; „Въздържали се" - 2;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ 671: На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик:

1.Дава съгласието си да бъде отпуснат временен безлихвен заем в размер на 100 000 лева на „Кибела 2014" ЕАД за реализиране на инвестиционни намерения, за успешното развитие и повишаване на доходността и ефективността от работата на Зоната за платено паркиране в град Балчик.

2.Предоставените по т.1 от настоящото решение финансови средства да бъдат възстановени на Община Балчик до края на 2023 г.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към четвърта точка от дневния ред - Предложение за актуализиране на списъка на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имот право на транспортни разноски за 2022 година, съгласно приложение №11 в, прието с Решение 292, Протокол №20 от 15.01.2018г. на Общински съвет Балчик, поради настъпили промени в обстоятелствата през учебна 2022/2023г;, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По четвърта точка от дневния ред:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с постъпили списъци от директорите на детски градини, за промени в Списък-Образец №1 и поименните щатни разписания за учебна 2022/2023 година, предлагам следния проект за:

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.124 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, Общински съвет - Балчик

РЕШИ:

1.Приема актуализиран списък на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разходи, съгласно приложение №11 в, прието с Решение 292, Протокол 20 от 25.01.2018г., поради настъпили промени през учебна 2022/2023 година както следва:

Добавя в списъка с пътуващи:

  -Мая Димитрова Стойчева, месторабота - ДГ „Първи юни" с. Оброчище на длъжност - педагогически съветник, Маршрут гр. Варна - с. Оброчище - гр. Варна.

2.Средствата за покриване на пътните разходи на учителите, които са включени в списъка за  учебна 2022/2023 година, да се изплащат считано от датата на назначаване на лицето на съответната длъжност.

3.Упълномощава кмета на Община Балчик да приеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте г-жо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява Предложение за актуализиране на списъка на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имот право на транспортни разноски за 2022 година, съгласно приложение №11 в, прието с Решение 292, Протокол №20 от 15.01.2018г. на Общински съвет Балчик, поради настъпили промени в обстоятелствата през учебна 2022/2023г; със „За" - 4 ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 672: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.124 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, Общински съвет - Балчик:

1.Приема актуализиран списък на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разходи, съгласно приложение №11 в, прието с Решение 292, Протокол 20 от 25.01.2018г., поради настъпили промени през учебна 2022/2023 година както следва:

Добавя в списъка с пътуващи:

  -Мая Димитрова Стойчева, месторабота - ДГ „Първи юни" с. Оброчище на длъжност - педагогически съветник, Маршрут гр. Варна - с. Оброчище - гр. Варна.

2.Средствата за покриване на пътните разходи на учителите, които са включени в списъка за  учебна 2022/2023 година, да се изплащат считано от датата на назначаване на лицето на съответната длъжност.

3.Упълномощава кмета на Община Балчик да приеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към пета точка от дневния ред- Разглеждане на заявление от „Аква Гест" ЕООД за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 48982.501.212 по кадастралната карта на с. Царичино., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

По пета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин Ангелов, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление вх. № ОС-3011-6/07.11.2022 г. от Радко Георгиев Кирилов - управител на „Аква Гест" ЕООД гр. Балчик за прекратяване на съсобственост по отношение на поземлен имот в с. Царичино. Дружеството е собственик на дворно място с площ от 1 386 м2, съгласно Нот. акт № 18, том ІІІ, рег.852, дело 395 от 07.04.2022 г. на Служба по вписванията при РС-Балчик, представляващо част от ПИ № 48982.501.212 по кадастралната карта на с. Царичино (УПИ ІІІ, кв.22 по ПУП на с. Царичино), целия с площ от 1 474 м2. Във връзка със заявлението за прекратяване на съсобствеността чрез изкупуване частта на Общината в размер на 88 м2, актувани с АОС № 5007/14.11.2022 г., предлагам да внесете за обсъждане пред ОбС-Балчик следното:


                                                                           Проекто - решение:  

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-6/07.12.2022 г. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и „Аква Гест" ЕООД гр. Балчик, представлявано от Радко Георгиев Кирилов, по отношение на ПИ № 48982.501.212 по кадастралната карта на с. Царичино, УПИ ІІІ, кв. 22 по ПУП на с. Царичино, целия с площ от 1 474 м2, като „Аква гест" ЕООД изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 88 м2 (осемдесет и осем квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 5007/14.11.2022 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1584.00 лв. (хиляда петстотин осемдесет и четири лева), без ДДС.        

3. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Царичино, община Балчик. 

4. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, г-н Ангелов, колеги моля имате думата  по точката,  заповядайте г-жа Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобри - Разглеждане на заявление от „Аква Гест" ЕООД за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 48982.501.212 по кадастралната карта на с. Царичино., гласува със „За" - 4;, „Против" - 0.; „Въздържали се" - 0 гласа;

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря  Ви, колеги други желаещи  за разискване по точката, ако няма  моля да преминем към поименно  гласуване на предложението:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 673: 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-6/07.12.2022г.Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и „Аква Гест" ЕООД гр. Балчик, представлявано от Радко Георгиев Кирилов, по отношение на ПИ № 48982.501.212 по кадастралната карта на с. Царичино, УПИ ІІІ, кв. 22 по ПУП на с. Царичино, целия с площ от 1 474 м2, като „Аква Гест" ЕООД изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 88 м2 (осемдесет и осем квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 5007/14.11.2022 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1584.00 лв. (хиляда петстотин осемдесет и четири лева), без ДДС.        

3. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Царичино, община Балчик. 

4. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.  


Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря колеги, продължаваме към шеста точка от дневния ред - Кандидатстване на Община Балчик с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001"ГРИЖА В ДОМА" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

По шеста точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Община Балчик подготвя проект по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 "ГРИЖА В ДОМА" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027г. Общата цел на операцията е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и осигуряване на  подкрепа и в извънредната обстановка в отговор на актуалните нужди, свързани с превенция и ограничаване на COVID-19 и потребностите на уязвимите групи. Не се изисква съфинансиране от страна на конкретния бенефициент. Срокът за кандидатстване е до 31.01.2023 г. Допустими дейности по проекта са  предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора; предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране; обучение и супервизия на персонала. Съгласно изискванията на програмата при кандидатстване се изисква представяне на решение на Общински съвет,  с което се дава съгласие за подаване на проектно предложение по Процедурата. Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87, ал.1 от ПОДОбСНКВОбА, предлагам на вашето внимание  следното:

 

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал.1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 "ГРИЖА В ДОМА" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г.

1.Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент, с проектно предложение чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 "ГРИЖА В ДОМА" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г., 

2.Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява -  Кандидатстване на Община Балчик с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001"ГРИЖА В ДОМА" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г., със „За" - 4;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви,  колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 674: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал.1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 "ГРИЖА В ДОМА" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г.

1.Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент, с проектно предложение чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 "ГРИЖА В ДОМА" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г., 

2.Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към седма точка от дневния ред - Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на кабелна линия НН - „Кабелна касета ШК-4. Електрозахранване на „Сграда за настаняване и хранене", в ПИ № 53120.109.33, м-ст. „Кумбаалар", с. Оброчище, общ.Балчик, обл. Добрич, давам думата на гНиколай Ангелов - кмет на Община Балчик:

По седма точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление с вх. № УТ-2060-21/ 28.11.2022 г. Заявителя желае да бъде допуснато възлагането и изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект за изграждане на кабелна линия НН- „Кабелна касета ШК-4. Електрозахранване на „Сграда за настаняване и хранене"", в ПИ 53120.109.33, м-ст. "Кумбаалар", с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич. Общата дължина на проектното трасе е приблизително 50 m и преминава през следните поземлени имоти (ПИ):     

Имот №

Трайно предназначение

Ново НТП

Кат.

Местност

Площ на имота в дка

Площ за отчуждаване в дка

Площ отнета ДС дка

Площ за временно отчуждаване в дка

Площ с ограничение в ползването в дка

Вид собственост

Име на собственик име презиме и фамилия / име юрид. лице

108.1

Земеделска територия

За местен път


З-ЩЕ С.ОБРОЧИЩЕ

  3.042

  0.000

  0.000

  0.000

  0.065

Общинска публична

ОБЩИНА БАЛЧИК

108.45

Земеделска територия

За селскостопански, горски, ведомствен път


МАДЖАРЛЪКА

  0.311

  0.000

  0.000

  0.000

  0.043

Общинска публична

ОБЩИНСКИ-НЕОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ

ОБЩИНА БАЛЧИК

Общо:

  3.352

  0.000

  0.000

  0.000

  0.108Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното:
            Проекто
-решение:

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 125, ал. 1 ЗУТ,  чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е допустимо изработването на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, съгласно заявление с регистрационен индекс и дата
№ УТ-2060-21/ 28.11.2022 г., в качеството му на възложител, проведени процедури за служебно съгласуване по чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ, становище с вх. № УТ-2060-21-001/ 01.12.2022 г. на Главен Архитект- Община Балчик, Общински Съвет- Балчик: 
1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на проект за ПУП - ПП с общата дължина на проектното трасе е приблизително 50 m и преминава през следните поземлени имоти (ПИ):

Имот №

Трайно предназначение

Ново НТП

Кат.

Местност

Площ на имота в дка

Площ за отчуждаване в дка

Площ отнета ДС дка

Площ за временно отчуждаване в дка

Площ с ограничение в ползването в дка

Вид собственост

Име на собственик име презиме и фамилия / име юрид. лице

108.1

Земеделска територия

За местен път


З-ЩЕ С.ОБРОЧИЩЕ

  3.042

  0.000

  0.000

  0.000

  0.065

Общинска публична

ОБЩИНА БАЛЧИК

108.45

Земеделска територия

За селскостопански, горски, ведомствен път


МАДЖАРЛЪКА

  0.311

  0.000

  0.000

  0.000

  0.043

Общинска публична

ОБЩИНСКИ-НЕОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ

ОБЩИНА БАЛЧИК

Общо:

  3.352

  0.000

  0.000

  0.000

  0.1082. Дава разрешение за изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за линеен обект за изграждане на кабелна линия НН- „Кабелна касета ШК-4. Електрозахранване на „Сграда за настаняване и хранене"", в ПИ 53120.109.33, м-ст. "Кумбаалар", с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич           .
            Общата дължина на проектното трасе е приблизително 50 m и преминава през следните поземлени имоти (ПИ):      

Имот №

Трайно предназначение

Ново НТП

Кат.

Местност

Площ на имота в дка

Площ за отчуждаване в дка

Площ отнета ДС дка

Площ за временно отчуждаване в дка

Площ с ограничение в ползването в дка

Вид собственост

Име на собственик име презиме и фамилия / име юрид. лице

108.1

Земеделска територия

За местен път


З-ЩЕ С.ОБРОЧИЩЕ

  3.042

  0.000

  0.000

  0.000

  0.065

Общинска публична

ОБЩИНА БАЛЧИК

108.45

Земеделска територия

За селскостопански, горски, ведомствен път


МАДЖАРЛЪКА

  0.311

  0.000

  0.000

  0.000

  0.043

Общинска публична

ОБЩИНСКИ-НЕОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ

ОБЩИНА БАЛЧИК

Общо:

  3.352

  0.000

  0.000

  0.000

  0.1083. ПУП да се съобрази с предписания съгласно чл. 128а от ЗУТ, които са  неразделна част от решението.           
4. Във връзка с преминаването през цитираният имот е необходимо учредяване на право на преминаване по реда на ЗУТ.        
5. Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ, Възложителя  съгласува ПУП със специализираните контролни органи, по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, включващо задължително:    
 - здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол.       
- становище или влязло в сила решение, издадено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.            

Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ;

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Христов:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ:  ПКУТСЕ одобрява-  Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на кабелна линия НН - „Кабелна касета ШК-4. Електрозахранване на „Сграда за настаняване и хранене", в ПИ № 53120.109.33, м-ст. „Кумбаалар", с. Оброчище, общ.Балчик, обл. Добрич,  със „За" - 4; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; „Не гласувал" - 1;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаеря ви, колеги преминаваме към режим  на   поименно гласуване на проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Не гласувал"-

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; „Не гласувал"- 1;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 675: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 125, ал. 1 ЗУТ, чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е допустимо изработването на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, съгласно заявление с регистрационен индекс и дата
№ УТ-2060-21/ 28.11.2022 г., в качеството му на възложител, проведени процедури за служебно съгласуване по чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ, становище с вх. № УТ-2060-21-001/ 01.12.2022 г. на Главен Архитект- Община Балчик, Общински Съвет- Балчик: 
1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на проект за ПУП - ПП с общата дължина на проектното трасе е приблизително 50 m и преминава през следните поземлени имоти (ПИ):

Имот №

Трайно предназначение

Ново НТП

Кат.

Местност

Площ на имота в дка

Площ за отчуждаване в дка

Площ отнета ДС дка

Площ за временно отчуждаване в дка

Площ с ограничение в ползването в дка

Вид собственост

Име на собственик име презиме и фамилия / име юрид. лице

108.1

Земеделска територия

За местен път


З-ЩЕ С.ОБРОЧИЩЕ

  3.042

  0.000

  0.000

  0.000

  0.065

Общинска публична

ОБЩИНА БАЛЧИК

108.45

Земеделска територия

За селскостопански, горски, ведомствен път


МАДЖАРЛЪКА

  0.311

  0.000

  0.000

  0.000

  0.043

Общинска публична

ОБЩИНСКИ-НЕОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ

ОБЩИНА БАЛЧИК

Общо:

  3.352

  0.000

  0.000

  0.000

  0.1082. Дава разрешение за изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за линеен обект за изграждане на кабелна линия НН- „Кабелна касета ШК-4. Електрозахранване на „Сграда за настаняване и хранене"", в ПИ 53120.109.33, м-ст. "Кумбаалар", с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич. Общата дължина на проектното трасе е приблизително 50 m и преминава през следните поземлени имоти (ПИ):            

Имот №

Трайно предназначение

Ново НТП

Кат.

Местност

Площ на имота в дка

Площ за отчуждаване в дка

Площ отнета ДС дка

Площ за временно отчуждаване в дка

Площ с ограничение в ползването в дка

Вид собственост

Име на собственик име презиме и фамилия / име юрид. лице

108.1

Земеделска територия

За местен път


З-ЩЕ С.ОБРОЧИЩЕ

  3.042

  0.000

  0.000

  0.000

  0.065

Общинска публична

ОБЩИНА БАЛЧИК

108.45

Земеделска територия

За селскостопански, горски, ведомствен път


МАДЖАРЛЪКА

  0.311

  0.000

  0.000

  0.000

  0.043

Общинска публична

ОБЩИНСКИ-НЕОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ

ОБЩИНА БАЛЧИК

Общо:

  3.352

  0.000

  0.000

  0.000

  0.1083. ПУП да се съобрази с предписания съгласно чл. 128а от ЗУТ, които са  неразделна част от решението.           
4. Във връзка с преминаването през цитираният имот е необходимо учредяване на право на преминаване по реда на ЗУТ.        
5. Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ, Възложителя  съгласува ПУП със специализираните контролни органи, по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, включващо задължително:    
 - здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол.       
- становище или влязло в сила решение, издадено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. 

Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ;

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към осма точка от дневния ред - Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за разширение на кв. "Изток", град Балчик, област Добрич, давам думата на гНиколай Ангелов - кмет на Община Балчик:


По осма точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление с вх. №   УТ-2001-2/ 02.12.2022 г., във връзка с неотложни обществени потребности, предлагам  изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на разработката е  урбанизираната територия в югоизточната част на кв. „Изток" през ул. „Панорамен път", част от землището на град Балчик, отразена в кадастралната карта и кадастралните регистри на град Балчик, одобрени със заповед за одобрение на КККР № 300-5-5/04.02.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК. Основна цел на разработката  е да се създаде устройствена основа за  дългосрочно развитие на територията и разширяване териториите за обитаване в гр. Балчик. Служебно, от общинска администрация на Община Балчик е изготвено задание по чл.125, ал.1 ЗУТ,  което поставя целите и обосновава необходимостта от изработването на плана, съдържа изисквания относно териториалния му обхват, сроковете и етапите за изработване на ПУП-ПРЗ.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА, внасям следното:

РЕШЕНИЕ:


            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 125, ал. 1 ЗУТ, чл. 16 и  чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ е допустимо изработването на ПУП - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за разширение на кв. „Изток", град Балчик, община Балчик, област Добрич, и провеждане процедури за служебно съгласуване по чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ, от отдел „ТСУ". Общински Съвет- Балчик:        
1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за разширение на кв. „Изток", град Балчик, община Балчик, област Добрич; 
2. Дава разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване  за разширение на кв. „Изток", град Балчик, община Балчик, област Добрич; 

3. ПУП да се съобрази с предвижданията на ОУП на община Балчик.           

4. Подробният устройствен план се придружава от планове-схеми за вертикална планировка, инженерно-геоложки и хидроложки условия, за комуникация и транспорт, за водоснабдяване и канализация, за електрификация, за електронни съобщителни мрежи. План-схемите се одобряват едновременно с подробния устройствен план, като неразделна част от него.

5. ПУП да бъде разработен при спазване на ЗУТ, изискванията на Наредба №8/14.06.2001г. за Обем и съдържание на устройствените планове,  нормативните изисквания на Наредба №7/22.12.2003г. за Правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № РД-02-20-2/20.12.2017г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии, Наредба №8/28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места, като бъде представен  в цифров и графичен вид.

6. Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ, Възложителя  съгласува ПУП със специализираните контролни органи, по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, включващо задължително:    
 - здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол.       
- становище или влязло в сила решение, издадено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.
- становище, издадено по реда на Закона за културното наследство.              

Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ;
 Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ.

Приложение: задание от отдел „ТСУ"    

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Христов:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ:  ПКУТСЕ одобрява-  Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за разширение на кв. "Изток", град Балчик, област Добрич със „За" - 5; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

 Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 676: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 125, ал. 1 ЗУТ, чл. 16 и  чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ е допустимо изработването на ПУП - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за разширение на кв. „Изток", град Балчик, община Балчик, област Добрич, и провеждане процедури за служебно съгласуване по чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ, от отдел „ТСУ", Общински Съвет- Балчик:         
1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за разширение на кв. „Изток", град Балчик, община Балчик, област Добрич;
2. Дава разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване  за разширение на кв. „Изток", град Балчик, община Балчик, област Добрич; 

3. ПУП да се съобрази с предвижданията на ОУП на община Балчик.           

4. Подробният устройствен план се придружава от планове-схеми за вертикална планировка, инженерно-геоложки и хидроложки условия, за комуникация и транспорт, за водоснабдяване и канализация, за електрификация, за електронни съобщителни мрежи. План-схемите се одобряват едновременно с подробния устройствен план, като неразделна част от него.

5. ПУП да бъде разработен при спазване на ЗУТ, изискванията на Наредба №8/14.06.2001г. за Обем и съдържание на устройствените планове,  нормативните изисквания на Наредба №7/22.12.2003г. за Правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № РД-02-20-2/20.12.2017г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии, Наредба №8/28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места, като бъде представен  в цифров и графичен вид.

6. Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ, Възложителя  съгласува ПУП със специализираните контролни органи, по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, включващо задължително:    
 - здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол.       
- становище или влязло в сила решение, издадено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.
- становище, издадено по реда на Закона за културното наследство.              

Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ;
 Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към девета точка от дневния ред - Изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ V, кв. 241, УПИ VII, кв. 242 и УПИ I, УПИ II кв. 243, с. Кранево, общ. Балчик, и даване на съгласие по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 134, ал. 6 от ЗУТ;, давам думата на гНиколай Ангелов - кмет на Община Балчик:

 

 

По девета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател,  уважаеми общински съветници, с решение № 94 от 31.03.2016 г. на ОбС - Балчик и договор от 30.05.2016 г., Община Балчик е предоставила за безвъзмездно за ползване част от първи етаж  от   сграда на ул. „Черно море" №16 гр. Балчик на  Областна служба „Земеделие" Добрич, за нуждите на Общинска служба „Земеделие гр. Балчик. Срокът на действие на договора е до 30.05.2026 г. Със заявление вх. № ЕО-757-001/21.09.2022 г. от Десислава Иванова - Директор на ОДЗ - Добрич е заявено желание за предоставяне на друг общински имот в гр. Балчик, поради лошото състояние на сградата, която ползват в момента.  Областна дирекция „Земеделие" Добрич  е организация на бюджетна издръжка и съгласно чл. 12, ал.3 от Закона за общинската собственост може да бъде предоставен безвъзмездно за управление имот - общинска собственост, след решение на ОбС- Балчик.  В тази връзка,  предлагам на Вашето внимание следното:


                                                                             Проекто - решение:  

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.12, ал.3 и ал.4 от ЗОС; чл.15, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ЕО-757-001/21.09.2022 г. от Директора на Областна дирекция „Земеделие" Добрич:

1.  Отменя Решение № 94 по протокол №9 от заседание на Общински съвет -Балчик, проведено на 31.03.2016 г. за предоставяне безвъзмездно право на ползване на първи етаж от сградата на ул. „Черно море" №16, гр. Балчик;        

2. Общински съвет Балчик предоставя за безвъзмездно управление на Министерство на земеделието, Областна дирекция „Земеделие" Добрич, представлявана от Директора Десислава Иванова, за нуждите на Общинска служба по земеделие гр. Балчик, следния общински имот:

Обособена част от сграда със самостоятелен вход - публична общинска собственост, съгласно АОС № 187/02.03.2010 г., а именно: помещения (учителска стая, дирекция, класна стая, санитарно помещение и коридор) с обща площ от 130 м2, находящи се на втори етаж от триетажна сграда на ул. „Албенски път" №23, с идентификатор 02508.7.27.3 по кадастралната карта на гр. Балчик.        

3. Определя срок на безвъзмездното предоставяне за управление 10 /години/ години, считано от датата на подписване на договор между страните. 

4. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по издаване на заповед и сключване на договор.


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява    Приемане на инвестиции в активи публична общинска собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич" АД, гр. Добрич, като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка с изпълнение на ангажимент на минимално ниво на инвестиции съгл. Договор № АВиК - 01-1-1 от 07.03.2016г., със „За" - 4 „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-жо Фудулова, г-н Станоев заповядайте:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Ангелов, аз ще гласувам „За", но имам един въпрос тук  който искам да поставя, който много пъти поствях на Сесия, г-н Ангелов дайте да предприемем някакви действия относно това- ВиК Дружеството да възтановява настилката, там където копае. Навсякъде във цяла България това се прави от ВиК оператора, само в нашата Област, по точно в нашата Община, за Областта не мога да твърдя. Но това е нещо, за което моля ви да предприемем адекватна реакция т.е. да приемем Декларация в Общинския съвет, да напишете едно писмо, да алармираме. Това е нещо ужасно,  навсякъде където се копае за авария след два месеца се слага чакъл пък за асфалт въобще не говорим. И това всичкото е за сметка на Общината след това, и за това ви призовавам  на много пъти е поставян този въпрос и от други колеги , хубаво ще приемем актива, ще им го дадем пак за стопанисване, ама след като са воден оператор и претендират да бъдат единственият воден оператор, така е по закон - нека си изпълняват закона. Законът казва, че след всяка авария трябва да възтановяват, във Варна днес копаят и след една седмица е асфалтирано и не само във Варна и навсякъде другаде. Ако трябва пригответе едно проект-решение ОбА, ние ще ги заставим, предполагам всички съветници са на това мнение, ще застанем зад Вас, да направим една Декларация и да вдигнем малко медиен шум.  Не знам, но това нещо не може да продължава така, то се копае и е като Кербала навсякъде.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Станоев, г-н Ангелов моля:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Единственото което правим, ние въстановяваме аварии от ВиК, защото нищо не правят това е самата истина. Правим Протоколи и си търсим средствата от ВиК оператора т.е. ВиК Добрич, даже стигаме и до изпълнителни дела, защото те пък не ни ги плащат. Колкото пъти им кажа възтановете си вие аварията, те отвръщат „ Ние нямаме договор, нямаме възможности"- а са длъжни по закон. А иначе когато ние възтановяваме наистина велика  авария, правим Протоколи и искаме разходите да бъдат възтановени от тях, мисля че няколко пъти сме стигали до изпълнителни дела. Точно това е, че ние винаги си искаме парите и смята, че ние ги обираме едва ли.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 677: На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Балчик:

1.Одобрява и приема инвестициите в активи публична общинска собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич" АД през 2022г., в Община Балчик, като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка с изпълнение на ангажимент за минимално ниво на инвестициите, на стойност 144 892,86лева-съгласно Приложение 1.

 2.Упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме действия активите да преминат в управление на Асоциацията по „ВиК" на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Добрич" АД, и бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на действащия „ВиК" оператор, чрез допълване и актуализиране на Приложение 1 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги в изпълнение на дейностите по чл. 198о, ал.1 от Закона за водите.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги продължаваме към десета точка от дневния ред - Одобряване на разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 година, съгласно приложена План - сметка за разходите по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ; давам думата на вносителя на г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

 

По десета точка от дневния ред:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в съответствие с разпоредбите на чл.66, ал.3, т.2 от ЗМДТ и чл.14, ал.1 от Наредбата за определяне на размера на местните данъци и такси на територията на Община Балчик Общинския съвет следва да одобри План-сметка на разходите за дейностите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други; събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им; проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците; почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване за 2023 г. Предлагам на Вашето внимание за одобряване План-сметка за 2023 година, включваща необходимите разходи по следните дейности:

-Осигуряване на съдове за битови отпадъци- контейнери, кофи и др.;

-Сметосъбиране и сметоизвозване;

-Проучване, проектиране, поддържане, експлоатация и обезвреждане на отпадъци

-Почистване на териториите за обществено ползване.

Приходите от таксата за битови отпадъци се планират на база определения размер на таксата съгласно Наредбата за определяне на размера на местните данъци и такси на територията на Община Балчик и натрупаните  средства от обезпечения и отчисления по ЗУО. Прогнозния размер на приходите от такса битови отпадъци, които представляват приходната част на план-сметката за дейност чистота за 2023 г., е в размер на 4 000 000 лв.

Общо планирани приходи през 2023 г., са в размер на 000 000 лева.

Планирането на разходите в план-сметката е съобразено с разпоредбите на чл.66 от ЗМДТ.

Предвид на това и на основание отчетените разходи за такса битови отпадъци за 2022 г., предложените за всяка дейност за 2023 г. са в размер на  698 179.00 лв., разделени по видове, както следва:

1. За събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци по ЗУО - за услугата по чл. 62, т. 1; -   3 696 426.00 лв.

2. За третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци - за услугата по чл. 62, т. 2; - 440 450.00 лв.

3. За поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване - за услугата по чл. 62, т. 3.   - 561 303.00 лв.

Източниците за финансиране са съответно приходи от такса битови отпадъци , освобождаване на средства от събраните отчисления по Закона за управление на отпадъците и други източници на финансиране - общински средства и приходи, различни от приходи от такса битови отпадъци.

Пълният размер по предоставяне на услугите за чистота не се възстановява от очаквания размер на приходите от таксата за битови отпадъци. Разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи съгласно чл.8, ал.4 от ЗМДТ.

При спазване на изискванията на чл. 26, ал. 2 и ал.3 от Закона за нормативните актове предложението е качено на интернет страницата на Община Балчик на 18.11.2022 г. за запознаване на обществеността и е публикувана покана за провеждане на обществено обсъждане на настоящия проект.

Предвид гореизложеното на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 66, ал.3, т.2 от Закона за местните данъци и такси, предлагам за утвърждаване следният: 

Общински съвет одобрява разходите за 2023г. за всяка от дейностите по чл.66 ал.1 от ЗМДТ , съгласно приложена  План - сметка за разходите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ в размер на 5 698 179.00 лв.

Приложение:

-          План-сметка за 2023г.

-          Покана по чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове;

-          Обявление п о чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове;

-Протокол от обществено обсъждане проведено на 20.12.2022 г.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви господин Ангелов, колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Въздържал се"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 1;

 Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 678: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 66, ал.3, т.2 от Закона за местните данъци и такси; 

Общински съвет одобрява разходите за 2023г. за всяка от дейностите по чл.66 ал.1 от ЗМДТ , съгласно приложена  План - сметка за разходите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ в размер на 5 698 179.00 лв.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към единадесета точка от дневния ред - Одобряване на предложение за безплатно ползване на подземния паркинг, собственост на „КИБЕЛА 2014" ЕАД, съгласно решение 1.1 по протокол № 3 от заседание на СД, проведено на 03.10.2022г.,  давам думата на гНиколай Ангелов - кмет на Община Балчик:


По единадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, с Решение № 1.1 по протокол №3 на свое заседание, проведено на 03.10.2022г., Съветът на директорите на „Кибела 2014"ЕАД определи тарифа за платено паркиране в подземния паркинг, която към настоящия момент е действаща. Със същото решение се прецени и необходимостта престоят на автомобилите, собственост на Община Балчик да е безплатен, а също така да бъдат предоставени безплатни пропуски на действащите общински съветници и 30 безплатни пропуски за служители на администрацията, които да се дават по преценка на кмета на общината, и които да се ползват и на територията на зоната за платено паркиране.

В компетентността на съвета на директорите е да определи тарифата за платено паркиране, която допринася за реализация на печалба на дружеството, но не и да одобри действия, които нямат финансово изражение. Това предполага, че предоставянето на безплатни услуги за определени субекти следва да бъде извършено след решение на общото събрание на акционерите в лицето на Общински съвет-гр. Балчик. Предвид гореизложеното, представям на Вашето внимание следния проект на решение:

На основание чл. 14, ал. 1, т. 18 от Наредбата за условията и реда за упражняване  правата на собственост на община Балчик  в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност( приета с Решение 593 по Протокол № 39 от 24.04.2014 г.), чл. 19, ал. 3, т. 16 от Устава на дружеството, като взе предвид последните две предложения от решение № 1.1  по протокол №3 от заседание, проведено на 03.10.2022г. от Съвета на директорите на „КИБЕЛА 2014" ЕАД, Общински съвет- гр. Балчик, действащ в качеството на Общо събрание на акционерите,


РЕШИ:

1. Одобрява предложението на съвета на директорите на „КИБЕЛА 2014" ЕАД паркирането и престоят в подземния паркинг, находящ се под пл. "21-ви септември"- гр. Балчик, на автомобилите, собственост на Община Балчик да е безплатен.

2. Одобрява предложението на съвета на директорите да бъдат предоставени безплатни пропуски за ползване на подземния паркинг и на зоната за платено паркиране на територията на община Балчик на действащите общински съветници и на 30 служители на общинската администрация, които да се дават по преценка на кмета на общината.

3. Оправомощава изпълнителния директор на „КИБЕЛА 2014"ЕАД да извърши последващите правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решението.

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Само да допълня, че в тридесетте влизат и служебните автомобили на Общината, пък и те трябва да имат Пропуск с който да минават  примерно бариери и т.н.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - общински съветник: Благодаря г-н Председател, г-н Ангелов, уважеми колеги присъстващи в залата,  безплатното паркиране в подземния паркинг  няма нищо общо с безплатното  паркиране в „Зоната за платено паркиране", мисля,  че това е  още една привилегия за Общинските съветници която идва малко  в повече и в плюс, най малко заради факта че ред общински съветници всеки месец събират всички фактури за гориво, за допълнителното възнаграждение което им върви към заплатата. Мисля, че това е просто не е нужно, ако има вариант да коригираме и да оставим безплатното паркиране за общинските съветници в подземния паркинг, но да отпадне безплатното  паркиране в „Зоната за платено паркиране". Мисля, че не нужно, едва ли някой от колегите, които събират фактурите за гориво веки ден са на срещи с граждани на Общината и да не говорим, че ходят по три пъти на ден в рамките на „Зоната за платено паркиране". Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Правите ли конкретно предложение?

Г-н Владимир Лафазански - общински съветник: Да от точка 2.  да отпадне за общинските съветници да паркират в „Зоната за платено паркиране" безплатно, да остане само за подземният паркинг.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  предложението на г-н Лафазански - от точка 2.  да отпадне за общинските съветници да паркират в „Зоната за платено паркиране" безплатно :

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Естествено проект-предложението може да се гласува, но след като въведем  навсякъде автоматичните бариери включително и в подземния паркинг, наистина ще освободим хората, гледаме с по малко хора да работим. Пропуските за подземния паркинг ще бъдат едни и същи и за другите бариери, защото не може за всяка една бариера да слагаме различен пропуск. Просто обяснявам технически как ще стане.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Г-н Атанасов заповядайте, имате въпроси:

Г-н Атанас Атанасов - общински съветник: Благодаря ви, за кметовете на населени места, помолиха ме да питам ще важи ли?

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Те са към Общинска администрация, г-н Жечев заповядайте:

Г-н Атанас Жечев - общински съветник: Колеги, долу -горе знам как ще се гласува проект-решението, усещам го, но помислете и се замислете да се подкрепи предложението на г-н Лафазански, точно след два месеца ще вдигнете цената на „Зоната за платено паркиране", ще я вдигнете защото вие ще гласувате. Ще я направите примерно 2 лева, на всичкото отгоре няма да ви притеснява да си спрете колата и да я заключите да си стои цял ден да заеме някое място в „Зоната за платено паркиране", г-н Станоев много е лесно, когато не ти отърва някое проект-решение, да станеш и да кажеш те са популисти,  да избори идват то така е действителността, едва ли всички предложения са популистични и това, че някой има различно мнение от вашето да значи, че това е популизъм. Просто във времето сте видели, че не винаги  Общинския съвет е гласувал  еднакво по всички проект-решения. Така, че е много лесно- популизъм и готово хвъляме го на кучетата. Подкрепете проект-решението на Общински съвет с част от обществеността, не сме нищо повече за да  участваме в такива превилегии, ако искате ме наречете популист. Благодаря ви.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Заповядайте г-н Станоев:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Ангелов, уважаеми г-н Жечев, аз до тук разбрах от цялата Сесия, че вие сте оракул, знаете всичко какво ще се случи. Затова аз предлагам, ако искате да не провеждаме Сесия, да питаме г-н Жечев какво ще се случи и така да минават Сесиите. Не мога да приема нещо да се хвърлят упреци срещу мен, че съм бил казал, че е популизъм. Ами да, популизъм е, а дали предложението на г-н Лафазански за общинските съветници да не могат дапаркират в „Зоната за платено паркиране", най-вероятно според мен е логично, когато се идва на работа след като 30 общински служители да могат да ползват безплатен паркинг и общинските съветници да могат да ползват безплатен паркинг. За „Зоната за платено паркиране", аз да ви кажа г-н Жечев съм съгласен с Вас, въпреки смятам, че не го предвидихте това -  за това, че наистина когато говоря, че тази сесия започва популистично не съм имал впредвид г-н Жечев. Имал съм впредвид брой  изказвания, които звучаха популистично. Това е моето мнение и няма как да се промени. А това, че г-н Жечев има различно от моето мнение, то си е негово право. Ние страшно много пъти от 2015г. сме спорили по различни позиции и не сме имали еднакви позиции, но се сещам за много случаи когато сме били на едно и също мнение. Така, че моите уважения да се казва кой как ще гласува, всеки да си изказва мнението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля да преминем към  поименно гласуване на  предложението на г-н Лафазански - от точка 2.  да отпадне за общинските съветници да паркират в „Зоната за платено паркиране" безплатно :

 

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Против"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Въздържал се"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Въздържал се"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Против"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „Против"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „Против"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Въздържал се"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 11; „Против" - 4; „Въздържали се" - 3;

Предложението  е прието.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги предлагам да преминем към поименно гласуване на цялото проект-решение със измененията:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 679: На основание чл. 14, ал. 1, т. 18 от Наредбата за условията и реда за упражняване  правата на собственост на община Балчик  в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност( приета с Решение 593 по Протокол № 39 от 24.04.2014 г.), чл. 19, ал. 3, т. 16 от Устава на дружеството, като взе предвид последните две предложения от решение № 1.1  по протокол №3 от заседание, проведено на 03.10.2022г. от Съвета на директорите на „КИБЕЛА 2014" ЕАД, Общински съвет- гр. Балчик, действащ в качеството на Общо събрание на акционерите:

1. Одобрява предложението на съвета на директорите на „КИБЕЛА 2014" ЕАД паркирането и престоят в подземния паркинг, находящ се под пл. "21-ви септември"- гр. Балчик, на автомобилите, собственост на Община Балчик да е безплатен.

2. Одобрява предложението на съвета на директорите да бъдат предоставени безплатни пропуски за ползване на подземния паркинг и на зоната за платено паркиране на територията на община Балчик до 30 служители на Общинската администрация, които да се дават по преценка на кмета на общината. Безплатни пропуски за ползване на подземен паркинг за всички действащи общински съветници.

3. Оправомощава изпълнителния директор на „КИБЕЛА 2014"ЕАД да извърши последващите правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решението.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към дванадесета точка от дневния ред - Разни.

                                                                                                                        

По дванадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля ако има  други въпроси към дванадесета точка - Разни,  заповядайте г-н Лучиянов:

Г-н Виктор Лучиянов - общински съветник: Тъй като това е последната не изборна година, от тук нататъкще бъде  няма да има брат, няма приятел. Така, че аз ще си позволя за последен път да бъда много мил с най значимия и най прагматичния общински съветник от Общински съвет Балчик. Другаря Илиян Станоев, искам да му връча един специален подарък  (аплодисменти)  - един календар, Вие наистина сте най прагматичният и най общесвополезния общински съветник на град Балчик. Искам да пожелая успех на всички колеги през новата година и Весели празници колеги. Благодаря ви.  

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, г-н Станоев заповядайте:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Благодаря г-н Лучиянов, това не съм го очаквал. Виждам, че ми е подарил една бутилка вино и ще я пия бавно, защото от еврей подарък се пие бавно. И това, което искам да кажа е че аз не съм най прагматичния съвтник на град Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги, ако няма други въпроси закривам последното заседание на Общински съвет за 2022г., Весели празници.   Благодаря Ви.НИКОЛАЙ КОЛЕВ,

Председател на

ОбС - Балчик