• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение №238/27.02.2009г. на ОбС-Балчик,  Решение № 662/29.11.2022 год, на Общински съвет Балчик и във връзка със Заповед  № 59/18.01.2023. год.. на Кмета на Община Балчик.                    

        ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, както следва:  

         1. Незастроен поземлен имот с идентификатор № 02508.77.129 по кадастралната карта на град Балчик , представляващ част от УПИ І, кв. 144 по ПУП на град Балчик, с площ 2 283.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 84 615.00 лева  /осемдесет и четири хиляди шестстотин и петнадесет лева/, без ДДС.

        Търгът ще се проведе на 16.02.2023 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. "21 септември"  №6.

        Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 30.01.2023 г. до 14.02.2023 г на касата на ОбА - Балчик.

        Депозитът за участие в търга се внася по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 14.02.2023 г.

        Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  14.02.2023 г. информационния център на Община Балчик.

         За справки : тел.  0579 7-10-41  М.Караиванова,  Й.Денева