• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание  чл. 35, ал. 1 от ЗОС;  чл. 44 от  НОРПУРОИ  на  ОбС - Балчик, приета  с  Решение  №238/27.02.2009 г. на  ОбС-Балчик,  Решения № 663/29.11.2022 г.,  № 664/29.11.2022 г.,№ 665/29.11.2022 г., № 639/20.10.2022 г.  на Общински съвет Балчик  и във връзка със Заповед  № 80/26.01.2023 г.  на Кмета на Община Балчик.

           ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:  

               1.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.21 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми", община Балчик  с площ 703.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 21 972.00 лева  /двадесет и една хиляди деветстотин седемдесет и два лева/

               2.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.22 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми", община Балчик  с площ 563.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 17 596.00 лева  /седемнадесет хиляди петстотин деветдесет и шест лева/.

               3.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.23 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми", община Балчик  с площ 576.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 18 002.00 лева  /осемнадесет хиляди и два лева/.

               4.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.27 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми", община Балчик  с площ 685.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 21 476.00 лева  /двадесет и една хиляди четиристотин седемдесет и шест лева/.

              Търгът ще се проведе на 21.02.2023 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. "21 септември"  № 6.

              Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 06.02.2023 г. до     17.02.2023 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 17.02.2023 г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  17.02.2023 г. информационния център на Община Балчик.