• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 26 януари 2023 година от 09.ºº часа, в залата на Общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на Общински съвет - Балчик, при следния:


Д н е в е н  р е д:

1. Кандидатстване на Община Балчик като водещ партньор и подпомагане на Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради, на територията на Община Балчик, за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I", която ще се финансира със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

2. Кандидатстване с проект "Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Балчик, с. Кранево, с. Оброчище и с. Рогачево" по Национален план за възстановяване и устойчивост

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

3. Кандидатстване с проект "Укрепване на общинския капацитет в Община Балчик" по Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

4. Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Балчик и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.10.2022г. до 31.12.2022г

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

5. Утвърждаване на списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи за 2023 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

6. Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД и определяне на представител на акционера - Община Балчик в насрочено извънредно Общо събрание на акционерите за 15.02.2023 год.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

7. Откриване на конкурс за възлагане на управлението на „КИБЕЛА 2014" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

8. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2022 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

9. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.80.184 по кадастралната карта на гр. Балчик            

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

10. Продажба чрез търг на ПИ № 39459.502.414 по кадастралната карта на с. Кранево

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

11. Одобряване  на   ПУП - Парцеларен план за „Ветроенергиен парк" по КК на с. Тригорци, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

12.  Одобряване на   ПУП - Парцеларен план за „Ветроенергиен парк" по кадастрална карта на с. Стражица. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

13. Разрешение за възлагане изработването на ПУП - ПЗ за ПИ 39459.7.50 по КК на
с. Кранево, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

14. Приемане на Решение за предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата и мерите - общинска собственост за общо и индивидуално ползване за стопанската 2023/2024 година

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

15. Отпускане финансови помощи на граждани

Вносител: Симеон Симеонов - Председател на ПКЗССД

16. Разни.

 

Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

 

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,

Председател на

 ОбС-Балчик