Обявление за изработен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпило заявление с вх. №   УТ-2025-5/ 23.11.22 г.  за одобряване на проект на ПУП - План за регулация за УПИ XVI(67951.501.983 и 984), УПИ XVII (67951.501.951), УПИ XVIII (67951.501.409), УПИ XIX (67951.501.410), УПИ XX (67951.501.411), и УПИ XXII (67951.501.1154)- с отреждане за ПСД, кв. 41, по плана на с. Соколово, община Балчик, и План за застрояване на УПИ XXII (67951.501.1154) кв. 41, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване "Жм".

            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик и сайта на Община Балчик.

            На основание чл. 128. ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.        Прикачени файлове: