Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план

 
 ПУБЛИКАЦИЯ         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 28/ 06.01.2023 г. e одобрен Подробен устройствен план ПУП - План за регулация за УПИ XXXII (ПИ 62788.501.639) и  УПИ XXXIII (ПИ 62788.501.638) кв.3 по плана на с. Рогачево, общ. Балчик и ПУП-План за застрояване за УПИ XXXII (ПИ 62788.501.639) и  УПИ XXXIII (ПИ 62788.501.638) кв.3 по плана на с. Рогачево, общ. Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване -„Жм", съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-66/ 10.11.2022  г.          
            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаванетоПрикачени файлове: