публикувано на 06.01.2023 г.


УТВЪРДИЛ:

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик


На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №19/06.01.2023 г. на Кмета на Община Балчик,

 

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в

гр. Балчик

 при следните параметри:

 

  • Цел на търга: Отдаване под наем на части от имот - публична-общинска собственост, представляващи Паркинг „Двореца" с площ 1205 кв. м, обособена част от ПИ №02508.7.138 по кадастралната карта на гр. Балчик, 50 броя паркоместа по алея „Ехо" /от бивш летен кинотеатър до паркинг „Двореца"/ и 40 броя паркоместа по ул. „Албенски път" /от паркинг „Двореца" до кръстовището/, обособени части от ПИ №02508.7.138 за срок от 5 години
  • Начална годишна наемна цена:

- За паркинг „Двореца" с площ 1 205 кв. м - 5 639.40 лв /пет хиляди шестстотин тридесет и девет лева и четиридесет стотинки/ без ДДС

- За паркоместа, с обща площ от 900 кв. м. - 4 212.00 лв. /четири хиляди двеста и дванадесет лева/ без ДДС

  • Стъпка на наддаване - 5% от началната цена.
  • Срок на договора: пет години
  • Цена на тръжната документация - 12.00 лв. с включен ДДС, платими всеки работен ден от 13.01.2023 г. до 15.00 часа на 27.01.2023 г. от касата на ОбА - Балчик.
  • Депозит за участие в търга:

- За паркинг „Двореца" с площ 1 205 кв. м - 563.94 лв. /петстотин шестдесет и три лева и деветдесет и четири стотинки/ без ДДС и 676.73 лв. /шестстотин седемдесет и шест лева и седемдесет и три стотинки/ с ДДС, вносим до 15.00 часа на 27.01.2023г.

- За паркоместа, с обща площ от 900 кв. м. - 421.20 лв. /четиристотин двадесет и един лев и двадесет стотинки/ без ДДС и 505.44 лв. /петстотин и пет лева и четиридесет и четири стотинки/ с ДДС, вносим до 15.00 часа на 27.01.2023г.

  • Срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 27.01.2023г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл. "21 септември" № 6.
  • Дата и място на провеждане - 30.01.2023 г. от 14.30 ч. в зала на първи етаж в сградата на Община Балчик.
  • Оглед на имота - обезпечава се от служител, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик
  • За справки и допълнителна информация: 0579/71054