• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК


П Р О Т О К О Л

№ 38

от заседание на Общински съвет - Балчик,

проведено на 29 ноември 2022 година


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, в залата на Общинска администрация, първи етаж  се проведе заседание на Общински съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Уважаеми господин Ангелов, уважаеми зам.-кметове,  уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кметове на населени места и кметски наместници, в залата присъстват 15 Общински съветници, имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание на ОбС. Обявеният дневен ред е от 27 точки. Постъпили са  две допълнителни точка:

-Актуализация на бюджета за 2022 г. в дофинансиране на читалище "Васил Левски-1959" гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

- Отпускане на средства на Общинската организация на Съюза на инвалидите в България във връзка с отбелязването на световния ден на хората с увреждания

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

 

Имате думата за изменение и допълнение на дневния ред. Моля колеги да гласуваме с вдигане на ръка за включване на две допълнителни точка в Дневния ред:

 „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Предложението се приема.

Предлагам да гласуваме целия Дневен ред, който е от 29 точки:

 „За" - 15.; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Дневният ред е приет.


Д н е в е н  р е д:

1.Предложение за отмяна на Решение №628, Протокол №37 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 20.10.2022 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

2.Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич" АД гр. Добрич на 30.11.2022г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Актуализиране и приемане на компенсирана промяна в частта за целевата субсидия за капиталови разходи в инвестиционната програма за 2022 година на Община Балчик,

6. Отпускане на финансови средства от бюджета на общината, за закупуване на автоматичен хематологичен анализатор Mythic 22 с auto loader и комплект принадлежности за нуждите на „МБАЛ Балчик" ЕООД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7. Предложение за безвъзмездно прехвърляне на движимо имущество-частна общинска собственост - дълготрайни материални активи, поискани от РУ- Балчик и закупени по функция "Отбрана и сигурност" за финансиране на издръжка на полицейски инспектори и Детска педагогическа стая.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8.Допълнение на Решение № 632, Протокол № 37 от 20.10.2022г. за кандидатстване  пред Министерството на труда и социалната политика, чрез фонд „Социална закрила" по  ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ПАТРОНАЖНА МОБИЛНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА ТОПЪЛ ОБЯД"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9.Кандидатстване на Община Балчик с проект „ повишаване енергийната ефективност на СУ „Христо Смирненски" с. Оброчище, Община Балчик по „Програма за развитие на селските райони" за периода 2014-2020г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Предоставяне безвъзмездно за управление на Министерство на земеделието и храните, Областна дирекция „Земеделие" Добрич за нуждите на Общинска служба по земеделие гр. Балчик, на помещения в сграда на ул. „Албенски път" №23, гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост на Паркинг „Двореца", с площ 1 205 кв. м., 50 броя паркоместа по алея „Ехо" /от бивш летен кинотеатър до паркинг „Двореца"/ и 40 броя паркоместа по ул. „Албенски път" /от паркинг „Двореца" до кръстовището/, гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12.Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот -  публична общинска собственост, представляващ терен в с. Кранево, част от ПИ№ 39459.503.243, за поставяне на поставяем обект за извършване на търговска дейност.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

13. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имоти - публична общинска собственост, представляващи 2 бр. медицински кабинети с обща площ 29.50 кв.м, ½ манипулационна, ½ коридор, всичко с обща площ 39.40 кв.м, обособена част от Здравна служба - сграда с идентификатор № 53120.502.490.2 по КК на с. Оброчище, актувани с АОС 434/ 27.01.2015г., за срок от 5 години;

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от ПИ 3 02508.5.22 по кадастралната карта на гр. Балчик,  В.З „Овчаровски плаж" - публична-общинска собственост, представляващ терен в гр. Балчик, за поставяне на павилион/каравана/ за продажба на кафе и закуски с площ 10.00 кв.м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

15.Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляваща 1 бр. медицински кабинет и ½ коридор с обща площ 22.00 кв.м, обособена част от Здравна служба в с. Соколово - сграда с идентификатор № 67951.501.326.2 по КК на с. Соколово, актувана с АОС 398/ 07.11.2014г., за срок от 5 години

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

16. Определяне предназначението на общинските жилища

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

17. Определяне на имоти - частна общинска собственост, които подлежат на застраховане.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

18. Съгласие за изменение на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване, за УПИ III, кв. 6 по ПУП на кв. „Младост", с. Оброчище, община Балчик, с цел привеждане в съответствие регулационните и кадастрални граници на имота, без промяна на уличната регулация;

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

19. Одобряване на   Подробен устройствен план - План регулация  на обект от първо степенно значение „Поетапно изпълнение на укрепване на свлачища на ул. „2-ра", ул. „3-та" и ул. „4-та", вилна зона „Фиш-фиш", община Балчик, на УПИ XXI , кв. 10 по ПУП на в.з. "Фиш-фиш",  гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

20. Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура "Кабелна  линия 20 КV от СРС-РОМ „Орехите„ до  трафопост в имот с идентификатор  53120.105.51 по КККР на с. Оброчище   общ. Балчик.".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик      

21. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ №02508.82.88 по кадастралната карта на гр.Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

22. Продажба чрез  търг на ПИ № 02508.77.129 по кадастралната карта на гр.Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

23. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.21 по кадастралната карта на гр. Балчик, м.

 „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

24. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.22 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

25. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.23 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

26. Отпускане финансови помощи на граждани

Вносител: Симеон Симеонов - председател на ПКЗССД

27. Актуализация на бюджета за 2022 г. в дофинансиране на читалище "Васил Левски-1959" гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

28. Отпускане на средства на Общинската организация на Съюза на инвалидите в България във връзка с отбелязването на световния ден на хората с увреждания

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

29. Разни

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: По първа точка от дневния ред - Предложение за отмяна на Решение №628, Протокол №37 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 20.10.2022 г.,давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик

 

По първа точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател,  уважаеми г-н Ангелов, уважаеми колеги общински съветници, на заседание на Общински съвет - Балчик на 20.10.2022 г. е прието Решение №628, Протокол №37 от 20.10.2022 г. за определяне на максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Балчик.

В изпълнение на чл.45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Областния управител на област Добрич констатира незаконосъобразност по отношение на приетото решение и със своя  Заповед №АдК-04-16/28.10.2022 г. го връща за ново обсъждане.

На основание чл. 87, ал. 1 от ПОДОСНКВОбА  и предвид изложените в Заповед №АдК-04-16/28.10.2022г. мотиви за незаконосъобразност на Решение №628/20.10.2022г., предлагам на Вашето внимание следното:

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :


      На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, във връзка със Заповед №АдК-04-16/28.10.2022г. на Областен управител на Област Добрич, Общински съвет Балчик реши:

1.Отменя Решение №628, Протокол №37 от 20.10.2022 г. за определяне на максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Балчик.

2.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Приложение:

1.Копие на препис-извлечение от протокол №37 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 20.10.2022 г. и Решение №628

2.Копие на Заповед №АдК-04-16/28.10.2022 г. на Областен управител на Област Добрич

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви г-н Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, ако няма въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 641: На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, във връзка със Заповед №АдК-04-16/28.10.2022г. на Областен управител на Област Добрич, Общински съвет Балчик:

1.Отменя Решение №628, Протокол №37 от 20.10.2022 г. за определяне на максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Балчик.

2.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към втора точка от дневния ред - Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич" АД гр. Добрич на 30.11.2022г.и давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

По втора точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, На 30.11.2022 г. от 14:00 часа ще се проведе извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от ,.ВиК Добрич" АД гр. Добрич, при следния дневен ред:

1.Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията по ВиК за 2023г., на основание чл.20, ал.З от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

2.Други - обсъждане на възникнали въпроси. Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Добрич се провежда с актуално разпределение на гласовете/определено по реда на чл.8 от ПОДАВиК/ за община Балчик е 6,96%. Във връзка с гореизложеното, на основание чл.45, ал.1 и чл.87, ал.1 от ПОДОбСНКВОБА, предлагам на вашето внимание следното:


ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ:

На основание чл.198е, ал.З от Закона за водите и във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и ап.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Балчик:

Съгласува следната позиция на община Балчик по точките от дневния ред на извънредно заседание на Асоциацията, както следва:

1.Дава мандат на упълномощения представител г-н Димитрин Димитров- заместник-кмет с ресор "Устройство на територията, туризъм, еврофондове, международно сътрудничество и екология" в община Балчик да гласува според настоящите решения.

1.1. При невъзможност на основния упълномощен представител, определя за резервен член - инж. Пламен Сидеров Тодоров - старши специалист в отдел „Инвестиционна дейност и контрол" в община Балчик.

2.Съгласува следната позиция на община Балчик по предложените решения:

2.1. По т.1 от дневния ред: Изразява съгласие за приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията по ВиК за 2023г., на основание чл.20, ал.З от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

 2.2. При поставяне на допълнителни въпроси, упълномощеният представител да приема предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува, както намери за добре и с оглед запазване интереса на община Балчик.

Приложение: Писмо с вх.№ЕО-909/21.10.2022 г.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 642: На основание чл.198е, ал. 5 от Закона за водите и във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и ап.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Балчик:

Съгласува следната позиция на община Балчик по точките от дневния ред на извънредно заседание на Асоциацията, както следва:

1.Дава мандат на упълномощения представител г-н Димитрин Димитров- заместник-кмет с ресор "Устройство на територията, туризъм, еврофондове, международно сътрудничество и екология" в община Балчик да гласува според настоящите решения.

1.1. При невъзможност на основния упълномощен представител, определя за резервен член - инж. Пламен Сидеров Тодоров - старши специалист в отдел „Инвестиционна дейност и контрол" в община Балчик.

2.Съгласува следната позиция на община Балчик по предложените решения:

2.1. По т.1 от дневния ред: Изразява съгласие за приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията по ВиК за 2023г., на основание чл.20, ал.З от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

 2.2. При поставяне на допълнителни въпроси, упълномощеният представител да приема предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува, както намери за добре и с оглед запазване интереса на община Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към трета точка от дневния ред - Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД; давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

 

По трета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, на основание решение № 206 от 25 ноември 2020г., на Общински съвет Балчик, бе сключен договор между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България- ФЛАГ„ЕАД  № 1222/20.01.2021г., за кредит в размер на 464 246 лева за покриване  на допустими разходи по Изпълнение на Административен договор № МДР-ИП-01-5 от дата 11.03.2020, за  проект „Осигуряване на достъпна среда и създаване на зона за спорт, отдих и свободно време на рибарската общност и жителите на гр. Балчик", финансиран по процедура BG14MFOP001-4.008 МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията", финансиран от Стратегия за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на Местна инициативна рибарска група Шабла - Каварна - Балчик по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство и Националния бюджет на Република България.

В пред вид на това, че с решение № 206 от 25.11.2020г., и с решение № 430 от 25.11.2021г., Общински съвет Балчик е посочил срок на погасяване 25.12.2022г., предстои подписване на анекс с ФЛАГ ЕАД за удължаване срока на погасяване на  главницата в размер на  464 212,42 лева с още дванадесет месеца.

Тъй като нашите опасения са, че до 25.12.2022г., няма да ни бъдат възстановени извършените и разплатени разходи по проекта.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1,т.5 от Закона за общинския дълг, предлагам на Общински съвет - Балчик, предлагам на Вашето внимание следният проект за:


РЕШЕНИЕ


1.Общински съвет Балчик изменя т. 1 от Решение 206 по Протокол № 15 от 25.11.2021 година и т.1 от Решение 430 по Протокол №27 от 25.11.2021г., за сключване на договор с Фонд „ФЛАГ" с цел реализация на проект „Осигуряване на достъпна среда и създаване на зона за спорт, отдих и свободно време на рибарската общност и жителите на гр. Балчик"  финансиран процедура BG14MFOP001-4.008 МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията", финансиран от Стратегия за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на Местна инициативна рибарска група Шабла - Каварна - Балчик по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство и Националния бюджет на Република България в частта :

•       Условия за погасяване:

-  Срок на погасяване - до 25.12.2023г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

2.Задължавам кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте г-жо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД;  със „За" - 3 ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ 643: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1,т.5 от Закона за общинския дълг, предлагам на Общински съвет - Балчик:

1.Общински съвет Балчик изменя т. 1 от Решение 206 по Протокол № 15 от 25.11.2021 година и т.1 от Решение 430 по Протокол №27 от 25.11.2021г., за сключване на договор с Фонд „ФЛАГ" с цел реализация на проект „Осигуряване на достъпна среда и създаване на зона за спорт, отдих и свободно време на рибарската общност и жителите на гр. Балчик"  финансиран процедура BG14MFOP001-4.008 МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията", финансиран от Стратегия за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на Местна инициативна рибарска група Шабла - Каварна - Балчик по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство и Националния бюджет на Република България в частта :

•       Условия за погасяване:

-  Срок на погасяване - до 25.12.2023г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

2.Задължавам кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към четвърта точка от дневния ред - Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По четвърта точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, на основание решение № 622 от 12 септември 2019г., на Общински съвет Балчик, бе сключен договор между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България- ФЛАГ„ЕАД  № 1111/18.09.2019г., за кредит в размер на 5 184 058,00лева за покриване  на допустими разходи по Изпълнение на Договор за финансиране № 45764/29.03.2019 г., и Партньорско споразумение между общините Балчик и Мангалия от 05.02.2019 г. за  проект „Подобряване на връзката на третични възли Мангалия и Балчик до TEN-T инфраструктурата", финансиран от Оперативна програма (ОП) - програма за Трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г.

Съгласно договора с „ФЛАГ" ЕАД, Община Балчик подписа анекс за удължаване срокът на усвояване на кредита до 25.12.2022г.  В пред вид на това, че с решение № 267 от 25.02.2021г., Общински съвет Балчик е посочил срок на погасяване 25.12.2022г., предстои подписване на анекс с ФЛАГ ЕАД за удължаване срока на погасяване на остатъка от главницата в размер на 1 539 334,09 лева с още дванадесет месеца. Тъй като нашите опасения са, че до 25.12.2022г., няма да ни бъдат възстановени извършените и разплатени разходи по проекта.

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1,т.5 от Закона за общинския дълг, предлагам на Общински съвет - Балчик, предлагам на Вашето внимание следният проект за:


РЕШЕНИЕ:


1.Общински съвет Балчик изменя т. 1 от Решение 622 по Протокол № 43 от 12.09.2019 година, и  т.1 от Решение 267 от 25.02.2021г.,  за сключване на договор с Фонд „ФЛАГ" за изпълнение на одобрения по ТГС „2014-2020г." Договор за БФП 45764/29.03.2019г., и Партньорско споразумение между общините Балчик и Мангалия от 05.02.2019 г., за  проект „Подобряване на връзката на третични възли Мангалия и Балчик до TEN-T инфраструктурата", финансиран от Оперативна програма (ОП) - програма за Трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г., в частта:

•       Условия за погасяване:

-  Срок на погасяване - до 25.12.2023г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

2.Задължавам кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте г-жо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД;  със „За" - 3 ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;


Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 644: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1,т.5 от Закона за общинския дълг, Общински съвет - Балчик:

1.Общински съвет Балчик изменя т. 1 от Решение 622 по Протокол № 43 от 12.09.2019 година, и  т.1 от Решение 267 от 25.02.2021г.,  за сключване на договор с Фонд „ФЛАГ" за изпълнение на одобрения по ТГС „2014-2020г." Договор за БФП 45764/29.03.2019г., и Партньорско споразумение между общините Балчик и Мангалия от 05.02.2019 г., за  проект „Подобряване на връзката на третични възли Мангалия и Балчик до TEN-T инфраструктурата", финансиран от Оперативна програма (ОП) - програма за Трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г., в частта:

•       Условия за погасяване:

-  Срок на погасяване - до 25.12.2023г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

2.Задължавам кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към пета точка от дневния ред- Актуализиране и приемане на компенсирана промяна в частта за целевата субсидия за капиталови разходи в инвестиционната програма за 2022 година на Община Балчик., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

По пета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин Ангелов, уважаеми общински съветници, на основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124 ал.3 и чл.125, ал.1 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 година , ПМС № 31 от 17.03.2022 г., за изпълнение на ЗДБРБ за 2022 година, чл.51,чл.53 от ЗДБРБ за 2022 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, предлагам следния проект за

 

Р Е Ш Е Н И Е:

1.Общински съвет Балчик одобрява компенсирана промяна в частта от утвърдената целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 1 034 100 лева в инвестиционната програма за 2022 година на Община Балчик, както следва:

Наименование на обектите/позициите на капиталовите разходи, за които се предлага намаление на финансирането:

Било:  1.  «Рехабилитация на път DOB-2002 /(II-27 "Добрич-Балчик") -   Безводица/; У-к от км 0+000 до км 0+728.78 « -  498 500лв.;

 2.Рехабилитация на общински път DOB2005 (III-9002 "Дропла - Петлешково) - Змеево, общ. Балчик - 535 600 лв.

Става:  1. «Рехабилитация на път DOB-2002 /(II-27 "Добрич-Балчик") -   Безводица/; У-к от км 0+000 до км 0+728.78 « -  454 489лв.;

 2.„Рехабилитация на общински път DOB2005 (III-9002 "Дропла - Петлешково) - Змеево, общ. Балчик - 407 173лв.

 3.„Рехабилитация на ул."Райко Даскалов" гр.Балчик -172 438лв.;

 2.Общински съвет задължава Кмета на Общината да предприеме последващи мерки за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, г-н Ангелов, колеги моля имате думата  по точката,  заповядайте г-жа Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобри - Актуализиране и приемане на компенсирана промяна в частта за целевата субсидия за капиталови разходи в инвестиционната програма за 2022 година на Община Балчик,, гласува със „За" - 3;, „Против" - 0.; „Въздържали се" - 0 гласа;

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря  Ви, колеги други желаещи  за разискване по точката, ако няма  моля да преминем към поименно  гласуване на предложението:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 645: На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124 ал.3 и чл.125, ал.1 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 година , ПМС № 31 от 17.03.2022 г., за изпълнение на ЗДБРБ за 2022 година, чл.51,чл.53 от ЗДБРБ за 2022 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:

1.Общински съвет Балчик одобрява компенсирана промяна в частта от утвърдената целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 1 034 100 лева в инвестиционната програма за 2022 година на Община Балчик, както следва:

Наименование на обектите/позициите на капиталовите разходи, за които се предлага намаление на финансирането:

Било:  1.  «Рехабилитация на път DOB-2002 /(II-27 "Добрич-Балчик") -   Безводица/; У-к от км 0+000 до км 0+728.78 « -  498 500лв.;

2.Рехабилитация на общински път DOB2005 (III-9002 "Дропла - Петлешково) - Змеево, общ. Балчик - 535 600 лв.

Става:  1. «Рехабилитация на път DOB-2002 /(II-27 "Добрич-Балчик") -   Безводица/; У-к от км 0+000 до км 0+728.78 « -  454 489лв.;

 2.„Рехабилитация на общински път DOB2005 (III-9002 "Дропла - Петлешково) - Змеево, общ. Балчик - 407 173лв.

3.„Рехабилитация на ул. "Райко Даскалов" гр.Балчик -172 438лв.;

2.Общински съвет задължава Кмета на Общината да предприеме последващи мерки за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря колеги, продължаваме към шеста точка от дневния ред - Отпускане на финансови средства от бюджета на общината, за закупуване на автоматичен хематологичен анализатор Mythic 22 с auto loader и комплект принадлежности за нуждите на „МБАЛ Балчик" ЕООД, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

По шеста точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с постъпила докладна записка от д-р Пламен Димитров - управител на „МБАЛ -Балчик" ЕООД в гр. Балчик, предлагам следния проект за:


                                                                                 Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си да бъдат отпуснати средства от общинския бюджет, за закупуване на автоматичен хематологичен анализатор Mythic 22 с auto loader и комплект принадлежности на обща стойност 21 480 лева за нуждите на МБАЛ - Балчик .

2.Средствата да бъдат отпуснати от заложения резерв в местните дейности за 2022 г. и да се отчетат в местна дейност 412 „МБАЛ", § 55-01 „Капиталов трансфери за нефинансови предприятия".

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява -  Отпускане на финансови средства от бюджета на общината, за закупуване на автоматичен хематологичен анализатор Mythic 22 с auto loader и комплект принадлежности за нуждите на „МБАЛ Балчик" ЕООД, със „За" - 3;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви,  колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 646: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си да бъдат отпуснати средства от общинския бюджет, за закупуване на автоматичен хематологичен анализатор Mythic 22 с auto loader и комплект принадлежности на обща стойност 21 480 лева за нуждите на МБАЛ - Балчик

2.Средствата да бъдат отпуснати от заложения резерв в местните дейности за 2022 г. и да се отчетат в местна дейност 412 „МБАЛ", § 55-01 „Капиталов трансфери за нефинансови предприятия".

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към седма точка от дневния ред - Предложение за безвъзмездно прехвърляне на движимо имущество-частна общинска собственост - дълготрайни материални активи, поискани от РУ- Балчик и закупени по функция "Отбрана и сигурност" за финансиране на издръжка на полицейски инспектори и Детска педагогическа стая., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По седма точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, предвид одобрените за 2022година средства по функция"Отбрана и сигурност"за финансиране издръжката на полицейски инпектори и Детска педагогическа стая-делегирани от държавата дейности за Община Балчик, са закупени 2 броя специализирани IP камери. В тази връзка  предлагам същите активи да се отпишат от баланса на Община Балчик и прехвърлят на Областна дирекция на МВР-Добрич, Районно управление гр. Балчик, за безвъзмездно ползване, както следва:

- Сметка 2049 /Други машини, съоръжения и оборудване/ - с отчетна стойност 4 228,82 лева :


                                             Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.34 ал.4 от ЗОС в съответствие с чл.64 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие да се отпишат от баланса на Община Балчик, следните дълготрайни материални активи-2 броя специализирани IP камери и прехвърлят на Областна дирекция на МВР-Добрич, Районно управление гр. Балчик, за безвъзмездно ползване, както следва:

-  Сметка 2049/Други машини, съоръжения и оборудване/- с отчетна стойност 4 228,82 лева.

 2. Задължава кмета на Общината да издаде заповед за предаването им и отписване на активите от баланса на Община Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: със „За" - 3;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;,  гласа ПКБФЕЕ одобрява  - Предложение за безвъзмездно прехвърляне на движимо имущество-частна общинска собственост - дълготрайни материални активи, поискани от РУ- Балчик и закупени по функция "Отбрана и сигурност" за финансиране на издръжка на полицейски инспектори и Детска педагогическа стая.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви, г-н Началников заповядайте;

Г-н Галин Началников - председател на ПКОРСТ: Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и транспорт одобрява - Предложение за безвъзмездно прехвърляне на движимо имущество-частна общинска собственост - дълготрайни материални активи, поискани от РУ- Балчик и закупени по функция "Отбрана и сигурност" за финансиране на издръжка на полицейски инспектори и Детска педагогическа стая. със „За" - 5 гласа; „Против" - 0 гласа; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаеря ви, колеги преминаваме към режим  на   поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 647: На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.34 ал.4 от ЗОС в съответствие с чл.64 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

1. Общински съвет Балчик дава съгласие да се отпишат от баланса на Община Балчик, следните дълготрайни материални активи-2 броя специализирани IP камери и прехвърлят на Областна дирекция на МВР-Добрич, Районно управление гр. Балчик, за безвъзмездно ползване, както следва:

-  Сметка 2049/Други машини, съоръжения и оборудване/- с отчетна стойност 4 228,82 лева.

 2. Задължава кмета на Общината да издаде заповед за предаването им и отписване на активите от баланса на Община Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към осма точка от дневния ред - Допълнение на Решение № 632, Протокол № 37 от 20.10.2022г. за кандидатстване  пред Министерството на труда и социалната политика, чрез фонд „Социална закрила" по  ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ПАТРОНАЖНА МОБИЛНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА ТОПЪЛ ОБЯД", давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По осма точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, на 20.10.2022 г. Общински съвет Балчик е приел Решение № 632, от Протокол № 37 от 20.10.2022 за кандидатстване  пред Министерството на труда и социалната политика, чрез фонд „Социална закрила" по  ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ПАТРОНАЖНА МОБИЛНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА ТОПЪЛ ОБЯД", като е дал съгласие Община Балчик да кандидатства с проект и осигури необходимото съфинансиране в размер на 10% от общата стойност на проекта. След подаване на проекта, и последваща проверка от страна на фонд „Социална закрила", е установено, че едно от условията в Раздел III (Общи положения), т. 6 разписани в Приложение 1 към Заповед № РД-25-13 от 23.09.2022 г. на Министъра на труда и социалната политика,  не е отбелязано в Решението, а именно необходимостта от заплащане на цялата сума при доставката на автомобила като частта, представляваща съфинансиране от ФСЗ, ще бъде възстановена след приемане на извършените дейности от страна на Фонда. В тази връзка е необходимо Решение № 632, от Протокол № 37 от 20.10.2022 г. да бъде допълнено.

На основание чл. 87, ал.1 от ПОДОбСНКВОБА, и във връзка с гореизложеното предлагам на вашето внимание следното:

Проекто-решение:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 62 от АПК и Доклад с вх. № 741/15.11.2022г. от Кмета на Община Балчик, Общински съвет Балчик


РЕШИ:


1. Да се допълни Решение № 632, прието с Протокол № 37 от 20.10.2022 г., на Общински Съвет, гр. Балчик, като се добави следната точка:

„Задължава Кмета на Община Балчик да заплати цялата сума при доставката на автомобила. Като частта, представляваща съфинансиране от ФСЗ, да бъде възстановена след приемане на извършените дейности"

2. Упълномощава кмета на община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия в изпълнение на настоящото решение

3. Настоящото Решение да стане неразделна част от Решението посочено в т. 1.

Приложение: Приложение 1 към Заповед № РД-25-13 от 23.09.2022 г. на Министъра на труда и социалната политикаГ-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: със „За" - 3;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;,  гласа ПКБФЕЕ одобрява  - Допълнение на Решение № 632, Протокол № 37 от 20.10.2022г. за кандидатстване  пред Министерството на труда и социалната политика, чрез фонд „Социална закрила" по  ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ПАТРОНАЖНА МОБИЛНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА ТОПЪЛ ОБЯД", Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 648: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 62 от АПК и Доклад с вх. № 741/15.11.2022г. от Кмета на Община Балчик, Общински съвет Балчик:

1. Да се допълни Решение № 632, прието с Протокол № 37 от 20.10.2022 г., на Общински Съвет, гр. Балчик, като се добави следната точка:

„Задължава Кмета на Община Балчик да заплати цялата сума при доставката на автомобила. Като частта, представляваща съфинансиране от ФСЗ, да бъде възстановена след приемане на извършените дейности"

2. Упълномощава кмета на община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия в изпълнение на настоящото решение

3. Настоящото Решение да стане неразделна част от Решението посочено в т. 1.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към девета точка от дневния ред - Кандидатстване на Община Балчик с проект „ повишаване енергийната ефективност на СУ „Христо Смирненски" с. Оброчище, Община Балчик по „Програма за развитие на селските райони" за периода 2014-2020г., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

По девета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Община Балчик подготвя проектно предложение "Повишаване енергийната ефективност на СУ „Христо Смирненски", с. Оброчище, общ. Балчик" по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от ПРСР 2014 - 2020 г.

Очаквани резултати и конкретна цел:

Националният план за действие по енергийна ефективност, задължава собствениците на сгради за обществено обслужване - държавни и общински администрации, да извършват управление на енергийната ефективност чрез изпълнение на програми, дейности и мерки за повишаването и. Финансирането по мярката е насочено към общини на територията на селските райони в страната, поради наличието на множество обществени сгради, които не отговарят на минималните извиквания за енергийна ефективност. Подобрената инфраструктура на обществените сгради би предоставила възможност за развитие на икономиката, чрез предоставяне на по-качествени обществени услуги в селските райони, създаване на по-добра среда за работа, а също да бъдат постигнати приоритетите на ЕС за осигуряване на чиста и зелена енергия.

Допустимите дейности за финансиране са реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност. Максималният размер на общите допустими разходи за едно проектно предложение по процедурата не може да надхвърля левовата равностойност на 500 000 евро за един кандидат община. Не е предвиден минимален размер на БФП по процедурата, за конкретен проект на кандидат община. Максималният размер на БФП е в размер 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта. В проекта на Община Балчик се предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност в резултат на извършен Енергиен одит на сградата на СУ „Христо Смирненски", с. Оброчище, общ. Балчик.

Предвид гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния проект на решение,

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

         На основание чл. 21, ал .2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от ПРСР 2014 - 2020 г., Общински съвет- гр. Балчик:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент, с проектно предложение "Повишаване енергийната ефективност на СУ „Христо Смирненски" по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

2. Общински съвет Балчик потвърждава, че дейностите, включени в проектното предложение "Повишаване енергийната ефективност на СУ „Христо Смирненски" съответстват на Плана за интегрирано развитие на община Балчик за периода 2021-2027 г., Приоритет 2. „Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура и опазване качеството на околната среда", Мярка 2.4. „Опазване на околната среда и изграждане на екологична култура за устойчиво развитие на общината и инвестиционна привлекателност", Дейност „Ремонт и подобряване на енергийната ефективност на общински сгради".

3. Общински съвет Балчик упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: със „За" - 3;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;,  гласа ПКБФЕЕ одобрява  - Кандидатстване на Община Балчик с проект „ повишаване енергийната ефективност на СУ „Христо Смирненски" с. Оброчище, Община Балчик по „Програма за развитие на селските райони"

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 649: На основание чл. 21, ал .2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура „от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от ПРСР 2014 - 2020 г., Общински съвет- гр. Балчик:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент, с проектно предложение "Повишаване енергийната ефективност на СУ „Христо Смирненски" по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

2. Общински съвет Балчик потвърждава, че дейностите, включени в проектното предложение "Повишаване енергийната ефективност на СУ „Христо Смирненски" съответстват на Плана за интегрирано развитие на община Балчик за периода 2021-2027 г., Приоритет 2. „Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура и опазване качеството на околната среда", Мярка 2.4. „Опазване на околната среда и изграждане на екологична култура за устойчиво развитие на общината и инвестиционна привлекателност", Дейност „Ремонт и подобряване на енергийната ефективност на общински сгради".

3. Общински съвет Балчик упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги продължаваме към десета точка от дневния ред - Предоставяне безвъзмездно за управление на Министерство на земеделието и храните, Областна дирекция „Земеделие" Добрич за нуждите на Общинска служба по земеделие гр. Балчик, на помещения в сграда на ул. „Албенски път" №23, гр. Балчик., давам думата на вносителя  на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

 

По десета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател,  уважаеми общински съветници, с решение № 94 от 31.03.2016 г. на ОбС - Балчик и договор от 30.05.2016 г., Община Балчик е предоставила за безвъзмездно за ползване част от първи етаж  от   сграда на ул. „Черно море" №16 гр. Балчик на  Областна служба „Земеделие" Добрич, за нуждите на Общинска служба „Земеделие гр. Балчик. Срокът на действие на договора е до 30.05.2026 г. Със заявление вх. № ЕО-757-001/21.09.2022 г. от Десислава Иванова - Директор на ОДЗ - Добрич е заявено желание за предоставяне на друг общински имот в гр. Балчик, поради лошото състояние на сградата, която ползват в момента.  Областна дирекция „Земеделие" Добрич  е организация на бюджетна издръжка и съгласно чл. 12, ал.3 от Закона за общинската собственост може да бъде предоставен безвъзмездно за управление имот - общинска собственост, след решение на ОбС- Балчик.  В тази връзка,  предлагам на Вашето внимание следното:


                                                            Проекто - решение:  

           На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.12, ал.3 и ал.4 от ЗОС; чл.15, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ЕО-757-001/21.09.2022 г. от Директора на Областна дирекция „Земеделие" Добрич:

1.  Отменя Решение № 94 по протокол №9 от заседание на Общински съвет -Балчик, проведено на 31.03.2016 г. за предоставяне безвъзмездно право на ползване на първи етаж от сградата на ул. „Черно море" №16, гр. Балчик;        

2. Общински съвет Балчик предоставя за безвъзмездно управление на Министерство на земеделието, Областна дирекция „Земеделие" Добрич, представлявана от Директора Десислава Иванова, за нуждите на Общинска служба по земеделие гр. Балчик, следния общински имот:

Обособена част от сграда със самостоятелен вход - публична общинска собственост, съгласно АОС № 187/02.03.2010 г., а именно: помещения (учителска стая, дирекция, класна стая, санитарно помещение и коридор) с обща площ от 130 м2, находящи се на втори етаж от триетажна сграда на ул. „Албенски път" №23, с идентификатор 02508.7.27.3 по кадастралната карта на гр. Балчик.        

3. Определя срок на безвъзмездното предоставяне за управление 10 /години/ години, считано от датата на подписване на договор между страните. 

4. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по издаване на заповед и сключване на договор.


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема    Предоставяне безвъзмездно за управление на Министерство на земеделието и храните, Областна дирекция „Земеделие" Добрич за нуждите на Общинска служба по земеделие гр. Балчик, със „За" - 3 гласа

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ ПКУТСЕ приема  -  Предоставяне безвъзмездно за управление на Министерство на земеделието и храните, Областна дирекция „Земеделие" Добрич за нуждите на Общинска служба по земеделие гр. Балчик,  със „За" - 5 ; „Против"- 0; „Въздържал се" - 0;


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 650: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.12, ал.3 и ал.4 от ЗОС; чл.15, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ЕО-757-001/21.09.2022 г. от Директора на Областна дирекция „Земеделие" Добрич:

1.  Отменя Решение № 94 по протокол №9 от заседание на Общински съвет -Балчик, проведено на 31.03.2016 г. за предоставяне безвъзмездно право на ползване на първи етаж от сградата на ул. „Черно море" №16, гр. Балчик;        

2. Общински съвет Балчик предоставя за безвъзмездно управление на Министерство на земеделието, Областна дирекция „Земеделие" Добрич, представлявана от Директора Десислава Иванова, за нуждите на Общинска служба по земеделие гр. Балчик, следния общински имот:

Обособена част от сграда със самостоятелен вход - публична общинска собственост, съгласно АОС № 187/02.03.2010 г., а именно: помещения (учителска стая, дирекция, класна стая, санитарно помещение и коридор) с обща площ от 130 м2, находящи се на втори етаж от триетажна сграда на ул. „Албенски път" №23, с идентификатор 02508.7.27.3 по кадастралната карта на гр. Балчик.        

3. Определя срок на безвъзмездното предоставяне за управление 10 /години/ години, считано от датата на подписване на договор между страните. 

4. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по издаване на заповед и сключване на договор.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към единадесета точка от дневния ред - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост на Паркинг „Двореца", с площ 1 205 кв. м., 50 броя паркоместа по алея „Ехо" /от бивш летен кинотеатър до паркинг „Двореца"/ и 40 броя паркоместа по ул. „Албенски път" /от паркинг „Двореца" до кръстовището/, гр. Балчик., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По единадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, на 03.09.2022 г. изтече срокът на договор №457/03.09.2021 г. за отдаване под наем на части от имот публична-общинска собственост, представляващи - паркинг „Двореца", с площ 1 205 кв. м., 50 броя паркоместа по алея „Ехо" /от бивш летен кинотеатър до паркинг „Двореца"/ и 40 броя паркоместа по ул. „Албенски път" /от паркинг „Двореца" до кръстовището/, гр. Балчик.

Предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87, ал.1 от ПОДОбСНКВОбА , предлагам на Вашето внимание следното:

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си да бъдат отдадени под наем, съгласно предназначението си части от имоти публична-общинска собственост, чрез провеждане на търг с тайно наддаване, както следва:

1.1. Паркинг „Двореца", гр. Балчик, с площ 1 205 кв.м., представляващ обособена част от ПИ №02508.7.138 по кадастрална карта на гр. Балчик, за срок от 5 год.

1.2. 50 броя паркоместа по алея „Ехо" /от бивш летен кинотеатър до паркинг „Двореца"/ и 40 броя паркоместа по ул. „Албенски път" /от паркинг „Двореца" до кръстовището/, гр. Балчик, обособени части от ПИ № 02508.7.138 по кадастрална карта на гр. Балчик,  с обща площ 900 кв.м., за срок от 5 год.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена:

2.1. по т.1.1.  за площ от 1 205 кв.м. в размер на 5 639.40 лв./пет хиляди шестстотин тридесет и девет лева и четиридесет стотинки / без ДДС;

2.2. по т.1.2. за площ от 900 кв.м. в размер на 4 212 лв./четири хиляди двеста и дванадесет лева / без ДДС;

при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване.

3.След спечелване на търга и сключване на договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ обсъди Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост на Паркинг „Двореца", с площ 1 205 кв. м., 50 броя паркоместа по алея „Ехо" /от бивш летен кинотеатър до паркинг „Двореца"/ и 40 броя паркоместа по ул. „Албенски път" /от паркинг „Двореца" до кръстовището/, гр. Балчик., със „За" - 0;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 3; и реши да бъде разгледано на Заседанието на 29.11.2022г. на ОбС.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви, заповядайте г-н Христов:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ обсъди   - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост на Паркинг „Двореца", с площ 1 205 кв. м., 50 броя паркоместа по алея „Ехо" /от бивш летен кинотеатър до паркинг „Двореца"/ и 40 броя паркоместа по ул. „Албенски път" /от паркинг „Двореца" до кръстовището/, гр. Балчик., със „За" - 0 ; „Против"- 0; „Въздържал се" - 5; и реши да бъде разгледано на Заседанието на 29.11.2022г. на ОбС.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, г-н Лафазански заповядайте:

Г-н Владимир Лафазански - общински съветник: Благодаря г-н Председател, г-н Ангелов, уважеми колеги присъстващи в залата,  аз мисля,  че най естественото е съдбата  на тези паркоместа да бъдат присъединени към „Зона за платено паркиране", те фактически се и  явяват продължение - чисто географски на тази Зона, началото на местата за паркиране, които са описани се намират едва ли не на 500 м. от края на тази „Зона за платено паркиране". Лятото мнозинство Общински съветници взеха решение, което по мое мнение не е правилно, но тогава се реши „Зона за платено паркиране", да работи целогодишно. Това решение обрече малко или много това Общинско предприятие да не може да работи с пълният си капацитет. Мисля, че това може да бъде поправено,  а именно като се предадат въпросните имоти към „Зона за платено паркиране".  А вторият ми довод за това е, че на принципа на който в Община Балчик постъпват приходи от „Туристическата такса", аз мисля, че тъй като не е от законодателя предвидено такова нещо  да става и с друг  вид туристически обекти, голям на територията на Община Балчик, а именно „Двореца", аз мисля че пълният потенциал може да бъде усвоен от тези евентуални приходи, а именно като предоставим тези терени за ползване от „Зона за платено паркиране". Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Въздържал се"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Против"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Въздържал се"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „Въздържал се"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Въздържал се"

21.  Христо Петров  Христов                             „Въздържал се"

Гласували със „За" - 13; „Против" - 1; „Въздържали се" - 5;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 651: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си да бъдат отдадени под наем, съгласно предназначението си части от имоти публична-общинска собственост, чрез провеждане на търг с тайно наддаване, както следва:

1.1. Паркинг „Двореца", гр. Балчик, с площ 1 205 кв.м., представляващ обособена част от ПИ №02508.7.138 по кадастрална карта на гр. Балчик, за срок от 5 год.

1.2. 50 броя паркоместа по алея „Ехо" /от бивш летен кинотеатър до паркинг „Двореца"/ и 40 броя паркоместа по ул. „Албенски път" /от паркинг „Двореца" до кръстовището/, гр. Балчик, обособени части от ПИ № 02508.7.138 по кадастрална карта на гр. Балчик,  с обща площ 900 кв.м., за срок от 5 год.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена:

2.1. по т.1.1.  за площ от 1 205 кв.м. в размер на 5 639.40 лв./пет хиляди шестстотин тридесет и девет лева и четиридесет стотинки / без ДДС;

2.2. по т.1.2. за площ от 900 кв.м. в размер на 4 212 лв./четири хиляди двеста и дванадесет лева / без ДДС;

при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване.

3.След спечелване на търга и сключване на договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към дванадесета точка от дневния ред - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот -  публична общинска собственост, представляващ терен в с. Кранево, част от ПИ№ 39459.503.243, за поставяне на поставяем обект за извършване на търговска дейност,  давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По дванадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, съгласно разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик чрез провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. Предвид гореизложеното, на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с площ 30 кв.м., част от ПИ№39459.503.243 по кадастрална карта на с. Кранево, ул. „Черноморска", актуван с АОС 496/25.04.2019 г.,  за поставяне на поставяем обект за извършване на търговска дейност, за срок от 5 години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за площ от 30 кв.м. в размер на 874.80 лв. /осемстотин седемдесет и четири лева и осемдесет стотинки/ без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения  и терени  на територията на Община Балчик - Зона 1, Дейност 4.

3.След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки за издаване на разрешение за поставяне, при спазване разпоредбите на Закон за устройство на територията и Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

4.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва горепосоченият имот за поставяне на поставяем обект за извършване на търговска дейност.

5.Задължава кмета на Община Балчик в съответствие с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА, 30% от постъпленията от наема да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение за с. Кранево.

6.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот -  публична общинска собственост, представляващ терен в с. Кранево, част от ПИ№ 39459.503.243, за поставяне на поставяем обект за извършване на търговска дейност, общ. Балчик.        със „За" - 3;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви, заповядайте г-н Христов

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ:  ПКУТСЕ одобрява-  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот -  публична общинска собственост, представляващ терен в с. Кранево, част от ПИ№ 39459.503.243, за поставяне на поставяем обект за извършване на търговска дейност,, със „За" - 5 ; „Против"- 0; „Въздържал се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 652: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с площ 30 кв.м., част от ПИ№39459.503.243 по кадастрална карта на с. Кранево, ул. „Черноморска", актуван с АОС 496/25.04.2019 г.,  за поставяне на поставяем обект за извършване на търговска дейност, за срок от 5 години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за площ от 30 кв.м. в размер на 874.80 лв. /осемстотин седемдесет и четири лева и осемдесет стотинки/ без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения  и терени  на територията на Община Балчик - Зона 1, Дейност 4.

3.След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки за издаване на разрешение за поставяне, при спазване разпоредбите на Закон за устройство на територията и Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

4.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва горепосоченият имот за поставяне на поставяем обект за извършване на търговска дейност.

5.Задължава кмета на Община Балчик в съответствие с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА, 30% от постъпленията от наема да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение за с. Кранево.

6.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към тринадесета точка от дневния ред - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имоти - публична общинска собственост, представляващи 2 бр. медицински кабинети с обща площ 29.50 кв.м, ½ манипулационна, ½ коридор, всичко с обща площ 39.40 кв.м, обособена част от Здравна служба - сграда с идентификатор № 53120.502.490.2 по КК на с. Оброчище, актувани с АОС 434/ 27.01.2015г., за срок от 5 години;, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По тринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в Община Балчик постъпи заявление с вх. № 26-00-1160/21.09.2022г. от ЕТ „Д-р Вилия Балева" с ЕИК: 124510482, представлявано от Д-р Вилия Христова Балева, относно подновяване на Договор за наем №700/14.12.2017г. Предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87, ал.1 от ПОДОбСНКВОбА, предлагам на Вашето внимание следното:

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на следните общински имоти: 2 бр. медицински кабинети с обща площ 29.50 кв. м., ½ манипулационна, ½ коридор, всичко с обща площ 39.40 кв. м., обособена част от Здравна служба - сграда с идентификатор № 53120.502.490.2 по КК на с. Оброчище, актувани с АОС 434/ 27.01.2015г.,  за срок от 5 години, чрез провеждане на търг с тайно наддаване.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 1527.14 лв. /хиляда петстотин двадесет и седем лева и четиринадесет стотинки/ без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик Зона 3, Дейност 3.

3.До участие в търга се допускат кандидати, които:

3.1. спазват предмета на дейност - осъществяване на медицинска дейност.

3.2.  представят диплома за завършено висше медицинско образование.

4.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва горепосочения имот, като медицински кабинет и да не променя предназначението на наетите помещения.

5. Задължава кмета на Община Балчик в съответствие с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА 30% от постъпленията от наема да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение за с. Оброчище.

6.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имоти - публична общинска собственост, представляващи 2 бр. медицински кабинети с обща площ 29.50 кв.м, ½ манипулационна, ½ коридор, всичко с обща площ 39.40 кв.м, обособена част от Здравна служба - сграда с идентификатор № 53120.502.490.2 по КК на с. Оброчище, актувани с АОС 434/ 27.01.2015г., за срок от 5 години;;  със „За" - 3 гласа, „Против" - 0, „Въздържали се" - 0

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъства"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 653: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на следните общински имоти: 2 бр. медицински кабинети с обща площ 29.50 кв. м., ½ манипулационна, ½ коридор, всичко с обща площ 39.40 кв. м., обособена част от Здравна служба - сграда с идентификатор № 53120.502.490.2 по КК на с. Оброчище, актувани с АОС 434/ 27.01.2015г.,  за срок от 5 години, чрез провеждане на търг с тайно наддаване.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 1527.14 лв. /хиляда петстотин двадесет и седем лева и четиринадесет стотинки/ без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик Зона 3, Дейност 3.

3.До участие в търга се допускат кандидати, които:

3.1. спазват предмета на дейност - осъществяване на медицинска дейност.

3.2.  представят диплома за завършено висше медицинско образование.

4.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва горепосочения имот, като медицински кабинет и да не променя предназначението на наетите помещения.

5. Задължава кмета на Община Балчик в съответствие с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА 30% от постъпленията от наема да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение за с. Оброчище.

6.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към четиринадесета точка от дневния ред - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от ПИ 3 02508.5.22 по кадастралната карта на гр. Балчик,  В.З „Овчаровски плаж" - публична-общинска собственост, представляващ терен в гр. Балчик, за поставяне на павилион/каравана/ за продажба на кафе и закуски с площ 10.00 кв.м., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По четиринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в Община Балчик постъпи заявление с вх. №26-00-1165/26.09.2022 г. от ЕТ „Моряка" с ЕИК: 204510807 с искане за поставяне на павилион /каравана/ за извършване на търговска дейност - продажба на кафе и закуски, до автобусна спирка във В.З. „Овчаровски плаж". Предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляваща терен с площ 10 кв. м., част от ПИ№02508.5.22 по кадастрална карта на гр. Балчик, В.З. „Овчаровски плаж" за поставяне на павилион за продажба на кафе и закуски, за срок от 5 години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за площ от 10 кв. м.  в размер на 156.60 лв./сто петдесет и шест лева и шестдесет стотинки/ без ДДС, като стъпката на наддаване е в размер на 5% /пет процента/ от началната цена. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик - Зона 3, Дейност 4.

3.След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки за издаване на разрешение за поставяне, при спазване разпоредбите на Закон за устройство на територията и Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

4.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва горепосоченият имот, съгласно описаното предназначение- за поставяне на павилион за продажба на кафе и закуски.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

     Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от ПИ 3 02508.5.22 по кадастралната карта на гр. Балчик,  В.З „Овчаровски плаж" - публична-общинска собственост, представляващ терен в гр. Балчик, за поставяне на павилион/каравана/ за продажба на кафе и закуски с площ 10.00 кв.м със „За" - 3; гласа;

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ:  ПКУТСЕ одобрява-  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от ПИ 3 02508.5.22 по кадастралната карта на гр. Балчик,  В.З „Овчаровски плаж" - публична-общинска собственост, представляващ терен в гр. Балчик, за поставяне на павилион/каравана/ за продажба на кафе и закуски с площ 10.00 кв., със „За" - 5 ; „Против"- 0; „Въздържал се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъства"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

 Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 654: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляваща терен с площ 10 кв. м., част от ПИ№02508.5.22 по кадастрална карта на гр. Балчик, В.З. „Овчаровски плаж" за поставяне на павилион за продажба на кафе и закуски, за срок от 5 години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за площ от 10 кв. м.  в размер на 156.60 лв./сто петдесет и шест лева и шестдесет стотинки/ без ДДС, като стъпката на наддаване е в размер на 5% /пет процента/ от началната цена. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик - Зона 3, Дейност 4.

3.След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки за издаване на разрешение за поставяне, при спазване разпоредбите на Закон за устройство на територията и Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

4.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва горепосоченият имот, съгласно описаното предназначение- за поставяне на павилион за продажба на кафе и закуски.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към петнадесета точка от дневния ред - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляваща 1 бр. медицински кабинет и ½ коридор с обща площ 22.00 кв.м, обособена част от Здравна служба в с. Соколово - сграда с идентификатор № 67951.501.326.2 по КК на с. Соколово, актувана с АОС 398/ 07.11.2014г., за срок от 5 години, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

 

 

По петнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, на 05.01.2023 г. изтича срокът на договор №7/05.01.2018 г. за отдаване под наем на част от имот, публична-общинска собственост, представляваща 1 бр. медицински кабинет /стоматологичен/ и ½ коридор с обща площ 22 кв. м, обособена част от Здравна служба, с. Соколово (сграда с идентификатор № 67951.501.326.2 по КК на с. Соколово, актувана с АОС 398/ 07.11.2014г.). Предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87, ал.1 от ПОДОбСНКВОбА, предлагам на Вашето внимание следното:


ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :


      На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на следния общински имот: 1 бр. медицински кабинет и ½ коридор с обща площ 22.00 кв. м., обособена част от Здравна служба - сграда с идентификатор № 67951.501.326.2 по КК на с. Соколово, актувана с АОС 398/ 07.11.2014 г.,  за срок от 5 години, чрез провеждане на търг с тайно наддаване.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 852.72 лв. /осемстотин петдесет и два лева и седемдесет и две стотинки/ без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик Зона 4, Дейност 3.

3.До участие в търга се допускат кандидати, които:

3.1. спазват предмета на дейност - осъществяване на медицинска дейност.

3.2.  представят диплома за завършено висше медицинско образование.

4.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва горепосочения имот, като медицински кабинет и да не променя предназначението на наетите помещения.

5.Задължава кмета на Община Балчик в съответствие с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА 30% от постъпленията от наема да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение за с. Соколово.

6.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляваща 1 бр. медицински кабинет и ½ коридор с обща площ 22.00 кв.м, обособена част от Здравна служба в с. Соколово - сграда с идентификатор № 67951.501.326.2 по КК на с. Соколово, актувана с АОС 398/ 07.11.2014г., за срок от 5 години,  със „За" - 3 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви, г-н Станоев заповядайте:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник:  Коментари по точката, единодушно.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъства"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Против"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 1; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник:  Г-н Председател, моля процедура за прегласуване.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, имаме предложение за прегласуване, което предлагам да се извърши поименно:

 

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъства"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Въздържали се"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 1;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 655: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на следния общински имот: 1 бр. медицински кабинет и ½ коридор с обща площ 22.00 кв. м., обособена част от Здравна служба - сграда с идентификатор № 67951.501.326.2 по КК на с. Соколово, актувана с АОС 398/ 07.11.2014 г.,  за срок от 5 години, чрез провеждане на търг с тайно наддаване.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 852.72 лв. /осемстотин петдесет и два лева и седемдесет и две стотинки/ без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик Зона 4, Дейност 3.

3.До участие в търга се допускат кандидати, които:

3.1. спазват предмета на дейност - осъществяване на медицинска дейност.

3.2.  представят диплома за завършено висше медицинско образование.

4.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва горепосочения имот, като медицински кабинет и да не променя предназначението на наетите помещения.

5.Задължава кмета на Община Балчик в съответствие с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА 30% от постъпленията от наема да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение за с. Соколово.

6.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, продължаваме към шестнадесета точка от дневния ред - Определяне предназначението на общинските жилища, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

 

По шестнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в чл.42, ал.1 от Закона за общинската собственост общинските жилища са обособени в няколко групи, съгласно своето предназначение. Предназначението на жилищата се определя от общинския съвет по предложение на кмета на общината и съгласно потребностите на общината.

            По своето предназначение общинските жилища са:

-          Жилища за настаняване под наем на граждани с установена жилищна нужда;

-          Жилища за продажба, замяна и обезщетение на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди;

-          Ведомствени жилища;

-          Резервни жилища

Към настоящия момент Община Балчик използва наличния жилищен фонд за настаняване под наем на граждани с установена жилищна нужда, както и за резервни жилища. В изпълнение на разпоредбите на закона, предлагам на Вашето внимание следното  


проекто- решение:


1. На основание чл.21, ал.1, ал.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.42, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление на Община Балчик, Общински съвет - Балчик:

1.1. Определя за настаняване под наем на граждани с установена жилищна нужда, следните жилища - частна общинска собственост, в които са настанени жители на Община Балчик, отговарящи на условията за настаняване в общински жилища, съгласно чл.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление на Община Балчик:                                                                                                              

                        № по ред

Вид на сградата

Адрес

АОС №

1

Апартамент 37.09 м2

Гр. Балчик, ЖК „Балик" бл.39 вх.В, ет.1, ап.3

3964/2011 г.

2

Апартамент 81.50 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.2 ап.5

3966/2011 г.

3

Апартамент 43.08 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.2 ап.6

3967/2011 г.

4

Апартамент 43.05 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.3 ап.10

3971/2011 г.

5

Апартамент 43.05 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.3 ап.11

3972/2011 г.

6

Апартамент 43.10 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.4 ап.14

3975/2011 г.

7

Апартамент 43.10 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.4 ап.15

3976/2011 г.

8

Апартамент 81.59 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.4 ап.16

3979/2011 г.

9

Апартамент 42.73 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.5 ап.18

3981/2011 г.

10

Апартамент 42.87 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.5 ап.19

3982/2011 г.

11

Апартамент 81.03 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.5 ап.20

3983/2011 г.

12

Апартамент 108.52 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.А ет1 ап.4

203/1999 г.

13

Апартамент 52.52 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.Б ет1 ап.2

189/1999 г.

14

Апартамент 75.94

Гр. Балчик, ЖК „Балик" бл.40 вх.Б ет.2 ап.7

193/1999 г.

15

Апартамент 52.51 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.Б ет.5 ап.18

201/1999 г.

16

Апартамент 127.48 м2

/две жилища/

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.А ет.6 ап.17

117/1998 г.

17

Апартамент 106.18 м2

/две жилища/

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.А ет.6 ап.20

120/1998 г.

18

Апартамент 105.76

Гр. Балчик ЖК „Балик" бл.22 вх.Б ет.3 ап.7

127/1998 г.

19

Апартамент 105.76 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б ет.4 ап.8

128/1998 г.

20

Апартамент 129.86 м2

/ползвател НЧ „Паисий Хилендарски" Балчик/

Гр. Балчик ЖК „Балик" бл.22

Вх.Б ет.5 ап.12

132/1998 г.

21

Апартамент 77.84 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б ет.5 ап.13

133/1998 г.

22

Апартамент 128.38 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б ет.6 ап.17

137/1998 г.

23

Апартамент  64.76 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.5 вх.А ет.1 ап.1

347/2000 г.

24

Апартамент 64.72 м2

Гр. Балчик  ЖК "Балик" бл.5 вх.Б ет.2  ап.6

49/1997 г.

25

Апартамент 44.78 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.А ет.3 ап.8

379/2000 г.

26

Апартамент 67.38 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.А ет.7 ап.21

381/2000 г.

27

Апартамент 66.97 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.А ет.8 ап.24

382/2000 г.

28

Апартамент 66.10 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.Б ет.2 ап.4

3278/2008 г.

29

Апартамент 67.45 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.Б ет.8 ап.24

384/2000 г.

30

Апартамент 71.49 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.14 вх.А ет.1 ап.2

50/1997 г.

31

Апартамент 108.30 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.16 вх.А ет.5 ап.12

605/2001 г.

32

Апартамент 64.54 м2

Гр. Балчик ул. "Черно море" №33 вх.Г ет.3 ап.5

559/2001 г.

33

Втори етаж от жилищна сграда 98.20 м2 /две жилища/

Гр. Балчик, ул. „Черно море" №29

4843/2020 г.

34

Едноетажна жилищна сграда  103 м2 /две жилища/

Гр. Балчик, ул. „Черно море" №83

2353/2006 г.

35

Едноетажна жилищна сграда 83 м2 /две жилища/

Гр. Балчик, ул. „Черно море" №83а

2354/2006 г.


36

Едноетажна жилищна сграда 44 м2 /две жилища/

едноетажна жилищна сграда 46 м2 /две жилища/

Гр. Балчик, ул. Черно море" №2

562/2001 г.37

Едноетажна жилищна сграда 127 м2  /четири жилища/

Гр. Балчик, ул. „Черно море" №2а и 2б

561/2001 г.


38

Едноетажна жилищна сграда 40 м2

Гр. Балчик, ул. „Васил Априлов" №18

4422/2015 г.

39

Едноетажна жилищна сграда  52 м2

Гр. Балчик, ул. „Гривица" №11

4205/2012 г.


40

Едноетажна жилищна сграда 95 м2 /две жилища/

Гр. Балчик, ул. „Патриарх Евтимий" №7

4844/2020 г.


41

Едноетажна жилищна сграда 47 м2 /две жилища/

Гр. Балчик, ул. „Бяло море" №2а

38/1997 г.

42

Едноетажна жилищна сграда 181 м2  /три жилища/

Гр. Балчик, ул. „Черни връх" №20

4426/2015 г.

43

Едноетажна жилищна сграда 80,50 м2

Едноетажна жилищна сграда 22 м2


Гр. Балчик, ул. „Теменуга" №2


2444/2006 г.


44

Едноетажна жилищна сграда 58 м2

Гр. Балчик, ул. „Гоце Делчев" №4

3266/2008 г.

45

Едноетажна жилищна сграда 170 м2  /три жилища/

Едноетажна жилищна сграда 92 м2 /две жилища/

Гр. Балчик, ул. „Гоце Делчев" №5


4429/2015 г.46

Едноетажна жилищна сграда 80 м2 /две жилища/

Гр. Балчик, ул. „Гоце Делчев" №5

4430/2015 г.

47

Едноетажна жилищна сграда 82 м2

Гр. Балчик, ул. „Христо Ботев" № 20

3821/2010 г.

48

Едноетажна жилищна сграда 66 м2

Гр. Балчик, ул. „Христо Ботев" № 20

3821/2010 г.

49

Едноетажна жилищна сграда 215 м2 /четири жилища/

Гр. Балчик, ул. „Арда" №1б

4945/2022 г.

50

Апартамент 117,80 м2

с. Сенокос /Здравен дом/ ет.1 ап.1

369/2000 г.

51

Апартамент 117.80 м2

с. Сенокос /Здравен дом/ ет.2 ап.2

370/2000 г. 

52

Апартамент 117.80 м2

с. Сенокос /Здравен дом/ ет.3 ап.3

371/2000 г.

53

Двуетажна жилищна сграда ЗП 61 м2

с. Соколово, ул. „Комсомолска"

20/1997 г.

54

Двуетажна жилищна сграда ЗП 72 м2

с. Соколово, ул. „Комсомолска"

19/1997 г.

55

Едноетажна жилищна сграда 126 м2

с. Соколово, ул. „Осъм"

556/2001 г.

56

Едноетажна жилищна сграда с площ от 59 м2

с. Бобовец, ул. „Първа" №12

4753/2018 г.

57

Едноетажна жилищна сграда с площ от 70 м2

с. Бобовец, ул. „Осма" №7

4668/2016 г.

58

Едноетажна жилищна сграда с площ от 53 м2

с. Безводица

3833/2010 г.

59

Жилище в здравна служба с. Оброчище

с. Оброчище, ул. „Черно море" №13

434/2015 г.

1.2. Определя за резервни следните жилища - частна общинска собственост, предназначени за настаняване на лица, чиито жилища са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия и аварии, застрашени са от самосрутване, или в семействата им са налице остри социални и здравословни проблеми:


1.

Обособена част /две стаи/ от апартамент с площ 69.88 м2

Гр. Балчик, жк „Балик" бл.22,

Вх. Б, ет.5, ап.14

134/1998 г.

2.

Обособена част /две стаи/ от апартамент с площ 60.00 м2 

Гр. Балчик, жк „Балик" бл.22, вх.Б, ет.5, ап.14

134/1998 г.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Определяне предназначението на общинските жилища, със „За" - 3 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъства"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 656: 1. На основание чл.21, ал.1, ал.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.42, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление на Община Балчик, Общински съвет - Балчик:

1.1. Определя за настаняване под наем на граждани с установена жилищна нужда, следните жилища - частна общинска собственост, в които са настанени жители на Община Балчик, отговарящи на условията за настаняване в общински жилища, съгласно чл.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление на Община Балчик:                                                                                                              

                        № по ред

Вид на сградата

Адрес

АОС №

1

Апартамент 37.09 м2

Гр. Балчик, ЖК „Балик" бл.39 вх.В, ет.1, ап.3

3964/2011 г.

2

Апартамент 81.50 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.2 ап.5

3966/2011 г.

3

Апартамент 43.08 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.2 ап.6

3967/2011 г.

4

Апартамент 43.05 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.3 ап.10

3971/2011 г.

5

Апартамент 43.05 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.3 ап.11

3972/2011 г.

6

Апартамент 43.10 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.4 ап.14

3975/2011 г.

7

Апартамент 43.10 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.4 ап.15

3976/2011 г.

8

Апартамент 81.59 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.4 ап.16

3979/2011 г.

9

Апартамент 42.73 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.5 ап.18

3981/2011 г.

10

Апартамент 42.87 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.5 ап.19

3982/2011 г.

11

Апартамент 81.03 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.5 ап.20

3983/2011 г.

12

Апартамент 108.52 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.А ет1 ап.4

203/1999 г.

13

Апартамент 52.52 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.Б ет1 ап.2

189/1999 г.

14

Апартамент 75.94

Гр. Балчик, ЖК „Балик" бл.40 вх.Б ет.2 ап.7

193/1999 г.

15

Апартамент 52.51 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.Б ет.5 ап.18

201/1999 г.

16

Апартамент 127.48 м2

/две жилища/

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.А ет.6 ап.17

117/1998 г.

17

Апартамент 106.18 м2

/две жилища/

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.А ет.6 ап.20

120/1998 г.

18

Апартамент 105.76

Гр. Балчик ЖК „Балик" бл.22 вх.Б ет.3 ап.7

127/1998 г.

19

Апартамент 105.76 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б ет.4 ап.8

128/1998 г.

20

Апартамент 129.86 м2

/ползвател НЧ „Паисий Хилендарски" Балчик/

Гр. Балчик ЖК „Балик" бл.22

Вх.Б ет.5 ап.12

132/1998 г.

21

Апартамент 77.84 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б ет.5 ап.13

133/1998 г.

22

Апартамент 128.38 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б ет.6 ап.17

137/1998 г.

23

Апартамент  64.76 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.5 вх.А ет.1 ап.1

347/2000 г.

24

Апартамент 64.72 м2

Гр. Балчик  ЖК "Балик" бл.5 вх.Б ет.2  ап.6

49/1997 г.

25

Апартамент 44.78 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.А ет.3 ап.8

379/2000 г.

26

Апартамент 67.38 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.А ет.7 ап.21

381/2000 г.

27

Апартамент 66.97 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.А ет.8 ап.24

382/2000 г.

28

Апартамент 66.10 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.Б ет.2 ап.4

3278/2008 г.

29

Апартамент 67.45 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.Б ет.8 ап.24

384/2000 г.

30

Апартамент 71.49 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.14 вх.А ет.1 ап.2

50/1997 г.

31

Апартамент 108.30 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.16 вх.А ет.5 ап.12

605/2001 г.

32

Апартамент 64.54 м2

Гр. Балчик ул. "Черно море" №33 вх.Г ет.3 ап.5

559/2001 г.

33

Втори етаж от жилищна сграда 98.20 м2 /две жилища/

Гр. Балчик, ул. „Черно море" №29

4843/2020 г.

34

Едноетажна жилищна сграда  103 м2 /две жилища/

Гр. Балчик, ул. „Черно море" №83

2353/2006 г.

35

Едноетажна жилищна сграда 83 м2 /две жилища/

Гр. Балчик, ул. „Черно море" №83а

2354/2006 г.


36

Едноетажна жилищна сграда 44 м2 /две жилища/

едноетажна жилищна сграда 46 м2 /две жилища/

Гр. Балчик, ул. Черно море" №2

562/2001 г.37

Едноетажна жилищна сграда 127 м2  /четири жилища/

Гр. Балчик, ул. „Черно море" №2а и 2б

561/2001 г.


38

Едноетажна жилищна сграда 40 м2

Гр. Балчик, ул. „Васил Априлов" №18

4422/2015 г.

39

Едноетажна жилищна сграда  52 м2

Гр. Балчик, ул. „Гривица" №11

4205/2012 г.


40

Едноетажна жилищна сграда 95 м2 /две жилища/

Гр. Балчик, ул. „Патриарх Евтимий" №7

4844/2020 г.


41

Едноетажна жилищна сграда 47 м2 /две жилища/

Гр. Балчик, ул. „Бяло море" №2а

38/1997 г.

42

Едноетажна жилищна сграда 181 м2  /три жилища/

Гр. Балчик, ул. „Черни връх" №20

4426/2015 г.

43

Едноетажна жилищна сграда 80,50 м2

Едноетажна жилищна сграда 22 м2


Гр. Балчик, ул. „Теменуга" №2


2444/2006 г.


44

Едноетажна жилищна сграда 58 м2

Гр. Балчик, ул. „Гоце Делчев" №4

3266/2008 г.

45

Едноетажна жилищна сграда 170 м2  /три жилища/

Едноетажна жилищна сграда 92 м2 /две жилища/

Гр. Балчик, ул. „Гоце Делчев" №5


4429/2015 г.46

Едноетажна жилищна сграда 80 м2 /две жилища/

Гр. Балчик, ул. „Гоце Делчев" №5

4430/2015 г.

47

Едноетажна жилищна сграда 82 м2

Гр. Балчик, ул. „Христо Ботев" № 20

3821/2010 г.

48

Едноетажна жилищна сграда 66 м2

Гр. Балчик, ул. „Христо Ботев" № 20

3821/2010 г.

49

Едноетажна жилищна сграда 215 м2 /четири жилища/

Гр. Балчик, ул. „Арда" №1б

4945/2022 г.

50

Апартамент 117,80 м2

с. Сенокос /Здравен дом/ ет.1 ап.1

369/2000 г.

51

Апартамент 117.80 м2

с. Сенокос /Здравен дом/ ет.2 ап.2

370/2000 г. 

52

Апартамент 117.80 м2

с. Сенокос /Здравен дом/ ет.3 ап.3

371/2000 г.

53

Двуетажна жилищна сграда ЗП 61 м2

с. Соколово, ул. „Комсомолска"

20/1997 г.

54

Двуетажна жилищна сграда ЗП 72 м2

с. Соколово, ул. „Комсомолска"

19/1997 г.

55

Едноетажна жилищна сграда 126 м2

с. Соколово, ул. „Осъм"

556/2001 г.

56

Едноетажна жилищна сграда с площ от 59 м2

с. Бобовец, ул. „Първа" №12

4753/2018 г.

57

Едноетажна жилищна сграда с площ от 70 м2

с. Бобовец, ул. „Осма" №7

4668/2016 г.

58

Едноетажна жилищна сграда с площ от 53 м2

с. Безводица

3833/2010 г.

59

Жилище в здравна служба с. Оброчище

с. Оброчище, ул. „Черно море" №13

434/2015 г.


1.2. Определя за резервни следните жилища - частна общинска собственост, предназначени за настаняване на лица, чиито жилища са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия и аварии, застрашени са от самосрутване, или в семействата им са налице остри социални и здравословни проблеми:


1.

Обособена част /две стаи/ от апартамент с площ 69.88 м2

Гр. Балчик, жк „Балик" бл.22,

Вх. Б, ет.5, ап.14

134/1998 г.

2.

Обособена част /две стаи/ от апартамент с площ 60.00 м2 

Гр. Балчик, жк „Балик" бл.22, вх.Б, ет.5, ап.14

134/1998 г.

 

 Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към седемнадесета точка от дневния ред Определяне на имоти - частна общинска собственост, които подлежат на застраховане, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По седемнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в чл.9 от Закона за общинската собственост е определен реда за застраховане на имотите и вещите - общинска собственост. Съгласно чл.9, ал.2 на същия закон, Общинския съвет определя имотите - частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане. Застрахователните вноски следва да се предвидят по бюджета на Община Балчик. В изпълнение на разпоредбите на закона, предлагам на  Вашето внимание следното:


                                                          проекто - решение:

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост Общински съвет - Балчик определя следните имоти - сгради частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане:

№ по ред

Вид на сградата

Адрес

АОС №

1

Двуетажна нежилищна сграда със ЗП  253 м2

Гр. Балчик ул. „Черно море" №18

3986/2011 г.

2

Четириетажна нежилищна сграда със ЗП  311 м2

Гр. Балчик, ул. „Черно море" №16

3985/2011 г.

3

Двуетажна административна сграда със ЗП 120 м2

Гр. Балчик, ул. „Димитър Желев" №1 

327/1999 г.

4

Триетажна нежилищна сграда (приемна)със ЗП 94м2

Гр. Балчик, ул. „Гео Милев" №3

4340/2013 г.

5

Шестетажна нежилищна сграда (бивша мелница) със ЗП 748 м2

Гр. Балчик, пл. „Капитан Георги Радков" №1

483/2000 г. 3814/2010 г. 

6

Пункт за услуги (кметство с. Царичино) със ЗП 138 м2

с. Царичино, ул. „Девета"

345/2000 г.

7

Нежилищна сграда (кметство с. Ляхово) със ЗП 246 м2

с. Ляхово, ул. „Първа" №14

548/2001 г.

8

Първи етаж от двуетажна  сграда със ЗП 120 м2

Гр. Балчик, ул. „Черно море" №23

25/1997 г.

9

Триетажна масивна сграда със ЗП 61 м2

Гр. Балчик, ул. „Петър Берон"

2681/2006 г.

10

Офис с площ от 22 м2

Гр. Балчик, ул. „Дионисополис" №3

3824/2010 г.

11

Офис с площ от 17м2

Гр. Балчик, ул. „Дионисополис" №3

3825/2010 г.

12

Офис с площ от 46 м2

Гр. Балчик, ул. „Дионисополис" №3

3826/2010 г.

13

Офис с площ от 56 м2

Гр. Балчик, ул. „Дионисополис" №3

3827/2010 г.

14

Офис с площ от 44 м2

Гр. Балчик, ул. „Дионисополис" №3

3828/2010 г.

15

Офис с площ от 77 м2

Гр. Балчик, ул. „Дионисополис" №3

3829/2010 г.

16

Апартамент 37.09 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.1 ап.3

3964/2011 г.

17

Апартамент 81.50 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.2 ап.5

3966/2011 г.

18

Апартамент 43.08 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.2 ап.6

3967/2011 г.

19

Апартамент 43.05 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.3 ап.10

3971/2011 г.

20

Апартамент 43.05 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.3 ап.11

3972/2011 г.

21

Апартамент 43.10 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.4 ап.14

3975/2011 г.

22

Апартамент 43.10 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.4 ап.15

3976/2011 г.

23

Апартамент 81.59 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.4 ап.16

3979/2011 г.

24

Апартамент 42.73 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.5 ап.18

3981/2011 г.

25

Апартамент 42.87 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.5 ап.19

3982/2011 г.

26

Апартамент 81.03 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.5 ап.20

3983/2011 г.

27

Апартамент 108.52 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.А ет1 ап.4

203/1999 г.

28

Апартамент 52.52 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.Б ет1 ап.2

189/1999 г.

29

Апартамент 75.94

Гр. Балчик, ЖК „Балик" бл.40 вх.Б ет.2 ап.7

193/1999 г.

30

Апартамент 52.51 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.Б ет.5 ап.18

201/1999 г.

31

Апартамент 127.48 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.А ет.6 ап.17

117/1998 г.

32

Апартамент 106.18 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.А,ет.6 ап.20

120/1998 г.

33

Апартамент 105.76

Гр. Балчик ЖК „Балик" бл.22 вх.Б ет.3 ап.7

127/1998 г.

34

Апартамент 105.76 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б,ет.4 ап.8

128/1998 г.

35

Апартамент 129.86 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б,ет.5 ап.12

132/1998 г.

36

Апартамент 77.84 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б,ет.5 ап.13

133/1998 г.

37

Апартамент 129.88 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б,ет.5 ап.14

134/1998 г.

38

Апартамент 128.38 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б,ет.6 ап.17

137/1998 г.

39

Апартамент  64.76 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.5 вх.А,ет.1 ап.1

347/2000 г.

40

Апартамент 64.72 м2

Гр. Балчик  ЖК "Балик" бл.5 вх.Б ет.2  ап.6

49/1997 г.

41

Апартамент 44.78 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.А ет.3 ап.8

379/2000 г.

42

Апартамент 67.38 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.А ет.7 ап.21

381/2000 г.

43

Апартамент 66.97 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.А ет.8 ап.24

382/2000 г.

44

Апартамент 66.10 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.Б ет.2 ап.4

3278/2008 г.

45

Апартамент 67.45 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.Б ет.8 ап.24

384/2000 г.

46

Апартамент 71.49 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.14 вх.А ет.1 ап.2

50/1997 г.

47

Апартамент 108.30 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.16 вх.А ет.5 ап.12

605/2001 г.

48

Апартамент 64.54 м2

Гр. Балчик ул. "Черно море" №33 вх.Г ет.3 ап.5

559/2001 г.

49

1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 82.00 м2, конструкция масивна,в експлоатация от 1939

2.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 66.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1942 г

Гр. Балчик ул. „Христо Ботев " №20

3821/2010 г.

50

1.Едноетажна жилищна сграда ,  ЗП 30.00 м2, конструкция -паянтова, в експлоатация от 1940 г.

2.Едноетажна жилищна сграда ,  ЗП 11.00 м2, конструкция -паянтова,  в експлоатация от 1940 г.

Гр. Балчик,ул. „Васил Априлов" №18 

4422/2015 г

51

Едноетажна жилищна сграда с площ 58.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1940 г.

Гр.Балчик,ул."Гоце Делчев" №4

3266/2008 г.

52

.Едноетажна жилищна сграда , със ЗП 221.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1940 г.

2.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 102.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1940 г.

3.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 19.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1940 г

Гр.Балчик,ул."Гоце Делчев" № 5

4429/2015

53

1.Едноетажна жилищна сграда , със ЗП 63.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1940 г

2.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 20.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1940 г

Гр. Балчик ул."Гоце Делчев" №5

4430/2015 г

54

Едноетажна жилищна сграда със ЗП 58.5 м2 и лятна кухня -22.00 м2, конструкция - масивна, в експл. от 1960 г

Гр. Балчик ул."Теменуга" № 2

2444/2006 г.

55

1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 178.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1947 г.

2.Едноетажно сервизно помещение със ЗП 10.00 м2, конструкция масивна,в експлоатация от 1947 г.

Гр. Балчик,ул."Черни връх"      № 20

4426/2015 г.

56

1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 78.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1960 г.

2.Жилище-друг вид сграда със ЗП 17.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1960 г.

Гр.Балчик, ул."Патриарх Евтимий" № 7

4844/2020 г.

57

1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 37.00 м2, конструкция -паянтова, в експлоатация от 1955 г.

2.Едноетажна жилищна пристройка със ЗП 15.00 м2, конструкция паянтова, в експлоатация от 1960 г.

Град Балчик, ул. „Гривица"       № 11

4205/2012 г

58

1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 103.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1960 г.

Град Балчик, ул."Черно море" №83

2353/2006 г

59

1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 83.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1960 г.

Град Балчик, ул."Черно море" №83А

2354/2006 г

60

1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 44.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1940 г.

2.Едноетажна жилищна сграда с избени и складови помещения със ЗП 46.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1940 м2

Град Балчик, ул."Черно море" № 2

562/2001г

61

Едноетажна жилищна сграда със ЗП 127.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1940 г.

Гр. Балчик, ул."Черно море"    № 2

561/2001 г.

62

Апартамент на втори етаж от сграда, състоящ се от четири стаи и салон с площ 98.20 м2, в експлоатация от 1930 г.

Гр. Балчик, ул."Черно море"    № 29а

4843/2020 г.

63

Едноетажна жилищна сграда със ЗП 215.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1922 г.

Гр. Балчик, ул."Арда" № 1Б

4945/2022 г.

64

Едноетажна жилищна сграда със ЗП 36.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1971 г.

Гр.Балчик, ул."Бяло море№ 2 А

38/1997 г.

65

Двуетажна жилищна сграда със ЗП 61.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1987 г.

с.Соколово, ул."Комсомолска" № 24Б

20/1997 г.

66

Едноетажна жилищна сграда със ЗП 126.00 м2, конструкция паянтова, в експлоатация от 1950 г.

с.Соколово, ул."Осъм"

556/2001 г.

67

Двуетажна жилищна сграда със ЗП 72.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1987 г.

с.Соколово, ул."Комсомолска"

19/1997

68

Едноетажна жилищна сграда със ЗП 41.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1950 г. Едноетажна жилищна сграда със ЗП 29.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1950 г.

с.Бобовец, ул."Осма" №7

4668/2016 г.

69

Едноетажна жилищна сграда със ЗП 59.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1950 г.

с.Бобовец, ул."Първа" № 12

4753/2018 г.

70

1.Апартамент на 1 етаж, състоящ се от три стаи, кухня, килер, тераса и сервизни помещения с площ 98.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1988 г

2.Избено помещение с площ 19.80 м2

3.Ид.части 19.80 м2

с.Сенокос, ул.Ропотамо № 11

369/2000 г

71

1.Апартамент на 2 етаж, състоящ се от три стаи, кухня, килер, тераса и сервизни помещения с площ 98.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1988 г

2.Избено помещение с площ 20.70 м2

3.Ид.части 19.80 м2

с.Сенокос, ул."Ропотамо" № 11

370/2000 г.

72

1.Апартамент на 3 етаж, състоящ се от три стаи, кухня, килер, тераса и сервизни помещения с площ 98.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1988 г

2.Избено помещение с площ 20.50 м2

3.Ид.части 19.80 м2

с.Сенокос, ул."Ропотамо" № 11

371/2000 г

73

Едноетажна жилищна сграда с площ 53.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1950 г.

с.Безводица, ул."Трета" № 25

3833/2010 г.

Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  приема предложението за -  Определяне на имоти - частна общинска собственост, които подлежат на застраховане със „За"- 3 гласа

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

 Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 657: На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост Общински съвет - Балчик определя следните имоти - сгради частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане:

№ по ред

Вид на сградата

Адрес

АОС №

1

Двуетажна нежилищна сграда със ЗП  253 м2

Гр. Балчик ул. „Черно море" №18

3986/2011 г.

2

Четириетажна нежилищна сграда със ЗП  311 м2

Гр. Балчик, ул. „Черно море" №16

3985/2011 г.

3

Двуетажна административна сграда със ЗП 120 м2

Гр. Балчик, ул. „Димитър Желев" №1 

327/1999 г.

4

Триетажна нежилищна сграда (приемна)със ЗП 94м2

Гр. Балчик, ул. „Гео Милев" №3

4340/2013 г.

5

Шестетажна нежилищна сграда (бивша мелница) със ЗП 748 м2

Гр. Балчик, пл. „Капитан Георги Радков" №1

483/2000 г. 3814/2010 г. 

6

Пункт за услуги (кметство с. Царичино) със ЗП 138 м2

с. Царичино, ул. „Девета"

345/2000 г.

7

Нежилищна сграда (кметство с. Ляхово) със ЗП 246 м2

с. Ляхово, ул. „Първа" №14

548/2001 г.

8

Първи етаж от двуетажна  сграда със ЗП 120 м2

Гр. Балчик, ул. „Черно море" №23

25/1997 г.

9

Триетажна масивна сграда със ЗП 61 м2

Гр. Балчик, ул. „Петър Берон"

2681/2006 г.

10

Офис с площ от 22 м2

Гр. Балчик, ул. „Дионисополис" №3

3824/2010 г.

11

Офис с площ от 17м2

Гр. Балчик, ул. „Дионисополис" №3

3825/2010 г.

12

Офис с площ от 46 м2

Гр. Балчик, ул. „Дионисополис" №3

3826/2010 г.

13

Офис с площ от 56 м2

Гр. Балчик, ул. „Дионисополис" №3

3827/2010 г.

14

Офис с площ от 44 м2

Гр. Балчик, ул. „Дионисополис" №3

3828/2010 г.

15

Офис с площ от 77 м2

Гр. Балчик, ул. „Дионисополис" №3

3829/2010 г.

16

Апартамент 37.09 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.1 ап.3

3964/2011 г.

17

Апартамент 81.50 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.2 ап.5

3966/2011 г.

18

Апартамент 43.08 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.2 ап.6

3967/2011 г.

19

Апартамент 43.05 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.3 ап.10

3971/2011 г.

20

Апартамент 43.05 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.3 ап.11

3972/2011 г.

21

Апартамент 43.10 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.4 ап.14

3975/2011 г.

22

Апартамент 43.10 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.4 ап.15

3976/2011 г.

23

Апартамент 81.59 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.4 ап.16

3979/2011 г.

24

Апартамент 42.73 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.5 ап.18

3981/2011 г.

25

Апартамент 42.87 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.5 ап.19

3982/2011 г.

26

Апартамент 81.03 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.5 ап.20

3983/2011 г.

27

Апартамент 108.52 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.А ет1 ап.4

203/1999 г.

28

Апартамент 52.52 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.Б ет1 ап.2

189/1999 г.

29

Апартамент 75.94

Гр. Балчик, ЖК „Балик" бл.40 вх.Б ет.2 ап.7

193/1999 г.

30

Апартамент 52.51 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.Б ет.5 ап.18

201/1999 г.

31

Апартамент 127.48 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.А ет.6 ап.17

117/1998 г.

32

Апартамент 106.18 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.А,ет.6 ап.20

120/1998 г.

33

Апартамент 105.76

Гр. Балчик ЖК „Балик" бл.22 вх.Б ет.3 ап.7

127/1998 г.

34

Апартамент 105.76 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б,ет.4 ап.8

128/1998 г.

35

Апартамент 129.86 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б,ет.5 ап.12

132/1998 г.

36

Апартамент 77.84 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б,ет.5 ап.13

133/1998 г.

37

Апартамент 129.88 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б,ет.5 ап.14

134/1998 г.

38

Апартамент 128.38 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б,ет.6 ап.17

137/1998 г.

39

Апартамент  64.76 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.5 вх.А,ет.1 ап.1

347/2000 г.

40

Апартамент 64.72 м2

Гр. Балчик  ЖК "Балик" бл.5 вх.Б ет.2  ап.6

49/1997 г.

41

Апартамент 44.78 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.А ет.3 ап.8

379/2000 г.

42

Апартамент 67.38 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.А ет.7 ап.21

381/2000 г.

43

Апартамент 66.97 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.А ет.8 ап.24

382/2000 г.

44

Апартамент 66.10 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.Б ет.2 ап.4

3278/2008 г.

45

Апартамент 67.45 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.Б ет.8 ап.24

384/2000 г.

46

Апартамент 71.49 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.14 вх.А ет.1 ап.2

50/1997 г.

47

Апартамент 108.30 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.16 вх.А ет.5 ап.12

605/2001 г.

48

Апартамент 64.54 м2

Гр. Балчик ул. "Черно море" №33 вх.Г ет.3 ап.5

559/2001 г.

49

1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 82.00 м2, конструкция масивна,в експлоатация от 1939

2.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 66.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1942 г

Гр. Балчик ул. „Христо Ботев " №20

3821/2010 г.

50

1.Едноетажна жилищна сграда ,  ЗП 30.00 м2, конструкция -паянтова, в експлоатация от 1940 г.

2.Едноетажна жилищна сграда ,  ЗП 11.00 м2, конструкция -паянтова,  в експлоатация от 1940 г.

Гр. Балчик,ул. „Васил Априлов" №18 

4422/2015 г

51

Едноетажна жилищна сграда с площ 58.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1940 г.

Гр.Балчик,ул."Гоце Делчев" №4

3266/2008 г.

52

.Едноетажна жилищна сграда , със ЗП 221.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1940 г.

2.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 102.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1940 г.

3.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 19.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1940 г

Гр.Балчик,ул."Гоце Делчев" № 5

4429/2015

53

1.Едноетажна жилищна сграда , със ЗП 63.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1940 г

2.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 20.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1940 г

Гр. Балчик ул."Гоце Делчев" №5

4430/2015 г

54

Едноетажна жилищна сграда със ЗП 58.5 м2 и лятна кухня -22.00 м2, конструкция - масивна, в експл. от 1960 г

Гр. Балчик ул."Теменуга" № 2

2444/2006 г.

55

1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 178.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1947 г.

2.Едноетажно сервизно помещение със ЗП 10.00 м2, конструкция масивна,в експлоатация от 1947 г.

Гр. Балчик,ул."Черни връх"      № 20

4426/2015 г.

56

1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 78.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1960 г.

2.Жилище-друг вид сграда със ЗП 17.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1960 г.

Гр.Балчик, ул."Патриарх Евтимий" № 7

4844/2020 г.

57

1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 37.00 м2, конструкция -паянтова, в експлоатация от 1955 г.

2.Едноетажна жилищна пристройка със ЗП 15.00 м2, конструкция паянтова, в експлоатация от 1960 г.

Град Балчик, ул. „Гривица"       № 11

4205/2012 г

58

1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 103.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1960 г.

Град Балчик, ул."Черно море" №83

2353/2006 г

59

1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 83.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1960 г.

Град Балчик, ул."Черно море" №83А

2354/2006 г

60

1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 44.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1940 г.

2.Едноетажна жилищна сграда с избени и складови помещения със ЗП 46.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1940 м2

Град Балчик, ул."Черно море" № 2

562/2001г

61

Едноетажна жилищна сграда със ЗП 127.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1940 г.

Гр. Балчик, ул."Черно море"    № 2

561/2001 г.

62

Апартамент на втори етаж от сграда, състоящ се от четири стаи и салон с площ 98.20 м2, в експлоатация от 1930 г.

Гр. Балчик, ул."Черно море"    № 29а

4843/2020 г.

63

Едноетажна жилищна сграда със ЗП 215.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1922 г.

Гр. Балчик, ул."Арда" № 1Б

4945/2022 г.

64

Едноетажна жилищна сграда със ЗП 36.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1971 г.

Гр.Балчик, ул."Бяло море№ 2 А

38/1997 г.

65

Двуетажна жилищна сграда със ЗП 61.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1987 г.

с.Соколово, ул."Комсомолска" № 24Б

20/1997 г.

66

Едноетажна жилищна сграда със ЗП 126.00 м2, конструкция паянтова, в експлоатация от 1950 г.

с.Соколово, ул."Осъм"

556/2001 г.

67

Двуетажна жилищна сграда със ЗП 72.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1987 г.

с.Соколово, ул."Комсомолска"

19/1997

68

Едноетажна жилищна сграда със ЗП 41.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1950 г. Едноетажна жилищна сграда със ЗП 29.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1950 г.

с.Бобовец, ул."Осма" №7

4668/2016 г.

69

Едноетажна жилищна сграда със ЗП 59.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1950 г.

с.Бобовец, ул."Първа" № 12

4753/2018 г.

70

1.Апартамент на 1 етаж, състоящ се от три стаи, кухня, килер, тераса и сервизни помещения с площ 98.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1988 г

2.Избено помещение с площ 19.80 м2

3.Ид.части 19.80 м2

с.Сенокос, ул.Ропотамо № 11

369/2000 г

71

1.Апартамент на 2 етаж, състоящ се от три стаи, кухня, килер, тераса и сервизни помещения с площ 98.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1988 г

2.Избено помещение с площ 20.70 м2

3.Ид.части 19.80 м2

с.Сенокос, ул."Ропотамо" № 11

370/2000 г.

72

1.Апартамент на 3 етаж, състоящ се от три стаи, кухня, килер, тераса и сервизни помещения с площ 98.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1988 г

2.Избено помещение с площ 20.50 м2

3.Ид.части 19.80 м2

с. Сенокос, ул."Ропотамо" № 11

371/2000 г

73

Едноетажна жилищна сграда с площ 53.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1950 г.

с. Безводица, ул. "Трета" № 25

3833/2010 г.


Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към осемнадесета точка от дневния ред - Съгласие за изменение на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване, за УПИ III, кв. 6 по ПУП на кв. „Младост", с. Оброчище, община Балчик, с цел привеждане в съответствие регулационните и кадастрални граници на имота, без промяна на уличната регулация, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По осемнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление с вх.№ УТ-2002-26/ 07.09.2022 г. за даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ за ПИ 53120.501.61 по КК на с. Оброчище, община Балчик. Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното:        

                                                             Проекто-решение:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка със заявление с вх. № УТ-2002-26/ 07.09.2022 г., и чл. 134, ал. 2, т.6  от ЗУТ, и издадено становище на Главен архитект на Община Балчик с изх. № УТ-2002-26-001/ 25.10.2022 г. , Общински съвет Балчик реши:

1. Дава съгласие за изменение на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване, за УПИ III, кв. 6 по ПУП на кв. „Младост", с. Оброчище, община Балчик, с цел привеждане в съответствие регулационните и кадастрални граници на имота, без промяна на уличната регулация.

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на решението.   

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема  -  Съгласие за изменение на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване, за УПИ III, кв. 6 по ПУП на кв. „Младост", с. Оброчище, община Балчик, с цел привеждане в съответствие регулационните и кадастрални граници на имота, без промяна на уличната регулация,със „За" -5; гласа

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 658: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка със заявление с вх. № УТ-2002-26/ 07.09.2022 г., и чл. 134, ал. 2, т.6  от ЗУТ, и издадено становище на Главен архитект на Община Балчик с изх. № УТ-2002-26-001/ 25.10.2022 г. , Общински съвет Балчик:

1. Дава съгласие за изменение на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване, за УПИ III, кв. 6 по ПУП на кв. „Младост", с. Оброчище, община Балчик, с цел привеждане в съответствие регулационните и кадастрални граници на имота, без промяна на уличната регулация.

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на решението.   

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към деветнадесета точка от дневния ред - Одобряване на   Подробен устройствен план - План регулация  на обект от първо степенно значение „Поетапно изпълнение на укрепване на свлачища на ул. „2-ра", ул. „3-та" и ул. „4-та", вилна зона „Фиш-фиш", община Балчик, на УПИ XXI , кв. 10 по ПУП на в.з. "Фиш-фиш",  гр. Балчик., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик


По деветнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление с вх. № УТ-2117-50/ 17.08.2022 г. за одобряване  на ПУП - План регулация  на обект от първо степенно значение „Поетапно изпълнение на укрепване на свлачища на ул. „2-ра", ул. „3-та" и ул. „4-та", вилна зона „Фиш-фиш", община Балчик, на УПИ XXI , кв. 10 по ПУП на в.з. "Фиш-фиш",  гр. Балчик. Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното:


            Проекто-решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, заповед № 36/ 14.01.22 за допускане изработването на ПУП-ПР, решение на ОБЕСУТ в т. 5 от Протокол № 4/ 18.08.2022 г.. Общински съвет Балчик:

1. Одобрява  ПУП - План регулация  на обект от първо степенно значение „Поетапно изпълнение на укрепване на свлачища на ул. „2-ра", ул. „3-та" и ул. „4-та", вилна зона „Фиш-фиш", община Балчик, на УПИ XXI , кв. 10 по ПУП на в.з. "Фиш-фиш",  гр. Балчик.

На основание чл. 215 ЗУТ, решението подлежи на обжалване, от обнародването в "Държавен вестник" чрез Община Балчик пред административен съд- Добрич.       

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги имате думата по точката, заповядайте г-н Христов:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема  -  Одобряване на   Подробен устройствен план - План регулация  на обект от първо степенно значение „Поетапно изпълнение на укрепване на свлачища на ул. „2-ра", ул. „3-та" и ул. „4-та", вилна зона „Фиш-фиш", община Балчик, на УПИ XXI , кв. 10 по ПУП на в.з. "Фиш-фиш",  гр. Балчик.,., със „За" - 5 ; „Против"- 0; „Въздържал се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 659: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, заповед № 36/ 14.01.22 за допускане изработването на ПУП-ПР, решение на ОБЕСУТ в т. 5 от Протокол № 4/ 18.08.2022 г.. Общински съвет Балчик:

1. Одобрява  ПУП - План регулация  на обект от първо степенно значение „Поетапно изпълнение на укрепване на свлачища на ул. „2-ра", ул. „3-та" и ул. „4-та", вилна зона „Фиш-фиш", община Балчик, на УПИ XXI , кв. 10 по ПУП на в.з. "Фиш-фиш",  гр. Балчик.

На основание чл. 215 ЗУТ, решението подлежи на обжалване, от обнародването в "Държавен вестник" чрез Община Балчик пред административен съд- Добрич.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесета точка от дневния ред -  Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура "Кабелна  линия 20 КV от СРС-РОМ „Орехите„ до  трафопост в имот с идентификатор  53120.105.51 по КККР на с. Оброчище   общ. Балчик.", давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По двадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление с вх. № 2060-16/ 26.10.2022 г. Заявителя желае да бъде допуснато възлагането и изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Кабелна  линия 20 КV от СРС-РОМ „Орехите„ до  трафопост в имот с идентификатор  53120.105.51 по КККР на с. Оброчище   общ. Балчик.".
            Общата дължина на проектното трасе е приблизително 284 m и преминава през следните поземлени имоти (ПИ):      

№ на имота

Землище

НТП

Собственост

Площ на имота в дка.

Засегната площ в дка

Дължина в м.

53120.105.290

с. Оброчище

Територия на транспорта

Община Балчик

17.055

1.137

284

Общо:

17.055

1.137

284


Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното:


            Проекто-решение:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 125, ал. 1 ЗУТ,  чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е допустимо изработването на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, съгласно заявление с регистрационен индекс и дата
№ 2060-16/ 26.10.2022  г., в качеството му на възложител, проведени процедури за служебно съгласуване по чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ, становище с вх. № УТ-2060-16-001/ ........... г. на Главен Архитект- Община Балчик. Общински Съвет- Балчик:           
1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на проект за ПУП - ПП с общата дължина на проектното трасе е приблизително 284 m и преминава през следните поземлени имоти (ПИ):

№ на имота

Землище

НТП

Собственост

Площ на имота в дка.

Засегната площ в дка

Дължина в м.

53120.105.290

с. Оброчище

Територия на транспорта

Община Балчик

17.055

1.137

284

Общо:

17.055

1.137

284

           2. Дава разрешение за изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Кабелна  линия 20 КV от СРС-РОМ „Орехите„ до  трафопост в имот с идентификатор  53120.105.51 по КККР на с. Оброчище   общ. Балчик.".        Общата дължина на проектното трасе е приблизително 284 m и преминава през следните поземлени имоти (ПИ):      

№ на имота

Землище

НТП

Собственост

Площ на имота в дка.

Засегната площ в дка

Дължина в м.

53120.105.290

с. Оброчище

Територия на транспорта

Община Балчик

17.055

1.137

284

Общо:

17.055

1.137

284


           


3. ПУП да се съобрази с предписания съгласно чл. 128а от ЗУТ, които са  неразделна част от решението.   
            4. Във връзка с преминаването през цитиранитя имот е необходимо учредяване на право на преминаване по реда на ЗУТ.        
            5. Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ, Възложителя  съгласува ПУП със специализираните контролни органи, по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, включващо задължително:  
             - здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол.  
            - становище или влязло в сила решение, издадено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.                   

            Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ; Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ

Приложение: съгласно текста.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Христов:

 Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема  -  Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура "Кабелна  линия 20 КV от СРС-РОМ „Орехите„ до  трафопост в имот с идентификатор  53120.105.51 по КККР на с. Оброчище   общ. Балчик.",, със За" - 4;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 и  „Не гласувал" 1;


Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Не гласувал"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; „Не гласувал" - 1;

 Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 660: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 125, ал. 1 ЗУТ,  чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е допустимо изработването на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, съгласно заявление с регистрационен индекс и дата № 2060-16/ 26.10.2022  г., в качеството му на възложител, проведени процедури за служебно съгласуване по чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ, становище с вх. № УТ-2060-16-001/ ........... г. на Главен Архитект- Община Балчик. Общински Съвет- Балчик:  
1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на проект за ПУП - ПП с общата дължина на проектното трасе е приблизително 284 m и преминава през следните поземлени имоти (ПИ):

№ на имота

Землище

НТП

Собственост

Площ на имота в дка.

Засегната площ в дка

Дължина в м.

53120.105.290

с. Оброчище

Територия на транспорта

Община Балчик

17.055

1.137

284

Общо:

17.055

1.137

284

           2. Дава разрешение за изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Кабелна  линия 20 КV от СРС-РОМ „Орехите„ до  трафопост в имот с идентификатор  53120.105.51 по КККР на с. Оброчище   общ. Балчик.".        Общата дължина на проектното трасе е приблизително 284 m и преминава през следните поземлени имоти (ПИ):      

№ на имота

Землище

НТП

Собственост

Площ на имота в дка.

Засегната площ в дка

Дължина в м.

53120.105.290

с. Оброчище

Територия на транспорта

Община Балчик

17.055

1.137

284

Общо:

17.055

1.137

284
3. ПУП да се съобрази с предписания съгласно чл. 128а от ЗУТ, които са  неразделна част от решението.           
4. Във връзка с преминаването през цитираният имот е необходимо учредяване на право на преминаване по реда на ЗУТ.        
5. Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ, Възложителя  съгласува ПУП със специализираните контролни органи, по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, включващо задължително:    
 - здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол.       
- становище или влязло в сила решение, издадено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ;
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ;


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и първа точка от дневния ред - Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ №02508.82.88 по кадастралната карта на гр.Балчик.,  давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик


По двадесет и първа точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление вх. № ОС-3012-7/19.09.2022 г. от И. Добрев Добрев и Д. И. Стоянова от гр. Балчик, за придобиване право на собственост върху общински имот - дворно място, представляващо ПИ № 02508.82.88 по кад. карта на гр. Балчик, ул. „Иван Вазов" №34. И. Добрев и Д. Стоянова са собственици на законнно построени сгради в имота, видно от Строително разрешение № 40/27.05.1963 г. за едноетажна жилищна сграда; Строително разрешение № 14/24.03.1978 г. за гараж и Строително разрешение № 191/08.10.1985 г. за пристройка и надстройка на жилищна сграда. Съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗОС собственикът на законно построена сграда може да придобие собствеността върху земята без търг или конкурс по пазарна цена, одобрена от Общински съвет. В изпълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2022 г. и реализирането на приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното:

                                             

                                                      проекто - решение:

           

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № ОС-3012-7/19.09.2022 г., одобрява пазарна оценка в размер на 7 780.00 лв. (седем хиляди седемстотин и седемдесет лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.82.88 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ ІХ, кв. 312 по ПУП на гр.  Балчик), с площ от 235 м2 (двеста тридесет и пет квадратни метра), актуван с АОС № 5005/19.10.2022 г., на собствениците на законно построени върху него сгради И. Д. Добрев и Д. И. Стоянова. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява предложението за - Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ №02508.82.88 по кадастралната карта на гр.Балчик.,  със „За" - 3; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля ако няма други въпроси да преминем към поименно гласуване на проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Не гласувал"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 661: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № ОС-3012-7/19.09.2022 г., одобрява пазарна оценка в размер на 7 780.00 лв. (седем хиляди седемстотин и седемдесет лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.82.88 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ ІХ, кв. 312 по ПУП на гр.  Балчик), с площ от 235 м2 (двеста тридесет и пет квадратни метра), актуван с АОС № 5005/19.10.2022 г., на собствениците на законно построени върху него сгради И. Д. Добрев и Д. И. Стоянова.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към двадесет и втора точка от Дневния ред Продажба чрез  търг на ПИ № 02508.77.129 по кадастралната карта на гр.Балчик, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик


По двадесет и втора точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление вх. № 94-00-1215/22.08.2022 г. от Есин Юзеир Адил, за закупуване на незастроен терен в гр. Балчик, с площ от 2 283 м2, представляващ ПИ № 02508.77.129 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Във връзка с проявен интерес към имота през 2015 г., е прието решение № 870 от 25.06.2015 г. на ОбС-Балчик за продажба на имота чрез публичен търг, при начална цена за провеждане на търга в размер на 68 490.00 лв. В изпълнение на решението на Общински съвет е проведен публичен търг за продажба на имота, на който не са се явили участници. Във връзка със подаденото заявление и тъй като са изминали седем години от приетото решение, е възложено изготвянето на нова пазарна оценка на имота, която е в размер на 84 615.00 лв. В тази връзка е необходимо да се отмени решение № 870 от 25.06.2015 г. на Общински съвет - Балчик да се приеме ново за продажба на имота чрез публичен търг.

Във връзка с горното и в изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Балчик през 2022 г., предлагам да внесете за обсъждане следното:

                                                             

                                                      проекто - решение:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик:

1. Общински съвет - Балчик отменя свое решение № 870 от 25.06.2015 г.

2. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4431/28.05.2015 г., представляващ незастроен поземлен имот № 02508.77.129 по кадастралната карта на гр. Балчик, (част от УПИ І, кв.144 по ПУП на гр. Балчик), с площ от 2 283 м2  (две хиляди двеста осемдесет и три квадратни метра).  

3. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 84 490.00 лв. (осемдесет и четири хиляди четиристотин и деветдесет лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

4. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява предложението за - Продажба чрез  търг на ПИ № 02508.77.129 по кадастралната карта на гр.Балчик със „За" - 3; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Христов

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема  Продажба чрез  търг на ПИ № 02508.77.129 по кадастралната карта на гр.Балчиксъс „За" - 3; гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 662: На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик:

1. Общински съвет - Балчик отменя свое решение № 870 от 25.06.2015 г.

2. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4431/28.05.2015 г., представляващ незастроен поземлен имот № 02508.77.129 по кадастралната карта на гр. Балчик, (част от УПИ І, кв.144 по ПУП на гр. Балчик), с площ от 2 283 м2  (две хиляди двеста осемдесет и три квадратни метра).  

3. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 84 615.00 лв. (осемдесет и четири хиляди шестстотин и петнадесет лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

4. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и трета точка от дневния ред - Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.21 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

 

 

По двадесет и трета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2022 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното:

                                                             

                                                                  проекто - решение:

           

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3746/01.09.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.21 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 703 м2 (седемстотин и три квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 21 972.00 лв. (двадесет и една хиляди деветстотин седемдесет и два лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява-  Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.21 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми",  „За" - 3;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  цялата точка;


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

 Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 663: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3746/01.09.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.21 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 703 м2 (седемстотин и три квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 21 972.00 лв. (двадесет и една хиляди деветстотин седемдесет и два лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и четвърта точка от дневния ред Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.22 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик

 

По двадесет и четвърта точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2022 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното:

                                                             

                                                                           проекто - решение:

           

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3747/01.09.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.22 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 563 м2 (петстотин шестдесет и три квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 17 596.00 лв. (седемнадесет хиляди петстотин седемдесет и шест лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.22 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", със „За" -3; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 664: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3747/01.09.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.22 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 563 м2 (петстотин шестдесет и три квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 17 596.00 лв. (седемнадесет хиляди петстотин седемдесет и шест лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и пета точка от Дневния ред - Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.23 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик

       По двадесет и пета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,   в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2022 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното:

                                                             

        проекто - решение:

           

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3748/01.09.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.23 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 576 м2 (петстотин седемдесет и шест квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 18 002.00 лв. (осемнадесет хиляди и два лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Христов:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема -  Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.23 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", със „За" - 3; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 665: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3748/01.09.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.23 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 576 м2 (петстотин седемдесет и шест квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 18 002.00 лв. (осемнадесет хиляди и два лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и шеста точка от дневния ред - Отпускане на еднократна финансови помощи на граждани, давам думата на г-н  Симеон Симеонов - председател на ПКЗССД:


По двадесет и шеста точка от дневния ред:

 

Г-н  Симеон Симеонов - председател на ПКЗССД: Уважаеми господин председател,  уважаеми г-н Ангелов, уважаеми общински съветници, във връзка с постъпили молби за отпускане на помощи от граждани за лечение, закупуване на лекарства и социално подпомагане, Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности се събра на заседание на 15 ноември  2022 година разгледа молбите и след станалите разисквания и гласуване на основание чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, комисията предлага следния:


Проект за решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. К. М. Р.и Г. Г. Р.- за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Балчик. - 3000.00(три хиляди) лева, от с. Дропла

2. Н. З. Рушидова- за социално подпомагане в размера на 250,00 (двеста и петдесет)лева от гр.Балчик

3. П. Н. Димитров- социално подпомагане, в размер на 250,00 (двеста и петдесет)лева, (да се получат от брат му) от гр.Балчик

4. Н. А. Ангелова- социално подпомагане, в размер на 250,00 (двеста и петдесет)лева от гр.Балчик

5. Е. И. Мустафа- за лечение, в размера на 250,00 (двеста и петдесет)лева от гр.Балчик

6. Ж. В. Колев- за социално подпомагане в размера на 500,00 (петстотин)лева, от с. Оброчище

7. В. С. Георгиев- за лечение в размер на 250,00 (двеста и петдесет)лева от с. Оброчище (от съпругата)

8. В.  Н. Ангелова- за лекарства в размер на 200,00 (двеста)лева, от с. Стражица

9. Г. К. Асенова       - за   лекарства в размер на   200,00 (двеста) лева от гр.Балчик

10. Е. М. Рамадан- за   лечение в размер на   200,00 (двеста) лева от гр.Балчик

11. Л. С. Калинкова- за   лекарства в размер на   200,00 (двеста) лева от гр.Балчик

12. Д. Р. Набиев - за лечение в размер на   1000,00 (хиляда) лева

/Да се получат от майка му/ от гр.Балчик

13. Н. Й. Василев - за   лечение в размер на   250,00 (двеста и петдесет) лева от гр.Балчик

14. Й. М. Кукуси- за   лечение в размер на   1000,00 (хиляда) лева от гр.Балчик

15. С. К. Христов - за   лечение в размер на   1000,00 (хиляда) лева /Да се получат от майка му/ от гр.Балчик

16. Н. Б. Ахмедова - за   лечение в размер на   700,00 (седемстотин) лева /Да се получат от бабата/ от гр.Балчик

17. И. М. Иванов - за   лечение в размер на   500,00 (петстотин) лева, от с. Оброчище


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Симеонов,  колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява предложението за Отпускане на еднократна финансови помощи на граждани със „За" - 3; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Други колеги по точката, заповядайте г-н Станоев:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Г-н Председател благодаря ви, кмета на с. Църква тук ли е? Искам само да стане и да каже за това момиченце, на което са починали майка му и баща му. Какво се случва, защото аз се обадих на председателя и ви  казах, че за това момиче е спешно и трябва да му отпуснем някаква финансова помощ. Идват Коледа - загуби майка си, загуби баща си, разбрах, че кмета на с. Църква движи нещата. Нека да каже докъде са нещата, защото ако се позабавим още малко то ще мине и Нова Година.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Заповядайте г-н Калчев:

Г-н Калин  Калчев - кметски наместник с.Църква:  Действаме по въпроса, хората които ще му стават настойници ще дойдат и ще пуснат една молба да се предвижи за отпускане на финансова помощ.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Аз искам да знам как се казва това дете

Г-н Калин  Калчев - кметски наместник с.Църква:  Х.  Ангелова.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Имам предложение да бъдат отпуснати 400.00 лева  на Х.  Ангелова, от с. Църква с ЕГН, което ще допишем веднага след Сесията, ако бяхте казали щях да изготвя документите и да ги пусна. Само за тези, които не знаят да уточня, мисля че повечето съветници са запознати - това е дете, което е загубило баща си преди една година, а майка си преди няколко години. В момента детето е абсолютно само и има някакъв братовчет от София който иска да я вземе. Парите да бъдат получени от кметския наместник на село Църква, който да й ги предостави.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  предложението на г-н Станоев:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Предложението  е прието.

Г-н Велко Михайлов - общински съветник: Г-н Председател, имам предложение всичките да бъдат гласувани анблок. Благодаря ви.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря виколеги имаме предложени от г-н Михайлов всичките да бъдат гласувани анблок и ще бъде гласувано с вдигане на ръка, моля който е съгласен да гласува.

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

 Предложението  е прието.

 Г-н Николай Колев - председател на ОбС: И сега подлагам на поименно гласуване цялото проект-решение:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 666: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:


1. К. М. Р.и Г. Г. Р.- за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Балчик. - 3000.00(три хиляди) лева, от с. Дропла

2. Н. З. Рушидова- за социално подпомагане в размера на 250,00 (двеста и петдесет)лева от гр.Балчик

3. П. Н. Димитров- социално подпомагане, в размер на 250,00 (двеста и петдесет)лева, (да се получат от брат му) от гр.Балчик

4. Н. А. Ангелова- социално подпомагане, в размер на 250,00 (двеста и петдесет)лева от гр.Балчик

5. Е. И. Мустафа- за лечение, в размера на 250,00 (двеста и петдесет)лева от гр.Балчик

6. Ж. В. Колев- за социално подпомагане в размера на 500,00 (петстотин)лева, от с. Оброчище

7. В. С. Георгиев- за лечение в размер на 250,00 (двеста и петдесет)лева от с. Оброчище (от съпругата)

8. В.  Н. Ангелова- за лекарства в размер на 200,00 (двеста)лева, от с. Стражица

9. Г. К. Асенова       - за   лекарства в размер на   200,00 (двеста) лева от гр.Балчик

10. Е. М. Рамадан- за   лечение в размер на   200,00 (двеста) лева от гр.Балчик

11. Л. С. Калинкова- за   лекарства в размер на   200,00 (двеста) лева от гр.Балчик

12. Д. Р. Набиев - за лечение в размер на   1000,00 (хиляда) лева

/Да се получат от майка му/ от гр.Балчик

13. Н. Й. Василев - за   лечение в размер на   250,00 (двеста и петдесет) лева от гр.Балчик

14. Й. М. Кукуси- за   лечение в размер на   1000,00 (хиляда) лева от гр.Балчик

15. С. К. Христов - за   лечение в размер на   1000,00 (хиляда) лева /Да се получат от майка му/ от гр.Балчик

16. Н. Б. Ахмедова - за   лечение в размер на   700,00 (седемстотин) лева /Да се получат от бабата/ от гр.Балчик

17. И. М. Иванов - за   лечение в размер на   500,00 (петстотин) лева, от с. Оброчище

18. Х. А. Николова  с ЕГН ***********- за подпомагане в размер на 400.00 (четиристотин) лева., като бъдат получени от кметски наместник на с. Църква Калин  Калчев.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и седма точка от дневния ред - Актуализация на бюджета за 2022 г. в дофинансиране на читалище "Васил Левски-1959" гр. Балчик, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик

 

По двадесет и седма точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с постъпила докладна записка от председателя на НЧ "Васил Левски - 1959" гр.Балчик Даниела Димитрова с вх.№ 76-00-69 от 21.11.2022 г., за допълнително финансиране в размер на 20 000 лева поради възникнали непредвидени разходи в бюджета предлагам следния проект за:


                                             Р Е Ш Е Н И Е:


            На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на НЧ "Васил Левски - 1959" гр. Балчик да бъде актуализиран в увеличение с 20 000 лева, за покриване на непредвидени разходи свързани с нормалното протичане на дейността на читалището.

2.Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2022 г.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  приема  предложението за Актуализация на бюджета за 2022 г. в дофинансиране на читалище "Васил Левски-1959" гр. Балчик.; „За" - 3; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 667: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на НЧ "Васил Левски - 1959" гр. Балчик да бъде актуализиран в увеличение с 20 000 лева, за покриване на непредвидени разходи свързани с нормалното протичане на дейността на читалището.

2.Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2022 г.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и осма точка от дневния ред - Отпускане на средства на Общинската организация на Съюза на инвалидите в България във връзка с отбелязването на световния ден на хората с увреждания, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик


По двадесет и осма точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с постъпила докладна записка от Деспина Илиева Маринова - председател на ОО на СИБ, клуб „Света Марина" гр. Балчик с вх.№ 24-00-1539 от 18.11.2022 г. предлагам следния проект за:

                                             Р Е Ш Е Н И Е:


  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, в съответствие с чл.34 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1.Общински съвет Балчик одобрява отпускането на средства в размер на 760 лева на ОО на СИБ, клуб „Света Марина" гр. Балчик във връзка с отбелязването на Световния ден на хората с увреждания, за провеждане на изложба на тема „И аз мога" и тържествено честване с почерпка.

2.Средствата да бъдат отчетени в дейност 122 „Общинска администрация", § 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на ОбС".

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ ПКБФЕЕ  приема  Отпускане на средства на Общинската организация на Съюза на инвалидите в България във връзка с отбелязването на световния ден на хората с увреждания със „За" - 3; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 668: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, в съответствие с чл.34 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1.Общински съвет Балчик одобрява отпускането на средства в размер на 760 лева на ОО на СИБ, клуб „Света Марина" гр. Балчик във връзка с отбелязването на Световния ден на хората с увреждания, за провеждане на изложба на тема „И аз мога" и тържествено честване с почерпка.

2.Средствата да бъдат отчетени в дейност 122 „Общинска администрация", § 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на ОбС".

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и девета точка от дневния ред - Разни.


По двадесет и девета точка от дневния ред

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля ако има  други въпроси към двадесет и девета точка - Разни,  заповядайте г-н Станоев:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Имам две неща за които искам да попитам, първото нещо, моля г-н Ангелов да отговори - какво ще предприеме Общината по отношение на бездомните кучета, защото в Кранево е потоп в смисъл, че никой не може да излезе да се разходи, а камо ли да си разходи домашният любимец- ще го изядат. До колкото ми е известно и в другите села има подобен проблем и моля г-н Ангелов да отговори - какво ще предприеме Община Балчик, защото наистина аз знам в Кранево от къде идва проблема, някои говорят, украинците ги хранят обаче аз ви казвам наистина в момента ако тръгнеш да се разхождаш и си с твое куче - ще те изядат.


Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: През цялото време знаете, че има предвидени средства в проекто бюджета за приюта за кучета, иначе друго нямаме какво да правим. Имаме договор кастрират ги и ги пускат. Повечето са кастрирани с марки, и какво да правим да ги изловим ли, имаме договор за това... и пак ще ги върнат след това. Забавихме се исках да го построим 2022г., но първоначално бяхме взели- според мен неправилно решение, придобихме имота където беше бившият кучкарник на МВР, и първоначално решихме че става за кучета, но става много близо до парка в квартал „Балик", който правим и решихме да го направим в БКС в  пацела горе до ГРМП-то. Проектира се в момента, така че догодина ще е готов. Т.е. сменихме парцела и за това се забавихме.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви  г-н Ангелов, вторият ви въпрос г-н Станоев:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Благодаря ви за отговора,  втория въпрос ми е по начина на водене на Общинския съвет. Аз считам, че е редно Вие г-н Председател да се отнасяте към всички общински съветници като равни, а не едни да са превилигировани, а други да са ощетени.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Извинявам се ако съм вдигнал на високо.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Аз просто искам да кажа, че всички да сме равнопоставени, питам само защо на г-н Лучиянов гледате с по добро око, моля ви отнасяйте се с всички като равни.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви за забележката, г-н Христов заповядайте:

Г-н Христо  Христов- общински съветник: Аз ще бъда съвсем кратък,  имам призив към колегите доброволен разбира се. Аз се трогнах от това,  което каза г-н Станоев за това дете, защото е наистина дете и да изгуби двама родители и аз призовавам колегите, пак подчертавам доброволен призив - идват Коледни и Новогодишни празници, който иска сега след Сесията може да съберем някаква сума и да бъде връчена от Председателя на Общинският съвет.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги, ако няма други въпроси закривам заседанието на Общински съвет. Благодаря Ви.
НИКОЛАЙ КОЛЕВ,

Председател на

ОбС - Балчик