• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Община Балчик изпинява проект BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд "  за най-нуждаещите се лица от Община Балчик по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Програма за храни и  основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от европейски социален фонд плю. Срокът на изпълнение на проекта за Община Балчик е до 30.04.2025 г..


Основни целеви групи за предоставяне на топъл обяд :


1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
5. скитащи и бездомни лица;
6. лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА „ТОПЪЛ ОБЯД" СЕ ПОДАВАТ В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БАЛЧИК.

Прикачени файлове: