• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


  З А П О В Е Д

№ 1585/08.12.2022год. 


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 92, ал. 8 от Закона за  гражданската регистрация 

Н А З Н А Ч А В А М:

Комисия за установяване на обстоятелства при извършване на адресна регистрация на лица, които не могат да представят документи по чл. 92 ал. 2 от Закона за гражданската регистрация както следва:

Председател: Елица Кръстева-Василева - началник отдел „ГРАО"

Членове:         Павлета Костова - ръководител на ТЗ "ГРАО" Добрич

                         Юрист от отдел „ПИТО" към Община Балчик

                         Детелина Иванова - ст. специалист „ГРАО"

                         Представител на Дирекция Социално подпомагане, град Балчик

                         Представител на РУ - Балчик

Комисията да разгледа обстоятелствата по подадено заявление с вх. № 94-00-1700/23.11.2022 год. от Асен Драгнев Асенов, в съответствие с чл. 92, ал. 8 от ЗГР и да даде становище за адресна регистрация в седем дневен срок от датата на настоящата заповед - на 16.12.2022 год. от 10.00 часа в залата на Община Балчик.       

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражня лично.                                                  

Копие от  заповедта да се връчи на горепосочените длъжностни  лица за сведение и изпълнение.НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик