• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 10.11.2022 г.

З А П О В Е Д

№1478

гр. Балчик 10.11.2022 год.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Решение № 640/20.10.2022г. от проведено заседание по Протокол №37 на Общински съвет Балчик и писмо с вх. №24-00-1445/02.11.2022г. от Началника на „Общинска служба по земеделие" Балчик,

Н А Р Е Ж Д А М:

 І. За стопанската 2022/2023 год. обработваните части от земеделски имоти с начин на трайно ползване - полски път на територията на Община Балчик, които са включени в масиви за ползване съгласно Заповедите по чл37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, и за които има подадени заявления по чл.75б, ал.1 от ППЗСПЗЗ да бъдат предоставени за ползване на съответния ползвател, както следва....


    ЗА ПОДРОБНОСТИ ПОГЛЕДНЕТЕ В ПРИКАЧЕНАТА ЗАПОВЕД!

Прикачени файлове: