• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание  чл. 35, ал. 1 от ЗОС;  чл. 44 от  НОРПУРОИ  на  ОбС - Балчик, приета  с  Решение  №238/27.02.2009 г. на  ОбС-Балчик,  Решения № 636/20.10.2022 г.,  № 637/20.10.2022 г.,№ 638/20.10.2022 г., № 639/20.10.2022 г.  на Общински съвет Балчик  и във връзка със Заповед  № 1440/03.11.2022 г.  на Кмета на Община Балчик.
           
               ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:   
               1.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.19 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми", община Балчик  с площ 471.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 14 767.00 лева  /четиринадесет хиляди седемстотин шестдесет и седем лева/
              2.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.41 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми", община Балчик  с площ 522.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 16 366.00 лева  /шестнадесет хиляди триста шестдесет и шест лева/.
              3.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.155 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми", община Балчик  с площ 372.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 11 663.00 лева  /единадесет хиляди шестстотин шестдесет и три лева/.
              4.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.27 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми", община Балчик  с площ 685.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 21 476.00 лева  /двадесет и една хиляди четиристотин седемдесет и шест лева/.
              Търгът ще се проведе на 29.11.2022 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. "21 септември"  № 6.
              Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 14.11.2022 г. до     25.11.2022 г. на касата на ОбА - Балчик.
Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 25.11.2022 г.
Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  25.11.2022 г. информационния център на Община Балчик.

     За справки : тел.  0579 7-10-41  М.Караиванова,  Й.Денева