• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение №238/27.02.2009г. на ОбС-Балчик,  Решения №582/28.07.2022 год,    № 583/28.07.2022 год. № 611/23.09.2022 год.на Общински съвет Балчик и във връзка със Заповед  № 1404/27.10.2022 год.. на Кмета на Община Балчик. 

        ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:  

         1. Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ ХVІІІ, кв. 35 по ПУП на село Соколово, община Балчик, представляващ ПИ № 67951.501.1136 по кадастралната карта на село Соколово, с площ 1 232.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 14 000.00 лева  /четиринадесет хиляди лева/ без ДДС.

         2. Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ ХІХ, кв. 35 по ПУП на село Соколово, община Балчик, представляващ ПИ № 67951.501.1137 по кадастралната карта на село Соколово, с площ 1 263.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 14 350.00 лева  /четиринадесет хиляди триста и петдесет лева/ без ДДС.

         3. Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ ХХІІІ, кв. 63 по ПУП на град Балчик, община Балчик, представляващ ПИ № 02508.80.209 по кадастралната карта на град Балчик, с площ 176.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 5 008.00 лева  /пет хиляди и осем лева/ без ДДС. През имота преминава канализационна тръба, което задължава спечелилия участник да гарантира достъпа за нейното обслужване със съответния сервитут, съгласно ЗУТ и други действащи нормативни уредби. В сервитутната зона се забранява строителство и трайни насаждения.

         Търгът ще се проведе на 23.11.2022 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. "21 септември"  № 6.

        Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 07.11.2022 г. до 21.11.2022 на касата на ОбА - Балчик.

        Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 21.11.2022 г.

        Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  21.11.2022 г. информационния център на Община Балчик.


         За справки : тел.  0579 7-10-41  М.Караиванова,  Й.Денева