• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение №238/27.02.2009г. на ОбС-Балчик,  Решения № 591/13.06.2019 год,    № 269/25.02.2021 год., № 270/25.02.2021 год.на Общински съвет Балчик и във връзка със Заповед  № 1405/27.10.2022 год. на Кмета на Община Балчик. 

          ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:  

         1. Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ V, кв. 2046 по ПУП на град Балчик, община Балчик, представляващ ПИ № 02508.74.230 по кадастралната карта на град Балчик, с площ 313.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 6 886.00 лева  /шест хиляди осемстотин осемдесет и шест лева/ без ДДС.

          2. Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ VІІ, кв. 2046 по ПУП на град Балчик, община Балчик, представляващ ПИ № 02508.74.232 по кадастралната карта на град Балчик, с площ 321.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 7 200.00 лева  /седем хиляди и двеста лева/ без ДДС

          3. Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ VІ, кв. 2046 по ПУП на град Балчик, община Балчик, представляващ ПИ № 02508.74.231 по кадастралната карта на град Балчик, с площ 318.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 7 135.00 лева  /седем хиляди сто тридесет и пет лева/ без ДДС

         Търгът ще се проведе на 22.11.2022 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. "21 септември"  № 6.

        Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 07.11.2022 г. до 21.11.2022 на касата на ОбА - Балчик.

        Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 21.11.2022 г.

        Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  21.11.2022 г. информационния център на Община Балчик.


         За справки : тел.  0579 7-10-41  М.Караиванова,  Й.Денева