• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК


П Р О Т О К О Л

№ 37

от заседание на Общински съвет - Балчик,

проведено на 20 октомври 2022 година


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, в залата на Общинска администрация, първи етаж  се проведе заседание на Общински съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Уважаеми господин Ангелов, уважаема госпожо главен секретар, уважаеми зам.-кметове,  уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кметове на населени места и кметски наместници, в залата присъстват 15 Общински съветници, имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание на ОбС. Обявеният дневен ред е от 19 точки. Постъпила е една допълнителна точка:

 

Кандидатстване на Община Балчик с проект "Рехабилитация на улици в с. Оброчище и с. Кранево, община Балчик" по „Програма за развитие на селските райони" за периода 2014-2020г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Имате думата за изменение и допълнение на дневния ред, заповядайте г-н Станоев:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Аз имам едно предложение, никога не съм правил предложение за изменение на Дневния ред, обаче сега ще си позволя да направя едно предложение, защото толкова дълго чаках тази допълнителна точка, че просто не мога да се сдържа. Предлагам тази допълнителна точка - Кандидатстване на Община Балчик с проект "Рехабилитация на улици в с. Оброчище и с. Кранево, община Балчик" по „Програма за развитие на селските райони" за периода 2014-2020г., да стане първа точка от Дневния ред, и моля колегите наистина да ме подкрепят, защото това е дългоочаквана точка

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Станоев, други предложения за изменени на Дневния ред, г-н Ангелов заповядайте:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Тъй като ми се налага да тръгна в 10:00 ч. за Бургас, предлагам точката за Приемане на актуализиран бюджет на Община Балчик за 2022г., да стане точка номер две. Защото смятам, че трябва да присъствам на тази точка и ако някой смята, че заради някоя точка е необходимо моето присъствие също може да предложи да бъде изтеглена напред, наистина ми се налага да тръгна в 10:00ч.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, ако други колеги чухте г-н Ангелов желаят неговото пресъствие по друга точка, която се налага да бъде изтеглена, виждам че няма. Моля колеги да гласуваме първо с вдигане на ръка за включване на една  допълнителни точка в Дневния ред:

„За" - 18„Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Предложението се приема.

Предлагам да гласуваме целия дневния ред, който е от 20 точки, като първа точка става  

Кандидатстване на Община Балчик с проект "Рехабилитация на улици в с. Оброчище и с. Кранево, община Балчик" по „Програма за развитие на селските райони" за периода 2014-2020г.,  по предложение на г-н Станоев и втора Приемане на актуализиран бюджет на Община Балчик за 2022г., по предложение на г-н Ангелов. гласуването ще се извърши с  вдигане на ръка:

 „За" - 18.; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Дневният ред е приет

Д н е в е н  р е д:

1. Кандидатстване на Община Балчик с проект "Рехабилитация на улици в с. Оброчище и с. Кранево, община Балчик" по „Програма за развитие на селските райони" за периода 2014-2020г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

2. Приемане на актуализиран бюджет на Община Балчик за 2022г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Ново обсъждане на Решение № 604 по Протокол № 36 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 23.09.2022г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

4. Предложение за отмяна на Решение №619, Протокол №36 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 23.09.2022 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

5. Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Постановление №283 от 19.09.2022 г. за изменение на Постановление №216 на Министерски съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони  за 2022г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7. Определяне на максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Актуализация на бюджета за 2022 г. в дофинансиране на читалище "Паисий Хилендарски-1870" гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

9. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2022 г

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Отпускане на финансови средства от бюджета на общината, за извършване на ремонтни дейности по сградата на храм „СВМЧК Георги Победоносец" в гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Кандидатстване  пред Министерството на труда и социалната политика, чрез фонд „Социална закрила" по  ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ПАТРОНАЖНА МОБИЛНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА ТОПЪЛ ОБЯД"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12. Разкриване на местна дейностТопъл обяд" във връзка с участието на Община Балчик в процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001- „Топъл обяд"  по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

13. Одобряване на ПУП - Парцеларен план за захранващ водопровод за поливна система от ПИ № 0673.502.93 по КК на с. Брястово до ПИ № 18160.69.24.18160.69.35 и 18160.70.9 по КК на с.Гурково, Община Балчик и придружаващата схема в обхвата на урбанизираните територии.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Продажба чрез търг на ПИ № 39459.506.306 по кадастралната карта на с. Кранево, м. Поляните

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

15. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.19 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. Двете чешми

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

16. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.41 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. Двете чешми

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

17. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.155 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. Двете чешми

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

18. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.27 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. Двете чешми

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

19. Приемане на решение за предоставяне на земеделски имоти или части от тях - полски пътища, за стопанската 2022/2023 година, на съответния ползвател.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

20. Разни.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, по първа точка от дневния ред - Кандидатстване на Община Балчик с проект "Рехабилитация на улици в с. Оброчище и с. Кранево, община Балчик" по „Програма за развитие на селските райони" за периода 2014-2020 г., давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик

 

По първа точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател,  уважаеми г-н Ангелов, уважаеми колеги общински съветници, Община Балчик подготвя проектно предложение "Рехабилитация на улици в с. Оброчище и с. Кранево, община Балчик" по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.017 - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от ПРСР 2014 - 2020г.

Очакваните резултати от подкрепата по настоящата процедура се изразяват в създаването и обновяването на малки по мащаби инфраструктура, осъществяваща свързаност на жилищни и промишлени зони с пътната артерия. Подобрената свързаност би предоставила възможност за развитие на икономиката в селските райони, създаване на по-добра среда за живот и работа и смекчаване на тенденцията за обезлюдяване на тези райони.  

Допустимите дейности за финансиране са строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях.

Максималният размер на общите допустими разходи за едно проектно предложение по процедурата не може да надхвърля левовата равностойност на 1 000 000 евро за един кандидат община. Не е предвиден минимален размер на БФП по процедурата, за конкретен проект на кандидат община. Максималният размер на БФП е в размер 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта. В проекта на Община Балчик се предвижда:

-          Рехабилитация на ул."Черно море", с. Оброчище - участък начало кръстовище с  път Е87 до кръстовище с ул."Средна гора" - 502.74 м.;

-         Рехабилитация на ул."Средна гора", с. Оброчище - участък начало кръстовище с ул."Черно море" през центъра до кръстовище с II-71, Батово-Оброчище - 594.26 м.;

-         Рехабилитация на ул."Дунав" и ул."Приморска", с. Кранево - участък начало от път Е87 до края на ул."Приморска", с. Кранево - 1127 м. 

           Предвид гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния проект на решение,

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

         На основание чл. 21, ал .2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.017 - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от ПРСР 2014 - 2020 г., Общински съвет- гр. Балчик реши:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент, с проектно предложение "Рехабилитация на улици в с. Оброчище и с. Кранево, община Балчик" по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.017 - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020г.

2. Общински съвет Балчик потвърждава, че дейностите, включени в проектното предложение "Рехабилитация на улици в с. Оброчище и с. Кранево, община Балчик"  съответстват на Плана за интегрирано развитие на община Балчик за периода 2021-2027 г., Приоритет 2. „Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура и опазване качеството на околната среда", Мярка 2.1. „Подобряване на пътната и уличната инфраструктури и осигуряване на паркирането", Дейност „Ремонт на улици в населените места".

3. Общински съвет Балчик упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.


- Само искам да поясня, защо сме избрали тези улици, когато улицата граничи с Републикантски път от I или II-ра категория, имаме допълнителни точки при класирането и тези всички улици се пресичат с Републикантски път, както и в Кранево така и Оброчище. Благодаря ви.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви г-н Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте г-н Узун:.

Г-н Гюнай Узун- общински съветник: За другите села, как ще стане само с Оброчище и Кранево?

Г-н Николай Колев - председател на ОбСЗаповядайте г-н Ангелов:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: 1 милион евро е максималният размер, с един милион колко улици можем да направим?

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви г-н Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема  -  Кандидатстване на Община Балчик с проект "Рехабилитация на улици в с. Оброчище и с. Кранево, община Балчик" по „Програма за развитие на селските райони" за периода 2014-2020 г.,със „За" - 3;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 622: На основание чл. 21, ал .2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.017 - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от ПРСР 2014 - 2020 г., Общински съвет- гр. Балчик:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент, с проектно предложение "Рехабилитация на улици в с. Оброчище и с. Кранево, община Балчик" по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.017 - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020г.

2. Общински съвет Балчик потвърждава, че дейностите, включени в проектното предложение "Рехабилитация на улици в с. Оброчище и с. Кранево, община Балчик"  съответстват на Плана за интегрирано развитие на община Балчик за периода 2021-2027 г., Приоритет 2. „Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура и опазване качеството на околната среда", Мярка 2.1. „Подобряване на пътната и уличната инфраструктури и осигуряване на паркирането", Дейност „Ремонт на улици в населените места".

3. Общински съвет Балчик упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към втора точка от дневния ред - Приемане на актуализиран бюджет на Община Балчик за 2022г., и давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 


По втора точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, на основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124 от ЗПФ, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 година , ПМС № 31 от 17.03.2022 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2022 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, предлагам следния проект за:


Р Е Ш Е Н И Е:

1.Общински съвет Балчик приема актуализиран бюджет на Община Балчик за 2022 година, както следва:

1.1. Приходи в размер на 35 690 900 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 15 872 198 лв.;

1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 19 818 702 лв.

1.2. Разходи в размер на 35 690 900 лв., разпределени по функции, дейности, отговорности и второстепенни разпоредители съгласно Приложения № 2, №3 и №4 в т.ч.:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности разходи в размер на 15 872 198 лв.;

1.2.2. За местни дейности разходи в размер на 18 240 712 лв.;

1.2.3. За дофинансиране разходи в размер  на 1 577 990 лв.

2. Приема актуализирана инвестиционната програма за 2022 г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 4 707 150 лв., съгласно Приложение № 5.

3. Приема актуализиран бюджет на резерва за непредвидени и неотложни разходи в местните дейности в размер на 200 000 лева.

4. Утвърждава актуализиран разчет за следните целеви разходи и субсидии:

     4.1. Актуализирани разходи за развитие на спорта в размер на 647 522 лв., съгласно Приложение № 8;

     4.3. Актуализирани разходи за други дейности по културата в размер на 57 000 лв., съгласно Приложение № 7;

     4.4. Актуализирана програма за развитие на туризма в размер на 1 600 000 лв., съгласно Приложение № 6;

5. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на актуализацията на бюджета.   

6. Общински съвет задължава Кмета на Общината да предприеме последващи мерки за изготвянето на актуализирания бюджет по пълна бюджетна класификация, както и действия  по изпълнение на приетият от Общински съвет актуализиран бюджет на Община Балчик за 2022 г.

- Само да кажа, всъщност актуализацията на бюджета отразява по-големите разходи, които трябваше да направим на първо място естествено, които трябваше и направихме във връзка с увеличението на повечето цени- електроенергия, горива, вода - още не вода, но заплати и т.н. и единственото в капиталовата програма може би някой не е разбрал или нещо не е направил, тъй като ние винаги говорихме, че ще инвестираме в селата от Равнината 600 хиляди лева от собствените средства плюс 200 хиляди от целевите. А по някаква техническа грешка в бюджета който беше  приет в Общинския съвет в началото на годината бяха записани 400 хиляди лева от общинските средства, което означаваше, че ние нямаше да си  изпълним това, което сме казали. Другото, което касае актуализацията на бюджета, като по-голямо перо е че от резерва се наложи да изхарчим около 200 хиляди лева за ремонт на Дома за стари хора, тъй като знаете решенията изненадващо за нас беше одобрено за финансиране от Държавния бюджет. В момента и той е готов и всеки момент може да започне да приема възрастни хора и да започне да функционира. И тъй като това беше наистина голям разход, се оказ, че ние вече нямаме и  резерв за непредвидени  и неотложни разходи,  затова предлагам този размер до края на годината да бъде още 200 хиляди лева. Благодаря ви.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви г-н Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема  -  Приемане на актуализиран бюджет на Община Балчик за 2022г със „За" - 3;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 20; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 623: На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124 от ЗПФ, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 година, ПМС № 31 от 17.03.2022 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2022 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, предлагам следния проект за:

1.Общински съвет Балчик приема актуализиран бюджет на Община Балчик за 2022 година, както следва:

1.1. Приходи в размер на 35 690 900 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 15 872 198 лв.;

1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 19 818 702 лв.

1.2. Разходи в размер на 35 690 900 лв., разпределени по функции, дейности, отговорности и второстепенни разпоредители съгласно Приложения № 2, №3 и №4 в т.ч.:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности разходи в размер на 15 872 198 лв.;

1.2.2. За местни дейности разходи в размер на 18 240 712 лв.;

1.2.3. За дофинансиране разходи в размер  на 1 577 990 лв.

2. Приема актуализирана инвестиционната програма за 2022 г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 4 707 150 лв., съгласно Приложение № 5.

3. Приема актуализиран бюджет на резерва за непредвидени и неотложни разходи в местните дейности в размер на 200 000 лева.

4. Утвърждава актуализиран разчет за следните целеви разходи и субсидии:

     4.1. Актуализирани разходи за развитие на спорта в размер на 647 522 лв., съгласно Приложение № 8;

     4.3. Актуализирани разходи за други дейности по културата в размер на 57 000 лв., съгласно Приложение № 7;

     4.4. Актуализирана програма за развитие на туризма в размер на 1 600 000 лв., съгласно Приложение № 6;    

5. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на актуализацията на бюджета.     

6. Общински съвет задължава Кмета на Общината да предприеме последващи мерки за изготвянето на актуализирания бюджет по пълна бюджетна класификация, както и действия  по изпълнение на приетият от Общински съвет актуализиран бюджет на Община Балчик за 2022 г.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към трета точка от дневния ред - Ново обсъждане на Решение № 604 по Протокол № 36 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 23.09.2022г; давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

 

По трета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, със  Заповед №  АдК-04-14 от 06.10.2022 г., Областен управител на област Добрич  е върнал за ново обсъждане Решение № 604 по Протокол № 36 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 23.09.2022 година. С цитираната заповед е оспореното решението, че съгласно чл.4. ал.4 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Балчик, предложението за промяна на характера на собствеността - от публична общинска в частна общинска или обратното се прави в писмена форма от кмета на общината. Предложението трябва да съдържа вида и местонахождението на имота, акта за общинска собственост, мотиви, обосноваващи предложението, скица от действащия ПУП и от кадастралната карта. В докладна записка с изх. № 26-00-949/14.09.2022 г. на Кмета на община Балчик, послужила за приемане на настоящото решение не се съдържат мотивите, обосноваващи предложението за промяна на характера на собствеността - от публична общинска в частна общинска, не са приложени акта за общинска собственост, скица от действащия ПУП и от кадастралната карта, и че същата е свързана със сключване на окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот, във връзка със сключен предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал.5 от Закона за устройство на територията.  Въпросния поземлен имот е с идентификатор № 39459.25.569, област Добрич, община Балчик, с. Кранево, вид собственост- Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За друг курортно-рекреационен обект, площ 301 кв. м, квартал 250, парцел VIII, Заповед за одобрение на КККР № 300-5-74/15.09.2003 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Заповед за изменение на КККР № КД-14-08-819/22.06.2012 г. на НАЧАЛНИКА НА СГКК - ДОБРИЧ. По предходен подробен устройствен план, одобрен  с Протокол № 68/20.09.2011 год., Решение № 892  на Общински съвет  гр. Балчик, за ПИ 39459.25.569 по КК на с. Кранево е предвиден УПИ VIII, кв. 250, с конкретно предназначение или отреждане за „алея и техническа инфраструктура", и съгласно чл. 56 от ЗОС не се съставят актове за общинска собственост. Със заповед № 815/ 01.07.22 г. за ЧИ на ПУП-ПРЗ на кмет на Община Балчик, за ПИ 39459.25.569 по КК на с. Кранево е предвидено да е част от УПИ XIV, кв. 250, с параметри на устройствена зона „Ок"-  за курорт, което е мотив обосноваващ предложението за промяна на характера на собствеността - от публична общинска в частна общинска. Във връзка с горното и  заповед №  АдК-04-14 от 06.10.2022 г. на Областен управител на област Добрич, заявление с вх. № 26-00-949/ 01.08.2022 г. за сключване на окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот съгласно Решение 278 Протокол 19 от 08.04.2021 г. на Общински съвет Балчик, заповед № 815/  01.07.22 г. за ЧИ на ПУП-ПРЗ на кмет на Община Балчик, на основание чл. 87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното:

           
            Проекто-решение:

1.  На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик, отменя Решение № 604 по Протокол № 36 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 23.09.2022 година     
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС, общински съвет дава съгласие общинска земя с площ от 301 кв.м., представлявала УПИ VIII с отреждане за алея и техническа инфраструктура, кв. 250 по ПУП на с. Кранево, като съгласно предвижданията на ЧИ на ПУП-ПРЗ, приет със заповед № 815/ 01.07.22 г. на кмет на Община Балчик, попада в УПИ XIV, кв. 250 по ПУП на с. Кранево, да бъде обявена за частна общинска собственост.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте г-н Христов:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ:  ПКУТСЕ разгледа  -  Ново обсъждане на Решение № 604 по Протокол № 36 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 23.09.2022г със „За" - 3 гласа и предложи да бъде разисквано на Заседание на ОбС на 20.10.2022г. във връзка с възникналите въпроси.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви, заповядайте г-н Станоев:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник:  Аз не мога да разбера и питам все пак, значи областния управител казва, че няма мотиви? Къде са мотивите?

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Да, но мотивите са  предварителния договор, който сме сключили.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник:  Г-н Ангелов. а  чисто технически?

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Вече трябва всичко да е наред.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник:  Съгласен съм, обаче за мен тези мотиви, които са в Докладната записка трябва да са по принцип във възражението, за да сме изпълнили искането.

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Мотивите са в - „същата е свързана със сключване на окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот, във връзка със сключен предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал.5 от Закона за устройство на територията". Така е трябвало да бъде.  

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Въздържал се

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Въздържал се

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Въздържал се

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 3;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ 624: 1.  На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик, отменя Решение № 604 по Протокол № 36 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 23.09.2022 година.     
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС, общински съвет дава съгласие общинска земя с площ от 301 кв.м., представлявала УПИ VIII с отреждане за алея и техническа инфраструктура, кв. 250 по ПУП на с. Кранево, като съгласно предвижданията на ЧИ на ПУП-ПРЗ, приет със заповед № 815/ 01.07.22 г. на кмет на Община Балчик, попада в УПИ XIV, кв. 250 по ПУП на с. Кранево, да бъде обявена за частна общинска собственост.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към четвърта точка от дневния ред - Предложение за отмяна на Решение №619,Протокол №36 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 23.09.2022 г.,  давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По четвърта точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, на заседание на Общински съвет - Балчик на 23.09.2022 г. е прието Решение №619, Протокол №36 от 23.09.2022 г. за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен на алея „Възкресия Деветакова", обособена част от ПИ № 02508.87.122 по кадастрална карта на гр. Балчик, за благоустрояване, включващо алея с осветление, пейки и тревобетонни елементи с площ 600 кв.м. В изпълнение на чл.45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Областния управител на област Добрич констатира незаконосъобразност по отношение на приетото решение и със своя  Заповед №АДК-04-15/06.10.2022 г. го връща за ново обсъждане. На основание чл. 87, ал. 1 от ПОДОСНКВОбА  и предвид изложените в Заповед №АДК-04-15/06.10.2022г. мотиви за незаконосъобразност на Решение №619/23.09.2022г. предлагам на Вашето внимание следното:

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :


      На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, във връзка със Заповед №АДК-04-15/06.10.2022г. на Областен управител на Област Добрич, Общински съвет Балчик:

1.Отменя Решение №619, Протокол №36 от 23.09.2022 г. за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен на алея „Възкресия Деветакова", обособена част от ПИ № 02508.87.122 по кадастрална карта на гр. Балчик, за благоустрояване, включващо алея с осветление, пейки и тревобетонни елементи с площ 600 кв.м.

2.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Приложение:

1.Копие на препис-извлечение от протокол №36 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 23.09.2022 г. и Решение №619

2.Копие на Заповед №АДК-04-15/06.10.2022 г. на Областен управител на Област Добрич

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте г-жо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема Предложение за отмяна на Решение №619,Протокол №36 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 23.09.2022 г., със „За" - 3 ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема Предложение за отмяна на Решение №619,Протокол №36 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 23.09.2022 г., със „За" - 3; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За""

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 21; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 625: На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, във връзка със Заповед №АДК-04-15/06.10.2022г. на Областен управител на Област Добрич, Общински съвет Балчик:

1.Отменя Решение №619, Протокол №36 от 23.09.2022 г. за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен на алея „Възкресия Деветакова", обособена част от ПИ № 02508.87.122 по кадастрална карта на гр. Балчик, за благоустрояване, включващо алея с осветление, пейки и тревобетонни елементи с площ 600 кв.м.

2.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към пета точка от дневния ред- Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

По пета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин Ангелов, уважаеми общински съветници, на основание решение № 273 от 25 февруари 2021г., на Общински съвет Балчик, бе сключен договор между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България- ФЛАГ„ЕАД  № 1239/13.04.2021г., за кредит в размер на 281 723лева за покриване  на допустими разходи по Изпълнение на Административен договор №BG06RDNP001-19.144-002-CO1 от 10.04.2020г., за  „Възстановяване на велоалея в сервитут на път DOB1149", финансиран по 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура"от Стратегията за ВОМР на „МИГ -Балчик - Генерал Тошево" чрез Административен договор № BG06RDNP001-19.144-002-C01/2020г. за предоставяне на БФП, сключен между Държавен фонд „Земеделие", МИГ -Балчик - Генерал Тошево и Община Балчик. В пред вид на това, че с решение № 273 от 25.02.2021г.,  и решение №746 от 24.02.2022г., Общински съвет Балчик е посочил срок на погасяване 25.10.2022г., предстои подписване на анекс с ФЛАГ ЕАД за удължаване срока на погасяване на главницата в размер на 281 714,91лева с още шест месеца.

Тъй като нашите опасения са, че до 25.10.2022г., няма да ни бъдат възстановени извършените и разплатени разходи по проекта.

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1,т.5 от Закона за общинския дълг, предлагам на Общински съвет - Балчик, предлагам на Вашето внимание следният проект за:


РЕШЕНИЕ?

1.Общински съвет Балчик изменя т. 1 от Решение 273 по Протокол № 18 от 25.02.2021г., и т.1 от решение № 746 по Протокол№ 30 от 24.02.2022г., за сключване на договор с Фонд „ФЛАГ" с цел реализация на проект „Възстановяване на велоалея в сервитут на път DOB1149",  финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., чрез Стратегията за ВОМР на „МИГ -Балчик - Генерал Тошево"мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура"в частта: 

  • Условия за погасяване:


-  Срок на погасяване - до 25.04.2023г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

2.Задължавам кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, г-н Ангелов, колеги моля имате думата  по точката,  заповядайте г-жа Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема  -  Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД със „За" - 3;, „Против" - 0.; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря  Ви, колеги други желаещи  за разискване по точката, ако няма  моля да преминем към поименно  гласуване на предложението:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За""

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 21; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 626: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1,т.5 от Закона за общинския дълг, Общински съвет - Балчик:

1.Общински съвет Балчик изменя т. 1 от Решение 273 по Протокол № 18 от 25.02.2021г., и т.1 от решение № 746 по Протокол№ 30 от 24.02.2022г., за сключване на договор с Фонд „ФЛАГ" с цел реализация на проект „Възстановяване на велоалея в сервитут на път DOB1149",  финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., чрез Стратегията за ВОМР на „МИГ -Балчик - Генерал Тошево" мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура частта:

•       Условия за погасяване:

-  Срок на погасяване - до 25.04.2023г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

2.Задължавам кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря колеги, продължаваме към шеста точка от дневния ред - Постановление №283 от 19.09.2022 г. за изменение на Постановление №216 на Министерски съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони  за 2022г., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

По шеста точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, съгласно Постановление №283 от 19.09.2022 г. за изменение на Постановление №216 на Министерски съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони  за 2022 г. и за превоз на пътници по междуселищни автобусни линии, извън тези по §4, ал.1 и 2 от Заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози за 2022 г. (ДВ, бр.62 от 2022 г.), за целите на разпределението на предоставените средства, общините ползват принципа от Част четвърта, глава трета от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (Наредбата).

Община Балчик е възложила изпълнението на маршрутни разписания по междуселищни автобусни линии, които не се субсидират по Наредбата на двама превозвачи - „Пътнически Превози" ЕООД и „Травел Балчик" ООД. Съгласно разпоредбите на чл.57 от Наредбата, когато общината се обслужва от повече от един превозвач, субсидиите се предоставят въз основа на приет от общинския съвет механизъм на разпределение. Предвид гореизложеното, на основание чл.87, ал.1 от ПОДОбСНКВОБА, предлагам на Вашето внимание следното:

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от ЗМСМА, Постановление №283 от 19.09.2022 г. за изменение на Постановление №216 на Министерски съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони  за 2022 г. и за превоз на пътници по междуселищни автобусни линии, извън тези по §4, ал.1 и 2 от Заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози за 2022 г. и във връзка с чл.57 Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, Общински съвет Балчик реши:

Приема Механизъм за разпределение на допълнителни трансфери за превоз  на пътници по междуселищни автобусни линии, извън тези по §4, ал.1 и 2 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози (Постановления №216/29.07.2022 г. и №283/19.09.2022 г. на Министерски съвет), както следва:


МЕХАНИЗЪМ

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА ПРЕВОЗ

НА ПЪТНИЦИ ПО МЕЖДУСЕЛИЩНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ,

ИЗВЪН ТЕЗИ ПО §4, АЛ.1 И 2 ОТ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ

НА ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ

/ПО ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИСЪВЕТ №216/29.07.2022 г. и №283/19.09.2022 г./


I.Показатели, по които ще се извършва разпределението на субсидиите по ПМС №283/19.09.2022 г.:

1.Общ пробег, подлежащ на субсидиране

2.Превозени пътници

3.Реализиран нетен финансов ефект

II.Разпределение на субсидиите по тежест на основните показатели, както следва:

1.Общ пробег, подлежащ на субсидиране - 50 %

2.Превозени пътници - 30 %

3.Реализиран нетен финансов ефект - 20 %

III.Определяне на субсидията по първия показател - общ пробег:

Общия пробег се доказва със справка Приложение №1 от ПМС №283/19.09.2022 г. за периода към 31.08.2022 г. /с натрупване/ и към 31.12.2022 г. /с натрупване/. В справката се отразява само действително извършения пробег по възложените маршрутни разписания. Превозвачите трябва да имат готовност да докажат изминатия пробег с пътни листи и/или други документи, заверени от автогарата, явяваща се начална спирка по маршрута.

IV.Определяне на субсидията по втория показател - превозени пътници:

Броят на превозените пътници се определя като сбор от:

1.Брой пътници, пътуващи с билети, издадени от обслужващите автогари и от шофьорите за пътуване по възложените маршрутни разписания.

Броят на пътниците, пътуващи с билети, се определя като сумата с ДДС, получена при продажбата на билети от автогарите и шофьорите за съответния период се раздели на средноаритметичната цена на билетите по направления.

2.Брой пътници, пътуващи с абонаментни карти и билети за деца до 7 години, издадени в съответствие с Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите /Наредбата/, за пътуване по възложени маршрутни разписания.

Броят на пътниците, пътуващи с абонаментни карти се изчислява като броя на издадените за отчетния период абонаментни карти, приравнени към 1 месец се умножи по 40 пътувания. Броят на пътуващите с „нулеви билети" се доказва с издадените дубликати. Броят на издадените абонаментни карти, съгласно Наредбата се доказва при поискване от Община Балчик с издадените към общините през периода опис-сметки и регистри.

1.      Брой на пътниците, пътуващи с абонаментни карти, закупени от физически и юридически лица (извън Наредбата) за пътуване по възложените маршрутни разписания.

Броят на пътниците, пътуващи със закупени абонаментни карти (извън правоимащите) за отчетния период се изчислява като се умножи броя на закупените абонаментни карти, приравнени към 1 месец по 40 пътувания. Броят на закупените абонаментни карти за периода се доказва от превозвачите със съответните счетоводни документи.


V.Определяне на субсидията по третия показател - реализиран нетен финансов ефект:

Реализираният нетен финансов ефект се изчислява, съгласно указанията за разпределението на средствата по ПМС №283/19.09.2022г. Превозвачите, кандидатстващи за средства по ПМС №283/19.09.2022 г. следва задължително да водят аналитична счетоводна отчетност за всеки отделен вид транспортна дейност, съгласно чл.58, ал. 2 от Наредбата.

VI.Определяне окончателната субсидия на всеки превозвач:

Сумират се полагащите се на съответния превозвач субсидии за всеки един показател, като с това се получава окончателната субсидия, която той ще получи. Субсидии се предоставят от Община Балчик на превозвачите до размер, който не превишава сумата, съответстваща на нетния финансов ефект.

Средствата се разпределят на два транша:

До 31.12.2022 г. - 70 %  от субсидиите за периода 01.01 - 31.08.2022 г.

До 28.02.2023 г. - 30 % за периода 01.09 - 31.12.2022 г.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Началников:

Г-н Галин Началников - председател на ПКОРСТ: ПКОРСТ одобрява Постановление №283 от 19.09.2022 г. за изменение на Постановление №216 на Министерски съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони  за 2022г., със „За" - 5 гласа; „Против" - 0 гласа; „Въздържали се" - 0;

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема Постановление №283 от 19.09.2022 г. за изменение на Постановление №216 на Министерски съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони  за 2022г., със „За" - 3 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се"

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви,  колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 21; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 627: На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от ЗМСМА, Постановление №283 от 19.09.2022 г. за изменение на Постановление №216 на Министерски съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони  за 2022 г. и за превоз на пътници по междуселищни автобусни линии, извън тези по §4, ал.1 и 2 от Заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози за 2022 г. и във връзка с чл.57 Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, Общински съвет Балчик:

Приема Механизъм за разпределение на допълнителни трансфери за превоз  на пътници по междуселищни автобусни линии, извън тези по §4, ал.1 и 2 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози (Постановления №216/29.07.2022 г. и №283/19.09.2022 г. на Министерски съвет), както следва:


МЕХАНИЗЪМ

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА ПРЕВОЗ

НА ПЪТНИЦИ ПО МЕЖДУСЕЛИЩНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ,

ИЗВЪН ТЕЗИ ПО §4, АЛ.1 И 2 ОТ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ

НА ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ

/ПО ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИСЪВЕТ №216/29.07.2022 г. и №283/19.09.2022 г./


  I.            Показатели, по които ще се извършва разпределението на субсидиите по ПМС №283/19.09.2022 г.:

1.    Общ пробег, подлежащ на субсидиране

2.    Превозени пътници

3.    Реализиран нетен финансов ефект


II.             Разпределение на субсидиите по тежест на основните показатели, както следва:

1.    Общ пробег, подлежащ на субсидиране - 50 %

2.    Превозени пътници - 30 %

3.    Реализиран нетен финансов ефект - 20 %

III.            Определяне на субсидията по първия показател - общ пробег:

Общия пробег се доказва със справка Приложение №1 от ПМС №283/19.09.2022 г. за периода към 31.08.2022 г. /с натрупване/ и към 31.12.2022 г. /с натрупване/. В справката се отразява само действително извършения пробег по възложените маршрутни разписания. Превозвачите трябва да имат готовност да докажат изминатия пробег с пътни листи и/или други документи, заверени от автогарата, явяваща се начална спирка по маршрута.

               IV.            Определяне на субсидията по втория показател - превозени пътници:

Броят на превозените пътници се определя като сбор от:

2.      Брой пътници, пътуващи с билети, издадени от обслужващите автогари и от шофьорите за пътуване по възложените маршрутни разписания.

Броят на пътниците, пътуващи с билети, се определя като сумата с ДДС, получена при продажбата на билети от автогарите и шофьорите за съответния период се раздели на средноаритметичната цена на билетите по направления.

3.      Брой пътници, пътуващи с абонаментни карти и билети за деца до 7 години, издадени в съответствие с Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите /Наредбата/, за пътуване по възложени маршрутни разписания.

Броят на пътниците, пътуващи с абонаментни карти се изчислява като броя на издадените за отчетния период абонаментни карти, приравнени към 1 месец се умножи по 40 пътувания. Броят на пътуващите с „нулеви билети" се доказва с издадените дубликати. Броят на издадените абонаментни карти, съгласно Наредбата се доказва при поискване от Община Балчик с издадените към общините през периода опис-сметки и регистри.

4.      Брой на пътниците, пътуващи с абонаментни карти, закупени от физически и юридически лица (извън Наредбата) за пътуване по възложените маршрутни разписания.

Броят на пътниците, пътуващи със закупени абонаментни карти (извън правоимащите) за отчетния период се изчислява като се умножи броя на закупените абонаментни карти, приравнени към 1 месец по 40 пътувания. Броят на закупените абонаментни карти за периода се доказва от превозвачите със съответните счетоводни документи.

       V.         Определяне на субсидията по третия показател - реализиран нетен финансов ефект:

Реализираният нетен финансов ефект се изчислява, съгласно указанията за разпределението на средствата по ПМС №283/19.09.2022г. Превозвачите, кандидатстващи за средства по ПМС №283/19.09.2022 г. следва задължително да водят аналитична счетоводна отчетност за всеки отделен вид транспортна дейност, съгласно чл.58, ал. 2 от Наредбата.

        VI.     Определяне окончателната субсидия на всеки превозвач:

Сумират се полагащите се на съответния превозвач субсидии за всеки един показател, като с това се получава окончателната субсидия, която той ще получи. Субсидии се предоставят от Община Балчик на превозвачите до размер, който не превишава сумата, съответстваща на нетния финансов ефект.

Средствата се разпределят на два транша:

До 31.12.2022 г. - 70 %  от субсидиите за периода 01.01 - 31.08.2022 г.

До 28.02.2023 г. - 30 % за периода 01.09 - 31.12.2022 г.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към седма точка от дневния ред - Определяне на максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Балчик, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По седма точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, на основание чл.24а, ал.11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози, в срок до 31.10 общинските съвети определят максималните и минималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа за следващата година, валидни за територията на съответната община и ги актуализират най-малко веднъж годишно. С решение №260/25.02.2021г. на Общински съвет гр. Балчик са потвърдени приетите с решение №468/29.11.2018 г. максимални и минимални цени, както определя същите цени за 2021 г.:


Минимален размер

Максимален размер

Дневна тарифа

1.00лв.

1.80лв.

Нощна тарифа

1.50лв.

2.00лв.

На 28.09.2022 г., в Община Балчик постъпи заявление с вх.№ 94-00-1429/28.09.2022 г. от таксиметрови превозвачи, упражняващи дейността на територията на Община Балчик с искане за повишаване на минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници. Посочените мотиви за промяната са липса на промяна на цените от 2018 г., повишаване цените на горивата, консумативите за поддръжка на автомобилите и задължителните застраховки. Предложените от таксиметровите превозвачи цени са следните:


Минимален размер

Максимален размер

Дневна тарифа

1.40лв.

2.50лв.

Нощна тарифа

1.70лв.

2.80лв.

В изпълнение на разпоредбите на чл.24а, ал.11 от Закона за автомобилните превози и предвид мотивите за исканата актуализация и постигане на разумен темп на покачване на  цените, Общински съвет гр. Балчик следва да определи минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег.

Предвид гореизложеното, на основание чл.87, ал.1 от ПОДОбСНКВОБА, предлагам на Вашето внимание следното

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА , чл.24а, ал.11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози и във връзка със заявление в вх.№ 94-00-1429/28.09.2022 г. Общински съвет Балчик реши:

Определя максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за територията на Община Балчик, валидни за 2023 г., както следва:


Минимален размер

Максимален размер

Дневна тарифа

1.40лв.

2.50лв.

Нощна тарифа

1.70лв.

2.80лв.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Началников:

Г-н Галин Началников - председател на ПКОРСТ: ПКОРСТ одобрява Определяне на максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Балчик със „За" - 5 гласа; „Против" - 0 гласа; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, г-жо Фудулова заповядайте:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема Определяне на максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Балчик със „За" - 3 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се"

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги преминаваме към режим  на   поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За""

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 21; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 628: На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози и във връзка със заявление в вх. № 94-00-1429/28.09.2022 г. Общински съвет Балчик:

Определя максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за територията на Община Балчик, валидни за 2023 г., както следва:


Минимален размер

Максимален размер

Дневна тарифа

1.40лв.

2.50лв.

Нощна тарифа

1.70лв.

2.80лв.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към осма точка от дневния ред - Актуализация на бюджета за 2022 г. в дофинансиране на читалище "Паисий Хилендарски-1870" гр. Балчик,  давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По осма точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с постъпила докладна записка от секретаря на НЧ "Паисий Хилендарски - 1870" гр. Балчик Веселин Павлов с вх.№ 24-00-1326 от 07.10.2022 г., за допълнително финансиране в размер на 40 000 лева във връзка с планирано участие на смесен хор „Черноморски звуци" и дамска формация „Music & Joy" в международен коледен фестивал в република Малта предлагам следния проект за:


                                             Р Е Ш Е Н И Е:                                              

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на НЧ "Паисий Хилендарски - 1870" гр. Балчик да бъде актуализиран в увеличение с 40 000 лева, за покриване на разходите, за участие на смесен хор „Черноморски звуци" и дамска формация „Music & Joy" в международен коледен фестивал в република Малта в периода  от 30 ноември до 5 декември 2022 г.

2.Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2022 г.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Със „За" - 3;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;,  гласа ПКБФЕЕ одобрява  - Актуализация на бюджета за 2022 г. в дофинансиране на читалище "Паисий Хилендарски-1870" гр. Балчик

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги други въпроси по  точката, заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - общински съветник: Уважаеми г-н Председател, г-н Ангелов, уважаеми  колеги,  аз нямам никакво намерение и нека това не се разбира като заяждане, но за пореден път просто се хвърля една сума, която ние трябва да гласуваме. Мисля без необходимата допълнителна информация, можеше да има някакво разяснение - как ще бъдат разпределени тези пари, може би поне една оферта, превозвач който отганизира превоза до Малта, поне в нашите материали не е постъпило може да има в Общинска администрация, но не е стигнало до нас. Благодаря.

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Няма ли го като приложение, изглежда не е приложено аз го имам и т.е. имаме 38 души извинявам се, самолетните билети са по 273 евро плюс хотела прави сума около  36 800 лв., ние ги закръгляме смятам може би ще има и допълнителни разходи. Като хористите ще си поемат разходите по изхранването в Малта т.е. ние плащаме самолетните билети от Варна до Ла Валета директен полет отиване и връщане плюс четири-пет дни хотел, това са разходите.

Г-н Владимир Лафазански- общински съветник: А при положение, че е планирано въпросното участие някакъв дял самоучастие има ли от бюджета на Читалището или само на помощта на Общината?

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Бюджета на Читалищата,който се получава от Държавата покрива единствено и само заплатите, това трябва да бъде ясно, а  че той абсолютно не е достатъчен да покрие режийните разходи особено сега както са вдигнати тези разходи и затова ние винаги дофинансираме дейноста на Читалищата. Категорично мога да заявя, че във връзка с КОВИД кризата и за това, че съставите не ходеха по фестивали и кой знае колко мероприятия, бюджета в сравнение с 2019г. на Читалищата в Община Балчик е някъде около 60% т.е. имаме около 40% намаление на бюджета на Читалищата в Община Балчик. Поискаха да отидат за първи път от три години на едно Турне, да малко по скъпо е, по далеч е не е с автобус със самолет е. Но смятам, че след като три години формациите не са ходили никъде, можем да си позволим да финансираме едно пътуване.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, колеги моля други да се изкажат по точката, заповядайте г-н Станоев:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Аз също няма да се заяждам, ама да кажа принципно г-н Лафазански е прав, ние трябва да сме сигурни как се харчат общинските пари. Едно време имаше практика, по трима общински съветника  избрани ротационно придружаваха формациите по други такива посещения  и предлагам на Общинска администрация да го има в предвид.

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Добре, сумата която е поискана е 36 800 лв., като предложение сме закръглили на 40 000 лв. защото би трябвало да има и някакъв бюджет и за екскурзия. Тъй като Докладната с разбивката по цените - може би за това не  е приложена, дойде от диригентката на хора тъй като тя все пак  не е упълномощена - тя ми даде всички разходи - г-жа Валентина Георгиева, а пък докладната за финансирането няма как да не е от читаалищния секретар. Затова е причината да не е приложена, но иначе имаме разбивка.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За""

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 20; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 629: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на НЧ "Паисий Хилендарски - 1870" гр. Балчик да бъде актуализиран в увеличение с 40 000 лева, за покриване на разходите, за участие на смесен хор „Черноморски звуци" и дамска формация „Music & Joy" в международен коледен фестивал в република Малта в периода  от 30 ноември до 5 декември 2022 г.

2.Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2022 г.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към девета точка от дневния ред Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2022г., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

По девета точка от дневния ред:

 

 Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с постъпило заявление вх. № 94-00-1400/23.09.2022 г. от Нина Росенова Урумова от гр. Варна за закупуване на общински имот с идентификатор 39459.506.306 в м. „Поляните" с. Кранево, предлагам актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, със следното:


                        проекто - решение:

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2022 г., приета с решение № 481 от 24.02.2022 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

Раздел ІІІ Б - „Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде", със следният имот:

 - Поземлен имот с идентификатор 39459.506.306 по кад. карта на с. Кранево, м. „Поляните", с площ от 697 м2. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: със „За" - 3;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;,  гласа ПКБФЕЕ одобрява  - Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2022г.,

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ:  ПКУТСЕ приема  - Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2022г., със „За" - 3 гласа

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За""

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 21; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 630: На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2022 г., приета с решение № 481 от 24.02.2022 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

 Раздел ІІІ Б - „Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде", със следният имот:

 - Поземлен имот с идентификатор 39459.506.306 по кад. карта на с. Кранево, м. „Поляните", с площ от 697 м2. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към десета точка от дневния ред - Отпускане на финансови средства от бюджета на общината, за извършване на ремонтни дейности по сградата на храм „СВМЧК Георги Победоносец" в гр. Балчик, давам думата на вносителя  на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик

По десета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател,  уважаеми общински съветници, във връзка с постъпила молба от Председателя на църковното настоятелство Ставрофорен иконом Стратия Александров с вх.№ 24-00-1262 от 26.09.2022 г., предлагам следния проект за:

                                                                          Р Е Ш Е Н И Е

 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си да бъдат отпуснати средства в размер на 15 000 лева от бюджета на общината, за укрепване на сградата, ремонт на покривната конструкция и смяна на дограмата на купола на храм „СВМЧК Георги Победоносец" в град Балчик.

2.Средствата да бъдат отпуснати от заложения резерв в местните дейности за 2022 г. и да бъдат отчетени в местна дейност 745 „Обредни домове и зали", § 55-03 „Капиталови трансфери за организации с нестопанска цел".

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов,  колеги имате думата по десета точка, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  приема    Отпускане на финансови средства от бюджета на общината, за извършване на ремонтни дейности по сградата на храм „СВМЧК Георги Победоносец" в гр. Балчик,  със „За"- 3; „Против:- 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За""

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 20; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 631: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗГ1Ф и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си да бъдат отпуснати средства в размер на 15 000 лева от бюджета на общината, за укрепване на сградата, ремонт на покривната конструкция и смяна на дограмата на купола на храм „СВМЧК Георги Победоносец" в град Балчик.

2.Средствата да бъдат отпуснати от заложения резерв в местните дейности за 2022 г. и да бъдат отчетени в местна дейност 745 „Обредни домове и зали", § 55-03 „Капиталови трансфери за организации с нестопанска цел".

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към единадесета точка от дневния ред - Кандидатстване  пред Министерството на труда и социалната политика, чрез фонд „Социална закрила" по  ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ПАТРОНАЖНА МОБИЛНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА ТОПЪЛ ОБЯД, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По единадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Министерството на труда и социалната политика, чрез фонд „Социална закрила", отпуска финансови средства (в рамките на 90% от общата стойност) за реализиране на проекти за закупуване на нови неупотребявани лекотоварни автомобили за разнос на храна до потребителите на услугата. Допустимата максимална стойност за финансиране на проекти е до 40 000 лв. с ДДС от ФСЗ (90 %) и собствен принос 4 000,00 лв. (10%) или общ бюджет  до 40 000 лв. с ДДС. На територията на Община Балчик се предоставя социалните услуги - Обществена трапезария и Топъл обяд чрез Домашен социален патронаж гр. Балчик.

Настоящата процедура има за цел да подпомогне социалната дейност в общините чрез закупуване на нови неупотребявани лекотоварни автомобили за разнос на храна до потребителите на услугата. Домашен социален патронаж се утвърди като една от най-важните публични функции в условията на кризисната ситуация, пред която е изправено цялото общество. Дейността се оказа изключително ефективна, след здравните грижи, помагайки на възрастните хора да се справят със създалата се ситуация като разшири своето поле на приложение и сравнително лесно се адаптира към възникналите нови условия във връзка с последиците от разпространението на COVID-19. Община Балчик има възможност да кандидатства пред Министерството на труда и социалната политика за отпускане на средства от фонд „Социална закрила" за закупуване на нови неупотребявани лекотоварни автомобили за разнос на храна до потребителите на услугата.  По проекта ще бъде закупено  нов неупотребяван лекотоварен автомобили за разнос на храна до потребителите на услугата , което ще подпомогне работата на Домашен социален патронаж и ще увеличи производителността. На основание чл. 87, ал.1 от ПОДОбСНКВОБА, и във връзка с гореизложеното предлагам на вашето внимание следното:

Проект-решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА, и във връзка с кандидатстване за финансиране от фонд „Социална закрила" за реализиране на проект Кандидатстване  пред Министерството на труда и социалната политика, чрез фонд „Социална закрила" по  ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ПАТРОНАЖНА МОБИЛНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА ТОПЪЛ ОБЯД"

 Общински съвет Балчик:

1. Дава съгласие община Балчик да кандидатства с проект ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ПАТРОНАЖНА МОБИЛНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА ТОПЪЛ ОБЯД" с обща стойност 40 000,00 лева с ДДС.

2. Декларира, че ще осигури собствени финансови средства в размер на 10% от общата стойност на проекта, равняваща се на 4 000,00 лв. с ДДС.

3. Упълномощава кмета на община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия в изпълнение на настоящото решение.

- Извинявам с има допусната техническа грешка вместо 36 800лева правилното  е 40 000 лева.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява Кандидатстване  пред Министерството на труда и социалната политика, чрез фонд „Социална закрила" по  ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ПАТРОНАЖНА МОБИЛНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА ТОПЪЛ ОБЯД, със „За" - 3; гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля да преминем към  поименно прегласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За""

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 20; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 632: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА, и във връзка с кандидатстване за финансиране от фонд „Социална закрила" за реализиране на проект Кандидатстване  пред Министерството на труда и социалната политика, чрез фонд „Социална закрила" по  ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ПАТРОНАЖНА МОБИЛНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА ТОПЪЛ ОБЯД", Общински съвет Балчик:

1. Дава съгласие община Балчик да кандидатства с проект ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ПАТРОНАЖНА МОБИЛНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА ТОПЪЛ ОБЯД" с обща стойност 40 000,00 лева с ДДС.

2. Декларира, че ще осигури собствени финансови средства в размер на 10% от общата стойност на проекта, равняваща се на 4 000,00 лв. с ДДС.

3. Упълномощава кмета на община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия в изпълнение на настоящото решение.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към дванадесета точка от дневния ред - Разкриване на местна дейност „Топъл обяд" във връзка с участието на Община Балчик в процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001- „Топъл обяд"  по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По дванадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Агенция за социално подпомагане, в качеството си на Управляващ орган на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 отправи покана към общините в Република България за представяне на заявления за финансиране по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001- „Топъл обяд по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027. Община Балчик ще кандидатства с проектно предложение за осигуряване на топъл обяд по Процедура BG05SFPR003-1.001- „Топъл обяд" за 80 лица живеещи на територията на Община Балчик

Основна цел на проекта е подпомагане с топъл обяд на територията на Община Балчик на хора, които поради своята възраст, трайно увреждане или заболяване не могат сами да задоволяват своята потребност от топла храна, както и уязвими лица, които са без или нисък доходи. Социалният ефект е значим, тъй като осигурява задоволяване на основни жизнени потребности от храна на нуждаещите се. За целите на операцията разходите за приготвяне на топъл обяд са определени като единица продукт - топъл обяд в размер на 3.20 лв на лице с ДДС, който включва супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

За да бъде включена Община Балчик като партнираща организация на   Агенция за социално подпомагане, като Управляващ орган, е необходимо решение на Общински съвет - Балчик за разкриване на предоставяне на топъл обяд като местна дейност по Закона за публичните финанси.

Изпълнението на дейностите ще стартира от 01.01.2023 г. до 30.04.2023 г. и от 01.10.2023 г. до 31.12.2023 г.

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет Балчик да разгледа, обсъди и приеме следния проект на решение:

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.12 и т.23 и чл. 17, т. 7 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстване по проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд" на Община Балчик:

1.Община Балчик да подаде проектно предложение по  процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд" Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027

2.Определя дейността по представяне „Топъл обяд" по т. 1 от настоящото решение   като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси:

3.Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по т. 1 и т. 2 от настоящото решение за кандидатстване  с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд" на  Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027

4.На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1,  т.23  от ЗМСМА и чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс допуска предварително изпълнение  на горните решения предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни и значими обществени интереси, а именно - навременно кандидатстване за финансиране на предоставяне на топъл обяд в Община Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява Разкриване на местна дейност „Топъл обяд" във връзка с участието на Община Балчик в процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001- „Топъл обяд"  по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г.,със „За" - 3; гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За""

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 21; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 633: На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.12 и т.23 и чл. 17, т. 7 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстване по проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд" на Община Балчик:

1.Община Балчик да подаде проектно предложение по  процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд" Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027

2.Определя дейността по представяне „Топъл обяд" по т. 1 от настоящото решение   като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси:

3.Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по т. 1 и т. 2 от настоящото решение за кандидатстване  с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд" на  Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027

4.На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1,  т.23  от ЗМСМА и чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс допуска предварително изпълнение  на горните решения предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни и значими обществени интереси, а именно - навременно кандидатстване за финансиране на предоставяне на топъл обяд в Община Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към тринадесета точка от дневния ред - Одобряване на ПУП - Парцеларен план за захранващ водопровод за поливна система от ПИ № 0673.502.93 по КК на с. Брястово до ПИ № 18160.69.24.18160.69.35 и 18160.70.9 по КК на с.Гурково, Община Балчик и придружаващата схема в обхвата на урбанизираните територии., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По тринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление с вх. № УТ-2117-10/ 22.02.2022 г. за одобряване  на ПУП - Парцеларен план за захранващ водопровод за поливна система от ПИ 0673.502.93 по КК на с. Брястово до ПИ 18160.69.24, 18160.69.25, 18160.69.35 и 18160.70.9 по КК на с. Гурково, Община Балчик и придружаващата план-схема в обхвата на урбанизираните територии. Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното:


            Проекто
-решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Решение 466 Протокол № 29 от 21.01.2022 г. на общински съвет Балчик за допускане изработването на ПУП-ПП, решение на ОБЕСУТ в т. 12 от Протокол № 2/ 12.05.2022 г. Общински съвет Балчик:

1. Одобрява  ПУП - Парцеларен план за Парцеларен план за захранващ водопровод за поливна система от ПИ 0673.502.93 по КК на с. Брястово до ПИ 18160.69.24, 18160.69.25, 18160.69.35 и 18160.70.9 по КК на с. Гурково, Община Балчик и придружаващата план-схема в обхвата на урбанизираните територии.

На основание чл. 215 ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" чрез Община Балчик пред административен съд- Добрич.

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Налага ми се наистина да тръгна, ще помоля зам.кмет Димитрин Димитров да ме замести по другите точки, пожелавам лека работа на всички.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, моля имате думата  по точката, заповядайте г-н Христов

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ:  ПКУТСЕ приема  -  Одобряване на ПУП - Парцеларен план за захранващ водопровод за поливна система от ПИ № 0673.502.93 по КК на с. Брястово до ПИ № 18160.69.24.18160.69.35 и 18160.70.9 по КК на с.Гурково, Община Балчик и придружаващата схема в обхвата на урбанизираните територии със „За" - 3 гласа

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За""

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 21; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 634: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Решение 466 Протокол № 29 от 21.01.2022 г. на общински съвет Балчик за допускане изработването на ПУП-ПП, решение на ОБЕСУТ в т. 12 от Протокол № 2/ 12.05.2022 г.. Общински съвет Балчик:

1. Одобрява  ПУП - Парцеларен план за Парцеларен план за захранващ водопровод за поливна система от ПИ 0673.502.93 по КК на с. Брястово до ПИ 18160.69.24, 18160.69.25, 18160.69.35 и 18160.70.9 по КК на с. Гурково, Община Балчик и придружаващата план-схема в обхвата на урбанизираните територии.

На основание чл. 215 ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" чрез Община Балчик пред административен съд- Добрич.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към четиринадесета точка от дневния ред - Продажба чрез търг на ПИ № 39459.506.306 по кадастралната карта на с. Кранево, м. Поляните, давам думата на г-н  Димитрин Димитров - зам.кмет на община Балчик:


По четиринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Димитрин Димитров - зам.кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2022 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното:

                                                                                     

       проекто - решение:

           

1.  На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4984/05.05.2022 г., представляващ незастроен поземлен имот № 39459.506.306 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", с площ от 697 м2  (шестстотин деветдесет и седем квадратни метра).  

2.  Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 23 870.00 лв. (двадесет и три хиляди осемстотин и седемдесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Кранево, община Балчик; 

4. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Димитров, заповядайте г-н Лучиянов:

Г-н Виктор Лучиянов - общински съветник: Процедурно предложение тъй като от четиринадесета  до седемнадесета точка са идентични по същност да бъдат гласувани анблок, като г-н зам.кмета ги прочете само и аз смятам, че всички са ги прочели и са подготвени добре, така че предлагам да се гласуват анблок. Благодаря ви.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Лучиянов, г-н Жечев заповядайте:

Г-н Атанас Жечев - общински съветник: Не проблем, но да не стане така да не сме взели решение. Можем да гласуваме анблок, когато има точки единствено  вътре в самото проект- решение, но не можем да гласуваме пет точки анблок, които изискват отделни решения.

Г-н Виктор Лучиянов - общински съветник: Оттеглям предложението си. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, други  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява Продажба чрез търг на ПИ № 39459.506.306 по кадастралната карта на с. Кранево, м. Поляните, със „За" - 3; гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 20; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 635: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4984/05.05.2022 г., представляващ незастроен поземлен имот № 39459.506.306 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", с площ от 697 м2  (шестстотин деветдесет и седем квадратни метра).  

2.  Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 23 870.00 лв. (двадесет и три хиляди осемстотин и седемдесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Кранево, община Балчик; 

4. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик;


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към петнадесета точка от дневния ред Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.19 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", давам думата на г-н  Димитрин Димитров - зам.кмет на община Балчик:

 

По петнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Димитрин Димитров - зам.кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2022 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното:

                                                             

       проекто - решение:

           

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4065/05.07.2011 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.19 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 471 м2 (четиристотин седемдесет и един квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 14 767.00 лв. (четиринадесет хиляди седемстотин шестдесет и седем лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Димитров, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  приема - Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.19 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми",  със „За" - 3 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 20; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 636: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4065/05.07.2011 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.19 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 471 м2 (четиристотин седемдесет и един квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 14 767.00 лв. (четиринадесет хиляди седемстотин шестдесет и седем лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, продължаваме към шестнадесета точка от дневния ред - Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.41 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"давам думата на г-н  Димитрин Димитров - зам.кмет на община Балчик:

 

По шестнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Димитрин Димитров - зам.кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2022 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното:

                                                             

        проекто - решение:

           

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3706/31.08.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот  ПИ № 02508.81.41 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 522 м2 (петстотин двадесет и два квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 16 366.00 лв. (шестнадесет хиляди триста шестдесет и шест лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  приема - Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.41 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", със „За" - 3 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 20; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 637: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3706/31.08.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот  ПИ № 02508.81.41 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 522 м2 (петстотин двадесет и два квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 16 366.00 лв. (шестнадесет хиляди триста шестдесет и шест лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към седемнадесета точка от дневния ред - Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.155 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", давам думата на г-н  Димитрин Димитров - зам.кмет на община Балчик:По седемнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Димитрин Димитров - зам.кмет на община Балчик:  Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2022 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

                                                             

        проекто - решение:

           

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4024/30.05.2011 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.155 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 372 м2 (триста седемдесет и два квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 11 663.00 лв. (единадесет хиляди шестстотин шестдесет и три лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  приема - Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.155 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми",   със „За" - 3 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 20; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 638: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4024/30.05.2011 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.155 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 372 м2 (триста седемдесет и два квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 11 663.00 лв. (единадесет хиляди шестстотин шестдесет и три лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към осемнадесета точка от дневния ред - Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.27 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", давам думата на г- н Димитрин Димитров - зам.кмет на община Балчик:


По осемнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Димитрин Димитров - зам.кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2022 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното:                                                           

        проекто - решение:         

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3752/01.09.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.27 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 685 м2 (шестстотин осемдесет и пет квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 21 476.00 лв. (двадесет и една хиляди четиристотин седемдесет и шест лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:Благодаря ви г-н Ангелов,колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.27 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми" със „За" - 3 гласа, „Против" - 0, „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 639: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3752/01.09.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.27 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 685 м2 (шестстотин осемдесет и пет квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 21 476.00 лв. (двадесет и една хиляди четиристотин седемдесет и шест лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към деветнадесета точка от дневния ред  Приемане на решение за предоставяне на земеделски имоти или части от тях - полски пътища, за стопанската 2022/2023 година, на съответния ползвател, давам думата на г-н  Димитрин Димитров - зам.кмет на община Балчик:

 

По деветнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Димитрин Димитров - зам.кмет на община Балчик:  Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е искане с вх. № 24-00-1338/11.10.2022г. от Директора на областна дирекция „Земеделие" Добрич, за да бъдат предприети действия по приемане на Решение от общински съвет - Балчик за изразяване на съгласие за предоставяне на имоти - полски пътища /общинска собственост/ в частта, в която могат да се ползват като обработваеми земи и са включени в заповедите по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на техните ползватели за стопанската 2022/2023 година по цени в размер на определеното средно годишно рентно плащане за съответното землище на територията на Община Балчик.  В тази връзка,  моля да бъде прието следното:

Проекто-решение:


На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и писмо с вх. № 24-00-1338/11.10.2022г. от Директора на Областна дирекция „Земеделие" Добрич, общински съвет - Балчик:

1. Дава своето съгласие за стопанската 2022/2023 год. обработваните части от земеделски имоти с начин на трайно ползване - полски път на територията на Община Балчик, които са включени в масиви за ползване от заповедите по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, да бъдат предоставяни за ползване на съответния ползвател на масива.

2. Утвърждава цена за предоставената, обработвана част от земеделския имот - полски път в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище на Община Балчик както следва:

Землища на община Балчик

Размер на средното годишно рентно плащане за стоп.2022/2023год.

ниви (лв./дка)

Балчик

80.00

Безводица

70.00

Бобовец

69.00

Гурково

75.00

Дропла

71.00

Дъбрава

71.00

Змеево

75.00

Карвуна

68.00

Кранево

43.00

Кремена

70.00

Ляхово

70.00

Оброчище

50.00

Преспа

72.00

Рогачево

45.00

Сенокос

73.00

Соколово

76.00

Стражица

71.00

Тригорци

74.00

Храброво

72.00

Царичино

76.00

Църква

40.00


3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпленията от наеми на земеделски земи от ОПФ, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в цитираните по- горе населени места в Община Балчик.

 Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги имате думата по точката, заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - общински съветник:Благодаря ви, уважаеми колеги моето изказване е малко с някакъв вид обществено значение на този въпрос. Знаете имаше един трагичен инцидент който включваше селскостопанска техника и лек автомобил. В публичното постранство се чуха мнения, че до някаква степен носи вина и Общинския съвет, а именно заради предоставянето за обработване на така наречените полски пътища. Факта е, че ние не сме инициирали никаква форма на разговор или диалог дори и да направим елементарен  функционален анализ на тези факти ме възпрепятства мен да подкрепя така направеното проект решение и ще гласувам „Против".

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Други колеги, г-н Господинов заповядайте:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Аз преди, когато ходих на лов - сега вече не ходя, доста от пътищата се изораха, т.е. съгласуван ли е този момент с пътищата с Пожарната защото и те имат някакви изисквания за достъп при пожарни ситуации в ниви и т.н. Почти не останаха в нашия район- аз съм в Гурково ловната дружинка. Дали етова съобразено със  ситуацията с Пожарната, Горското за достъп, не знам как е тази процедура за да се предложи може би  е минало нещо такова, знам че имаха възражения по тези неща и хората от Горското защото затруднява достъпа до поясите.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Г-н Жечев заповядайте:

Г-н Атанас Жечев - общински съветник: Мога да ви кажа тук можем да гадаем колкото си искаме, само че то си има законодателство за тези неща. Има Закон който ни дава възможност всички пътища, които ни пречат за преминаването  да бъдат отдавани под наем по Закона за ползване от собствениците на земеделските земи. Нито Пожарната има пръст в тази работа, да изораха се много пътища но поясите ги изядоха. Те отсъстват не заради друго - аз съм забивал колчета на път, който по документи е 7м. а на терен няма 50-80 см., другото е изядено от пояса и клоните. Тъй, че няма какво да говорим.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги други по точката, заповядайте

 г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: със „За"- 3 гласа ПКБФЕЕ  одобрява  Приемане на решение за предоставяне на земеделски имоти или части от тях - полски пътища, за стопанската 2022/2023 година, на съответния ползвател;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Против"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Въздържали се"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Въздържали се"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 1; „Въздържали се" - 2;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 640: На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и писмо с вх. № 24-00-1338/11.10.2022г. от Директора на Областна дирекция „Земеделие" Добрич, общински съвет - Балчик:

1. Дава своето съгласие за стопанската 2022/2023 год. обработваните части от земеделски имоти с начин на трайно ползване - полски път на територията на Община Балчик, които са включени в масиви за ползване от заповедите по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, да бъдат предоставяни за ползване на съответния ползвател на масива.

2. Утвърждава цена за предоставената, обработвана част от земеделския имот - полски път в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище на Община Балчик както следва:

Землища на община Балчик

Размер на средното годишно рентно плащане за стоп.2022/2023год.

ниви (лв./дка)

Балчик

80.00

Безводица

70.00

Бобовец

69.00

Гурково

75.00

Дропла

71.00

Дъбрава

71.00

Змеево

75.00

Карвуна

68.00

Кранево

43.00

Кремена

70.00

Ляхово

70.00

Оброчище

50.00

Преспа

72.00

Рогачево

45.00

Сенокос

73.00

Соколово

76.00

Стражица

71.00

Тригорци

74.00

Храброво

72.00

Царичино

76.00

Църква

40.00


3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпленията от наеми на земеделски земи от ОПФ, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в цитираните по- горе населени места в Община Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесета точка от дневния ред -  Разни


По двадесета точка от дневния ред

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля ако има  други въпроси към двадесета точка - Разни,  заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - общински съветник: Уважаеми колеги, г-н Председател, г-н Димитров, благодаря ви за отговора на въпроса, който зададох в писмена форма във връзка  детската площадки  пред 18 блок, само искам да направя една забележка въпреки описаните дейности в отговора. Все още е в противоречие с Наредбата - в основата на детските площадки и катерушки да има пясъчник.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви ще го отбележим, колеги, ако няма други въпроси закривам заседанието на Общински съвет. Благодаря Ви.НИКОЛАЙ КОЛЕВ,

Председател на

ОбС - Балчик