Обявление за изработен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпило заявление с вх. № № УТ-2117-51/ 14.09.22 г.  за одобряване на проект на ПУП - ПРЗ за УПИ I (53120.502.630), УПИ XVI (53120.502.631) и УПИ III (53120.502.632) кв. 45 по ПУП на с. Оброчище община Балчик.       
            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик и сайта на Община Балчик.

            На основание чл. 128. ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.  


Прикачени файлове: