Обявление за изработен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпило заявление с вх. № УТ-2117-52/ 28.09.22 г.  за одобряване на проект на ПУП - ПЗ за ПИ 18160.110.67 по КК на Гурково, общ. Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона съгласно ОУП за предимно производствена "Пп", с конкретното предназначение за „ПСД".  
            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик и сайта на Община Балчик.

            На основание чл. 128. ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.  


Прикачени файлове: