• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


публикувано на 24.10.2022 г.

ДО

ИВАН СТАМЕНОВ          

УПРАВИТЕЛ НА

„КОРНЕР 3" ЕООД

УЛ. „ДОБРОТИЦА" № 28, ЕТ. 2, АП. ОФИС 2

ГР. КАВАРНА

 

Уведомяваме Ви, че за преместваем обект: „ЗОХ Сол и пипер- гр. Балчик", разположен в югозападната част на ПИ 02508.7.401 по КККР на к. з. „Двореца" гр. Балчик е съставен Констативен акт № 4 от 09.09.2022 г. на основание чл. 57а, ал. 2 от ЗУТ от служители на Община Балчик. Със съдържанието на Констативен акт № 4 от 09.09.2022 г., може да се запознаете, както и да получите екземпляр от него в Община Балчик, на адрес: гр. Балчик, пл. "21-ви септември" №6, стая 03, отдел „ИДК".

Възражения срещу Констативен акт № 4 от 09.09.2022 г. могат да бъдат подавани в 3 - дневен срок, считано от датата на обявяването му, до Кмета на Община Балчик на адрес: гр. Балчик, пл. "21-ви септември" №6.

Съобщението е залепено на фасадата на обекта „ЗОХ Сол и пипер- гр. Балчик", находящ се в ПИ 02508.7.401 по КККР на к. з. „Двореца" гр. Балчик, на адрес: гр. Балчик, к. з. „Двореца" - крайбрежна алея Балчик и на таблото, намиращо се в Община Балчик на 24.10.2022г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4, ал. 2, изречение 2 от Допълнителни разпоредби /ДР/ на ЗУТ.