• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста


УТВЪРДИЛ:

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик


   На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №1176/15.09.2022г. на Кмета на Община Балчик,


ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в гр. Балчик

 

 • Цел на търга:Отдаване под наем на помещение публична-общинска собственост, част от ПИ№ 02508.82.2, представляващ медицински кабинет № 213 /хирургичен/, с площ 43.08 кв.м., находящ се на 2-ри етаж в "Медицински Център І" ЕООД, ул."Д-р Златко Петков"№ 1, гр. Балчик, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година.
 • Отдаваният под наем общински имот е помещение за осъществяване на индивидуална, специализирана хирургическа практика.
 • Начална годишна наемна цена - 1669.78 лв. без ДДС.
 • Стъпката на наддаване -5 % от началната цена.
 • Срок на договора: 5 /пет/ години.
 • Цена на тръжната документация - 12.00 лв. с включен ДДС, платими всеки работен ден от 23.09.2022 г. до 15:00 часа на 07.10.2022 г. от касата на ОбА - Балчик.
 • Депозит за участие в търга -167.00 лв. без ДДС, вносим до 15:00 часа на 07.10.2022г.
 • Срок за подаване на предложения за участие в търга - 15:30 часа на 07.10.2022г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6.
 • Дата и място на провеждане - 11.10.2022г. от 10:00 ч. в зала на първи етаж в сградата на Община Балчик.
 • Оглед на имота - обезпечава се от служител, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.
 • За справки и допълнителна информация: 0579/ 71054