Процедура за подаване на документи  за издаване на абонаментна карта за режим на платено паркиране на ППС по постоянен адрес на основание чл. 14, ал. 1 Раздел IV от  Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни  превозни средства на територията на Община  Балчик;


1.     Заявление по образец;

2.     Лична карта за удостоверяване на постоянен адрес;

3.     Свидетелство за регистрация на МПС (копие);

4.     Документ за платена такса;

5.     Документ за собственост на жилищен имот (копие);

6.     Документ удостоверяващ друго правно основание;