• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста

публикувано 25.07.2022 г.На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №888./18.07.2022г. на Кмета на Община Балчик,

 

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в с.Кранево

 при следните параметри:

 

 • Цел на търга: Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ тротоар в с. Кранево, ул. "Черно море", част от ПИ№39459.502.311, по кадастрална карта на с. Кранево
 • Отдаваниият под наем общински имот е за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент с площ 5.88 кв.м
 • Начална годишна наемна цена - 287.60 лв. без ДДС.
 • Стъпка на наддаване - 5% от началната цена.
 • Срок на договора: пет години
 • Цена на тръжната документация - 12.00 лв. с включен ДДС, платими всеки работен ден от 22.07.2022 г. до 15.00 часа на 05.08.2022 г. от касата на ОбА - Балчик.
 • Депозит за участие в търга - 28.76 лв. без ДДС, вносим до 15.00 часа на 05.08.2022г.
 • Срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 05.08.2022г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл. "21 септември" № 6.
 • Дата и място на провеждане - 10.08.2022 г. от 10.00 ч. в зала на първи етаж в сградата на Община Балчик.
 • Оглед на имота - обезпечава се от служител, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик

За справки и допълнителна информация:  0579/710 54