Обявление за изработен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпило заявление с вх. УТ-2117-46/ 21.06.2022 г ., за  одобряване на проект на ПУП- ПП за обект: „Захранващ водопровод и тласкател за курортни сгради със СПА Комплекс, ресторанти и басейни" в ПИ 53120.106.443 и 53120.106.417 по КК на  с. Оброчище, Община Балчик.      
            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик и сайта на Община Балчик.

            На основание чл. 128. ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.