• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


На основание  чл. 35, ал. 1 от ЗОС;  чл. 44 от  НОРПУРОИ  на  ОбС - Балчик, приета  с  Решение  №238/27.02.2009 г. на  ОбС-Балчик,  Решение  № 564/30.06.2022 г., на Общински съвет Балчик  и във връзка със   Заповед  № 870/14.07.2022 година на Кмета на Община Балчик.                                  

               ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, както следва:  

               1.Незастроен поземлен имот с идентификатор №  23769.54.431 по кадастралната карта на село Дропла, с площ  225.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 2 280.00 лв /две хиляди двеста и осемдесет лева/

               Търгът ще се проведе на 09.08.2022 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. "21 септември"  № 6.

               Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 25.07.2022 г. до  08.08.2022 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 08.08.2022 г.

 Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  08.08.2022 г. информационния център на Община Балчик.


За справки : тел.  0579 7-10-41  М.Караиванова,  Й.Денева