• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК

ПРОТОКОЛ

№34

от заседание на Общински съвет - Балчик,

проведено на 30 юни 2022 година


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, в залата на Общинска администрация, първи етаж ще се проведе заседание на Общински съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Уважаеми господин Петров, уважаема госпожо главен секретар, уважаеми г-н Димитров,  уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кметове на населени места и кметски наместници, в залата присъстват 17 Общински съветници, имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание на ОбС. Обявеният дневен ред е от 28 точки.

Имате думата за изменение и допълнение на Дневния ред ако нямате колеги, предлагам да преминем към гласуването му:

 „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Дневният ред е приет.

Д н е в е н  р е д:

1. Приемане на решение за избор на членове на съвета на директорите на „КИБЕЛА 2014" ЕАД.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

2. Определяне на представител по актуализация на Националната аптечна карта, чрез която се определят на териториален принцип потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти, отпускани в аптеки.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

3. Участие в редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по Вик на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ООД - гр. Добрич

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Възлагане на превози по автобусни линии от републиканска, областна и общинска транспортни схеми

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Приемане на Доклад на Община Балчик за извършените дейности и предприети мерки през 2021 година в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите (2021 - 2030г.) и на План за  действие за изпълнение на Общинския план за интеграция на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация през 2022 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Съгласие за допускане изработването на Подробен устройствен план- План за застрояване за ПИ 02508.55.69, област Добрич, община Балчик, гр. Балчик, „Промишлена Зона", в съответствие с параметрите на устройствена зона съгласно ОУП за предимно производствено  -"Пп".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

7. Съгласие за изменение на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване  за УПИ VIII, кв. 4 по ПУП на в.з. „Момчил", община Балчик, с цел привеждане в съответствие регулационните и кадастрални граници на имота, без промяна на регулационната граница по отношение на УПИ XI, кв. 4 по ПУП на в.з. „Момчил".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Съгласие за изменение на Подробен устройствен план - ПУП - ПРЗ  в обхвата на кв. 143, 142 и 170 по ПУП на кв. „Балик", гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Разрешение за изработване на ПУП- Парцеларен план за линеен обект „ВЛ 110 kV oт п/ст 33/110 kV ВяЕЦ „Стражица" до п/ст "Балчик" за присъединяване на ВЯЕЦ "Стражица" към електропреносната мрежа (ЕПМ) 110kV".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2022 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Разглеждане на заявление от П. В. Петрова от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12. Разглеждане на заявление от Т. А. Амедов от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

13. Разглеждане на заявление от Л. И. Николова от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Разглеждане на заявление от Г. Е. Йорданов за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.85.229 по КККР на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

15. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 39459.502.292 по кадастралната карта на с. Кранево

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

16. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 66250.501.282 по кадастралната карта на с. Сенокос           

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

17.  Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.84.192 по кадастралната карта на гр. Балчик

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

18. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.34 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

19. Продажба чрез търг на  ПИ № 39459.506.308 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

20. Продажба чрез търг на  ПИ № 23769.54.431 по кадастралната карта на с. Дропла

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

21. Продажба чрез търг на ПИ № 67951.501.1106 по кадастралната карта на с. Соколово

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

22. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ тротоар на ул. „Бяло море", с. Кранево, част от ПИ№39459.25.599, за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

23. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ тротоар на ул. „Черно море",    с. Кранево, част от ПИ№39459.502.311, за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

24. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот -публична общинска собственост - терен за монтиране на електрозарядни станции за автомобили с електрически двигатели и паркоместа.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

25. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имоти - публична общинска собственост, представляващи медицински кабинети с обща площ 49.20 кв.м, обособена част от Здравна служба /сграда с идентификатор № 53120.502.490.1 по КК на с. Оброчище/, цялата с площ 124 кв.м. и гаражна клетка с площ 24.00 кв.м. /сграда с идентификатор № 53120.502.490.3 по кад. карта на с. Оброчище/ с обща ЗП 61.00 кв.м., актувани с АОС 434/ 27.01.2015г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

26. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен до бивша „Автошкола" на ул. „Д-р Желязко Бончев" в ж.к "Балик", гр.Балчик, обособена част от ПИ № 02508.76.48 по кадастрална карта на гр.Балчик, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност с площ 10.00 кв.м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

27. Отпускане финансови помощи на граждани

Вносител: Симеон Симеонов - председател на ПКЗССД

28. Разни.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги преминаваме към първа точка  -    Приемане на решение за избор на членове на съвета на директорите на „КИБЕЛА 2014" ЕАД., давам думата на г-н Митко Петров - зам.кмет на община Балчик:

 

По първа точка от дневния ред:

Г-н Митко Петров - зам.кмет на община Балчик: Уважаеми г-н Председател, дами и господа общински съветници, с влизането в сила на Закона за публичните предприятия (Обн. ДВ. бр.79 от 8 октомври 2019г., изм. ДВ. бр.100 от 20 декември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 2 октомври 2020г., изм. ДВ. бр.96 от 10 ноември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.11 от 9 февруари 2021г.) и Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия ( в сила от 05.05.2020 г., приет с ПМС № 85 от 30.04.2020 г.) се урежда начинът за определяне и публично оповестяване на общинските политики в областта на публичните предприятия, въвеждането на стандарти за добро управление и задължението за оповестяване и прозрачност на постигнатите финансови резултати, както и дейността на публичните предприятия и органите им на управление.

Публично предприятие по смисъла на посочения закон е „КИБЕЛА 2014" ЕАД, с ЕИК: 203326035, чийто едноличен собственик на капитала е Община Балчик и чийто основен предмет  на дейност е свързан с експлоатация и поддържане на паркингите, гаражите и местата за паркиране - общинска собственост на територията на Община Балчик, както и  дейности, свързани с обслужване на паркирането.   Съгласно чл. 19, ал. 3 от Закона за публичните предприятия /ЗПП/ търговското дружество се определя като малко предприятие. По смисъла на Търговския закон дружеството се управлява по едностепенната система от съвет на директорите, които поименно са: М. Данчев Йорданов- изпълнителен директор и представляващ дружеството, В. Симеонов Попов и Д. Димитров Добрев- членове на съвета на директорите. И тримата са подали молби за освобождаване като органи на търговското дружество в съответствие с чл. 24, ал. 1, т. 2 от ЗПП.

          С цел да се спазят изискванията на Закона за публичните предприятия и правилника за прилагането му, следва да бъдат предприети съответните правни и фактически действия по промяна в състава на  управлението и контрола на общинското публично предприятие, като бъде назначен временно до провеждане на конкурс нов управленски състав.

         За да бъдат спазени принципите на ЗПП предложените нови кандидати са лица, отговарящи на изискванията на чл. 20 от същия закон, видно от приложените към настоящата докладна записка декларации.

         С решение №345 по Протокол №23/02.07.2021г. от заседание на Общински съвет - гр. Балчик, в качеството му на едноличен собственик на капитала на дружеството бе прието решение в тази връзка, но предвид обжалване на Наредбата за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на община Балчик то не възпроизведе своето действие. При опит да бъде внесено за вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, беше постановен отказ, поради изтичането на заложения в него 6-месечен срок. С постановения отказ са дадени указания, че за да бъде извършено вписване на исканата промяна по партидата на дружеството следва да бъде представено ново актуално решение от Общински съвет - гр. Балчик за препотвърждаване на взетото на 02.07.2021 г. решение за смяна на членовете на Съвета на Директорите на дружеството.

          Предвид изложеното на основание чл. 14, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за упражняване  правата на собственост на община Балчик  в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, предлагам на Вашето внимание следното:

ПРОЕКТО- РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, т. 15 от Наредбата за условията и реда за упражняване  правата на собственост на община Балчик  в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност (приета с Решение 593 по Протокол № 39 от 24.04.2014 г.), чл. 24, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните предприятия във връзка с подадени молби за освобождаване вх.№43/17.02.2021г.; вх. №94-00-925/25.05.2021г.; вх. №186/21.05.2021 г. и в изпълнение на чл. 70, ал. 2 от Правилника за прилагане на  Закона за публичните предприятия, във връзка с отстраняване на нередовност дадени указания в отказ № 20220520162626-2/30.05.2022г. на длъжностно лице по регистрацията към Агенция по вписванията, Общински съвет- гр. Балчик реши:

         Препотвърждава взетото на 02.07.2021 г. решение №345 по Протокол №23 за смяна на членовете на Съвета на Директорите на „КИБЕЛА 2014" ЕАД, а именно:          

1.           Освобождава от управлението на „КИБЕЛА 2014" ЕАД с ЕИК: 203326035:

1.1.     М. Д. Йорданов като член на съвета на директорите и представляващ ;

1.2.     В. С. Попов като член на съвета на директорите;

1.3.     Д. Димитров Добрев като член на съвета на директорите.

2.           В изпълнение на т. 1 упълномощава кмета на Община Балчик да предприеме съответните правни и фактически действия по прекратяване на договорите за управление с търговското дружество.

3.           Избира временно до провеждане на конкурс по реда на Закона за публичните предприятия, но за не повече от 6 месеца, считано от момента на вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, нов съвет на директорите на „КИБЕЛА 2014" ЕАД с ЕИК: 203326035, в следния поименен състав:

3.1.   Й. Иванов Йорданов с  ЕГН: ********** като член на съвета на директорите;

3.2.   П. Сивков Петров с ЕГН: **********като член на съвета на директорите;

3.3.   Е. Руменов Раданов с ЕГН: ********** като член на съвета на директорите.

4.  Определя възнаграждение на новите членове на съвета на директорите, както следва:

     На определения за изпълнителен директор на дружеството- месечното трудовото възнаграждение на зам.-кмет на Община Балчик.

     На другите двама членове на съвета на директорите- минималната работна заплата за страната.

5.    Упълномощава  кмета на Община Балчик в изпълнение на т. 3 и 4 от настоящото решение да сключи договори с членовете на съвета на директорите в съответствие с чл. 244, ал. 7 от Търговския закон.

  6.      Настоящото решение да бъде вписано в Търговския регистър в срока, посочен в чл. 6 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Петров, колеги имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Приемане на решение за избор на членове на съвета на директорите на „КИБЕЛА 2014" ЕАД. със „За" - 2 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 1;гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля ако няма други въпроси да преминем към   поименно гласуване  на  проекта:

 

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Въздържал се"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Въздържал се"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 2;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ 545: На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, т. 15 от Наредбата за условията и реда за упражняване  правата на собственост на община Балчик  в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност (приета с Решение 593 по Протокол № 39 от 24.04.2014 г.), чл. 24, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните предприятия във връзка с подадени молби за освобождаване вх.№43/17.02.2021г.; вх. №94-00-925/25.05.2021г.; вх. №186/21.05.2021 г. и в изпълнение на чл. 70, ал. 2 от Правилника за прилагане на  Закона за публичните предприятия, във връзка с отстраняване на нередовност дадени указания в отказ № 20220520162626-2/30.05.2022г. на длъжностно лице по регистрацията към Агенция по вписванията, Общински съвет- гр. Балчик:

Препотвърждава взетото на 02.07.2021 г. решение №345 по Протокол №23 за смяна на членовете на Съвета на Директорите на „КИБЕЛА 2014" ЕАД, а именно:          

4.               Освобождава от управлението на „КИБЕЛА 2014" ЕАД с ЕИК: 203326035:

4.1.         М. Д.Йорданов като член на съвета на директорите и представляващ ;

4.2.         В. С. Попов като член на съвета на директорите;

4.3.         Д. Д. Добрев като член на съвета на директорите.

5.               В изпълнение на т. 1 упълномощава кмета на Община Балчик да предприеме съответните правни и фактически действия по прекратяване на договорите за управление с търговското дружество.

6.               Избира временно до провеждане на конкурс по реда на Закона за публичните предприятия, но за не повече от 6 месеца, считано от момента на вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, нов съвет на директорите на „КИБЕЛА 2014" ЕАД с ЕИК: 203326035, в следния поименен състав:

3.1.   Й. Иванов Йорданов с  ЕГН: ********** като член на съвета на директорите;

3.2.   П. Сивков Петров с ЕГН: ********** като член на съвета на директорите;

3.3.   Е. Руменов Раданов с ЕГН: *********** като член на съвета на директорите.

4.  Определя възнаграждение на новите членове на съвета на директорите, както следва:

     На определения за изпълнителен директор на дружеството- месечното трудовото възнаграждение на зам.-кмет на Община Балчик.

     На другите двама членове на съвета на директорите- минималната работна заплата за страната.

5.    Упълномощава  кмета на Община Балчик в изпълнение на т. 3 и 4 от настоящото решение да сключи договори с членовете на съвета на директорите в съответствие с чл. 244, ал. 7 от Търговския закон.

  6.      Настоящото решение да бъде вписано в Търговския регистър в срока, посочен в чл. 6 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги продължаваме към втора точка от дневния ред - Определяне на представител по актуализация на Националната аптечна карта, чрез която се определят на териториален принцип потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти, отпускани в аптеки., и давам думата на г-н  Митко Петров - зам.кмет на община Балчик:


По втора точка от дневния ред:

Г-н Митко Петров - зам.кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, с писмо с вх. № 530/16.05.2022 г., регистрирано в деловодството на Общински съвет - Балчик,  във връзка с предстояща актуализация на Националната аптечна карта, чрез която се определят на териториален принцип потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти, отпускани в аптеки, Министерство на здравеопазването е изискало да бъде определено лице, за представител на Община Балчик в областната комисия за изработване на областна аптечна карта.

Горното е изискано предвид чл. 227, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманнта медицина, съгласно който Националната аптечна карта се изработва въз основа на областни аптечни карти. За изработване на областна аптечна карта Министърът на здравеопазването назначава комисия за всяка област, която включва областния управител, по двама представители на регионалната здравна инспекция, двама представители на районната здравноосигурителна каса, двама представители на районната колегия на Българския фармацевтичен съюз, по едни представител на районната колегия на Българската асоциация на помощник-фармацевтите, един представител на представителните организации за защита на правата на пациентите, признати по реда на чл. 86в от Закона за здравето, както и по един представител на всяка община в съответната област. Областният управител е председател на комисията.

Съгласно чл. 227б ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманнта медицина, представителите на общините се определят по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация. В изпълнение на посочената разпоредба, следва при пълна съгласуваност между Общинския съвет и Кмета на общината да се определи представител на съответната община, който да участва в комисията, която ще изработи областната аптечна карта.  За целта,в срок до 31 май 2022 г. следва да се изпрати в Министерство на здравеопазването решението на Общинския съвет и заповедта на Кмета, с които се определя едно лице за представител на съответната община в областната комисия за изработване на областна аптечна карта.

Извлечение от решението на Общинския съвет, оригинал на заповедта на Кмета за определяне на представител на общината в областната комисия и данни за контакт, включително електронен адрес, да се изпрати с официално писмо на адрес: София, пл. „Св. Неделя" № 5, Министерство на здравеопазването, дирекция „Лекарствена политика", както и в електронен формат (Word) на следните електронни адреси:  mbotusharov@mh.government.bg и vvasiyanova@mh.government.bg.


ПРОЕКТ-РЕШЕНИЕ!


1.Приема решение  „Съгласно чл. 227б ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, при пълна съгласуваност между Общинския съвет и Кмета на общината, за представител на Община Балчик се определя Л. Р. Русчев  ЕГН ***********, същия следва да участва в комисията, която ще изработи областната аптечна карта, като с извърши актуализация на актуализация на Националната аптечна карта, чрез която се определят на териториален принцип потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти, отпускани в аптеки.

2.Приема решение „Незабавно, следва да се изпрати в Министерство на здравеопазването решението на Общинския съвет и заповедта на Кмета, с които се определя лицето за представител на Община Балчик в областната комисия за изработване на областна аптечна карта."

3.Приема решение „Извлечение от решението на Общинския съвет, оригинал на заповедта на кмета за определяне на представител на общината в областната комисия и данни за контакт, включително електронен адрес, следва да се изпратят с официално писмо на адрес: София, пл. „Св. Неделя" № 5, Министерство на здравеопазването, дирекция „Лекарствена политика", както и в електронен формат (Word) на следните електронни адреси:  mbotusharov@mh.government.bg и vvasiyanova@mh.government.bg.

Приложение: Писмо с вх. № 530/16.05.2022 г., регистрирано в деловодството на Общински съвет - Балчик от Министерство на здравеопазването-

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС Благодаря Ви г-н Петров, колеги имате думата по точката, ако няма други въпроси да преминем към   поименно гласуване  на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"


20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 546: 1. Приема решение „Съгласно чл. 227б ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, при пълна съгласуваност между Общинския съвет и Кмета на общината, за представител на Община Балчик се определя Л. Р. Русчев  ЕГН **********, същия следва да участва в комисията, която ще изработи областната аптечна карта, като с извърши актуализация на актуализация на Националната аптечна карта, чрез която се определят на териториален принцип потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти, отпускани в аптеки.

2.Приема решение „Незабавно, следва да се изпрати в Министерство на здравеопазването решението на Общинския съвет и заповедта на Кмета, с които се определя лицето за представител на Община Балчик в областната комисия за изработване на областна аптечна карта."

3.Приема решение „Извлечение от решението на Общинския съвет, оригинал на заповедта на кмета за определяне на представител на общината в областната комисия и данни за контакт, включително електронен адрес, следва да се изпратят с официално писмо на адрес: София, пл. „Св. Неделя" № 5, Министерство на здравеопазването, дирекция „Лекарствена политика", както и в електронен формат (Word) на следните електронни адреси:  mbotusharov@mh.government.bg и vvasiyanova@mh.government.bg.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към трета точка от дневния ред - Участие в редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ООД - гр. Добрич, давам думата на г-н  Митко Петров - зам.кмет на община Балчик:

 

По трета точка от дневния ред:

 

Г-н Митко Петров - зам.кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,  с  вх. №24-00-761/01.06.2022г. по електронната поща на Община Балчик постъпи покана от Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от "ВиК Добрич" АД- гр. Добрич, с която ни уведомяват, че на 30.06.2022г. от 10:00 ч. в Зала "Пресцентър" на Областна администрация- гр. Добрич ще се проведе редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на Асоциация по ВиК Добрич за 2021г., в изпълнение на чл. 198в, ал. 4, т. 10 от ЗВ и чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК;

2. Приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК Добрич за 2021г., на основание чл. 26, ал. 3 в съответствие с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК;

3. Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК Добрич за 2022г., съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 9 от ЗВ и чл. 9, ал. 2, и чл. 21, ал. 1 от ПОДАВиК;

4. Съгласуване на коригиран Бизнес-план на „ВиК"- Добрич за регулаторен период 2022-2026г.;

5. Други.

 ------ Само да ви уведомя, че датата е преместена на резервната дата 07.07.2022г. от 10 часа.

       При липса на кворум за провеждане на заседанието в поканата е определена резервна дата 07.07.2022г. от 10 часа.

       С вх. №24-00-760/01.06.2022г., получено по електронната поща на Община Балчик е изпратен за запознаване и Годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич" АД през 2021г.

       Съгласно Закона за водите /ЗВ/, организацията и дейността на Асоциациите по ВиК се определят с правилник, издаден от Министъра на Регионалното развитие след съгласуване с Министъра на околната среда и водите. В състава на тези асоциации по закон влизат кметовете от всички общини в областта, а държавата се представлява от областния управител, който по закон е и председател на асоциацията. При невъзможност за участие на кмета в общото събрание, представител на община може да бъде само лице, на които са гласувани изрични пълномощия от Общински съвет, съгласно чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите. Съгласно Решение № 194 по Протокол №15 от 26.07.2016г. г-н Димитрин Димитров-  заместник- кмет с ресор "Устройство на територията, туризъм, еврофондове, международно сътрудничество и екология" в Община Балчик е определен да представлява Общината в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Добрич.

Актуалното разпределение на гласовете на членовете на  Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД,  гр. Добрич, определено по реда на чл. 198в, ал. 8 от ЗВ и чл. 8, ал. 2 от ПОДАВИК за Община Балчик е 6,96%.

           Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 45, ал. 1, чл. 87, ал. 1 от ПОДОСНКВОбА - предлагам на Вашето внимание следното:

ПРОЕКТО- РЕШЕНИЕ

На основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Покана с вх. №24-00-761/01.06.2022г. и представен Годишен отчет с вх. №24-00-760/01.06.2022г. от  Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от "ВиК Добрич" АД- гр. Добрич, Общински съвет- гр. Балчик:

РЕШИ:

1.  Дава мандат на упълномощения представител г-н Димитрин Димитров-  заместник- кмет с ресор "Устройство на територията, туризъм, еврофондове, международно сътрудничество и екология" да вземе участие и гласува на редовното заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от "ВиК Добрич" АД- гр. Добрич, което ще се проведе на 30.06.2022г. от 10:00 часа в Зала "Пресцентър" на Областна администрация- гр. Добрич. В случай на липса на кворум за провеждане на заседанието г-н Димитров да вземе участие на определената резервна дата- 07.07.2022г. от 10:00 часа

2.     Съгласува следната позиция на Община Балчик по предложените решения:

  -  По т. 1 от дневния ред: Дава принципно съгласие за приемане на отчета за дейността на Асоциация по ВиК Добрич за 2021г., в изпълнение на чл. 198в, ал. 4, т. 10 от ЗВ и чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК;

 По т. 2 от дневния ред: Дава принципно съгласие за приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК Добрич за 2021г., на основание чл. 26, ал. 3 в съответствие с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК;

-    По т. 3 от дневния ред: Дава принципно съгласие за приемане на бюджет на Асоциация по ВиК Добрич за 2022г., съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 9 от ЗВ и чл. 9, ал. 2, и чл. 21, ал. 1 от ПОДАВиК;

-     По т. 4 от дневния ред: Дава принципно съгласие за съгласуване на коригиран Бизнес-план на „ВиК"- Добрич за регулаторен период 2022-2026г.;

-   По т. 5 от дневния ред: Указва на упълномощения представител при обсъждането на възникналите други въпроси да се ръководи единствено от интересите на Община Балчик.ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Покана с вх. №24-00-761/01.06.2022г.;

2. Годишен отчет с вх. №24-00-760/01.06.2022г.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС:   Благодаря ви, колеги имате думата  по точката, заповядайте г-жо Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема   Участие в редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ООД - гр. Добрич, със „За" - 3 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа, по т.1. и т.2. да гласува с „За",  като прави предложение да се направи корекция по т.3 и т. 4. от  Дневния ред,  упълномощава представителя на Община Балчик да гласува „Против", тъй като аргументите ни бяха изтъкнати в Комисията, точно в 4.т. - Бизнес плана на ВиК е включено увеличение на цената за периода 2022-2026г.,с което  ние не сме съгласни и упълномощаваме  представителя на Община Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Христов;

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема -  Участие в редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по Вик на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ООД - гр. Добрич и подкрепя предложението на ПКБФЕЕ, със  „За" - 4; гласа

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на предложението на ПКБФЕЕ-  корекции, по  т.3. и т.4 от дневния ред,  упълномощава представителя на Община Балчик да гласува „Против":

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Не гласува"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; „Не гласувал" - 1;

Предложението се приема.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля да преминем към   поименно гласуване  на  целия  проект с измененията:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Не гласува"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; „Не гласувал" - 1;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 547: На основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Покана с вх. №24-00-761/01.06.2022г. и представен Годишен отчет с вх. №24-00-760/01.06.2022г. от  Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от "ВиК Добрич" АД- гр. Добрич, Общински съвет- гр. Балчик

1.  Дава мандат на упълномощения представител г-н Димитрин Димитров-  заместник- кмет с ресор "Устройство на територията, туризъм, еврофондове, международно сътрудничество и екология" да вземе участие и гласува на редовното заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от "ВиК Добрич" АД- гр. Добрич, което ще се проведе на 30.06.2022г. от 10:00 часа в Зала "Пресцентър" на Областна администрация- гр. Добрич. В случай на липса на кворум за провеждане на заседанието г-н Димитров да вземе участие на определената резервна дата- 07.07.2022г. от 10:00 часа

2.     Съгласува следната позиция на Община Балчик по предложените решения:

-  По т. 1 от дневния ред: Дава принципно съгласие за приемане на отчета за дейността на Асоциация по ВиК Добрич за 2021г., в изпълнение на чл. 198в, ал. 4, т. 10 от ЗВ и чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК;

 По т. 2 от дневния ред: Дава принципно съгласие за приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК Добрич за 2021г., на основание чл. 26, ал. 3 в съответствие с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК;

-    По т. 3 от дневния ред: Упълномощава представителя на Община Балчик да гласува „Против"  приемане на бюджет на Асоциация по ВиК Добрич за 2022г., съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 9 от ЗВ и чл. 9, ал. 2, и чл. 21, ал. 1 от ПОДАВиК;

-     По т. 4 от дневния ред: Упълномощава представителя на Община Балчик да гласува „Против" за съгласуване на коригиран Бизнес-план на „ВиК"- Добрич за регулаторен период 2022-2026г.;

-   По т. 5 от дневния ред: Указва на упълномощения представител при обсъждането на възникналите други въпроси да се ръководи единствено от интересите на Община Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги продължаваме към четвърта точка от дневния ред - Възлагане на превози по автобусни линии от републиканска, областна и общинска транспортни схеми.,  давам думата на г-н  Митко Петров - зам.кмет на община Балчик:


По четвърта точка от дневния ред:

Г-н Митко Петров - зам.кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Съгласно Глава втора, Раздел I от Наредба №2/15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общинският съвет взема решение за възлагане на превозите по автобусни линии. Сключените през 2020г. договори №№426/12.08.2020г. и 427/12.08.2020г. за извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания изтичат през август 2022г. Предвид гореизложеното, на основание чл.87, ал.1 от ПОДОбСНКВОБА, предлагам на Вашето внимание следното:

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.19, ал.2 от Закона за автомобилните превози във връзка с чл.16в, ал.1 от Наредба №2/15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общински съвет Балчик реши:

-Дава съгласие да се възложи превоза на пътници по маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, като делегира изпълнението на своите функции, относно възлагането на превозите и сключването на договори на кмета на Общината.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря Ви г-н Петров, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобри Възлагане на превози по автобусни линии от републиканска, областна и общинска транспортни схеми, със „За" -3., „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря Ви, г-н Началников заповядайте:

Г-н Галин Началников - председател на ПКОРСТ:  Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и транспорт одобрява - Възлагане на превози по автобусни линии от републиканска, областна и общинска транспортни схеми със „За" - 5 гласа; „Против" - 0 гласа; „Въздържали се" - 0 ;гласа

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Други колеги, заповядайте г-н Симеонов:

Г-н Симеон Симеонов - общински съветник: Благодаря ви, правя предложение представител на Пътнически превози -  г-жа Таня Шопска, да се изкаже по тази точка от Дневния ред.  

Г-н Ивелин Ройдев - общински съветник: Г-н Председател моля за процедура.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги има предложение да се даде думата на представител на Пътнически превози -  г-жа Таня Шопска, да изкаже своите виждания, моля да преминем към гласуване да й дадем думата  с вдигане на ръка:

„За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; „Не гласувал" - 0;

Предложението се приема.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСЗаповядайте г-жо Шопска:

Г-жа Таня Шопска- представител на ПП: Благодаря ви за дадената възможност, да изкажа мнение по въпроса за едно от разписанията - Балчик - Тузлата. С всяка изминала година там назрява един проблем, едно от платната е превърнато във Паркинг, а знаете колко е тесен там пътя. Лентите са тесни, едната е заета открай до край - от началото на комплекса до горницата. Общината е свършила работата си, сложила е знаци „Паркинг", знаци за спирка и джоб има, но всичко е пълно - с автомобили и затруднява нормалното движение по автобусната линия. Шофьорите срещат всеки ден проблеми и неприятности с автомобили и има предпоставки за ПТП. Тръгнал един автобус, след него колона коли, след нея един голям джип, спират и почват да свирят  и закъснява самата линия. Мисля, че може във вашата компетенция да помогнете за изчистване на този проблем, а колите все повече и повече стават. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви, това не е по разписанието.

Г-жа Таня Шопска- представител на ПП: Не е, и е сигнал.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви за сигнала, той по скоро е към Полицията, колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Въздържал се"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 1;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 548: На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.19, ал.2 от Закона за автомобилните превози във връзка с чл.16в, ал.1 от Наредба №2/15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общински съвет Балчик:

Дава съгласие да се възложи превоза на пътници по маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, като делегира изпълнението на своите функции, относно възлагането на превозите и сключването на договори на кмета на Общината.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към пета точка от дневния ред- Приемане на Доклад на Община Балчик за извършените дейности и предприети мерки през 2021 година в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите (2021 - 2030г.) и на План за  действие за изпълнение на Общинския план за интеграция на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация през 2022 година, давам думата на г-н  Митко Петров - зам.кмет на община Балчик:


По пета точка от дневния ред:

 

Г-н Митко Петров - зам.кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, В изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2021-2030) Министерският съвет ежегодно изготвя мониторингов доклад в съответствие с извършените дейности и мерки по областните стратегии и общинските планове за действие. За целта всяка община представя писмена информация. Предлагам следното:


П р о е к т о  -  р е ш е н и е :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2021-2030 г.) и писмо от Областен управител на област Добрич, изх. №РкД-34-28/16.05.2022 г., Общински съвет - Балчик :

Реши:


Приема Доклад на Община Балчик извършените дейности и предприети мерки за периода 01.01.2021 - 31.12.2021 година в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите (2021 - 2030 г.)

Приема План за действие през 2022 година за изпълнение на Общинския план за интеграция на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.

Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря Ви г-н Петров, колеги имате думата по точката, ако няма ще предложа да преминем към гласуване на предложението, което ще се извърши с вдигане на ръка:

Гласували със „За" - 19; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 549: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2021-2030 г.) и писмо от Областен управител на област Добрич, изх. №РкД-34-28/16.05.2022 г., Общински съвет - Балчик: 

Приема Доклад на Община Балчик извършените дейности и предприети мерки за периода 01.01.2021 - 31.12.2021 година в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите (2021 - 2030 г.)

Приема План за действие през 2022 година за изпълнение на Общинския план за интеграция на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.

Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към шеста точка от дневния ред -  Съгласие за допускане изработването на Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ 02508.55.69, област Добрич, община Балчик, гр. Балчик, „Промишлена Зона", в съответствие с параметрите на устройствена зона съгласно ОУП за предимно производствено  -"Пп", давам думата на гМитко Петров - зам.кмет на община Балчик:

 

 По шеста точка от дневния ред:

 

Г-н Митко Петров - зам.кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление с вх.№ УТ-2002-19/ 03.06.2022  г. за даване на разрешение за допускане изработването на проект за ПУП - ПЗ за ПИ 02508.55.69, област Добрич, община Балчик, гр. Балчик, „Промишлена Зона", в съответствие с параметрите на устройствена зона съгласно ОУП за предимно производствено  -"Пп". Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното:       

     Проекто-решение:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка със заявление с вх. № УТ-2002-19/ 03.06.2022 г., и чл. 124а, ал. 2, от ЗУТ, и издадено становище на Главен архитект на Община Балчик с изх. № УТ- УТ-2002-19-001/ 09.06.2022  г. , Общински съвет Балчик реши:

1. Дава съгласие за допускане изработването на Подробен устройствен план- План за застрояване за ПИ 02508.55.69, област Добрич, община Балчик, гр. Балчик, „Промишлена Зона", в съответствие с параметрите на устройствена зона съгласно ОУП за предимно производствено  -"Пп".

            2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на решението.   
Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви г-н Петров, колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Христов:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема -  Съгласие за допускане изработването на Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ 02508.55.69, област Добрич, община Балчик, гр. Балчик, „Промишлена Зона", в съответствие с параметрите на устройствена зона съгласно ОУП за предимно производствено  -"Пп",  със „За" - 4 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви, колеги имате думата по точката, ако няма да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 550: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка със заявление с вх. № УТ-2002-19/ 03.06.2022 г., и чл. 124а, ал. 2, от ЗУТ, и издадено становище на Главен архитект на Община Балчик с изх. № УТ- УТ-2002-19-001/ 09.06.2022  г. , Общински съвет Балчик:

1. Дава съгласие за допускане изработването на Подробен устройствен план- План за застрояване за ПИ 02508.55.69, област Добрич, община Балчик, гр. Балчик, „Промишлена Зона", в съответствие с параметрите на устройствена зона съгласно ОУП за предимно производствено  -"Пп".

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на решението.   

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към седма точка от дневния ред - Съгласие за изменение на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване  за УПИ VIII, кв. 4 по ПУП на в.з. „Момчил", община Балчик, с цел привеждане в съответствие регулационните и кадастрални граници на имота, без промяна на регулационната граница по отношение на УПИ XI, кв. 4 по ПУП на в.з. „Момчил", давам думата на г-н Митко Петров - зам.кмет на община Балчик:


По седма точка от дневния ред:

Г-н Митко Петров - зам.кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление с вх.№ УТ-2002-18/ 20.05.2022 г. за даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ за УПИ VIII, кв. 4 по ПУП на в.з. „Момчил", община Балчик, с цел привеждане в съответствие регулационните и кадастрални граници на имота, без промяна на регулационната граница по отношение на УПИ XI, кв. 4 по ПУП на в.з. „Момчил". Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното:

                                                                           Проекто-решение:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка със заявление с вх. № УТ-2002-18/ 20.05.2022 г., и чл. 134, ал. 2, т. 6  от ЗУТ, и издадено становище на Главен архитект на Община Балчик с изх. № УТ-2002-12-010/ 09.06.2022 г. , Общински съвет Балчик реши:

1. Дава съгласие за изменение на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване  за УПИ VIII, кв. 4 по ПУП на в.з. „Момчил", община Балчик, с цел привеждане в съответствие регулационните и кадастрални граници на имота, без промяна на регулационната граница по отношение на УПИ XI, кв. 4 по ПУП на в.з. „Момчил".

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви г-н Петров, колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Христов:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема -  Съгласие за изменение на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване  за УПИ VIII, кв. 4 по ПУП на в.з. „Момчил", община Балчик, с цел привеждане в съответствие регулационните и кадастрални граници на имота, без промяна на регулационната граница по отношение на УПИ XI, кв. 4 по ПУП на в.з. „Момчил" със „За" - 4 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точка седем,  ако няма  преминаваме към режим  на   поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 551: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка със заявление с вх. № УТ-2002-18/ 20.05.2022 г., и чл. 134, ал. 2, т. 6  от ЗУТ, и издадено становище на Главен архитект на Община Балчик с изх. № УТ-2002-12-010/ 09.06.2022 г. , Общински съвет Балчик:

1. Дава съгласие за изменение на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване  за УПИ VIII, кв. 4 по ПУП на в.з. „Момчил", община Балчик, с цел привеждане в съответствие регулационните и кадастрални граници на имота, без промяна на регулационната граница по отношение на УПИ XI, кв. 4 по ПУП на в.з. „Момчил".

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към осма точка от дневния ред - Съгласие за изменение на Подробен устройствен план - ПУП - ПРЗ  в обхвата на кв. 143, 142 и 170 по ПУП на кв. „Балик", гр. Балчик., давам думата на г-н  Митко Петров - зам.кмет на община Балчик:

По осма точка от дневния ред:

 

Г-н Митко Петров - зам.кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление с вх.№ УТ-2002-20/ 13.06.2022 г. за даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ в обхвата на кв. 143, 142 и 170 по ПУП на кв. „Балик", гр. Балчик, поради установено транслиране спрямо с одобрената КК на гр. Балчик и действащия ПУП. В тази връзка се налага изменението на ПУП  и уеднаквяването му с КК при максимално запазване на  изградената и техническа инфраструктура. Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното:       

                                                             Проекто-решение:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка със заявление с вх. № УТ-2002-20/ 13.06.2022  г., и чл. 134, ал. 2, т. 4  от ЗУТ, и издадено становище на Главен архитект на Община Балчик с изх. № УТ-2002-20-001/ 15.06.2022 г. , Общински съвет Балчик реши:

1. Дава съгласие за изменение на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване  в обхвата на кв. 143, 142 и 170 по ПУП на кв. „Балик", гр. Балчик, съгласно преписка с вх. № УТ-2002-20/ 13.06.2022  г.,

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви г-н Петров, колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Христов:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема -  Съгласие за изменение на Подробен устройствен план - ПУП - ПРЗ  в обхвата на кв. 143, 142 и 170 по ПУП на кв. „Балик", гр. Балчик със „За" - 4 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 552: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка със заявление с вх. № УТ-2002-20/ 13.06.2022  г., и чл. 134, ал. 2, т. 4  от ЗУТ, и издадено становище на Главен архитект на Община Балчик с изх. № УТ-2002-20-001/ 15.06.2022 г. , Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласие за изменение на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване  в обхвата на кв. 143, 142 и 170 по ПУП на кв. „Балик", гр. Балчик, съгласно преписка с вх. № УТ-2002-20/ 13.06.2022  г.,


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към девета точка от дневния ред - Разрешение за изработване на ПУП- Парцеларен план за линеен обект „ВЛ 110 kV oт п/ст 33/110 kV ВяЕЦ „Стражица" до п/ст "Балчик" за присъединяване на ВЯЕЦ "Стражица" към електропреносната мрежа (ЕПМ) 110kV".; давам думата на г-н  Митко Петров - зам.кмет на община Балчик:

 

По девета точка от дневния ред:

 

Г-н Митко Петров - зам.кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление с вх. № УТ-2060-9/ 22.06.2021 г. Заявителя желае да бъде допуснато възлагането и изработване на ПУП- Парцеларен план за линеен обект  „ ВЛ 110 kV oт п/ст 33/110 kV ВяЕЦ „Стражица" до п/ст "Балчик" за присъединяване на ВЯЕЦ "Стражица" към електропреносната мрежа (ЕПМ) 110kV.            
Общата дължина на проектното трасе е приблизително 4835 m и преминава през следните поземлени имоти (ПИ):

            Землище Балчик:     

№ на имот

Начин на трайно ползване

Вид територия

Местност

Кат. на земята

Обща площ на имота

Площ заета от сервитута на ВЛ

Площ незаета от сервитута на ВЛ

Вид собственост

 

 

 

 

 

[кв.м.]

[кв.м.]

[кв.м.]


02508.507.1

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

79503

4169

75334

Частна

02508.507.12

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

28803

136

28667

Частна

02508.507.17

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

3713

315

3398

Частна

02508.507.19

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

7427

1058

6369

Частна

02508.507.21

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

7426

1183

6243

Частна

02508.507.28

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

12290

476

11814

Частна

02508.507.29

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

6145

1538

4607

Частна

02508.507.30

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

6144

1203

4941

Частна

02508.507.36

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

64003

6413

57590

Частна

02508.507.39

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

31501

19

31482

Частна

02508.507.46

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

11710

998

10712

Частна

02508.507.102

За селскостопански, горски, ведомствен път

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

0

6843

188

6655

Общинска публична

02508.507.103

За селскостопански, горски, ведомствен път

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

0

4414

147

4267

Общинска публична

02508.507.104

За селскостопански, горски, ведомствен път

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

0

4884

160

4724

Общинска публична

02508.507.245

Друг вид дървопроизводителна гора

Горска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

0

13998

470

13527

Държавна публична

02508.507.250

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

3712

661

3050

Частна

02508.507.251

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

3714

621

3092

Частна

02508.507.253

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

5000

94

4905

Частна

02508.523.24

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

16666

951

15715

Частна

02508.523.25

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

16666

1180

15486

Частна

02508.523.33

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

12994

1446

11548

Частна

02508.523.34

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

14000

2155

11846

Частна

02508.523.49

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

25000

979

24021

Частна

02508.523.50

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

25001

4

24998

Частна

02508.523.650

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

8333

359

7974

Частна

02508.523.651

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

8336

300

8036

Частна

02508.523.652

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

8332

331

8001

Частна

02508.524.22

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

6000

982

5017

Частна

02508.524.23

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

6001

800

5201

Частна

02508.524.24

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

6000

1008

4993

Частна

02508.524.25

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

6000

1427

4573

Частна

02508.524.61

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

25011

260

24751

Частна

02508.524.65

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

12506

2128

10377

Частна

02508.524.66

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

12505

2866

9639

Частна

02508.524.102

За селскостопански, горски, ведомствен път

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

0

3912

109

3803

Общинска публична

02508.524.202

За местен път

Земеделска територия


0

16153

638

15515

Частна

02508.524.501

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

12951

1259

11691

Частна

02508.524.502

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

12951

2008

10942

Частна

02508.526.3

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

10000

2217

7783

Частна

02508.526.13

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

9500

262

9238

Частна

02508.526.18

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

8500

1264

7236

Частна

02508.526.19

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

8001

1342

6659

Частна

02508.526.23

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

19719

293

19426

Частна

02508.526.26

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

3100

831

2269

Частна

02508.526.27

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

6500

1116

5384

Частна

02508.526.28

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

6901

1179

5722

Частна

02508.526.31

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

14751

40

14711

Частна

02508.526.32

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

5000

764

4236

Частна

02508.526.33

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

5000

190

4810

Частна

02508.526.34

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

16500

1102

15397

Частна

02508.526.41

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

6500

1421

5080

Частна

02508.526.42

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

30002

3625

26377

Частна

02508.526.52

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

10500

1183

9317

Частна

02508.526.53

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

10001

848

9152

Частна

02508.526.101

За селскостопански, горски, ведомствен път

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

0

3595

162

3433

Общинска публична

02508.526.216

За търговски обект, комплекс

Урбанизирана територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

15000

514

14486

Частна

02508.526.220

Друг вид дървопроизводителна гора

Горска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

0

415

42

373

Държавна публична

02508.526.221

За път от републиканската пътна мрежа

Територия на транспорта


0

12022

461

11562

Държавна публична

02508.526.262

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

11301

1860

9442

Общинска частна

02508.526.264

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

5500

1608

3892

Частна

02508.526.265

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

5500

168

5332

Частна

Общ брой имоти: 61

ОБЩО:

780354

63533

716821Землище Стражица:

№ на имот

Начин на трайно ползване

Вид територия

Местност

Кат. на земята

Обща площ на имота

Площ заета от сервитута на ВЛ

Площ незаета от сервитута на ВЛ

Вид собственост

 

 

 

 

 

[кв.м.]

[кв.м.]

[кв.м.]


69643.4.2

За местен път

Територия на транспорта


0

10081

572

9509

Общинска публична

69643.4.3

Нискостъблена гора

Горска територия


0

11979

917

11062

Частна

69643.4.5

Нива

Земеделска територия


2

212301

8201

204100

Държавна частна

69643.6.10

Нива

Земеделска територия


2

521222

15622

505601

Държавна частна

69643.12.25

Нискостъблена гора

Горска територия


0

11425

992

10433

Държавна частна

69643.12.39

За селскостопански, горски, ведомствен път

Земеделска територия


0

2210

176

2034

Общинска частна

69643.12.50

Пасище

Земеделска територия


2

108709

7713

100996

Общинска публична

Общ брой имоти: 7

ОБЩО:

877927

34193

843734


Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното:
            Проекто-решение:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 125, ал. 1 ЗУТ,  чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е допустимо изработването на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, съгласно заявление с регистрационен индекс и дата № № УТ-2060-9/ 22.06.2022 г., в качеството му на възложител, проведени процедури за служебно съгласуване по чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ, становище с вх. № УТ-2060-9-001/ 22.06.2022 г. на Главен Архитект- Община Балчик. Общински Съвет- Балчик:         
1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на проект за ПУП - ПП с общата дължина на проектното трасе е приблизително 4835 m и преминава през цитираните по-горе поземлени имоти.

2. Дава разрешение за изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за линеен обект  „ ВЛ 110 kV oт п/ст 33/110 kV ВяЕЦ „Стражица" до п/ст "Балчик" за присъединяване на ВЯЕЦ "Стражица" към електропреносната мрежа (ЕПМ) 110kV.            
Общата дължина на проектното трасе е приблизително 4835 m и преминава през следните поземлени имоти (ПИ):

            Землище Балчик:     

№ на имот

Начин на трайно ползване

Вид територия

Местност

Кат. на земята

Обща площ на имота

Площ заета от сервитута на ВЛ

Площ незаета от сервитута на ВЛ

Вид собственост

 

 

 

 

 

[кв.м.]

[кв.м.]

[кв.м.]


02508.507.1

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

79503

4169

75334

Частна

02508.507.12

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

28803

136

28667

Частна

02508.507.17

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

3713

315

3398

Частна

02508.507.19

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

7427

1058

6369

Частна

02508.507.21

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

7426

1183

6243

Частна

02508.507.28

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

12290

476

11814

Частна

02508.507.29

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

6145

1538

4607

Частна

02508.507.30

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

6144

1203

4941

Частна

02508.507.36

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

64003

6413

57590

Частна

02508.507.39

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

31501

19

31482

Частна

02508.507.46

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

11710

998

10712

Частна

02508.507.102

За селскостопански, горски, ведомствен път

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

0

6843

188

6655

Общинска публична

02508.507.103

За селскостопански, горски, ведомствен път

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

0

4414

147

4267

Общинска публична

02508.507.104

За селскостопански, горски, ведомствен път

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

0

4884

160

4724

Общинска публична

02508.507.245

Друг вид дървопроизводителна гора

Горска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

0

13998

470

13527

Държавна публична

02508.507.250

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

3712

661

3050

Частна

02508.507.251

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

3714

621

3092

Частна

02508.507.253

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

5000

94

4905

Частна

02508.523.24

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

16666

951

15715

Частна

02508.523.25

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

16666

1180

15486

Частна

02508.523.33

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

12994

1446

11548

Частна

02508.523.34

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

14000

2155

11846

Частна

02508.523.49

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

25000

979

24021

Частна

02508.523.50

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

25001

4

24998

Частна

02508.523.650

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

8333

359

7974

Частна

02508.523.651

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

8336

300

8036

Частна

02508.523.652

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

8332

331

8001

Частна

02508.524.22

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

6000

982

5017

Частна

02508.524.23

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

6001

800

5201

Частна

02508.524.24

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

6000

1008

4993

Частна

02508.524.25

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

6000

1427

4573

Частна

02508.524.61

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

25011

260

24751

Частна

02508.524.65

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

12506

2128

10377

Частна

02508.524.66

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

12505

2866

9639

Частна

02508.524.102

За селскостопански, горски, ведомствен път

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

0

3912

109

3803

Общинска публична

02508.524.202

За местен път

Земеделска територия


0

16153

638

15515

Частна

02508.524.501

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

12951

1259

11691

Частна

02508.524.502

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

12951

2008

10942

Частна

02508.526.3

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

10000

2217

7783

Частна

02508.526.13

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

9500

262

9238

Частна

02508.526.18

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

8500

1264

7236

Частна

02508.526.19

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

8001

1342

6659

Частна

02508.526.23

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

19719

293

19426

Частна

02508.526.26

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

3100

831

2269

Частна

02508.526.27

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

6500

1116

5384

Частна

02508.526.28

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

6901

1179

5722

Частна

02508.526.31

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

14751

40

14711

Частна

02508.526.32

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

5000

764

4236

Частна

02508.526.33

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

5000

190

4810

Частна

02508.526.34

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

16500

1102

15397

Частна

02508.526.41

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

6500

1421

5080

Частна

02508.526.42

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

30002

3625

26377

Частна

02508.526.52

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

10500

1183

9317

Частна

02508.526.53

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

10001

848

9152

Частна

02508.526.101

За селскостопански, горски, ведомствен път

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

0

3595

162

3433

Общинска публична

02508.526.216

За търговски обект, комплекс

Урбанизирана територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

15000

514

14486

Частна

02508.526.220

Друг вид дървопроизводителна гора

Горска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

0

415

42

373

Държавна публична

02508.526.221

За път от републиканската пътна мрежа

Територия на транспорта


0

12022

461

11562

Държавна публична

02508.526.262

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

11301

1860

9442

Общинска частна

02508.526.264

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

5500

1608

3892

Частна

02508.526.265

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

5500

168

5332

Частна

Общ брой имоти: 61

ОБЩО:

780354

63533

716821Землище Стражица:

№ на имот

Начин на трайно ползване

Вид територия

Местност

Кат. на земята

Обща площ на имота

Площ заета от сервитута на ВЛ

Площ незаета от сервитута на ВЛ

Вид собственост

 

 

 

 

 

[кв.м.]

[кв.м.]

[кв.м.]


69643.4.2

За местен път

Територия на транспорта


0

10081

572

9509

Общинска публична

69643.4.3

Нискостъблена гора

Горска територия


0

11979

917

11062

Частна

69643.4.5

Нива

Земеделска територия


2

212301

8201

204100

Държавна частна

69643.6.10

Нива

Земеделска територия


2

521222

15622

505601

Държавна частна

69643.12.25

Нискостъблена гора

Горска територия


0

11425

992

10433

Държавна частна

69643.12.39

За селскостопански, горски, ведомствен път

Земеделска територия


0

2210

176

2034

Общинска частна

69643.12.50

Пасище

Земеделска територия


2

108709

7713

100996

Общинска публична

Общ брой имоти: 7

ОБЩО:

877927

34193

843734


3. ПУП да се съобрази с предписания съгласно чл. 128а от ЗУТ, които са  неразделна част от решението.           
4. Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ, Възложителя  съгласува ПУП със специализираните контролни органи, по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, включващо задължително:    
- здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол.       
- становище или влязло в сила решение, издадено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ; 
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви г-н Петров, колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Христов:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема -  Разрешение за изработване на ПУП- Парцеларен план за линеен обект „ВЛ 110 kV oт п/ст 33/110 kV ВяЕЦ „Стражица" до п/ст "Балчик" за присъединяване на ВЯЕЦ "Стражица" към електропреносната мрежа (ЕПМ) 110kV".., „За" - 3;  „Против" - 0; Въздържал се" - 0; „Не гласувал" - 1;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към поименно гласуване на проекта:

 

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Не гласувал"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; „Не гласувал" - 1;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 553: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 125, ал. 1 ЗУТ,  чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е допустимо изработването на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, съгласно заявление с регистрационен индекс и дата № № УТ-2060-9/ 22.06.2022 г., в качеството му на възложител, проведени процедури за служебно съгласуване по чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ, становище с вх. № УТ-2060-9-001/ 22.06.2022 г. на Главен Архитект- Община Балчик. Общински Съвет- Балчик:  
1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на проект за ПУП - ПП с общата дължина на проектното трасе е приблизително 4835 m и преминава през цитираните по-горе поземлени имоти.

2. Дава разрешение за изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за линеен обект  „ ВЛ 110 kV oт п/ст 33/110 kV ВяЕЦ „Стражица" до п/ст "Балчик" за присъединяване на ВЯЕЦ "Стражица" към електропреносната мрежа (ЕПМ) 110kV.
Общата дължина на проектното трасе е приблизително 4835 m и преминава през следните поземлени имоти (ПИ):

            Землище Балчик:     

№ на имот

Начин на трайно ползване

Вид територия

Местност

Кат. на земята

Обща площ на имота

Площ заета от сервитута на ВЛ

Площ незаета от сервитута на ВЛ

Вид собственост

 

 

 

 

 

[кв.м.]

[кв.м.]

[кв.м.]


02508.507.1

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

79503

4169

75334

Частна

02508.507.12

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

28803

136

28667

Частна

02508.507.17

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

3713

315

3398

Частна

02508.507.19

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

7427

1058

6369

Частна

02508.507.21

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

7426

1183

6243

Частна

02508.507.28

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

12290

476

11814

Частна

02508.507.29

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

6145

1538

4607

Частна

02508.507.30

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

6144

1203

4941

Частна

02508.507.36

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

64003

6413

57590

Частна

02508.507.39

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

31501

19

31482

Частна

02508.507.46

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

11710

998

10712

Частна

02508.507.102

За селскостопански, горски, ведомствен път

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

0

6843

188

6655

Общинска публична

02508.507.103

За селскостопански, горски, ведомствен път

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

0

4414

147

4267

Общинска публична

02508.507.104

За селскостопански, горски, ведомствен път

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

0

4884

160

4724

Общинска публична

02508.507.245

Друг вид дървопроизводителна гора

Горска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

0

13998

470

13527

Държавна публична

02508.507.250

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

3712

661

3050

Частна

02508.507.251

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

3714

621

3092

Частна

02508.507.253

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

5000

94

4905

Частна

02508.523.24

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

16666

951

15715

Частна

02508.523.25

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

16666

1180

15486

Частна

02508.523.33

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

12994

1446

11548

Частна

02508.523.34

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

14000

2155

11846

Частна

02508.523.49

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

25000

979

24021

Частна

02508.523.50

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

25001

4

24998

Частна

02508.523.650

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

8333

359

7974

Частна

02508.523.651

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

8336

300

8036

Частна

02508.523.652

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

8332

331

8001

Частна

02508.524.22

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

6000

982

5017

Частна

02508.524.23

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

6001

800

5201

Частна

02508.524.24

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

6000

1008

4993

Частна

02508.524.25

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

6000

1427

4573

Частна

02508.524.61

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

25011

260

24751

Частна

02508.524.65

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

12506

2128

10377

Частна

02508.524.66

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

12505

2866

9639

Частна

02508.524.102

За селскостопански, горски, ведомствен път

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

0

3912

109

3803

Общинска публична

02508.524.202

За местен път

Земеделска територия


0

16153

638

15515

Частна

02508.524.501

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

12951

1259

11691

Частна

02508.524.502

Нива

Земеделска територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

12951

2008

10942

Частна

02508.526.3

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

10000

2217

7783

Частна

02508.526.13

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

9500

262

9238

Частна

02508.526.18

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

8500

1264

7236

Частна

02508.526.19

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

8001

1342

6659

Частна

02508.526.23

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

19719

293

19426

Частна

02508.526.26

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

3100

831

2269

Частна

02508.526.27

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

6500

1116

5384

Частна

02508.526.28

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

6901

1179

5722

Частна

02508.526.31

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

14751

40

14711

Частна

02508.526.32

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

5000

764

4236

Частна

02508.526.33

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

5000

190

4810

Частна

02508.526.34

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

16500

1102

15397

Частна

02508.526.41

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

6500

1421

5080

Частна

02508.526.42

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

30002

3625

26377

Частна

02508.526.52

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

10500

1183

9317

Частна

02508.526.53

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

10001

848

9152

Частна

02508.526.101

За селскостопански, горски, ведомствен път

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

0

3595

162

3433

Общинска публична

02508.526.216

За търговски обект, комплекс

Урбанизирана територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

15000

514

14486

Частна

02508.526.220

Друг вид дървопроизводителна гора

Горска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

0

415

42

373

Държавна публична

02508.526.221

За път от републиканската пътна мрежа

Територия на транспорта


0

12022

461

11562

Държавна публична

02508.526.262

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

11301

1860

9442

Общинска частна

02508.526.264

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

5500

1608

3892

Частна

02508.526.265

Нива

Земеделска територия

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

5500

168

5332

Частна

Общ брой имоти: 61

ОБЩО:

780354

63533

716821Землище Стражица:

№ на имот

Начин на трайно ползване

Вид територия

Местност

Кат. на земята

Обща площ на имота

Площ заета от сервитута на ВЛ

Площ незаета от сервитута на ВЛ

Вид собственост

 

 

 

 

 

[кв.м.]

[кв.м.]

[кв.м.]


69643.4.2

За местен път

Територия на транспорта


0

10081

572

9509

Общинска публична

69643.4.3

Нискостъблена гора

Горска територия


0

11979

917

11062

Частна

69643.4.5

Нива

Земеделска територия


2

212301

8201

204100

Държавна частна

69643.6.10

Нива

Земеделска територия


2

521222

15622

505601

Държавна частна

69643.12.25

Нискостъблена гора

Горска територия


0

11425

992

10433

Държавна частна

69643.12.39

За селскостопански, горски, ведомствен път

Земеделска територия


0

2210

176

2034

Общинска частна

69643.12.50

Пасище

Земеделска територия


2

108709

7713

100996

Общинска публична

Общ брой имоти: 7

ОБЩО:

877927

34193

843734


3. ПУП да се съобрази с предписания съгласно чл. 128а от ЗУТ, които са  неразделна част от решението.           
4. Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ, Възложителя  съгласува ПУП със специализираните контролни органи, по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, включващо задължително:    
- здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол.       
- становище или влязло в сила решение, издадено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. 

Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ; Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към десета точка от дневния ред - Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2022 г.. ", давам думата на г-н Митко Петров - зам.кмет на община Балчик:

По десета точка от дневния ред:

 

Г-н Митко Петров - зам.кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с постъпили заявления вх. № 94-00-721/20.04.2022 г. от Павлинка Василева Петрова, вх. № 94-00-838/23.05.2022 г. от Людмила Илиева Николова и вх. № 94-00-857/27.05.2022 г. от Тюнчер Адем Амедов за закупуване на общинските жилища, в които са настанени по административен ред; заявления вх. № 94-00-532/09.03.2022 г. от Нели Илиева Николова и вх. №94-00-697/15.04.2022 г. от  Светлан Стефанов Дяков за закупуване на незастроени поземлени имоти, както и поради повишения интерес към поземлените имоти в местността „Двете чешми" гр. Балчик, предлагам актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, със следното

                                                                         проекто - решение:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2022 г., приета с решение № 481 от 24.02.2022 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

            1.Раздел ІІІ Б - „Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде", със следните имоти:

- Поземлен имот № 39459.506.308 по кад. карта на с. Кранево, м. „Поляните", с площ от 391 м2;

- Поземлен имот № 02508.81.34 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 582м2;

- Поземлен имот № 02508.81.83 по кад. карта нагр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 475 м2;

- Поземлен имот № 02508.81.41 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 522 м2;

- Поземлен имот № 0258.81.100 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 475 м2;

- Поземлен имот № 02508.81.155 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 372 м2;

- Поземлен имот № 02508.81.159 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 377 м2;

- Поземлен имот № 02508.81.223 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 293 м2;

- Поземлен имот № 02508.81.19 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 471 м2;

-Поземлен имот № 02508.81.143 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 451 м2;

- Поземлен имот № 02508.81.74 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 690 м2;

- Поземлен имот № 02508.81.43 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 281 м2;

- Поземлен имот № 02508.81.21 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 703 м2;

- Поземлен имот № 02508.81.22 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 563 м2;

- Поземлен имот № 02508.81.23 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 576 м2;

- Поземлен имот № 02508.81.25 по кад. карта на гр. Балчик, м."Двете чешми", с площ от 552 м2;

- Поземлен имот № 02508.81.26 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 525 м2;

- Поземлен имот № 02508.81.55 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 231 м2;

- Поземлен имот № 02508.81.27 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 685 м2.                                

2. Раздел ІІІ  Г - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде на настанените в тях наематели" със следните  имоти:

- Апартамент №8, ет.2, вх.В, бл.39 жк „Балик" гр. Балчик, представляващ самостоятелен обект в сграда № 02508.77.62.2.8 по кадастралната карта на гр.  Балчик;

- Апартамент №17, ет.5, вх.В, бл.39, жк „Балик" гр. Балчик, представляващ самостоятелен обект в сграда № 02508.77.62.2.17 по кадастралната карта на гр. Балчик;

- Апартамент №9, ет.3, вх. В, бл.39,  жк  „Балик" гр. Балчик, представляващ самостоятелен обект в сграда № 02508.77.62.2.9 по кадастралната карта на гр. Балчик. 


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Петров, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява   Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021г., със „За" - 3 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Христов;

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема -  Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г., със със „За" - 3;  „Против" - 0; Въздържал се" - 1;гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Господинов:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник:Колеги ето виждам, че тази Програма добре една част от имотите ще се продават с търгове, което е добре, че Общината ще ги продава, но мисълта ми е тази пак за тези апартаменти. Ние бяхме задвижили до някаква степен с предният проект да променим Правилника, в тази връзка имам предложение тези апартаменти добре сега да гласуваме, че ще ги продаваме, но поне да обсъдим в следващо заседание като внесем някаква инициатива по кой ред да стават тези продажби. Пак казвам, че съвсем несправедливо е спрямо всички останали тези хора да получават тази огромна привилегия, ако в далечното минало  данъчната оценка  горе-долу се е покривала,  то в момента имаме невероятни разлики  в стотици проценти.

Ако искаме да правим социална политика, по добре да ги продаден с някаква пазарна цена и с тези  пари да извършваме социална политика, би било много по ефективно, отколкото ей така настъпва правото, хората естествено, който и да е дори да няма нужда той ще се възползва, защото могат да реализират една бърза печалба. Ние след това не можем да го контролираме кога той ще го препродаде и т.н. за мен това е недопустимо и като хора, които представляваме нашите съграждани, нямаме право да ощетяваме толкова много съграждани по този начин, за да облагодетелстваме единици. Благодаря, затова аз ще се въздържа в гласуването на тази точка и пак казвам- нямам нищо против Общината като е решила да ги продава, но да го направим  евентуално, като обсъдим с колежката и  вас г-н Колев, внасянето и поне да има дискусия в рамките на Общински съвет. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, г-н Лучиянов заповядайте:

Г-н Виктор Лучиянов - общински съветник: Аз си позволявам да взема думата и да кажа, Общинския съвет в Община Балчик не е търговско дружество, не можем да очакваме Общината винаги да печели от нашите съграждани, които са изпаднали  да ползват общински жилища, защото това не е в края на краищата едно жилище -  някаква  вила на брега на морето, не е някакъв апартамент в долната част на града. Говорим за  жилища които са в кв. "Левски" и други жилища, които аз съм посещавал да видя, хората които са се оплаквали, да видя фактическата обстановка в тях, че те не са в никак в добро състояние, ще кажа така: В края на краищата не трябва да губим чувството за състрадание към нашите съграждани и когато някой е настанен със заповед и до придобиване е стопанисвал това жилище, като добър стопанин то най малкото,  което можем  да направим да предположим да стане и собственик, като човека разбира се заплаща естествено предполагам комунални стари сметки и т.н. и така постъпват някои средства в общинския бюджет. Още един път ще кажа,  Община Балчик и въобще Общинския съвет не е управителен орган на едно търговско дружество, аз ще гласувам „За" и ще призова всички колеги да гласуват със „За", и това не става въпрос само за госпожата, даже не знам името й, говоря в общия случай хора, които живеят в такива жилища

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Лучиянов, заповядайте г-н Станоев:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник:  Благодаря г-н Председател, аз споделям мотивите на двамата колеги, както на  г-н Господинов  така  на и г-н Лучиянов и двамата колеги са абсолютно прави, нищо че са на противоположни мнения и са прави. Само, че аз многократно повтарям едно и също нещо, тук слушам само някакви заявления -„Аз не съм съгласен...ние трябва го да променим...". Ами дайте да го  променим, всеки един общински съветник има инициатива да внесе Докладна записка при Председателя на Общинския съвет. Ако на г-н Господинов не му харесва вече седмо заседание, защото за седми път чувам, че той е „Против" - това нещо, че Наредбата не била  хубава. Колега, седнете направете някаква Докладна, така само можем да я обсъдим. Няма как, да станем и  „Аз съм „Против", ще се въздържа защото нали такива са ми мотивите. Аз споделям вашите мотиви, да обстановката е такава, всичко расте, Наредбата е остаряла, но хайде да не чакаме само на Общинска администрация, че трябва да свърши всичко. Ние всички тук,  двадесет и един човека имаме инициатива да внесем Докладна записка и по този начин колега, ще повдигнете  въпроса  в Общински съвет и той ще бъде решен. Тогава вече ще се изложат мотивите и на г-н Лучиянов, които и аз също ги споделям. Не може един човек да е влагал в едно жилище и ние сега да кажем .., защото чувам тук и други гласове "Дайте да сложим Мораториум, защото по този начин, не можем да привличаме кадри за  лекари, учители, защото ще сме продадели общинско имущество. Но аз да ви кажа честно, точно с такава Наредба ще има каузи да си го закупят след 5-10 години, така привличаме млади кадри и учители, защото те ако знаят, че няма да могат да си го закупят няма да дойдат. Ще живея 10г. в това жилище, ще влагам в него - абсолютно споделям мотивите на г-н Лучиянов, той човека вложил три пъти повече, отколкото ще даде сега и ние му казваме - „Няма да купиш". Съгласен съм г-н Господинов, трябва да има нова Наредба, актуализирана, не знам кой го работи този проект, аз не съм в течение, но начина е такъв. Докладна записка, дори да не е съвършена тази Докладна записка по този начин се повдига въпроса в Общинския съвет и Наредбата ще бъде променена.  Съгласен съм остаряла е тя е колко години. Мисля, че 10 или повече.... Но това е начина, а не да ставаме да се изказваме и да казваме..ми трябва да се направи. Благодаря ви.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Станоев, други колеги, виждам че няма предлагам  да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Против"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 1; „Въздържали се" - 0; „Не гласувал" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 554: На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2022 г., приета с решение № 481 от 24.02.2022 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

1.Раздел ІІІ Б - „Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде", със следните имоти:

- Поземлен имот № 39459.506.308 по кад. карта на с. Кранево, м. „Поляните", с площ от 391 м2;

- Поземлен имот № 02508.81.34 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 582м2;

- Поземлен имот № 02508.81.83 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 475 м2;

- Поземлен имот № 02508.81.41 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 522 м2;

- Поземлен имот № 0258.81.100 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 475 м2;

- Поземлен имот № 02508.81.155 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 372 м2;

- Поземлен имот № 02508.81.159 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 377 м2;

- Поземлен имот № 02508.81.223 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 293 м2;

- Поземлен имот № 02508.81.19 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 471 м2;

-Поземлен имот № 02508.81.143 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 451 м2;

- Поземлен имот № 02508.81.74 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 690 м2;

- Поземлен имот № 02508.81.43 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 281 м2;

- Поземлен имот № 02508.81.21 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 703 м2;

- Поземлен имот № 02508.81.22 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 563 м2;

- Поземлен имот № 02508.81.23 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 576 м2;

- Поземлен имот № 02508.81.25 по кад. карта на гр. Балчик, м."Двете чешми", с площ от 552 м2;

- Поземлен имот № 02508.81.26 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 525 м2;

- Поземлен имот № 02508.81.55 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 231 м2;

- Поземлен имот № 02508.81.27 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 685 м2.                                

2. Раздел ІІІ  Г - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде на настанените в тях наематели" със следните  имоти:

- Апартамент №8, ет.2, вх.В, бл.39 жк „Балик" гр. Балчик, представляващ самостоятелен обект в сграда № 02508.77.62.2.8 по кадастралната карта на гр.  Балчик;

- Апартамент №17, ет.5, вх.В, бл.39, жк „Балик" гр. Балчик, представляващ самостоятелен обект в сграда № 02508.77.62.2.17 по кадастралната карта на гр. Балчик;

- Апартамент №9, ет.3, вх. В, бл.39,  жк  „Балик" гр. Балчик, представляващ самостоятелен обект в сграда № 02508.77.62.2.9 по кадастралната карта на гр. Балчик. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към единадесета точка от дневния ред - Разглеждане на заявление от П. В. Петрова от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище, давам думата на г-н Митко Петров - зам.кмет на община Балчик:

По единадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Митко Петров - зам.кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Постъпило е заявление вх. № 94-00-721/20.04.2022 г. от П. В. Петрова, живуща в гр. Балчик, жк "Балик" бл.39, вх. В, ет.5, ап. 17 относно закупуване на апартамента, в който живее. Към заявлението са приложени настанителни заповеди, договори за наем, декларация за семейно и имотно състояние и служебна бележка от ОбП „БКС" гр. Балчик. Павлинка Петрова и семейството и живеят в общинското жилище от 2005 г., съгласно настанителна Заповед № 1572/20.12.2005 г. на Кмета на Община Балчик. През 2014 г. на живущите в апартамента е издадена настанителна заповед № 1030/03.09.2014 г., а през 2020 г. нова настанителна заповед № 139/04.02.2020 г., със срок на действие от 01.01.2020 г. до 01.01.2025 г.   

От приложените документи е видно, че наемателите обитават общинското жилище въз основа на настанителна заповед не по-малко от пет години без прекъсване, както и че отговарят на условията за настаняване в общинско жилище. Предвид изложеното до тук, предлагам на Вашето внимание следното


            проекто - решение:

 

           На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.47, ал.1, т.3  и чл. 47, ал.2 от ЗОС; чл.43, ал.1 и чл.44 ал.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 543/27.03.2014 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-721/20.04.2022 г. от П. В. Петрова, настанена по административен ред, дава съгласие да се извърши продажба на:

 1. Общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.77.62.2.17 по кадастралната карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 17, ет.5, вх. В, бл. 39 в ж.к. "Балик" гр. Балчик, с площ от 73.27 м2, състоящ се от: дневна, кухня-столова, спалня и сервизни помещения, общи части с площ от 7.66  м2 и изба с площ от 3.68 м2, актуван с АОС № 3980/10.02.2011 г.

2. Определя цена на общинското жилище в размер на 34 686.48 лв. /тридесет и четири хиляди шестстотин осемдесет и шест лева и четиридесет и осем стотинки/, представляваща данъчната оценка на жилището, увеличена с 20 на сто.

3. Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата на желаещият правоимащ наемател П. В. Петрова по реда на чл.44 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря  Ви г-н Петров, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява   Разглеждане на заявление от П. В. Петрова от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище.   ., със „За" - 3 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Христов;

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ обсъди -  Разглеждане на заявление от П. В. Петрова от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище със „За" - 2 ; „Против"- 0; „Въздържал се" - 2;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Против"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Въздържали се"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Против"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 2; „Въздържали се" - 1; „Не гласувал" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 555: На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.47, ал.1, т.3 и чл. 47, ал.2 от ЗОС; чл.43, ал.1 и чл.44 ал.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 543/27.03.2014 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-721/20.04.2022 г. от П. В. Петрова, настанена по административен ред, дава съгласие да се извърши продажба на:

 1. Общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.77.62.2.17 по кадастралната карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 17, ет.5, вх. В, бл. 39 в ж.к. "Балик" гр. Балчик, с площ от 73.27 м2, състоящ се от: дневна, кухня-столова, спалня и сервизни помещения, общи части с площ от 7.66  м2 и изба с площ от 3.68 м2, актуван с АОС № 3980/10.02.2011 г.

2. Определя цена на общинското жилище в размер на 34 686.48 лв. /тридесет и четири хиляди шестстотин осемдесет и шест лева и четиридесет и осем стотинки/, представляваща данъчната оценка на жилището, увеличена с 20 на сто.

3. Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата на желаещият правоимащ наемател П. В. Петрова по реда на чл.44 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към дванадесета точка от дневния ред - Разглеждане на заявление от Т. А.Амедов от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище, давам думата на г-н  Митко Петров - зам.кмет на община Балчик:

По дванадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Митко Петров - зам.кмет на община Балчик:  Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление вх. № 94-00-857/27.05.2022 г. от Тюнчер Адем Амедов, живущ в гр. Балчик, жк "Балик" бл.39, вх. В, ет.3, ап.9 относно закупуване на апартамента, в който живее. Към заявлението са приложени настанителни заповеди, договори за наем, декларация за семейно и имотно състояние и служебна бележка от ОбП „БКС" гр. Балчик. Тюнчер Амедов и семейството му живеят в общинското жилище от 2005 г., съгласно настанителна Заповед № 1575/20.12.2005 г. на Кмета на Община Балчик. През 2014 г. на живущите в апартамента е издадена настанителна заповед № 1033/03.09.2014 г., а през 2019 г. нова настанителна заповед № 138/04.02.2019 г., със срок на действие от 01.01.2020 г. до 01.01.2025 г.  От приложените документи е видно, че наемателите обитават общинското жилище въз основа на настанителна заповед не по-малко от пет години без прекъсване, както и че отговарят на условията за настаняване в общинско жилище. Предвид изложеното до тук, предлагам на Вашето внимание следното:

            проекто - решение:

         На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.47, ал.1, т.3  и чл. 47, ал.2 от ЗОС; чл.43, ал.1 и чл.44 ал.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 543/27.03.2014 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-857/27.05.2022 г. от Т. А. Амедов, настанен по административен ред, дава съгласие да се извърши продажба на:

 1. Общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.77.62.2.9 по кадастралната карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 9, ет.3, вх. В, бл. 39 в ж.к. "Балик" гр. Балчик, с площ от 73.27 м2, състоящ се от: дневна, кухня-столова, спалня и сервизни помещения, общи части с площ от 8.31  м2 и изба с площ от 9.45 м2, актуван с АОС № 3970/04.02.2011 г.

2. Определя цена на общинското жилище в размер на 37 514.40 лв. /тридесет и седем хиляди петстотин и четиринадесет лева и четиридесет стотинки/, представляваща данъчната оценка на жилището, увеличена с 20 на сто.

3. Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата на желаещият правоимащ наемател Т. А. Амедов по реда на чл.44 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря  Ви г-н Петров, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява   Разглеждане на заявление от Т. А. Амедов от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище, със „За" - 3 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Христов;

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ обсъди -  Разглеждане на заявление от Т. А. Амедов от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище,  със „За" - 2 ; „Против"- 0; „Въздържал се" - 2;гласа

 Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Против"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Въздържали се"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Против"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 2; „Въздържали се" - 1; „Не гласувал" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 556: На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.47, ал.1, т.3 и чл. 47, ал.2 от ЗОС; чл.43, ал.1 и чл.44 ал.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 543/27.03.2014 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-857/27.05.2022 г. от Т. А. Амедов, настанен по административен ред, дава съгласие да се извърши продажба на:

 1. Общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.77.62.2.9 по кадастралната карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 9, ет.3, вх. В, бл. 39 в ж.к. "Балик" гр. Балчик, с площ от 73.27 м2, състоящ се от: дневна, кухня-столова, спалня и сервизни помещения, общи части с площ от 8.31  м2 и изба с площ от 9.45 м2, актуван с АОС № 3970/04.02.2011 г.

2. Определя цена на общинското жилище в размер на 37 514.40 лв. /тридесет и седем хиляди петстотин и четиринадесет лева и четиридесет стотинки/, представляваща данъчната оценка на жилището, увеличена с 20 на сто.

3. Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата на желаещият правоимащ наемател Т. А. Амедов по реда на чл.44 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник:  Г-н Председател може ли?

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Заповядайте г-н Станоев:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник:  Искам преди да предложа почивка, да се изкажа на бързо г-н Председател, съгласно Правилника на Общински съвет - Председателят определя местата на общинските съветници, Вие изпълнихте това свое задължение, но в настоящия момент аз установявам, че има нарушение на Вашето разпореждане, което се счита за нарушение на Правилника. Моля да отправите забележка на г-н Николов да си заеме мястото и да го считам това за нарушение на Правилника. Той  да си заеме мястото, не се чувствам комфортно ..вие на сила ме вкарвате в гражданска квота БСП. Извинявам се много, много ви моля да спазите Правилника, второто ми предложени е за 15 минути почивка.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Добре г-н Станоев, ще се съобразя, нека разгледаме тринадесета точка и ще обявя почивка. Колеги продължаваме към тринадесета точка от дневния ред Разглеждане на заявление от Л. И. Николова от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище., давам думата на г-н Митко Петров - зам.кмет на община Балчик:

 

По тринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Митко Петров - зам.кмет на община Балчик:: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Постъпило е заявление вх. № 94-00-838/23.05.2022 г. от Л. И. Николова, живуща в гр. Балчик, жк "Балик" бл.39, вх. В, ет.2, ап.8 относно закупуване на апартамента, в който живее. Към заявлението са приложени настанителни заповеди, договори за наем, декларация за семейно и имотно състояние и служебна бележка от ОбП „БКС" гр. Балчик. Людмила Николова и семейството и живеят в общинското жилище от 2005 г., съгласно настанителна Заповед № 1568/20.12.2005 г. на Кмета на Община Балчик. През 2016 г. на живущите в апартамента е издадена настанителна заповед № 147/09.02.2016 г., а през 2021 г. нова настанителна заповед № 3/04.01.2021 г., със срок на действие от 01.01.2021 г. до 01.01.2024 г. От приложените документи е видно, че наемателите обитават общинското жилище въз основа на настанителна заповед не по-малко от пет години без прекъсване, както и че отговарят на условията за настаняване в общинско жилище. Предвид изложеното до тук, предлагам на Вашето внимание следното:

            проекто - решение:

            На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.47, ал.1, т.3  и чл. 47, ал.2 от ЗОС; чл.43, ал.1 и чл.44 ал.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 543/27.03.2014 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-838/23.05.2022 г. от Людмила Илиева Николова, настанена по административен ред, дава съгласие да се извърши продажба на:

 1. Общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.77.62.2.8 по кадастралната карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 8, ет.2, вх. В, бл. 39 в ж.к. "Балик" гр. Балчик, с площ от 73.27 м2, състоящ се от: дневна, кухня-столова, спалня и сервизни помещения, общи части с площ от 8.29  м2 и изба с площ от 8.00 м2, актуван с АОС № 3969/03.02.2011 г.

2. Определя цена на общинското жилище в размер на 37 312.20 лв. /тридесет и седем хиляди триста и дванадесет лева и двадесет стотинки/, представляваща данъчната оценка на жилището, увеличена с 20 на сто.

3. Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата на желаещият правоимащ наемател Л. И. Николова по реда на чл.44 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви, колеги, моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява   Разглеждане на заявление от Л. Илиева Николова от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище., със „За" - 3 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Христов;

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ обсъди -  Разглеждане на заявление от Л. И. Николова от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище, „За" - 2 ; „Против"- 0; „Въздържал се" - 2;гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Против"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Въздържали се"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Против"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 2; „Въздържали се" - 1; „Не гласувал" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 557: На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.47, ал.1, т.3 и чл. 47, ал.2 от ЗОС; чл.43, ал.1 и чл.44 ал.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 543/27.03.2014 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-838/23.05.2022 г. от Л. И. Николова, настанена по административен ред, дава съгласие да се извърши продажба на:

 1. Общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.77.62.2.8 по кадастралната карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 8, ет.2, вх. В, бл. 39 в ж.к. "Балик" гр. Балчик, с площ от 73.27 м2, състоящ се от: дневна, кухня-столова, спалня и сервизни помещения, общи части с площ от 8.29  м2 и изба с площ от 8.00 м2, актуван с АОС № 3969/03.02.2011 г.

2. Определя цена на общинското жилище в размер на 37 312.20 лв. /тридесет и седем хиляди триста и дванадесет лева и двадесет стотинки/, представляваща данъчната оценка на жилището, увеличена с 20 на сто.

3. Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата на желаещият правоимащ наемател Л. И. Николова по реда на чл.44 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС обяви  10 минути почивка.

След почивката кворумът в залата е 15 общински съветници

 Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към четирина- десета точка от дневния ред - Разглеждане на заявление от Георги Енев Йорданов за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.85.229 по КККР на гр. Балчик, давам думата на гМитко Петров - зам.кмет на община Балчик:


По четиринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Митко Петров - зам.кмет на община Балчик:  Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Постъпило е заявление вх. № ОС-3011-1/25.05.2022 г. от Георги Енев Йорданов от гр. Балчик за прекратяване на съсобственост по отношение на поземлен имот в гр. Балчик, ул. „Вихрен" №1А. Георги Енев Йорданов е собственик на жилищна сграда и дворно място с площ от 165 м2, съгласно Нот. акт № 136, том ІІ, дело 1248 от 18.10.2001 г. на Служба по вписванията при РС-Балчик,   представляващ част от ПИ № 02508.85.229 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ V, кв.111 по ПУП на гр. Балчик), целия с площ от 217 м2. Във връзка със заявлението за прекратяване на съсобствеността чрез изкупуване частта на Общината в размер на 52 м2, актувани с АОС № 4996/30.05.2022 г., предлагам да внесете за обсъждане пред ОбС-Балчик следното

                                                                            Проекто - решение:  

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-1/25.05.2022 г. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Г. Енев Йорданов по отношение на ПИ № 02508.85.229 по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ V, кв. 111 по ПУП на гр. Балчик, целия с площ от 217 м2, като Г.и Енев Йорданов изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 52 м2 (петдесет и два квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4996/30.05.2022 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 5915.00 лв. (пет хиляди деветстотин и петнадесет лева), без ДДС.        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява - Разглеждане на заявление от Г. Енев Йорданов за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.85.229 по КККР на гр. Балчик,със „За" - 3, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Христов;

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ:  ПКУТСЕ одобрява Разглеждане на заявление от Г. Енев Йорданов за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.85.229 по КККР на гр. Балчик, със „За" - 4 ; „Против"- 0; „Въздържал се" - 0

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20.Сияна Атанасова Фудулова                          „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; „Не гласувал" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 558: 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-1/25.05.2022 г. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Г. Енев Йорданов по отношение на ПИ № 02508.85.229 по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ V, кв. 111 по ПУП на гр. Балчик, целия с площ от 217 м2, като Георги Енев Йорданов изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 52 м2 (петдесет и два квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4996/30.05.2022 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 5915.00 лв. (пет хиляди деветстотин и петнадесет лева), без ДДС.        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към петнадесета точка от дневния ред - Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 39459.502.292 по кадастралната карта на с. Кранево, давам думата на г-н  Митко Петров - зам.кмет на община Балчик:

 

По петнадесета точка от дневния ред:

Г-н  Митко Петров - зам.кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление вх. № ОС-3012-4/13.04.2022 г. от М. И. Маринов от гр. Варна, за придобиване право на собственост върху общински  имот - дворно място, представляващо ПИ № 39459.502.292 по кад. карта на с. Кранево. М. И. Маринов и Г. С. Ангелова - Маринова са собственици на законно построена сграда в имота, ведно с отстъпеното право на строеж, видно от Нотариален акт №164, том VІІ, дело 1237 от 24.09.2021 г., вписан в служба по вписванията на РС-Балчик, както и от Разрешение за строеж №214/12.08.1986 г.  Съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗОС собственикът на законно построена сграда може да придобие собствеността върху земята без търг или конкурс по пазарна цена, одобрена от Общински съвет. В изпълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2022 г. и реализирането на приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

                                             

                                                                            проекто - решение:        

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № ОС-3012-4/13.04.2022 г., одобрява пазарна оценка в размер на 16 482.00 лв. (шестнадесет хиляди четиристотин осемдесет и два лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 39459.502.292 по кадастралната карта на с. Кранево (УПИ VІ, кв. 32 по ПУП на с. Кранево, общ. Балчик), с площ от 466 м2 (четиристотин шестдесет и шест квадратни метра), актуван с АОС № 3673/24.08.2022 г. на собствениците на законно построена върху него сграда М. И. Маринов и Г. С. Ангелова - Маринова. 

3. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Кранево, община Балчик

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява предложението за - Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 39459.502.292 по кадастралната карта на с. Кранево., със „За" - 3 гласа.

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема -  Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 39459.502.292 по кадастралната карта на с. Кранево. със „За" - 4 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20.Сияна Атанасова Фудулова                          „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; „Не гласувал" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 559: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № ОС-3012-4/13.04.2022 г., одобрява пазарна оценка в размер на 16 482.00 лв. (шестнадесет хиляди четиристотин осемдесет и два лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 39459.502.292 по кадастралната карта на с. Кранево (УПИ VІ, кв. 32 по ПУП на с. Кранево, общ. Балчик), с площ от 466 м2 (четиристотин шестдесет и шест квадратни метра), актуван с АОС № 3673/24.08.2022 г. на собствениците на законно построена върху него сграда М. И. Маринов и Г. С. Ангелова - Маринова. 

2. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Кранево, община Балчик

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, продължаваме към шестнадесета точка от дневния ред - Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 66250.501.282 по кадастралната карта на с. Сенокос, давам думата на гМитко Петров - зам.кмет на община Балчик:

 

По шестнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Митко Петров - зам.кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление вх. № ОС-3012-3/07.04.2022 г. от С. Г. Александрова от гр. Добрич, за придобиване право на собственост върху общински  имот - дворно място, представляващо ПИ № 66250.501.282 по кад. карта на с. Сенокос. Стоянка Генова Александрова е собственик на законно построена сграда в имота, видно от Нотариален акт, вписан в Служба по вписванията под № 64, том V, дело 1164 от 27.10.2000 г., Нотариален акт №67, том ІІ, дело 482/27.07.1989 г. на Балчишки районен съд и удостоверение за наследници №18/29.03.2022 г. от Кметство с. Сенокос. Съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗОС собственикът на законно построена сграда може да придобие собствеността върху земята без търг или конкурс по пазарна цена, одобрена от Общински съвет. В изпълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2022 г. и реализирането на приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното;                                            

                                                                                  проекто - решение:         

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № ОС-3012-3/07.04.2022 г., одобрява пазарна оценка в размер на 8 775.00 лв. (осем хиляди седемстотин седемдесет и  пет лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 66250.501.282 по кадастралната карта на с. Сенокос (УПИ V, кв. 28 по ПУП на с. Сенокос, общ. Балчик), с площ от 1 198 м2 (хиляда сто деветдесет и осем квадратни метра), актуван с АОС № 4995/13.05.2022 г., на собственикът на законно построена върху него сграда С. Г. Александрова. 

2. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Сенокос, община Балчик


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 66250.501.282 по кадастралната карта на с. Сенокос със „За" - 3 гласа;

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема -  Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 66250.501.282 по кадастралната карта на с. Сенокос, гр. Балчик. със „За" - 4 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20.Сияна Атанасова Фудулова                          „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; „Не гласувал" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 560: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № ОС-3012-3/07.04.2022 г., одобрява пазарна оценка в размер на 8 775.00 лв. (осем хиляди седемстотин седемдесет и  пет лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 66250.501.282 по кадастралната карта на с. Сенокос (УПИ V, кв. 28 по ПУП на с. Сенокос, общ. Балчик), с площ от 1 198 м2 (хиляда сто деветдесет и осем квадратни метра), актуван с АОС № 4995/13.05.2022 г., на собственикът на законно построена върху него сграда С. Г. Александрова. 

2. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Сенокос, община Балчик

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към седемнадесета точка от дневния ред -Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.84.192 по кадастралната карта на гр. Балчик, давам думата на г-н Митко Петров - зам.кмет на община Балчик:

 

По седемнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Митко Петров - зам.кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2022 г. и реализиране на приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

                                                             

проекто - решение:

           

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4854/16.09.2020 г., представляващ незастроен УПИ VІ, кв. 308 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.84.192 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 286 м2  (двеста осемдесет и шест квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 12 920.00 лв. (дванадесет хиляди деветстотин и двадесет лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема предложението за- Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.84.192 по кадастралната карта на гр. Балчик, ъс „За"- 3 гласа

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ одобрява -  Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.84.192 по кадастралната карта на гр. Балчик,, гр. Балчик. със „За" - 4 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20.Сияна Атанасова Фудулова                          „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; „Не гласувал" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 561: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4854/16.09.2020 г., представляващ незастроен УПИ VІ, кв. 308 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.84.192 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 286 м2  (двеста осемдесет и шест квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 12 920.00 лв. (дванадесет хиляди деветстотин и двадесет лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към осемнадесета точка от дневния ред - Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.34 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"., давам думата на г-н  Митко Петров - зам.кмет на община Балчик:

 

По осемнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Митко Петров - зам.кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2022 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното:

                                                             

                                                                                      проекто - решение:         

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3759/01.09.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.34 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 582 м2 (петстотин осемдесет и два квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 17 770.00 лв. (седемнадесет хиляди седемстотин и седемдесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  приема предложението за - Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.34 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми".,  със „За" - 3 гласа, „Против" - 0, „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20.Сияна Атанасова Фудулова                          „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; „Не гласувал" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 562: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3759/01.09.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.34 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 582 м2 (петстотин осемдесет и два квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 17 770.00 лв. (седемнадесет хиляди седемстотин и седемдесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към деветнадесета точка от дневния ред - Продажба чрез търг на  ПИ № 39459.506.308 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", давам думата на г-н Митко Петров - зам.кмет на община Балчик:

 

По деветнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Митко Петров - зам.кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2022 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното:

                                                                                     

                                                                                  проекто - решение:         

1.  На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4950/08.04.2022 г., представляващ незастроен поземлен имот № 39459.506.308 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", с площ от 391 м2  (триста деветдесет и един квадратни метра).  

2.  Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 14 980.00 лв. (четиринадесет хиляди деветстотин и осемдесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Кранево, община Балчик; 

4. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява - Продажба чрез търг на  ПИ № 39459.506.308 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", със „За"- 3 гласа

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема предложението-   Продажба чрез търг на  ПИ № 39459.506.308 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", със „За" - 4, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20.Сияна Атанасова Фудулова                          „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; „Не гласувал" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 563: 1.  На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4950/08.04.2022 г., представляващ незастроен поземлен имот № 39459.506.308 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", с площ от 391 м2  (триста деветдесет и един квадратни метра).  

2.  Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 14 980.00 лв. (четиринадесет хиляди деветстотин и осемдесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Кранево, община Балчик; 

4. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесета точка от дневния ред - Продажба чрез търг на  ПИ № 23769.54.431 по кадастралната карта на с. Дропла, давам думата на г-н  Митко Петров - зам.кмет на община Балчик:


По двадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Митко Петров - зам.кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2022 г. и във връзка с предложение вх. № 26-00-471/13.04.2022 г. от „ЦЕТИН България" ЕАД за закупуване на ПИ № 23769.54.431 по кадастралната карта на с. Дропла с цел изграждане на електронно съобщително съоръжение, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното:

                                                             

                                                                                 проекто - решение:         

1.  На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4925/27.07.2021 г., представляващ незастроен поземлен имот № 23769.54.431 по кадастралната карта на с. Дропла,  с площ от 225 м2  (двеста двадесет и пет квадратни метра).  

2.  Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 2 280.00 лв. (две хиляди двеста и осемдесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Дропла, община Балчик; 

4. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява - Продажба чрез търг на  ПИ № 23769.54.431 по кадастралната карта на с. Дропла, със „За"- 3 гласа;

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема предложението-   - Продажба чрез търг на  ПИ № 23769.54.431 по кадастралната карта на с. Дропла,, със „За" - 4, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20.Сияна Атанасова Фудулова                          „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; „Не гласувал" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 564 1.  На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4925/27.07.2021 г., представляващ незастроен поземлен имот № 23769.54.431 по кадастралната карта на с. Дропла,  с площ от 225 м2  (двеста двадесет и пет квадратни метра).  

2.  Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 2 280.00 лв. (две хиляди двеста и осемдесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Дропла, община Балчик; 

4. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и първа точка от дневния ред Продажба чрез търг на ПИ № 67951.501.1106 по кадастралната карта на с. Соколово,  давам думата на г-н  Митко Петров - зам.кмет на община Балчик:

По двадесет и първа точка от дневния ред:

 

Г-н Митко Петров - зам.кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление вх. № 94-00-608/24.03.2022 г. от Р. С. Баева, за закупуване дворно място с площ от 1212 м2, представляващо ПИ № 67951.501.1106 по кадастралната карта на с. Соколово. Във връзка с проявен интерес към имота през 2018 г., е прието решение № 311 от 22.02.2018 г. на ОбС-Балчик за продажба на имота чрез търг, при начална цена за провеждане на търга в размер на 9 696.00 лв. В изпълнение на решението на Общински съвет е проведен търг за продажба през 2018 г., на който не са се явили участници. Във връзка със заявлението на Р. Баева и предвид факта, че са изминали четири години от приетото решение, е възложено изготвянето на нова пазарна оценка на имота, която е в размер на 13 770 лв. В тази връзка е необходимо да се отмени решение № 311 от 22.03.2022 г. на Общински съвет - Балчик да се приеме ново. Във връзка с горното и в изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Балчик през 2022 г., предлагам да внесете за обсъждане следното:

проекто - решение:

           

 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик:

1. Общински съвет - Балчик отменя свое решение № 311 от 22.02.2018 г.

2. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4745/22.01.2018 г., представляващ незастроен УПИ ХІІІ, кв. 32 по ПУП на с. Соколово, ПИ № 67951.501.1106 по кадастралната карта на с. Соколово, с площ от 1 212 м2  (хиляда двеста и дванадесет квадратни метра).  

 3. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 13 770.00 лв. (тринадесет хиляди седемстотин и седемдесет лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Сенокос, община Балчик

5. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ п одобрява Продажба чрез търг на ПИ № 67951.501.1106 по кадастралната карта на с. Соколово, със „За" - 3, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Христов

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ одобрява Продажба чрез търг на ПИ № 67951.501.1106 по кадастралната карта на с. Соколово., със „За" - 3 ; „Против"- 0; „Въздържал се" - 1;гласа

Г-н Николай Колев - председател на ОбСАко няма други колеги, моля да преминем към  поименно гласуване:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20.Сияна Атанасова Фудулова                          „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; „Не гласувал" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 565: На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик:

1. Общински съвет - Балчик отменя свое решение № 311 от 22.02.2018 г.

2. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4745/22.01.2018 г., представляващ незастроен УПИ ХІІІ, кв. 32 по ПУП на с. Соколово, ПИ № 67951.501.1106 по кадастралната карта на с. Соколово, с площ от 1 212 м2 (хиляда двеста и дванадесет квадратни метра).  

3. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 13 770.00 лв. (тринадесет хиляди седемстотин и седемдесет лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Соколово, община Балчик

5. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и втора точка от дневния ред - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ тротоар на ул. „Бяло море", с. Кранево, част от ПИ№39459.25.599, за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент, давам думата на г-н Митко Петров - зам.кмет на община Балчик:

По двадесет и втора точка от дневния ред:

 

Г-н Митко Петров - зам.кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в Община Балчик постъпи Заявление с вх. №26-00-486/19.04.2022г. от „Неви Тур" ООД с ЕИК: 124610707, относно изтичащ Договор №404/14.08.2019г. за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ тротоар в с. Кранево, ул. "Бяло море", част от ПИ№39459.25.599, по кадастрална карта на с. Кранево, за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент с площ от 2 кв.м., за срок от 5 /пет/ години. Съгласно разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик чрез провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. Предвид гореизложеното, на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.14, ал.7 и ал.8  от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ тротоар в с. Кранево, ул. "Бяло море" , част от ПИ№39459.25.599, по кадастрална карта на с. Кранево, за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент с площ от 2 кв.м., за срок от 5 /пет/ години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 2 кв.м.  в размер на 97.72 лв. /деветдесет и седем лева и седемдесет и две стотинки/ без ДДС. Наемната цена е определена съгласно Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3. Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

4.След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.

5.Задължава кмета на Община Балчик в съответствие с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА 30% от постъпленията от наема да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение за с. Кранево.

6.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ п одобрява Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ тротоар на ул. „Бяло море", с. Кранево, част от ПИ№39459.25.599, за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елементсъс „За" - 3, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Христов

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ одобрява Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ тротоар на ул. „Бяло море", с. Кранево, част от ПИ№39459.25.599, за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент., със „За" - 4; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСДруги колеги има ли, г-н Станоев заповядайте:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Аз ако не бях от  Кранево щях да кажа, че  този билборд пречи на пешеходците защото е върху тротоара, понеже така пише в проект-решението на Докладната записка.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСТака пише в проект-решението.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Искам да ви кажа, че според мен така се подвеждат Общинските съветници защото там няма тротоар. Там имаме ПУП, имаме регулация, обаче за съжаление Община Балчик не е изпълнила нито едно от предвидените в ПУП-а в регулацията неща т.е. тротоари, пътно платно и т.н. и в тази връзка ми е забележката, просто следващият път  да  пишете тротоар" нереализиран, защото няма на кого да пречи.  Там е един гингирлик* в момента разбирате ли, просто исках да обърна внимание не за друго, напротив ще гласувам със „За", защото могат да влязат някакви пари да бъде реализиран тротоара да могат да ходят пешеходците, но това е в тази част, в която постоянно повтарям, че трябва да се обърне внимание, защото е лицето на Кранево. От там минават всички за плажа. И затова моля Общинска администрация да пише следващият път представлява тротоар „нереализиран" - за да сме спокойни всички. Но ще гласувам „За", нека докато направим тротоар, да вземаме някакви пари. Благодаря ви.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Станоев, ако няма други колеги, моля да преминем към  поименно гласуване:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20.Сияна Атанасова Фудулова                          „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; „Не гласувал" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 566: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ тротоар в с. Кранево, ул. "Бяло море" , част от ПИ№39459.25.599, по кадастрална карта на с. Кранево, за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент с площ от 2 кв.м., за срок от 5 /пет/ години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 2 кв.м.  в размер на 97.72 лв. /деветдесет и седем лева и седемдесет и две стотинки/ без ДДС. Наемната цена е определена съгласно Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3. Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

4.След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.

5.Задължава кмета на Община Балчик в съответствие с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА 30% от постъпленията от наема да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение за с. Кранево.

6.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и трета точка от дневния ред - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ тротоар на ул. „Черно море", с. Кранево, част от ПИ№39459.502.311, за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент, давам думата на г-н  Митко Петров - зам.кмет на община Балчик:


По двадесет и трета точка от дневния ред:


Г-н Митко Петров - зам.кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в Община Балчик постъпи Заявление с вх. №24-00-441/04.04.2022г. от „Дороти Пропъртис" ЕООД с ЕИК: 206646916, относно отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ тротоар в с. Кранево, ул. "Черно море" 2А, част от ПИ№39459.502.311, по кадастрална карта на с. Кранево, за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент с площ от 5.88 кв.м., за срок от 5 /пет/ години. Съгласно разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик чрез провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. Предвид гореизложеното, на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.14, ал.7 и ал.8  от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ тротоар в с. Кранево, ул. "Черно море" 2А, част от ПИ№39459.502.311, по кадастрална карта на с. Кранево, за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент с площ от 5.88 кв.м., за срок от 5 /пет/ години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 5.88  кв.м.  в размер на 287.60 лв./двеста осемдесет  и седем лева и шестдесет стотинки/ без ДДС. Наемната цена е определена съгласно Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3. Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

4.След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.

5.Задължава кмета на Община Балчик в съответствие с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА 30% от постъпленията от наема да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение за с. Кранево.

6.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ п одобрява Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ тротоар на ул. „Черно море", с. Кранево, част от ПИ№39459.502.311, за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент,, със „За" - 3, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Христов

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ одобрява Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ тротоар на ул. „Черно море", с. Кранево, част от ПИ№39459.502.311, за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент,, със „За" - 4; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0

Г-н Николай Колев - председател на ОбСАко няма други колеги, моля да преминем към  поименно гласуване:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20.Сияна Атанасова Фудулова                          „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; „Не гласувал" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 567: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ тротоар в с. Кранево, ул. "Черно море" 2А, част от ПИ№39459.502.311, по кадастрална карта на с. Кранево, за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент с площ от 5.88 кв.м., за срок от 5 /пет/ години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 5.88  кв.м.  в размер на 287.60 лв./двеста осемдесет  и седем лева и шестдесет стотинки/ без ДДС. Наемната цена е определена съгласно Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3. Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

4.След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.

5.Задължава кмета на Община Балчик в съответствие с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА 30% от постъпленията от наема да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение за с. Кранево.

6.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и четвърта точка от дневния ред - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот -публична общинска собственост - терен за монтиране на електрозарядни станции за автомобили с електрически двигатели и паркоместа, давам думата на г-н Митко Петров - зам.кмет на община Балчик:


По двадесет и четвърта точка от дневния ред:

 

Г-н Митко Петров - зам.кмет на община Балчик: Уважаеми г-н председател, уважаеми господа  общински съветници, в Община Балчик постъпи заявление с вх. № 26-00-493/20.04.2022 г. от „Грей Стоун България" ООД, ЕИК: 205865234, относно наемане на части от общински имоти с цел изграждане на електрозарядни станции за автомобили с електрически двигатели и паркоместа към тях.  Предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имоти - публична общинска собственост, представляващи:

1.1. Част от ПИ№ 02508.7.358 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се на кръстовището на ул. „Приморска" и ул. Акад. „Даки Йорданов", гр. Балчик - терен с площ от 2 кв. м. за монтиране на електрозарядна колонка за автомобили с електрически двигатели, съгласно схема за поставяне, и терен с площ от 30 кв.м. за обособяване на 2 бр. паркоместа. Обща площ от 32 кв.м., за срок от 10 /десет/ години.

1.2. Част от ПИ№ 02508.86.40 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се на пл. „Кап. Георги Радков", гр. Балчик - терен с площ от 2 кв. м. за монтиране на електрозарядна колонка за автомобили с електрически двигатели, съгласно схема за поставяне, и терен с площ от 35 кв.м. за обособяване на 2 бр. паркоместа. Обща площ от 37 кв.м., за срок от 10 /десет/ години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена:

По т.2.1. за площ от 32 кв.м. в размер на 620.16 лв. /шестстотин и двадесет лева и шестнадесет стотинки/ без ДДС.

По т.2.2. за площ от 37 кв.м. в размер на 717.06 лв. /седемстотин и седемнадесет лева и шест стотинки/ без ДДС.

Цената е изчислена съгласно Тарифа на базисни наемни цени на общински помещения и терени, Зона 1, Дейност 3,  при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване.

3.Кандидатите за участие следва да:

3.1. са ЕТ или юридически лица, регистрирани като търговци по Търговския закон или лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

3.2. не променят предназначението на наетият имот;

3.3. имат собствена платформа за управление на зарядни станции и приложение за разплащане;

3.4. имат зарядна станция с 2 броя гнезда и мощност на контакт 22 кW AC.

4.След спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да:

4.1. спазва предмета на дейност;

4.2. се присъедини към електроразпределителната мрежа за своя сметка;

4.3. направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от Закон за устройство на територията за издаване на разрешение за поставяне.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ п одобрява Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот -публична общинска собственост - терен за монтиране на електрозарядни станции за автомобили с електрически двигатели и паркоместа,, със „За" - 3, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Христов

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ одобрява Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот -публична общинска собственост - терен за монтиране на електрозарядни станции за автомобили с електрически двигатели и паркоместа,, със „За" - 4; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля да преминем към  поименно гласуване на  проект - решението:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20.Сияна Атанасова Фудулова                          „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 13; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; „Не гласувал" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 568: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имоти - публична общинска собственост, представляващи:

1.1. Част от ПИ№ 02508.7.358 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се на кръстовището на ул. „Приморска" и ул. Акад. „Даки Йорданов", гр. Балчик - терен с площ от 2 кв. м. за монтиране на електрозарядна колонка за автомобили с електрически двигатели, съгласно схема за поставяне, и терен с площ от 30 кв.м. за обособяване на 2 бр. паркоместа. Обща площ от 32 кв.м., за срок от 10 /десет/ години.

1.2. Част от ПИ№ 02508.86.40 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се на пл. „Кап. Георги Радков", гр. Балчик - терен с площ от 2 кв. м. за монтиране на електрозарядна колонка за автомобили с електрически двигатели, съгласно схема за поставяне, и терен с площ от 35 кв.м. за обособяване на 2 бр. паркоместа. Обща площ от 37 кв.м., за срок от 10 /десет/ години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена:

По т.2.1. за площ от 32 кв.м. в размер на 620.16 лв. /шестстотин и двадесет лева и шестнадесет стотинки/ без ДДС.

По т.2.2. за площ от 37 кв.м. в размер на 717.06 лв. /седемстотин и седемнадесет лева и шест стотинки/ без ДДС.

Цената е изчислена съгласно Тарифа на базисни наемни цени на общински помещения и терени, Зона 1, Дейност 3,  при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване.

3.Кандидатите за участие следва да:

3.1. са ЕТ или юридически лица, регистрирани като търговци по Търговския закон или лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

3.2. не променят предназначението на наетият имот;

3.3. имат собствена платформа за управление на зарядни станции и приложение за разплащане;

3.4. имат зарядна станция с 2 броя гнезда и мощност на контакт 22 кW AC.

4.След спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да:

4.1. спазва предмета на дейност;

4.2. се присъедини към електроразпределителната мрежа за своя сметка;

4.3. направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от Закон за устройство на територията за издаване на разрешение за поставяне.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и пета точка от дневния ред- Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имоти - публична общинска собственост, представляващи медицински кабинети с обща площ 49.20 кв.м, обособена част от Здравна служба /сграда с идентификатор № 53120.502.490.1 по КК на с. Оброчище/, цялата с площ 124 кв.м. и гаражна клетка с площ 24.00 кв.м. /сграда с идентификатор № 53120.502.490.3 по кад. карта на с. Оброчище/ с обща ЗП 61.00 кв.м., актувани с АОС 434/ 27.01.2015г.., давам думата на г-н  Митко Петров - зам.кмет на община Балчик:


По двадесет и пета точка от дневния ред:

 

Г-н Митко Петров - зам.кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в Община Балчик постъпи заявление с вх. № 94-00-952/13.06.2022г. от  „Д-р Урал Бекиров ИППМП-2014" ЕООД, ЕИК: 202897643, с управител Урал Джевджетов Бекиров, относно подновяване на Договор за наем № 353/22.06.2017г. Предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :

      На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на следните общински имоти:

1.1 Медицински кабинети с обща площ 49.20 кв.м., представляващи обособена част от Здравна служба /сграда с идентификатор № 53120.502.490.1 по кадастрална карта на с. Оброчище, цялата с площ 124 кв.м.

1.2 Гаражна клетка с площ 24.00 кв.м. /сграда с идентификатор № 53120.502.490.3 по кадастрална карта на с. Оброчище/ с обща ЗП 61.00 кв.м., актувани с АОС 434 от 2015г. - публична общинска собственост.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена както следва:

По т. 2.1.   1907.00 лв. /хиляда деветстотин и седем лева/ без ДДС;

По т. 2.2.  51.84 лв. /петдесет и един лева и осемдесет и четири стотинки/ без ДДС.

Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик Зона 3 ,т.3 и т.8.

3.До участие в търга се допускат кандидати, които:

3.1. спазват предмета на дейност - осъществяване на медицинска дейност.

3.2.  представят диплома за завършено висше медицинско образование.

4.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва горепосочените имоти както следва:

По т. 4.1.  като медицински кабинет

По т. 4.2.  като гараж и да не променя предназначението на наетите помещения.

5.  Задължава кмета на Община Балчик в съответствие с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА 30% от постъпленията от наема да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение за с. Оброчище.

6. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Петров, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имоти - публична общинска собственост, представляващи медицински кабинети с обща площ 49.20 кв.м, обособена част от Здравна служба /сграда с идентификатор № 53120.502.490.1 по КК на с. Оброчище/, цялата с площ 124 кв.м. и гаражна клетка с площ 24.00 кв.м. /сграда с идентификатор № 53120.502.490.3 по кад. карта на с. Оброчище/ с обща ЗП 61.00 кв.м., актувани с АОС 434/ 27.01.2015г., за срок от 5 години., със „За" - 3; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ:  ПКУТСЕ приема -  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имоти - публична общинска собственост, представляващи медицински кабинети с обща площ 49.20 кв.м, обособена част от Здравна служба /сграда с идентификатор № 53120.502.490.1 по КК на с. Оброчище/, цялата с площ 124 кв.м. и гаражна клетка с площ 24.00 кв.м. /сграда с идентификатор № 53120.502.490.3 по кад. карта на с. Оброчище/ с обща ЗП 61.00 кв.м., актувани с АОС 434/ 27.01.2015г. със „За" - 4 гласа и прие следното

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20.Сияна Атанасова Фудулова                          „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; „Не гласувал" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 569: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на следните общински имоти:

1.1 Медицински кабинети с обща площ 49.20 кв.м., представляващи обособена част от Здравна служба /сграда с идентификатор № 53120.502.490.1 по кадастрална карта на с. Оброчище, цялата с площ 124 кв.м.

1.2 Гаражна клетка с площ 24.00 кв.м. /сграда с идентификатор № 53120.502.490.3 по кадастрална карта на с. Оброчище/ с обща ЗП 61.00 кв.м., актувани с АОС 434 от 2015г. - публична общинска собственост.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена както следва:

По т. 1.1.   1907.00 лв. /хиляда деветстотин и седем лева/ без ДДС;

По т. 1.2.  51.84 лв. /петдесет и един лева и осемдесет и четири стотинки/ без ДДС.

Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик Зона 3 ,т.3 и т.8.

3.До участие в търга се допускат кандидати, които:

3.1. спазват предмета на дейност - осъществяване на медицинска дейност.

3.2.  представят диплома за завършено висше медицинско образование.

4.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва горепосочените имоти както следва:

По т. 1.1.  като медицински кабинет

По т. 1.2.  като гараж

 и да не променя предназначението на наетите помещения.

5.  Задължава кмета на Община Балчик в съответствие с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА 30% от постъпленията от наема да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение за с. Оброчище.

6. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и шеста точка от дневния ред - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен до бивша „Автошкола" на ул. „Д-р Желязко Бончев" в ж.к "Балик", гр.Балчик, обособена част от ПИ № 02508.76.48 по кадастралната карта на гр.Балчик, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност с площ 10.00 кв.м., давам думата на г-н  Митко Петров - зам.кмет на община Балчик:

По двадесет и шеста точка от дневния ред:

 

Г-н Митко Петров - зам.кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в Община Балчик постъпи заявление с вх. № 26-00-654/06.06.2022г. от ЕТ „Пепино-Маргарита Енева", ЕИК: 204617937, с управител Маргарита Владимирова Енева, относно подновяване на Договор за наем № 447/28.08.2017г. Предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен до бивша „Автошкола" на ул. „Д-р Желязко Бончев" в ж.к "Балик", гр.Балчик, обособена част от ПИ № 02508.76.48 по кадастрална карта на гр.Балчик, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност с площ 10.00 кв.м., за срок от 5г. /пет години/.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за площ от 10 кв.м.  в размер на 156.60 лв. /сто петдесет и шест лева и шестдесет стотинки/ без ДДС, изчислена съгласно Тарифа на базисни наемни цени на общински помещения и терени, Зона 3, дейност 4, при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване.

3.След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки за издаване на разрешение за поставяне, при спазване разпоредбите на Закон за устройство на територията и Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

4.Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен до бивша „Автошкола" на ул. „Д-р Желязко Бончев" в ж.к "Балик", гр.Балчик, обособена част от ПИ № 02508.76.48 по кадастралната карта на гр.Балчик, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност с площ 10.00 кв.м.,, със „За" - 3; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ:  ПКУТСЕ приема -  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен до бивша „Автошкола" на ул. „Д-р Желязко Бончев" в ж.к "Балик", гр.Балчик, обособена част от ПИ № 02508.76.48 по кадастралната карта на гр.Балчик, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност с площ 10.00 кв.м.,, със „За" - 4 гласа и прие следното

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20.Сияна Атанасова Фудулова                          „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 13; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; „Не гласувал" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 570: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен до бивша „Автошкола" на ул. „Д-р Желязко Бончев" в ж.к "Балик", гр.Балчик, обособена част от ПИ № 02508.76.48 по кадастрална карта на гр.Балчик, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност с площ 10.00 кв.м., за срок от 5г. /пет години/.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за площ от 10 кв.м.  в размер на 156.60 лв. /сто петдесет и шест лева и шестдесет стотинки/ без ДДС, изчислена съгласно Тарифа на базисни наемни цени на общински помещения и терени, Зона 3, дейност 4, при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване.

3.След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки за издаване на разрешение за поставяне, при спазване разпоредбите на Закон за устройство на територията и Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

4.Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и седма точка Отпускане финансови помощи на граждани, давам думата на г-н  Даниел Димитров - председателстващ на ПКЗССД

По двадесет и седма точка от дневния ред:

 

Г-н Даниел Димитров - председателстващ на ПКЗССД: Уважаеми Господин Председател, във връзка с постъпили молби за отпускане на помощи от граждани за лечение, закупуване на лекарства и социално подпомагане, Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности се събра на заседание на 21 юни 2022 година разгледа молбите и след станалите разисквания и гласуване на основание чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, комисията предлага следния:

Проект за решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1.Н. А. Ибрямова- за социално подпомагане в размер на 200,00 (двеста) лева гр. Балчик

2. А. Д.  Вахаб - за лечение в размера на 300,00 (триста) лева; гр. Балчик

3. А. М. Дончева - лечение, в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева; гр. Балчик

4. А. М. Петров -лечение в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева, с. Кремена

5. Г. А. Иванова- за лечение в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева; гр. Балчик

6. Й. С. Ненчев- за   лечение в размер на 200,00 (двеста) лева; гр. Балчик

7. К. М. Йорданов- за лечение в размер на 300,00 (триста) лева,

 с. Оброчище

8. М. И. Стефанов - за лечение в размер на 500,00 (петстотин) лева, с. Стражица

9. М. М. Георгиева - за  лечение в размер на 200,00 (двеста) лева; гр. Балчик

10. Ю. К. Йорданова - за лекарства в размер на 200,00 (двеста) лева, с. Оброчище

11. Д. Ж. Тодоров - за лечение в размер на 500,00 (петстотин) лева, с. Царичино

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги  имате думата по точката, г-жо Фудулова заповядайте:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема Отпускане финансови помощи на граждани., със „За" - 3; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря визаповядайте г-н Расим:

Г-н Мехмед Расим - общински съветник: Г-н Председател предлагам молбите да бъдат гласувани анблок, благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги предлагам да гласуваме предложението на г-н Расим - Молбите за Отпускане финансови помощи на граждани да бъдат гласувани анблок,  което ще се извърши с вдигане на ръка:

За" - 13; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Предложението се приема.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта анблок:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 13; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 571: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1.Н. А. Ибрямова- за социално подпомагане в размер на 200,00 (двеста) лева гр. Балчик

2. А. Д.  Вахаб - за лечение в размера на 300,00 (триста) лева; гр. Балчик

3. А. М. Дончева - лечение, в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева; гр. Балчик

4. А. М. Петров -лечение в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева, с. Кремена

5. Г. А. Иванова- за лечение в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева; гр. Балчик

6. Й. С. Ненчев- за   лечение в размер на 200,00 (двеста) лева; гр. Балчик

7. К. М. Йорданов- за лечение в размер на 300,00 (триста) лева,

 с. Оброчище

8. М. И.Стефанов - за лечение в размер на 500,00 (петстотин) лева, с. Стражица

9. М. М. Георгиева - за  лечение в размер на 200,00 (двеста) лева; гр. Балчик

10. Ю. К. Йорданова - за лекарства в размер на 200,00 (двеста) лева, с. Оброчище

11. Д. Ж. Тодоров - за лечение в размер на 500,00 (петстотин) лева,

 с. Царичино

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и осма точка - Разни.


По двадесет и седма точка от дневния ред:

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги ако нямате въпроси, закривам Заседанието на Общински съвет на 30.06.2022г. Благодаря Ви.


НИКОЛАЙ КОЛЕВ,

Председател на

ОбС - Балчик