• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста

публикувано 22.06.2022 г.ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА БАЛЧИК


На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл. 6 от Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти,  финансирани чрез дългосрочен дълг в Община Балчик.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАНИ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СЛЕДНИЯТ ПРОЕКТ:

„Изграждане и рехабилитиране на улици и прилежаща към тях инфраструктура в гр. Балчик",  финансиран по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях" по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Общи параметри на проект - „Изграждане и рехабилитиране на улици и прилежаща към тях инфраструктура в гр. Балчик"

- Основни дейности по проекта са изпълнение на СМР за следните обекти:

 • Рехабилитиране на улица „Струма" от км 0+000 до км 0+647
 • Изграждане на улица „Генерал Колев" от ОТ999 до ОТ1048 - L=400 м;
 • Изграждане на тротоари по улица "Генерал Колев" от ОТ999 до ОТ1048 - L=400 м, град Балчик
 • Изграждане на улица „Д-р Желязко Бончев" от ОТ1002 до ОТ1127 - L=230 м;
 • Изграждане на тротоари на улица "Д-р Желязко Бончев" от ОТ1002 до ОТ1127 - L=230 м, град Балчик

- Строително- монтажните работи на стойност  1 407 133,48 лева с вкл. ДДС.

 1. Бюджет на проекта допустими разходи  - 1 407 133,48 лева с вкл. ДДС.
 2. Начин на финансиране на проекта: от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. - 1 172 611,23  лв. без ДДС.
 3. От стойността на СМР се формира размера за Договор за кредит от Фонд ФЛАГ ЕАД: - 1 407 133,48 лева с вкл. ДДС - необходимото финансиране.
 4. Учредяване на залог върху собствени приходи на общината по чл.45, ал.1, т.1 букви  от»а» до «ж» от ЗПФ.

         - 1 407 133,48 с вкл. ДДС - финансиране - Учредяване на залог върху собствени приходи на общината.

 1.  Срок за погасяване на заема от фонд ФЛАГ - до 24 месеца считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;
 1.  Обсъждането ще се проведе на 22.07.2022 г. /петък/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Балчик.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик