• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №730/13.06.2022г. на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в гр. Балчик

 при следните параметри:


Цел на търга: Отдаване под наем на част от общински имот-публична общинска собственост, представляващ медицински кабинет № 106 с площ 14 кв.м., находящ се на 1-ви етаж в “Медицински Център І” ЕООД, ул. “Д-р Златко Петков”№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година.  

Отдаваниият под наем общински имот е за медицински кабинет.

Начална годишна наемна цена – 542.64 лв. без ДДС.

Стъпка на наддаване - 5% от началната цена.

Срок на договора: пет години

Цена на тръжната документация – 12.00 лв. с включен ДДС, платими всеки работен ден от 17.06.2022 г. до 15.00 часа на 01.07.2022 г. от касата на ОбА – Балчик.

Депозит за участие в търга – 56.98 лв. без ДДС вносим до 15.00 часа на 01.07.2022г.

Срок за подаване на предложения за участие в търга – 15.30 часа на 01.07.2022г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл. "21 септември" № 6.

Дата и място на провеждане – 04.07.2022 г. от 10.00 ч. в зала на първи етаж в сградата на Община Балчик.

Оглед на имота – обезпечава се от гл. специалист наеми, отдел “Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности”, след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА – Балчик

За справки и допълнителна информация:  0579/710 54 –  Силвия Николова - гл. специалист Наеми