• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ  НА ОБЩИНА БАЛЧИК

(приета с Решение № 464. по Протокол № 29/21.01.2022. г. на Общински съвет Балчик)

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

     Чл. 1.  (1) С настоящата наредба се определят:

1. условията и редът за използването на спортните обекти - собственост на Община Балчик, предоставяни безвъзмездно за дейностите по чл. 103, ал. 1 от ЗФВС /Закона за физическото възпитание и спорта/;

2. правилата за отдаване под наем на спортни обекти, собственост на Община Балчик, а именно: изискванията, на които да отговарят участниците, критериите за оценяване на размера на предвидените инвестиции и контролът по изпълнението им, условията за оценяване на възможностите за развитие на спортната дейност, както и постигнатите спортни резултати, редът за подаване и разглеждане на заявленията, класиране на участниците и сключване на договора;

3. редът за предоставянето на спортни обекти собственост на Община Балчик на концесии;

4.  изискванията, на които да отговарят участниците, редът за разглеждане на заявленията и класиране на участниците при учредяване на ограничени вещни права върху спортни обекти или имоти - собственост на Община Балчик.

     (2) Наредбата има за цел да бъдат създадени условия за практикуване и развитие на физическото възпитание и спорта на територията на Община Балчик.

Чл. 2. (1)  Спортните обекти - общинска собственост, се управляват в интерес на населението на общината при спазване разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта, Закона за общинската собственост и Закона за местното самоуправление и местната администрация.

(2) Спортните обекти - общинска собственост, се ползват за нуждите на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност.

Чл. 3. Спортните обекти - общинска собственост, по изключение, могат да се ползват и за културни и други прояви с обществен характер, при условие, че не се възпрепятства общата спортна дейност и не се нанасят вреди върху тях.

Чл. 4. (1) По предложение на Кмета на Община Балчик общинският съвет приема списък на спортните обекти - общинска собственост, с които могат да се извършват сделки на управление и разпореждане по смисъла на Закона за физическото възпитание и спорта.

(2) Списъкът по ал. 1 се поставя на видно място в сградата на Община Балчик, на интернет-страницата на Община Балчик, както и на подходящо място на територията на спортния обект, ако има условия за това.

(3) Редът и условията за приемане на списъка на спортните обекти по ал. 1 се прилага и в случаите на актуализация на този списък. 


ГЛАВА ВТОРА

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ - СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК, ПРЕДОСТАВЯНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ. 103, АЛ. 1 ОТ ЗФВС


Чл. 5. (1) Спортни обекти - собственост на Община Балчик, могат да се предоставят безвъзмездно за определено време за дейностите по чл. 103, ал. 1 от ЗФВС на спортните организации, вписани в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС, спортните училища и студентите на Националната спортна академия "Васил Левски" или на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, които имат в своя предмет извършване на дейностите по чл. 103, ал. 1 от ЗФВС.

(2) В случаите по ал. 1 не се прилага чл. 104 от ЗФВС.

Чл. 6. (1) Кандидатът за безвъзмездно предоставяне на спортен обект подава мотивирано искане до кмета на Община Балчик, към което прилага:

  1. период и/или график за използването на спортния обект;
  2. описание на дейностите по чл. 103, ал. 1 от ЗФВС, за които ще бъде използван спортният обект;
  3. лицата, които ще участват в дейностите по т. 2;
  4. съгласие от лица или органи за провеждане на дейностите по т. 2, когато такова е необходимо.

(2) При необходимост кмета на Община Балчик може да изисква и допълнителна информация или документи от кандидатите.

(3) кмета на Община Балчик се произнася по искането със заповед. Заповедта, с която искането се одобрява, съдържа:

1. периода и/или графика за използването на спортния обект;

2. дейностите по чл. 103, ал. 1 от ЗФВС, за които ще се използва спортният обект;

3. условията за ползване, включително относно поемането на разноските за електроенергия, водоснабдяване и други консумативни разходи, свързани с ползването на обекта, както и отношенията с другите ползватели или наематели в обекта, ако има такива.

Чл. 7. (1) Предоставените по реда на този раздел спортни обекти могат се използват само за съответните дейности по чл. 103, ал. 1 от ЗФВС и лицата, на които са предоставени, не могат да ги отдават под наем или да ги ползват съвместно по договор с трети лица.

(2) Неспазването на изискването по ал. 1 е основание за прекратяване на безвъзмездното предоставяне на спортните обекти.

Чл. 8. Прекратяването на ползването става със заповед на кмета на Община Балчик.

 

ГЛАВА ТРЕТА

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК


Чл. 9. (1) Отдаването под наем на спортни обекти - собственост на Община Балчик, се извършва след обявяването на спортния обект в списъка по чл. 104, ал. 1 от ЗФВС и включването му в програмата по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост.

(2) Свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа не могат да са самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура по отдаване под наем на спортен обект.

Чл. 10. (1) Спортни обекти - собственост на Община Балчик, може да се отдават под наем за срок до една година без търг или конкурс на спортен клуб- сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, на спортна федерация или на обединен спортен клуб, които са вписани в регистъра по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС.

(2) В списъка по чл. 104, ал. 1 от ЗФВС се посочват спортните обекти, за които се предвижда възможността за отдаване под наем при условията по ал. 1, като наемната цена се определя по Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени.

(3) В едномесечен срок от обявяването на обектите по ал. 2 в списъка по чл. 104, ал. 1 от ЗФВС кандидатите могат да подават писмени искания. Всяко искане трябва да е мотивирано, да се отнася до конкретно определен спортен обект от списъка и да съдържа данни за кандидата, информация за неговата дейност и обществен принос в спорта.

(4) Комисия, определена със заповед на кмета на Община Балчик, в едномесечен срок от изтичането на срока по ал. 3 разглежда постъпилите искания и прави предложения за приемане или отхвърляне на исканията. При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и ограничения,  не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, комисията може да провежда заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване чрез технически средства, които гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки неин член.

(5) При подадени две или повече искания за един и същ спортен обект се спазват следните принципи на предимство в посочената поредност:

1. кандидатът, който развива вида спорт, за който основно е предназначен спортният обект, пред всички останали кандидати;

2. спортни федерации пред спортни клубове;

3. кандидатът с най-голям обществен принос в спорта пред всички останали кандидати.

(6) Кметът на Община Балчик, въз основа на предложенията на комисията по ал. 4, издава заповед и сключва договор за наем с избрания кандидат.

(7) Наемателите на спортните обекти не могат да ги отдават под наем или да ги ползват съвместно по договор с трети лица. Неспазването на това изискване е основание за прекратяване на договора за наем.

Чл. 11. (1) Спортни обекти - общинска собственост, се отдават под наем за срок до 10 или до 30 години след провеждане на търг или конкурс.

(2) Търгът или конкурсът се откриват със заповед на кмета на общината, като за спортните обекти публична общинска собственост заповедта се издава въз основа на решение на общинския съвет, с което се определят срока за отдаване под наем, наемната цена, а при конкурс и критериите за оценка на офертите и начина за определяне на тежестта им в комплексната оценка на офертата.  

(3) Заповедта по ал. 1 се публикува на интернет страницата на Община Балчик най-малко 30 календарни дни преди крайния срок за подаване на офертите и съдържа:

1. наименованието на обекта;

2. срока за отдаване под наем;

3. правното и фактическото основание за откриване на търга или конкурса;

4. срока за подаване на офертите;

5. критериите за оценка на офертите и начина за определяне на тежестта им в комплексната оценка на офертата - при конкурс;

6. мястото, деня и часа за разглеждане и оценяване на офертите;

7. първоначалната наемна цена, определена от общинския съвет;

8. изискванията за запазване и гарантиране използването на спортния обект по предназначение;

9. времето и начина за оглед на обекта;

10. пазарната стойност на правото на собственост на спортния обект, определена чрез оценка, изготвена от независим оценител, имащ право да упражнява професията съгласно Закона за независимите оценители - в случаите на отдаване под наем за срок до 30 години;

11. срока на валидност на офертите;

12. Размер на депозита за участие, определен при условията и по реда на Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет- гр. Балчик.

13. Други специфични условия.

Чл. 12. (1) В търга/конкурса за отдаване под наем на спортен обект за срок до 10 години могат да участват юридически лица, които:

1. не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;

2. не се намират в ликвидация;

3. нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към държавата и общините, освен ако не са отсрочени или разсрочени;

4. в чиито управителните органи членуват лица, които не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството, освен ако са били реабилитирани; изискването се отнася и за управителите и изпълнителните директори на юридически лица;

5. нямат изискуеми задължения към наемодателя;

6. са вписани в съответния регистър по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС най-малко една година преди датата на кандидатстване.

(2) В търга/конкурса за отдаване под наем на спортен обект за срок до 30 години могат да участват спортни клубове, спортни федерации или обединени спортни клубове, които са вписани в съответния регистър по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС най-малко една година преди датата на кандидатстване и които отговарят на изискванията по ал. 1, т. 1 - 5.

Чл. 13. (1) Кметът на Община Балчик със заповед определя комисия за провеждане на търга/конкурса, която се състои от нечетен брой членове, включително председателя й, както и достатъчно резервни членове, така че да се осигури изпълнение на изискването на ал. 2.

(2) В състава на комисията задължително се включват юрист и икономист.

(3) Заседанията на комисията са редовни, когато на тях присъстват поне половината от членовете, включително нейният председател.

(4) За своите заседания комисията води протоколи, които се подписват от всички присъстващи. Когато някой от членовете на комисията има особено мнение, то се отбелязва в протокола и към него се прилагат писмени мотиви.

(5) Ако се установи, че член на комисията е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с участник в търга или с членове на негови управителни или контролни органи, се извършва замяна с резервен член.

(6) При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и ограничения,  не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, комисията може да провежда заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване чрез технически средства, които гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки неин член.

Чл. 14. (1) Участниците в търга или конкурса подават писмени оферти в срока, определен със заповедта по чл. 11, ал. 3, поставени в запечатан плик, върху който се отбелязват наименованието на обекта на търга/конкурса и наименованието и адресът на кандидата. Не се приемат оферти, подадени извън определения срок.

(2) Всяка оферта съдържа представяне на кандидата и:

1. декларация за съответствие с приложимите изисквания по чл. 12;

2. предложение за наемна цена;

3. документите и доказателствата по чл. 109 или чл. 110 от ЗФВС;

4. копия от документите за закупена тръжна документация и за внесен депозит  участие;

5. други относими към предложенията документи.

(3) Инвестиционната програма по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗФВС не може да предвижда размер на инвестициите, по-нисък от 25 процента от пазарната стойност на правото на собственост на спортния обект по чл. 11, ал. 3, т. 10.

(4) Не се допускат допълнения и изменения в подадените оферти.

Чл. 15. Когато в срока за подаване на оферти постъпи само една оферта или няма постъпила оферта, този срок може да бъде удължен.

Чл. 16. (1) След изтичането на срока за подаване на оферти комисията по чл. 13 разглежда постъпилите оферти.

(2) Участник, чийто плик не отговаря на изискванията на чл. 14, ал. 1, се отстранява от търга, а пликът не се отваря.

(3) Участник, представил оферта със съдържание, което не отговаря на изискванията на чл. 14, ал. 2 и 3 и/или чл. 109, или чл. 110 от ЗФВС, се отстранява и офертата му не се оценява.

Чл. 17. (1) Оценяването на офертите при провеждане на търг се извършва по показател размер на предложената цена.

(2) Оценяването на офертите при провеждане на конкурс се извършва по следните показатели:

1. размер на предложената наемна цена;

2. размер на предвидените инвестиции;

3. възможностите за развитие на спортната дейност и постигнатите спортни резултати.

(3) При оценката по показателя по ал. 2, т. 2 се отчитат стойността на предвидените инвестиции, както и заложените в инвестиционната програма типове дейности, етапите и сроковете за изпълнението на програмата.

(4) При оценката по показателя по ал. 2, т. 3 се отчитат предвидените от кандидата възможности за достъп до обекта и за организиране на спортни мероприятия, а когато кандидатът е лице, вписано в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС - и постигнатите от негови спортисти класирания в спортни състезания.

(5) При конкурс за отдаване под наем за срок до 10 години с най-висока относителна тежест при оценка на офертите е размерът на предложената наемна цена, а при конкурс за отдаване под наем за срок до 30 години - размерът на предвидените инвестиции, изчислен на база пазарната стойност на правото на собственост на спортния обект.

(6) При еднаква оценка на две или повече оферти наемателят се определя чрез теглене на жребий между кандидатите, получили еднакви оценки на подадените от тях оферти.

Чл. 18. Комисията по чл. 13 приключва своята работа в 14-дневен срок от отварянето на офертите и изготвя мотивиран доклад, който заедно с протоколите от проведените заседания и документацията по търга/конкурса се предава на кмета на Община Балчик. Докладът съдържа:

1. списък на отстранените участници и мотивите за отстраняването;

2. класиране на участниците според оценяването на офертите;

3. предложение за определяне на спечелил търга кандидат.

Чл. 19. (1) В 7-дневен срок след получаването на доклада на комисията кмета на Община Балчик издава заповед, с която определя за наемател кандидата, спечелил търга/ конкурса.

(2) Всички кандидати се уведомяват за резултатите от търга/конкурса по реда на АПК.

Чл. 20. (1) Кметът на Община Балчик прекратява със заповед търга/конкурса, когато:

1. не е подадена нито една оферта;

2. нито една оферта не отговаря на предварително обявените условия;

3. класираните до десето място включително кандидати последователно откажат сключването на договор.

(2) За заповедта по ал. 1 кандидатите се уведомяват по реда на АПК.

Чл. 21. (1) Договорът за наем се сключва в писмена форма в 14-дневен срок от влизането в сила на заповедта за определяне на наемател.

(2) С договора наемателят поема за своя сметка всички публични вземания, дължими за имота за срока на договора, задължението за заплащане на разходите по поддръжката и текущите ремонти на обекта и в него се включва клауза в съответствие с чл. 111 от ЗФВС. С договора може да се уговори наемателят да заплаща разходите за основните ремонти.

(3) Неразделна част от договора за наем са плановете и програмите по чл. 109, т. 1 и 2 или чл. 110, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗФВС.

(4) Наемателят е длъжен да внесе първата дължима наемна вноска в 3-дневен срок от подписването на договора.

(5) Ако наемателят не изпълни задължението си по ал. 4, се приема, че той се е отказал, и за наемател се определя кандидатът, класиран на следващото място.

(6) Наетият спортен обект се ползва само по предназначение. Наемателят няма право да го пренаема или да го ползва съвместно по договор с трети лица.

(7) Когато спортният обект е многофункционален или е наета част от такъв спортен обект, в договора на наемателя се определят условия за ползване на обекта, на части от него и/или на съоръжения от други спортни организации, които осъществяват спортна дейност в него.

(8) Всички подобрения в спортния обект стават собственост на наемодателя, като не се дължи обезщетение за стойността им.

Чл. 22. По време на изпълнението на договора за наем за срок до 30 години на равни интервали, определени в договора, наемателят предоставя на кмета на Община Балчик информация за дейностите по изпълнението на инвестиционната програма и за спазването на уговорените срокове и етапи на изпълнението.

Чл. 23. (1)  Договорите за отдаване под наем на спортни обекти - собственост на Община Балчик, се прекратяват:

1. с изтичане на срока им;

2. по взаимно съгласие на страните;

3. преди изтичане на срока след писмено предизвестие до наемодателя от 30 дни и след заплащане на всички текущи разходи и дължими плащания по договора;

4. при неполагане на грижата на добрия стопанин от страна на наемателя при ползване на спортния обект;

5. ако наемателят не застрахова спортния обект за срока на договора и не изпълнява задълженията си, произтичащи от договора за застраховка;

6. ако се установи, че наемателят използва не по предназначение предоставения му за ползване спортен обект или го е преотдал изцяло или отчасти под наем на трето лице;

7. ако не съобщи незабавно на Община Балчик за евентуални посегателства и повреди върху наетия спортен обект.

8. ако наемателят не изпълнява задълженията си за инвестиция в съответните срокове;

9. едностранно от наемодателя при неплащане на наемната цена и/или изразходваните текущи разходи към експлоатационните дружества за повече от един месец,  или системното им неплащанe в уговорения срок.

10. при наличие на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по
друг начин.

11. при неизпълнение на изискванията на Закона за общинската собственост, Закона за физическото възпитание и спорта и Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, по които е регистриран и функционира съответният клуб.

Чл. 24. За неуредените в този раздел въпроси относно реда и условията за провеждането на търговете/конкурсите се прилагат разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет- гр. Балчик.


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

КОНЦЕСИЯ

 

Чл. 25. Спортни обекти - общинска собственост, може да се предоставят на концесия при условията и по реда на Закона за концесиите и при спазване на изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта.

 

ГЛАВА ПЕТА

ОГРАНИЧНИ ВЕЩНИ ПРАВА

 

Чл. 26. (1) Безвъзмездно право на ползване и безвъзмездно право на строеж може да се учредяват в полза на спортен клуб, регистриран като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, на спортна федерация или на обединен спортен клуб, които са вписани в съответния регистър по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС и съответстват на изискванията на чл. 12, ал 1, т. т. 1 - 4 и т. 6.

(2) Възмездно право на ползване и право на строеж може да се учредява в полза на юридически лица, които отговарят на изискванията на чл. 12, ал 1, т. т. 1 - 4.

Чл. 27. (1) Съставът на Комисията по чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗФВС се определя със заповед на Община Балчик и се състои от нечетен брой членове, включително председателя й, както и достатъчно резервни членове, така че да се осигури изпълнение на изискването на ал. 2.

(2) В състава на комисията задължително се включват юрист и икономист, както и един общински съветник.

(3) Комисията по чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗФВС разглежда подадените по реда на чл. 114 от ЗФВС заявления и придружаващите ги инвестиционни програми по реда на тяхното постъпване. Тя проверява съответствието на заявителите с изискванията на чл. 26 и за съответствието на инвестиционните програми с изискванията на чл. 114, ал. 2 и чл. 115 от ЗФВС.

(4) Заявителите, които не съответстват на изискванията на чл. 26 и/или чиито инвестиционни програми не съответстват на приложимите изисквания на чл. 115 от ЗФВС, и/или не са представили доказателства за финансово обезпечаване по чл. 114, ал. 2 от ЗФВС, се отстраняват от участие в процедурата, за което се изготвя отделен протокол.

(5) Отстранените заявители се уведомяват по реда на АПК и чрез публикуване на протокола по ал. 4 на интернет страницата на Община Балчик.

(6) При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и ограничения,  не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, комисията може да провежда заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване чрез технически средства, които гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки неин член

Чл. 28. (1) Комисията по чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗФВС класира допуснатите заявители по възходящ ред на база получената стойност от сумата на:

1. предложената стойност на инвестицията;

2. предложената цена за учредяване на ограниченото вещно право - в случаите, когато правото се учредява възмездно.

(2) При двама или повече заявители, получили равен резултат по ал. 1, предимство има заявителят, предложил по-кратък срок за изпълнение на инвестиционната програма.

Чл. 29. (1) Въз основа на класирането по чл. 28 комисията по чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗФВС прави мотивирано предложение до кмета на Община Балчик за учредяване на ограниченото вещно право в полза на класирания на първо място заявител. В предложението комисията описва работата си и резултатите от нея.

(2) Въз основа на предложението по ал. 1 Кметът на Община Балчик внася в Общински съвет - Балчик мотивиран доклад /предложение/ за приемане на решение за учредяване на ограниченото вещно право.

(3) Правото на ползване или правото на строеж се учредява от кмета на Община Балчик след решението на Общински съвет - Балчик по ал. 2. 

 Чл. 30. (1)  Към прекратителните основания на правото на ползване и правото на строеж, освен предвидените в чл. 119 от Закона за физическото възпитание и спорта, в договора следва задължително да се включи и:

1. с изтичане на срока им;

2. по взаимно съгласие на страните;

3. преди изтичане на срока след писмено предизвестие до праводателя от 30 дни и след заплащане на всички текущи разходи и дължими плащания по договора;

4. едностранно от праводателя при не плащане на годишната цена на правото на ползване и/или  изразходваните текущи разходи към експлоатационните дружества за повече от един месец,  или системното им не плащане в уговорения срок.

5. неизпълнение на задължението за извършване на инвестиции;
6. не полагане на грижата на добрия стопанин от страна на ползвателя/суперфициарът относно спортния обект;

7. неизпълнение на задължението за заплащане на публични държавни и общински
вземания;

8. ако ползвателят/суперфициарът не застрахова спортния обект за срока на договора и не изпълнява задълженията си, произтичащи от договора за застраховка;

9. при извършване на промени в спортния обект, несъвместими с обичайното му
използване;
10. при наличие на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по
друг начин.

11. при неизпълнение на изискванията на Закона за общинската собственост, Закона за физическото възпитание и спорта и Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, по които е регистриран и функционира съответният клуб.

Чл. 31. След изтичането на срока, за който е учредено правото на ползване или правото на строеж, всички подобрения в имота, съответно в спортния обект, стават собственост на Община Балчик и не се дължи обезщетение за стойността на подобренията.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. По смисъла на тази наредба „обществен принос в спорта" е приносът на лицето по чл. 108, ал. 3 от ЗФВС, измерен чрез брой деца и юноши, заети в дадения вид спорт, брой граждани, практикуващи спорта и инвестиции, направени в общинска база.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 § 2. Наредбата е приета на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ във връзка с чл. 103, ал. 2, т.2, чл. 107, ал. 2, чл. 108, ал. 3 и чл. 116, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта /ЗФВС/, чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ и чл. 8 от Закона за нормативните актове /ЗНА/.


НИКОЛАЙ КОЛЕВ, 
Председател на
ОбС-Балчик