Правно основание

чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК

Необходими документи

- КОПИЕ ОТ НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО, В СЛУЧАЙ ЧЕ ДЕКЛАРАЦИЯТА  НЕ СЕ ПОДАВА ОТ СОБСТВЕНИК

Срок за изпълнение

30 дни

Цена на услугата

 -

Място за подаване и получаване на документа

Информационен център, Община Балчик

+359 579 7 28 49, +359 579 7 10 66

Отговорност за изпълнение

Гл./ст./инспектор ревизор приходи от отдел "Общинска данъчна служба"

Прикачени файлове: