• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Правно основание

чл. 32, ал. 1 от ЗМТД

Необходими документи

- КОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ / НОТАРИАЛЕН АКТ; ДОГОВОР ЗА ДОБРОВОЛНА ДЕЛБА; УДОСТОВЕРНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ; РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СТРОЕЖ; РЕШЕНИЕ НА МЗГ ЗА ПРОМЕНЕНО     ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ/
- КОПИЕ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ
- ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ
- КОПИЕ ОТ НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО, В СЛУЧАЙ ЧЕ ДЕКЛАРАЦИЯТА  НЕ СЕ ПОДАВА ОТ СОБСТВЕНИК

Срок за изпълнение

при подаване

Цена на услугата

 -

Място за подаване и получаване на документа

Общинска данъчна служба  - стая №211

+359 579 7 28 49

Отговорност за изпълнение

Гл./ст./инспектор ревизор приходи от отдел "Общинска данъчна служба"

Прикачени файлове: