Правно основание

чл. 27 от ЗМДТ

Необходими документи

- КОПИЕ ОТ ТЕЛК РЕШЕНИЕ
- ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ
- КОПИЕ ОТ НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО, В СЛУЧАЙ ЧЕ ДЕКЛАРАЦИЯТА  НЕ СЕ ПОДАВА ОТ СОБСТВЕНИК

Срок за изпълнение

при подаване

Цена на услугата

 -

Място за подаване и получаване на документа

Общинска данъчна служба  - стая №211

+359 579 7 28 49

Отговорност за изпълнение

Гл./ст./инспектор ревизор приходи от отдел "Общинска данъчна служба"

Прикачени файлове: