• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Община Балчик стартира нова социална услуга „Асистентска

подкрепа" в изпълнение на Закона за социалните услуги

 

Община Балчик в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа", в изпълнение на Закона за социалните услуги ОБЯВЯВА, че от 14.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа".

Новата социална услуга е държавно - делегирана дейност. Тя се създава след промени в нормативната уредба, влезли в сила с новия Закон за социалните услуги (ЗСУ) и Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги (ППЗСУ), които очертават водеща роля на общините за провеждане на държавната политика в държавната сфера. Съгласно техните разпоредби, това е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от социален асистент за самообслужване; движение и придвижване; промяна и поддържане позицията на тялото; изпълнение на ежедневни и домакински дейности; комуникация.

Асистентска подкрепа" е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и пълнолетни лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване предоставена от лице назначено на длъжност „Социален асистент"

Осигуреният финансов ресурс, предоставя на Община Балчик с държавния бюджет за 2021 год. ще даде възможност на 46 потребители да ползват почасови услуги в домашна среда, съобразени с индивидуалните им потребности от 17 лица на длъжност „Социален асистент" .

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа", съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

-  лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

-  деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа" по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:

-  Заявление - декларация (Приложение 1);

-  Декларация - съгласие (по образец);

-  Документ за самоличност (за справка);

-  Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие)

-  Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа" от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената  индивидуална оценка на потребностите.

Лицата желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент" за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа" по реда на Закона за социалните услуги е необходимо да подадат следните документи:

-  Заявление (Приложение 2);

-  Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под

запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие (по образец);

-  Документ за самоличност (за справка);

-  Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено основно образование;

-  Други документи по преценка на кандидата - документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит /при наличие на такива/.

С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент" ще бъдат сключени трудови договори на 8 часов работен ден, като един „социален асистент" ще предоставя подкрепа на минимум 2-ма потребители.


Документи от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа" и кандидатите за длъжността „Социален асистент", в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават  от 14.01.2021 год. в „Център за  административно обслужване", в сградата на Община Балчик, пл. „21-ви септември" № 6, всеки работен ден от 08:00 до 16.30 часа.

За допълнителна информация тел. 0895554028  - Нели Иванова.


Документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа":  

-          ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ  (Приложение 1)

-          ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ

Документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент" за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа":

-          ЗАЯВЛЕНИЕ (Приложение 2)

-          ДЕКЛАРАЦИЯ (Приложение 2)