• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста

                                                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БАЛЧИК                                                

П Р О Т О К О Л

№ 33

от заседание на Общински съвет - Балчик,

проведено на 24 май 2022 година

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 24 май 2022 година от 10.00 часа, в голямата зала на НЧ „Паисий Хилендарски" град Балчик, се проведе тържествено заседание на общински съвет - Балчик,

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Уважаеми съграждани, уважаеми господин Ангелов, уважаеми гости от побратимените градове на град Балчик, град Чешин, главен секр. Станислав Каветски и г-жа Агата Руцка общ. Съветник - Полша и град Мангалия - Кристиан Раду  Кмет на община Мангалия, уважаеми зам.-кметове,  уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кметове на населени места и кметски наместници, уважаеми учители, ученици, самодейци, културни и читалищни дейци,  днес 24 май е денят на град Балчик и празника на българската просвета, култура и на славянската писменост, един от най-светлите български празници. На този ден благодарност заслужават хората, които градят и крепят българщината, съхраняват родния ни език и възпитават поколенията след нас. Нека този празник да бъде с нас в мислите за величественото дело на Светите братя Кирил и Методий. Да бъде за нас израз на убеденост, че духовното начало, връзката ни с българската култура, история и традиции, е в центъра на смисъла на дните ни. Приемете моите най-сърдечни поздравления и най-искрени пожелания по повод този светъл празник. В залата присъстват 18 Общински съветници, имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание на ОбС. Обявеният дневен ред е от 9 точки. Постъпила е  една допълнителна точка:

 

-Определяне на представител по актуализация на Националната здравна карта, чрез която се определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

Имате думата за изменение и допълнение на дневния ред. Моля колеги да гласуваме с вдигане на ръка за включване на една  допълнителна точка в Дневния ред:

 „За" - 18„Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Предложението се приема.

Предлагам да гласуваме целия Дневен ред, който е от 10 точки:

 „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Дневният ред е приет


Д н е в е н  р е д:


1.Награждаване на учители по повод 24 май 2022 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

2. Награждаване на ученици по повод 24 май 2022 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Награждаване на абитуриенти с отличен успех по повод 24 май 2022 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Подпомагане на училищата за организиране на тържества по повод 24 май 2022 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Подпомагане на абитуриенти по повод 24 май 2022 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Предложение за награда за цялостен принос в културния живот на Община Балчик

(Ще бъде награден на тържественият концерт)

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7. Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено за 30.05.2022 г. РЕДОВНО заседание на Общо събрание на акционерите на „ТИХИЯ КЪТ" АД.

Вносител: Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ

8. Разпореждане с бюджетни средства и предоставянето им на юридически лица с нестопанска цел за организирането на фестивали

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Определяне на представител по актуализация на Националната здравна карта, чрез която се определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Разни


 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: По първа точка -   Награждаване на учители по повод 24 май 2022 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост,  давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

По първа точка от дневния ред:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, По утвърдена дългогодишна традиция Общински съвет - Балчик награждава изявените през годините учители, определени от Педагогическите съвети на училищата за труда и приноса им в образователното дело на общината. Днес, на 24 май, изразяваме нашата голяма благодарност към всички учители - верни радетели за просвета и пазители на българското слово и духовност.


Проекто - решение:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, , във връзка с решения на педагогическите съвети на образователните институции и докладни записки и предложения от СУ "Христо Ботев", ОУ "Антим І",  ОУ „Св.св. Кирил и Методий", ОУ „Г. С. Раковски"с. Сенокос, ОУ „В. Левски" с. Соколово,  СУ „Хр. Смирненски" с. Оброчище, ЦСОП „Академик Тодор Самодумов" с. Кранево, ЦПЛР - ОДК Балчик, ДГ № 1 "Здравец", ДГ № 2 "Знаме на мира", ДГ №3 „Чайка", ДГ „Първи юни" Оброчище и Клуб на учителите - пенсионери, Общински съвет - Балчик:

1. По повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, награждава със званието "Учител на 2022 година в Община Балчик" и  парична награда от по 200.00 лева на човек следните учители:

 

СУ "Христо Ботев" Балчик

 1. Теодора Кирилова Николова -  учител начален етап
 2. Красимира Димитрова Андреева -  учител прогимназиален етап
 3. Петър Стоянов Петров - старши учител гимназиален етап

ОУ "Антим І" Балчик

 1. Саша Захариева Масларова  -  учител начален етап
 2. Марияна Великова Бабенкова - учител прогимназиален етап

ОУ "Св.св. Кирил и Методий"

 1. Павлина Веселинова Павлова - учител прогимназиален етап
 2. Румяна Георгиева Димитрова - учител начален етап

 

СУ "Хр. Смирненски" с. Оброчище

 1. Анна Георгиева Колева -старши учител в начален етап
 2. Любомир Харизанов Янков - старши учител в прогимназиален етап
 3. Даниела Иванова Костадинова - старши учител в гимназиален етап

ОУ „Г. С. Раковски"с. Сенокос

 1. Марияна Димитрова Стоянова  - старши учител, начален етап
 2. Ваня Колева Петрова - Старши учител, прогимназиален етап

ОУ „Васил Левски" с. Соколово

 1. Весела Желязкова Тодорова - учител, начален етап
 2. Антон Иванов Симеонов  - старши учител, прогимназиален етап

ЦСОП „Академик Тодор Самодумов"

 1. Надя Владимирова Христова -  старши учител на деца с умствена изостаналост

Общински детски комплекс Балчик

1.      Наталия Сидерова Златева - учител, изобразително изкуство и приложно изкуство в ЦПЛР - ОДК Балчик

Детски градини

1.      Радослава Адамска - ДГ № 1 "Здравец" Балчик

2.      Маргарита Марчева Митева -   ДГ № 2 "Знаме на мира" Балчик

3.      Росица Тошкова Великова  - ДГ № 2 "Знаме на мира" Балчик

4.      Живка Анещева -ДГ № 3 "Чайка" Балчик

5.      Станислава Богданова Райчева -ДГ „Първи юни" с. Оброчище                                                             

6.   Недка Стоянова Митева от с. Дропла

Клуб на учителите - пенсионери

 1. Керанка Костадинова Генчева - Директор на ОУ „Йордан Йовков" - Тузлата
 2. Кунка Иванова -   начален учител СУ „Христо Ботев"
 3. Мария Христова Бъчварова  - детски учител

      4. Блага Кирилова Атанасова учител с. Дропла

      5. Ертоп Ханджиев учител гр. Балчик

 2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Награждаване на учители по повод 24 май 2022 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост с допълнението от -КъмДетски  градини" - като  под номер шест г-жа Недка Стоянова Митева от село Дропла  и към учителите пенсионери, под номер четири - г-жа Блага Кирилова Атанасова от село Дропла и под номер пет- г-н Ертоп Ханджиев от гр. Балчик; със „За" - 3 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД: ПКОКМД одобрява Награждаване на учители по повод 24 май 2022 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост; със „За" - 5 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на предложението на ПКБФЕЕ :


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Предложението  е прието.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря виколеги моля да преминем към  поименно гласуване на целият проект:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ 536: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, , във връзка с решения на педагогическите съвети на образователните институции и докладни записки и предложения от СУ "Христо Ботев", ОУ "Антим І",  ОУ „Св.св. Кирил и Методий", ОУ „Г. С. Раковски"с. Сенокос, ОУ „В. Левски" с. Соколово,  СУ „Хр. Смирненски" с. Оброчище, ЦСОП „Академик Тодор Самодумов" с. Кранево, ЦПЛР - ОДК Балчик, ДГ № 1 "Здравец", ДГ № 2 "Знаме на мира", ДГ №3 „Чайка", ДГ „Първи юни" Оброчище и Клуб на учителите - пенсионери, Общински съвет - Балчик

1. По повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, награждава със званието "Учител на 2022 година в Община Балчик" и  парична награда от по 200.00 лева на човек следните учители:

СУ "Христо Ботев" Балчик

1.Теодора Кирилова Николова -  учител начален етап

2.Красимира Димитрова Андреева -  учител прогимназиален етап

3.Петър Стоянов Петров - старши учител гимназиален етап

ОУ "Антим І" Балчик

1.Саша Захариева Масларова  -  учител начален етап

2.Марияна Великова Бабенкова - учител прогимназиален етап

ОУ "Св.св. Кирил и Методий"

1.Павлина Веселинова Павлова - учител прогимназиален етап

2.Румяна Георгиева Димитрова - учител начален етап

СУ "Хр. Смирненски" с. Оброчище

1.Анна Георгиева Колева -старши учител в начален етап

2.Любомир Харизанов Янков - старши учител в прогимназиален етап

3.Даниела Иванова Костадинова - старши учител в гимназиален етап

ОУ „Г. С. Раковски"с. Сенокос

1.Марияна Димитрова Стоянова  - старши учител, начален етап

2.Ваня Колева Петрова - Старши учител, прогимназиален етап

ОУ „Васил Левски" с. Соколово

1.Весела Желязкова Тодорова - учител, начален етап

2.Антон Иванов Симеонов  - старши учител, прогимназиален етап

ЦСОП „Академик Тодор Самодумов"

1.Надя Владимирова Христова -  старши учител на деца с умствена изостаналост

Общински детски комплекс Балчик

1.Наталия Сидерова Златева - учител, изобразително изкуство и приложно изкуство в ЦПЛР - ОДК Балчик

Детски градини

1.Радослава Адамска - ДГ № 1 "Здравец" Балчик

2.Маргарита Марчева Митева -   ДГ № 2 "Знаме на мира" Балчик

3.Росица Тошкова Великова  - ДГ № 2 "Знаме на мира" Балчик

4.Живка Анещева -ДГ № 3 "Чайка" Балчик

5.Станислава Богданова Райчева -ДГ „Първи юни" с. Оброчище

6.   Недка Стоянова Митева от с. Дропла                                                          

Клуб на учителите - пенсионери

1.Керанка Костадинова Генчева - Директор на ОУ „Йордан Йовков" - Тузлата

2.Кунка Иванова -   начален учител СУ „Христо Ботев"

3.Мария Христова Бъчварова  - детски учител

4.Блага Кирилова Атанасова учител с. Дропла

5.Ертоп Ханджиев             учител     гр. Балчик

2.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:   Благодаря ви, колеги продължаваме към втора точка от дневния ред - Награждаване на ученици по повод 24 май 2022 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост., давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:


По втора точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост е празник на всички ученици от българските училища. Нашите деца се изявяват в различни области на науката, изкуствата, спорта. Днес, на 24-ти май, предлагаме за награда учениците, които са постигнали най - високи успехи през годината в учебния процес и извънкласните дейности, в изкуствата и спорта и са предложени от педагогическите съвети на училищата.


Проекто - решение:


На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с решения на педагогическите съвети и предложения от директорите на СУ "Христо Ботев", ОУ „Антим I", ОУ „Св. Св. Кирил и Методий"- гр. Балчик, СУ "Христо Смирненски" с. Оброчище, ОУ „Васил Левски" с. Соколово, ОУ „Георги Раковски" с. Сенокос, ЦСОП „Академик Тодор Самодумов" с. Кранево и ЦПЛР - ОДК Балчик, Общински съвет - Балчик

            реши :

1. Награждава за високи постижения в учението и извънкласните дейности и по повод 24 май 2022 г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, със звание „Ученик на годината в Община Балчик за 2022г." и парична награда от 200.00 лева на човек следните ученици: 

1. Симона Пламенова Илиева  - ученичка от XII клас в  СУ "Христо Ботев" Балчик, за отличен успех, активна обществена и извънкласна дейност. Председател на Ученическия съвет към училището и член на Общинския ученически парламент, литературни изяви - издадена стихосбирка.

2. Кристиян Атанасов Радев - ученик от VІІ клас, ОУ "Антим І" Балчик, за отличен успех и много изяви в извънучилищните дейности.

3. Преслава Галинова Иванова - ученичка от ІV клас, ОУ "Св.св. Кирил и Методий" Балчик, за отличен успех и активно участие в проекти, презентации и състезания.

4. Мартина Красимирова Стойкова - ученичка от XI клас, СУ "Хр. Смирненски" с. Оброчище, за отличен успех и активно участие в живота на училището.

5. Серкан Ниази Исмаилов - ученик от IV клас, ОУ „Васил Левски "с. Соколово, за отличен успех и активно участие в живота на училището.

6. Радостин Радилов Красимиров - ученик от IV клас, ОУ „ Георги Раковски" с. Сенокос, за отличен успех и високи постижения в извънкласните дейности.

7. Фатме Ахмед Ахмед - XII клас, за цялостна активна дейност в ЦСОП „Академик Тодор Самодумов" с. Кранево.

8. Никола Детелинов Димитров - IX клас, за цялостна активна творческа дейност в ЦПЛР - ОДК Балчик.

 2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Награждаване на ученици по повод 24 май 2022 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост; със „За" - 3 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД: ПКОКМД одобрява Награждаване на ученици по повод 24 май 2022 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост; със „За" - 5 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на предложението:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 537: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с решения на педагогическите съвети и предложения от директорите на СУ "Христо Ботев", ОУ „Антим I", ОУ „Св. Св. Кирил и Методий"- гр. Балчик, СУ "Христо Смирненски" с. Оброчище, ОУ „Васил Левски" с. Соколово, ОУ „Георги Раковски" с. Сенокос, ЦСОП „Академик Тодор Самодумов" с. Кранево и ЦПЛР - ОДК Балчик, Общински съвет - Балчик:

1. Награждава за високи постижения в учението и извънкласните дейности и по повод 24 май 2022 г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, със звание „Ученик на годината в Община Балчик за 2022г." и парична награда от 200.00 лева на човек следните ученици: 

1. Симона Пламенова Илиева  - ученичка от XII клас в  СУ "Христо Ботев" Балчик, за отличен успех, активна обществена и извънкласна дейност. Председател на Ученическия съвет към училището и член на Общинския ученически парламент, литературни изяви - издадена стихосбирка.

2. Кристиян Атанасов Радев - ученик от VІІ клас, ОУ "Антим І" Балчик, за отличен успех и много изяви в извънучилищните дейности.

3. Преслава Галинова Иванова - ученичка от ІV клас, ОУ "Св.св. Кирил и Методий" Балчик, за отличен успех и активно участие в проекти, презентации и състезания.

4. Мартина Красимирова Стойкова - ученичка от XI клас, СУ "Хр. Смирненски" с. Оброчище, за отличен успех и активно участие в живота на училището.

5. Серкан Ниази Исмаилов - ученик от IV клас, ОУ „Васил Левски "с. Соколово, за отличен успех и активно участие в живота на училището.

6. Радостин Радилов Красимиров - ученик от IV клас, ОУ „ Георги Раковски" с. Сенокос, за отличен успех и високи постижения в извънкласните дейности.

7. Фатме Ахмед Ахмед - XII клас, за цялостна активна дейност в ЦСОП „Академик Тодор Самодумов" с. Кранево.

8. Никола Детелинов Димитров - IX клас, за цялостна активна творческа дейност в ЦПЛР - ОДК Балчик.

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към трета точка от дневния ред -  Награждаване на абитуриенти с отличен успех по повод 24 май 2022 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост , давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По трета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, от 2008 година има традиция в Община Балчик да се награждават отличниците на випуска от средните училища на територията на общината като признание за високите успехи в учението и стимул за бъдещо развитие.

Проекто - решение:


На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с предложения и списъци от директорите на СУ "Христо Ботев" гр. Балчик и СУ "Христо Смирненски" с. Оброчище, Общински съвет - Балчик:

            реши :

1. Награждава абитуриентите - отличници за 2022г. с парична награда от по 150.00 лв. на човек, с обща сума от 1050.00лева за 7 души, както следва:

 1. Марина Огнянова Юнакова            СУ «Хр. Ботев» Балчик                    150.00 лв.
 2. Грациела Жечкова Илиева              СУ «Хр. Ботев» Балчик                  150.00 лв.
 3. Кристия Росенова Иванова             СУ «Хр. Ботев» Балчик                   150.00 лв.
 4. Симона Пламенова Илиева             СУ «Хр. Ботев» Балчик                   150.00 лв.
 5. Виктор Кирилов Коларов               СУ «Хр. Смирненски» Оброчище    150.00 лв.
 6. Иван Димчев Атанасов                   СУ «Хр. Смирненски» Оброчище   150.00 лв.
 7. Павел Дафинков Пеев                     СУ «Хр. Смирненски» Оброчище  150.00 лв.


2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Награждаване на абитуриенти с отличен успех по повод 24 май 2022 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост ; със „За" - 3 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД: ПКОКМД одобрява Награждаване на абитуриенти с отличен успех по повод 24 май 2022 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост ; със „За" - 5 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на предложението:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 538: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с предложения и списъци от директорите на СУ "Христо Ботев" гр. Балчик и СУ "Христо Смирненски" с. Оброчище, Общински съвет - Балчик: 

1. Награждава абитуриентите - отличници за 2022г. с парична награда от по 150.00 лв. на човек, с обща сума от 1050.00лева за 7 души, както следва:

 1. Марина Огнянова Юнакова            СУ «Хр. Ботев» Балчик                  150.00 лв.
 2. Грациела Жечкова Илиева              СУ «Хр. Ботев» Балчик                  150.00 лв.
 3. Кристия Росенова Иванова             СУ «Хр. Ботев» Балчик                   150.00 лв.
 4. Симона Пламенова Илиева             СУ «Хр. Ботев» Балчик                   150.00 лв.
 5. Виктор Кирилов Коларов               СУ «Хр. Смирненски» Оброчище 150.00 лв.
 6. Иван Димчев Атанасов                   СУ «Хр. Смирненски» Оброчище 150.00 лв.
 7. Павел Дафинков Пеев                     СУ «Хр. Смирненски» Оброчище 150.00 лв.

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към четвърта точка от дневния ред Подпомагане на училищата за организиране на тържества по повод 24 май 2022 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

 

По четвърта точка от дневния ред:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Общината в нашия град има близо сто и двадесет годишна традиция да осигурява почерпка на всички ученици по случай Празника на град Балчик - 24 май. По решение на училищните ръководства средствата се използват за концерти, тържества по класове или чествания на празника в училище.

Проекто - решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка тържественото честване на 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост и Празник на град Балчик, Общински съвет - Балчик

реши :

1. Определя сумата 2580.00 лева, по 2.00 лева на ученик, като разход за почерпка на учениците от общината за честване на 24-ти май 2022г., както следва:

№        Училище                                Бр. ученици                Сума

1. СУ "Хр. Ботев"                             422                                844лв.

2. ОУ "Антим І"                               335                                670лв.

3. ОУ "Кирил и Методий"               131                                262лв.

4. СУ с. Оброчище                           198                                396лв.

5. ОУ с. Сенокос                              89                                  178лв.

6. ОУ с. Соколово                            61                                  122лв.

7. ЦСОП „Акад. Т. Самодумов"     54                                  108лв.

                        Всичко:                     1290 ученици            2580.00 лева

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Подпомагане на училищата за организиране на тържества по повод 24 май 2022 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост ; със „За" - 3 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД: ПКОКМД одобрява Подпомагане на училищата за организиране на тържества по повод 24 май 2022 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, със „За" - 5 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 539: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка тържественото честване на 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост и Празник на град Балчик, Общински съвет - Балчик:

1. Определя сумата 2580.00 лева, по 2.00 лева на ученик, като разход за почерпка на учениците от общината за честване на 24-ти май 2022г., както следва:

№        Училище                                Бр. ученици                Сума

1. СУ "Хр. Ботев"                             422                                844 лв.

2. ОУ "Антим І"                               335                                670 лв.

3. ОУ "Кирил и Методий"               131                                262 лв.

4. СУ с. Оброчище                           198                                396 лв.

5. ОУ с. Сенокос                              89                                  178 лв.

6. ОУ с. Соколово                            61                                  122 лв.

7. ЦСОП „Акад. Т. Самодумов"     54                                  108лв.

                        Всичко:                     1290 ученици            2580.00 лева

2.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към пета точка от дневния ред - Подпомагане на абитуриенти по повод 24 май 2022 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

По пета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, по традиция, за Деня на просветата - 24 май, Община Балчик подпомага с финансови средства абитуриентите от социално - слаби семейства, както и паралелките на абитуриентите, за организиране на тържества по повод завършване на средното образование.

Проекто - решение:


На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с предложения и списъци от директорите на СУ "Христо Ботев" гр. Балчик и СУ "Христо Смирненски" с. Оброчище, Общински съвет - Балчик:

            реши :

1.Определя сумата от 1350.00лева като разход за финансова помощ на абитуриенти от социално - слаби семейства за 2022 година ( 9души по 150.00 лева на човек ), както следва:  

                                                        

№        Имена на абитуриента                          Училище                                          Сума/лв.

 

1. Г. Джиханова Исмаилова  СУ "Хр.Ботев"-Балчик                                        150 лв

2. Е. Ерсен Аблеким                    СУ "Хр.Ботев"-Балчик                                        150 лв

3. М. Гюлент Фари             СУ "Хр.Ботев"-Балчик                                        150 лв

4. С. Четин Рефик                 СУ "Хр.Ботев"-Балчик                                        150 лв

5. Г. Стефкова Димова      СУ "Хр.Ботев"-Балчик                                        150 лв

6. К. Желязков Узунов            СУ "Хр.Ботев"-Балчик                                        150 лв

7. И. Красимиров Георгиев        СУ „Хр. Смирненски" Оброчище                      150 лв

8. К. Иванов Йорданов           СУ „Хр. Смирненски" Оброчище                      150 лв

9. П. Боянова Станева                 СУ „Хр. Смирненски" Оброчище                      150 лв

 

2.Определя сумата от 440.00 лева като разход за финансова помощ на паралелките, завършващи средно образование през 2022г., както следва:

 

№                    Училище                          Паралелка           Бр.уч.             Лв./парал.

2.1. СУ "Христо Ботев" гр. Балчик -         ХІІ А              18 уч.              180 лева

2.2. СУ "Христо Ботев" гр. Балчик -         ХІІ Б               14 уч.              140 лева

2.3. СУ "Христо Смирненски"          -        ХІІ                  12 уч.              120 лева

            с. Оброчище

  3. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Подпомагане на абитуриенти по повод 24 май 2022 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост; със „За" - 3 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД: ПКОКМД одобрява Подпомагане на абитуриенти по повод 24 май 2022 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост; със „За" - 5 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги ще подложа на поименно гласуване на проекто-решението:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 540: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с предложения и списъци от директорите на СУ "Христо Ботев" гр. Балчик и СУ "Христо Смирненски" с. Оброчище, Общински съвет - Балчик:

1.Определя сумата от 1350.00лева като разход за финансова помощ на абитуриенти от социално - слаби семейства за 2022 година ( 9души по 150.00 лева на човек ), както следва:                                                           

№        Имена на абитуриента                          Училище                                          Сума/лв.

 

1. Гюнюл Джиханова Исмаилова  СУ "Хр.Ботев"-Балчик                                        150 лв

2. Есра Ерсен Аблеким                    СУ "Хр.Ботев"-Балчик                                        150 лв

3. Мертджан Гюлент Фари             СУ "Хр.Ботев"-Балчик                                        150 лв

4. Селджан Четин Рефик                 СУ "Хр.Ботев"-Балчик                                        150 лв

5. Гюлсичер Стефкова Димова      СУ "Хр.Ботев"-Балчик                                        150 лв

6. Калоян Желязков Узунов            СУ "Хр.Ботев"-Балчик                                        150 лв

7. Иван Красимиров Георгиев        СУ „Хр. Смирненски" Оброчище                      150 лв

8. Калоян Иванов Йорданов           СУ „Хр. Смирненски" Оброчище                      150 лв

9. Петя Боянова Станева                 СУ „Хр. Смирненски" Оброчище                      150 лв

2.Определя сумата от 440.00 лева като разход за финансова помощ на паралелките, завършващи средно образование през 2022г., както следва:

 

№                    Училище                          Паралелка           Бр.уч.             Лв./парал.

2.1. СУ "Христо Ботев" гр. Балчик -         ХІІ А              18 уч.              180 лева

2.2. СУ "Христо Ботев" гр. Балчик -         ХІІ Б               14 уч.              140 лева

2.3. СУ "Христо Смирненски"          -        ХІІ                  12 уч.              120 лева

            с. Оброчище

3. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към шеста точка от дневния ред - Предложение за награда за цялостен принос в културния живот на Община Балчик., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

По шеста точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с Празника на град Балчик и Деня на славянската писменост и българската култура - 24 май предлагам г-н Пламен Банчев да бъде удостоен с награда за цялостен принос в културния живот на Община Балчик.

Неотдавна г-н Пламен Банчев се пенсионира като секретар на Народно читалище „Паисий Хилендарски-1870". По-голямата част от трудовия му път е минала като ръководител на най-старата културна институция в града. Запомнящи се ще останат редица негови роли в Театралния състав на читалището. Усърдието му в работата като секретар и умелия подбор на кадри утвърди и разви местните любителски състави до професионално ниво.

Предлагам г-н Пламен Банчев да получи грамота и парична премия от 500 лева. Наградата да бъде връчена на Тържествения концерт по повод празника на града.  Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал.І от ПОДОбСНКВОбА, внасям в Общински съвет - Балчик следния:

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ :

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА Общински съвет гр. Балчик дава съгласие г-н Пламен Банчев да получи грамота за цялостен принос в културния живот на Община Балчик и парична премия от 500 лева.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Предложение за награда за цялостен принос в културния живот на Община Балчик,  със „За" - 3 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД: ПКОКМД одобрява Предложение за награда за цялостен принос в културния живот на Община Балчик

; със „За" - 5 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви, колеги да преминем към поименно гласуване на целия проект:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 541: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА Общински съвет гр. Балчик дава съгласие г-н Пламен Банчев да получи грамота за цялостен принос в културния живот на Община Балчик и парична премия от 500 лева.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги продължаваме към седма точка от дневния ред - Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено за 30.05.2022 г. РЕДОВНО заседание на Общо събрание на акционерите на „ТИХИЯ КЪТ" АД, давам думата на вносителя г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ


По седма точка от дневния ред:

 

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Уважаеми господин председател, г-н Ангелов, уважаеми колеги общински съветници, с регистрирана на 03.05.2022 г. в деловодството на Общински съвет - Балчик Покана, съветът на директорите на "ТИХИЯ КЪТ" АД е свикал редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, сред които и община Балчик, на 30.05.2022 година в 09.00 часа, което ще се проведе в град Балчик, община Балчик, област Добрич, алея „Възкресия Деветакова"№ 26.

Съдържащият се дневен ред в поканата предвижда общото събрание да премине при следния дневен ред и да се приемат следните предложени от Съвета на директорите решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет надружеството за 2021 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.;

     2. Приемане на решение за отнасяне на финансовия резултат на дружеството за 2021 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА печалбата на дружеството за 2019 г., в размер на 247 131,96 лева да се отнесе за покриване на загуби от минали години, а останалата част - в неразпределена печалба:

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите
на дружеството от отговорност
за дейността им през 2021 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г.;

    4.Определяне на допълнително възнаграждение на членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2021 г. ; Проект за решение - Общото събрание на акционерите ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на  за членовете на СД, директорите за дейността им през 2021 година в общ размер на 8 000 лева;

5. Избор на регистриран одитор за 2022 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2022 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието.

Поканват се всички акционери да вземат участие в събранието. Регистрацията на участниците /акционери и пълномощници/ започва същия ден в 08.45 часа на посоченото в поканата място за провеждане на събранието. За участие в събранието акционерите се легитимират с лична карта, а пълномощниците с лична карта и изрично писмено пълномощно. Акционерите - юридически лица, се представляваi 01 законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние на дружеството и лична карта.

Всяка от акциите дава право на акционера да участва и да гласува с 1 глас в ОСА. Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОС, до приключване на разискванията по съответната точка. По време на Общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на «Тихия кът» АД могат да искат включването на други въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ новото заседание на общото събрание ще се проведе на 14.06.2022 година в 09,00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали за общото събрание са на разположение на акционерите за запознаване всеки работен ден в седалището и адреса на управление на дружеството - град Балчик, община Балчик, област Добрич, алея „Възкресия Деветакова" № 26.


                                                                        ПРОЕКТ-РЕШЕНИЕ!

1. Определя Владимир Бориславов Лафазански за представител на Община Балчик в редовното заседание на общо събрание на „ТИХИЯ КЪТ" АД, което ще се проведе на 30.05.2022 година в 09.00 часа, което ще се проведе в град Балчик, община Балчик, област Добрич, алея „Възкресия Деветакова" № 26, а при липса на кворум по реда на чл.227 от Търговския закон на 14.06.2022 г. от 09.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на  определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение за приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

- По т. 2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение за приемане печалбата на дружеството за 2021 г., в размер на 247 131,96 лева да бъде отнесена в непокрита загуба;

- По т. 3 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г.;.

- По т. 4 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение, а именно Общото събрание на акционерите ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на  за членовете на СД, директорите за дейността им през 2021 година в общ размер на 8 000 лева или така както е обявено в материалите към събранието

- По т. 5 от дневния ред: да гласува по собствена преценка по предложеният проект на решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2022 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието.

 

Приложение: Покана за РЕДОВНО заседание на Общо събрание на акционерите на „ТИХИЯ КЪТ" АД година, което ще се проведе в град Балчик, община Балчик, област Добрич, алея „Възкресия Деветакова" № 2, в 09.00 часа, ведно с материали към същата.

 И само да допълня, че ПКБФЕЕ приема - Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено за 30.05.2022 г. РЕДОВНО заседание на Общо събрание на акционерите на „ТИХИЯ КЪТ" АД; със „За" - 3 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги имате думата по точка седем,  ако няма  преминаваме към режим  на поименно  гласуване  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Въздържал се"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 1;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 542: 1. Определя Владимир Бориславов Лафазански за представител на Община Балчик в редовното заседание на общо събрание на „ТИХИЯ КЪТ" АД, което ще се проведе на 30.05.2022 година в 09.00 часа, което ще се проведе в град Балчик, община Балчик, област Добрич, алея „Възкресия Деветакова" № 26, а при липса на кворум по реда на чл.227 от Търговския закон на 14.06.2022 г. от 09.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на  определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение за приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

- По т. 2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение за приемане печалбата на дружеството за 2021 г., в размер на 247 131,96 лева да бъде отнесена в непокрита загуба;

- По т. 3 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г.;.

- По т. 4 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение, а именно Общото събрание на акционерите ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на  за членовете на СД, директорите за дейността им през 2021 година в общ размер на 8 000 лева или така както е обявено в материалите към събранието

- По т. 5 от дневния ред: да гласува по собствена преценка по предложеният проект на решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2022 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към осма точка от дневния ред - Разпореждане с бюджетни средства и предоставянето им на юридически лица с нестопанска цел за организирането на фестивали., давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

По осма точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с провеждането на традиционни за Балчик предстоящи културни събития като Музикален фестивал «Дни на класиката в Балчик», Фолклорен фестивал «Море от ритми», Международен форум «Българско наследство» и Театрален фестивал «Младите в изкуството - Виа Понтика» е необходимо приемане на решение на Общински съвет - Балчик, с което Община Балчик да осигури финансирането им. Средствата ще бъдат предоставени на посочените по-долу юридически лица с нестопанска цел за организиране и провеждане на фестивалите.

Предвид горното и на основание чл.87, ал.1 от ПОДОбСНКВОБА, предлагам на Вашето внимание следното:


ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т. 23 от ЗМСМА, предвид необходимостта от разпореждане с бюджетни средства, заложени в календарния план на културните прояви на Община Балчик, Общински съвет Балчик:

РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, одобрени с решение 496, Протокол 31/07.04.2022г., като се сключи договор за сътрудничество за организиране на Музикален фестивал «Дни на класиката в Балчик» с Фондация «Академия Класика», ЕИК по Булстат 176501171, представлявана от изпълнителния директор Дончо Донев.

2. Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, одобрени с решение 496, Протокол 31/07.04.2022г., като се сключи договор за сътрудничество за организиране на Фолклорен фестивал «Море от ритми» с CHЦ  «За Балчик», ЕИК по Булстат 176207629, представлявана от управителя Галина Гавраилова Димитрова.

3. Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, одобрени с решение 496, Протокол 31/07.04.2022г., като се сключи договор за сътрудничество за организиране на Международен форум „Българско наследство" със Сдружение "Българско наследство", ЕИК 177007880, представлявано от председателя Маруся Костова.

4. Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, одобрени с решение 496, Протокол 31/07.04.2022г., като се сключи договор за сътрудничество за организиране на фестивал «Младите в изкуството Виа Понтика - Балчик» със Сдружение «Виа Понтика - 2010», ЕИК 176038969, представлявано от председателя Красимир Ранков.

5. Общински съвет - Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия за сключване договорите за сътрудничество, предмет на т.1, т.2, т.3 и т.4 от настоящото решение.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Разпореждане с бюджетни средства и предоставянето им на юридически лица с нестопанска цел за организирането на фестивали със „За" - 3 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД: ПКОКМД одобрява Разпореждане с бюджетни средства и предоставянето им на юридически лица с нестопанска цел за организирането на фестивали; със „За" - 5 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви колеги, ако нямате други въпроси предлагам да преминем към    поименно гласуване на  проект-решението:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 543: На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т. 23 от ЗМСМА, предвид необходимостта от разпореждане с бюджетни средства, заложени в календарния план на културните прояви на Община Балчик, Общински съвет Балчик:

1. Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, одобрени с решение 496, Протокол 31/07.04.2022г., като се сключи договор за сътрудничество за организиране на Музикален фестивал «Дни на класиката в Балчик» с Фондация «Академия Класика», ЕИК по Булстат 176501171, представлявана от изпълнителния директор Дончо Донев.

2. Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, одобрени с решение 496, Протокол 31/07.04.2022г., като се сключи договор за сътрудничество за организиране на Фолклорен фестивал «Море от ритми» с CHЦ  «За Балчик», ЕИК по Булстат 176207629, представлявана от управителя Галина Гавраилова Димитрова.

3. Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, одобрени с решение 496, Протокол 31/07.04.2022г., като се сключи договор за сътрудничество за организиране на Международен форум „Българско наследство" със Сдружение "Българско наследство", ЕИК 177007880, представлявано от председателя Маруся Костова.

4. Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, одобрени с решение 496, Протокол 31/07.04.2022г., като се сключи договор за сътрудничество за организиране на фестивал «Младите в изкуството Виа Понтика - Балчик» със Сдружение «Виа Понтика - 2010», ЕИК 176038969, представлявано от председателя Красимир Ранков.

5. Общински съвет - Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия за сключване договорите за сътрудничество, предмет на т.1, т.2, т.3 и т.4 от настоящото решение.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към девета точка от дневния ред Определяне на представител по актуализация на Националната здравна карта, чрез която се определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ., давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:


По девета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, с писмо с вх. № 519/04.05.2022 г., регистрирано в деловодството на Общински съвет - Балчик,  във връзка с предстояща актуализация на Националната здравна карта, чрез която се определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ, Министерство на здравеопазването е изискало да бъде определен представител, за извършване на посочените дейности.

Горното е изискано предвид чл. 29, ал. 2 и ал. 3 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), съгласно който Националната здравна карта се изработва въз основа на областни здравни карти. За изработване на областната здравна карта Министърът на здравеопазването назначава комисия за всяка област, която включва областния управител, по двама представители на регионалната здравна инспекция, районната здравноосигурителна каса и на районната колегия на Българския лекарски съюз, по едни представител на районната колегия на Българския зъболекарски съюз, регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и на представителните организации за защита на правата на пациентите, признати по реда на чл. 86в от Закона за здравето, както и по един представител на всяка община в съответната област. Областният управител е председател на комисията.

Съгласно чл. 29, ал. 4 от Закона за лечебните заведения, представителите на общините се определят по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация. В изпълнение на посочената разпоредба, следва при пълна съгласуваност между Общинския съвет и Кмета на общината да се определи представител на съответната община, който да участва в комисията, която ще изработи областната здравна карта.  За целта,в срок до 20 май 2022 г. следва да се изпрати в Министерство на здравеопазването решението на Общинския съвет и заповедта на Кмета, с които се определя едно лице за представител на съответната община в областната комисия за изработване на областна здравна карта.

Извлечение от решението на Общинския съвет, оригинал на заповедта на Кмета за определяне на представител на общината в областната комисия и данни за контакт, включително електронен адрес, да се изпрати с официално писмо на адрес: София, пл. „Св. Неделя" № 5, Министерство на здравеопазването, дирекция „Лечебни дейности", както и в електронен формат (Word, Excel) на следните електронни адреси: adgeorgieva@mh.government.bgи dpetrov@mh.government.bg.                

ПРОЕКТ-РЕШЕНИЕ!


1.Приема решение  „Съгласно чл. 29, ал. 4 от Закона за лечебните заведения, при пълна съгласуваност между Общинския съвет и Кмета на общината, за представител на Община Балчик се определя д-р Пламен Димитров, управител на МБАЛ Балчик, същия следва да участва в комисията, която ще изработи областната здравна карта, като с извърши актуализация на Националната здравна карта, чрез която се определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ."

2.Приема решение „Незабавно, следва да се изпрати в Министерство на здравеопазването решението на Общинския съвет и заповедта на Кмета, с които се определя лицето за представител на Община Балчик в областната комисия за изработване на областна здравна карта."

3.Приема решение „Извлечение от решението на Общинския съвет, оригинал на заповедта на кмета за определяне на представител на общината в областната комисия и данни за контакт, включително електронен адрес, следва да се изпратят с официално писмо на адрес: София, пл. „Св. Неделя" № 5, Министерство на здравеопазването, дирекция „Лечебни дейности", както и в електронен формат (Word, Excel) на следните електронни адреси: adgeorgieva@mh.government.bg и dpetrov@mh.government.bg."

Приложение: Писмо с вх. № 519/04.05.2022 г., регистрирано в деловодството на Общински съвет - Балчик от Министерство на здравеопазванетоГ-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, ако няма да преминем към поименно гласуване на проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 544: 1. Приема решение „Съгласно чл. 29, ал. 4 от Закона за лечебните заведения, при пълна съгласуваност между Общинския съвет и Кмета на общината, за представител на Община Балчик се определя д-р Пламен Димитров, управител на МБАЛ Балчик, същия следва да участва в комисията, която ще изработи областната здравна карта, като с извърши актуализация на Националната здравна карта, чрез която се определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ."

2.Приема решение „Незабавно, следва да се изпрати в Министерство на здравеопазването решението на Общинския съвет и заповедта на Кмета, с които се определя лицето за представител на Община Балчик в областната комисия за изработване на областна здравна карта."

3.Приема решение „Извлечение от решението на Общинския съвет, оригинал на заповедта на кмета за определяне на представител на общината в областната комисия и данни за контакт, включително електронен адрес, следва да се изпратят с официално писмо на адрес: София, пл. „Св. Неделя" № 5, Министерство на здравеопазването, дирекция „Лечебни дейности", както и в електронен формат (Word, Excel) на следните електронни адреси: adgeorgieva@mh.government.bg и dpetrov@mh.government.bg."


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към десета точка от дневния ред -  Разни


По десета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, имате ли въпроси към точка Разни. Виждам, че няма, с това закривам деловата част на Тържествената сесия на Общински съвет по повод 24 май, нека да преминем към тържествената част награждаването на учители, ученици, абитуриенти, културни и читалищни дейци.


НИКОЛАЙ КОЛЕВ,

Председател на

ОбС Балчик